ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006  În scopul inițierii de către Ministerul Culturii și Cultelor, împreună cu Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", a unui program de reabilitare a vieții culturale a colectivităților locale, în contextul în care în mediul urban își desfășoară activitatea mai mult de jumătate din populația țării și, prin forța împrejurărilor, în unele orașe locuitorii beneficiază de mijloace și posibilități extrem de reduse privind accesul la cultură,având în vedere lipsa de mijloace financiare care a determinat ca numeroase așezăminte culturale să nu își mai poată desfășura activitatea deoarece sediile acestora și-au schimbat destinația ori s-au degradat în asemenea măsură încât sunt total inadecvate activităților culturale,în considerarea necesității de a adopta de urgență o serie de măsuri în scopul revitalizării și modernizării vieții culturale la nivel local, prin trecerea unor cinematografe din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau județene pentru utilizarea respectivelor spații ca sedii ale unor instituții de spectacole și concerte, cinematografe sau așezăminte culturale, și prin privatizarea celor rămase,în vederea aplicării unui tratament egal tuturor realizatorilor de film și pentru a împiedica acordarea sprijinului financiar automat în mod discriminatoriu,pentru a asigura coerența și aplicabilitatea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin corectarea inadvertențelor apărute ca urmare a modificării textului ordonanței prin Legea nr. 328/2006,în vederea sprijinirii producției de filme, prin asigurarea unor surse pentru constituirea Fondului cinematografic, respectiv 20% din veniturile obținute din vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.(2) În vederea formării și dezvoltării culturii cinematografice, precum și a promovării filmului românesc și a celui realizat în coproducție, cu participare românească, Cinemateca Română își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" și "Eforie" din municipiul București, precum și în alte săli și grădini de cinematograf din București sau din țară.(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București. (la 27-05-2007, Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:g) 50% din veniturile obținute din vânzarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, precum și a terenurilor aferente; (la 27-05-2007, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 2^1. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanțarea directă a producțiilor de filme de televiziune - documentare și/sau ficțiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune și după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, iar pentru finanțarea directă a producțiilor de filme cinematografice realizate în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei. (la 27-05-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În vederea acordării sprijinului financiar automat pentru succes de public, Centrul Național al Cinematografiei stabilește la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referință, după cum urmează:a) pragul de referință al premierelor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice;b) pragul de referință al titlurilor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, cu excepția celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe.(2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referință vor fi stabilite de către Centrul Național al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007.(3) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor și regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducție, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referință corespunzător.(4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referință, respectiv al sprijinului financiar automat, este prevăzută în regulament.(5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă separat, în proporție egală, producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme.(8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil. (la 27-05-2007, Punctul 3. din Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 4. Abrogat. (la 27-05-2007, Punctul 4. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 5. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film care a fost selecționat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), precum și la festivaluri internaționale de categoria «A», acreditate de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.). (la 27-05-2007, Alineatul (1) din Articolul 28 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 6. Alineatul (3) al articolului 67 se abrogă.7. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Publicitatea difuzată în condițiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială. (la 27-05-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 )  +  Articolul IILegea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIPână la data de 20 iunie 2007, cinematografele, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, pot fi trecute din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film» în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților publice locale prin hotărâre a Guvernului, cu obligația păstrării obiectului prevăzut în hotărâre. (la 27-05-2007, Articolul II din Punctul 1. , Articolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 ) 2. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:  +  Articolul IIIPână la data de 20 iunie 2007, Ministerul Culturii și Cultelor va elabora strategiile specifice prevăzute la art. 67 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 27-05-2007, Articolul III din Punctul 2. , Articolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 )  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. (la 27-05-2007, Articolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul de stat pentru coordonarea activităților
  din domeniile culturii, învățământului și integrării europene,
  Marko Bκla
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 6 decembrie 2006.Nr. 97.----