REGULAMENT din 5 octombrie 2017de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 13 octombrie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - document tehnico-economic care conține rezultatele evaluării cantitative și calitative conform normelor tehnice silvice, precum și informațiile privitoare la localizarea masei lemnoase destinate exploatării, conform amenajamentelor silvice; (la 21-02-2019, Litera a) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;c) arboret inaccesibil - arboret situat în anumite condiții de teren, precum: pantă, orografie, cursuri de apă, diguri, căi de comunicații, clădiri și alte construcții care fac imposibile exploatarea și/sau transportul masei lemnoase care s-ar exploata din respectivul arboret; (la 21-02-2019, Litera c) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) d) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului - lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecție a pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, lucrări de investiții, de reparații ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator și se publică pe site-ul administratorului, anterior licitației principale; (la 21-02-2019, Litera d) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) e) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale - lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, alte plantații, lucrări de protecție a pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, lucrări de investiții, de reparații ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator/prestatorul de servicii silvice;f) garanție de contractare - garanția care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitație în scopul de a garanta organizatorul că va încheia contractul de vânzare pentru volumul de masă lemnoasă/lemn fasonat pe care îl va adjudeca, că va plăti și va prelua spre exploatare masa lemnoasă, respectiv că va plăti și va prelua lemnul fasonat conform contractului care se va încheia între părți; garanția de contractare se constituie, la dispoziția vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la licitație;g) grad de accesibilitate - distanța determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalațiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;h) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căreia un alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept;i) grupaj de partizi - două sau mai multe partizi a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica «pe picior», partizi grupate în funcție de: bazinet, instalații de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare și principale; (la 21-02-2019, Litera i) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) j) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat;k) lemn fasonat - materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv: lemnul rotund și despicat de lucru și lemnul de foc;l) operator economic - orice întreprindere atestată, în condițiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum și orice persoană juridică sau fizică, în cazul cumpărării de lemn fasonat; termenul include și întreprinderile individuale și persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerțului;m) organizator al licitației/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului și/sau structurile din subordinea acestora, precum și proprietarul/administratorul/ prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale;n) participant la licitație - persoana fizică sau juridică care îndeplinește toate condițiile de a licita masă lemnoasă/lemn fasonat și este prezentă la licitație;o) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ și calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării și care are același număr de identificare și denumire cu cele ale APVului;p) postață - parte dintr-o partidă stabilită și delimitată pe teren, în conformitate cu eșalonarea din anexa la contractul de vânzare încheiat între părți;q) preț de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire - prețul stabilit de organizatorul licitației/negocierii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preț se face pornind de la prețul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; prețul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creșterii obținute prin licitație/negociere; în cazul lemnului fasonat, prețul de pornire la licitație/negociere se fundamentează pe principiile economiei de piață, corelat cu condiția de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabilește distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul prețului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la două sau mai multe proceduri de valorificare, organizate potrivit prevederilor prezentului regulament, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, în condiții de piață; (la 21-02-2019, Litera q) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) r) preț de referință - prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producție; acesta este un preț stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și de natura produsului și se utilizează pentru calculul prețului actului de punere în valoare - «preț de APV»; prețul de referință se aprobă, pentru fiecare an de producție, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel județean, la nivel național sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; prețul de referință poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind prețul de referință se publică pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale; (la 21-02-2019, Litera r) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) s) preț de APV - prețul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un act de punere în valoare - APV, exprimat în lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea prețurilor de referință prevăzute la lit. r), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc și cojii, ponderate cu cantitățile acestora;ș) procesare - prelucrarea primară a lemnului fasonat;t) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unor arborete de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al căror volum afectat este de cel mult 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a unității amenajistice diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului, precum și cele rezultate din afectarea unor arborete integral pe suprafețe compacte de maximum 0,5 ha; (la 21-02-2019, Litera t) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) ț) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al căror volum afectat este de peste 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a unității amenajistice, diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului sau integral pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha; în cazul arboretelor care prin extragerea arborilor afectați se vor încadra în urgența 1 de regenerare, se pun în valoare ca produse accidentale toți arborii; (la 21-02-2019, Litera ț) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) u) produse accidentale suprapuse - arbori doborâți sau rupți pe suprafața unei partizi, ca efect al acțiunii distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare și până la termenul de reprimire a parchetului, și a căror recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară și oportună din considerente tehnico-economice și de protecție a muncii;v) reprezentant al operatorului economic - persoana fizică învestită cu atribuții de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau împuternicit al acestuia prin înscris semnat și ștampilat în original de reprezentantul operatorului economic; (la 21-02-2019, Litera v) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) w) sortiment industrial de material lemnos - sortimentul industrial obținut din lemnul aferent partizilor autorizate și exploatate; sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informatic SUMAL, în temeiul prevederilor legale în vigoare referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și la unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare;x) valorificarea masei lemnoase - acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum și a lemnului fasonat, modalitățile de valorificare fiind: prin vânzare în licitație publică, ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului și/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii ale proprietarului și/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;y) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de sortimente de lemn fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinația industrială adecvată, care permite realizarea unei valori adăugate superioare. (la 21-02-2019, Litera y) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) z) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operațiunea de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat recoltată/recoltat din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;aa) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund sau despicat de lucru, inclusiv coaja acestora;bb) volum net - volumul lemnului de lucru, fără coajă, prevăzut în APV, în cazul masei lemnoase; volumul lemnului rotund și despicat de lucru, fără coaja acestuia, în cazul lemnului fasonat.cc) instrumente bancare decontabile - cec, bilet la ordin avalizat de bancă, scrisoare de garanție bancară. (la 21-02-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 2(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se valorifică potrivit prevederilor prezentului regulament.(2) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1) este cel cuprins în actele de punere în valoare.  +  Articolul 3(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca «masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» se ia, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (4), de către: (la 21-02-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) a) Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, direct sau prin comitetele directoare ale unităților Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta;b) Comitetul de direcție al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta;c) Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta.(2) La adoptarea hotărârii prevăzute la alin. (1) se au în vedere următoarele: a) partizile de produse secundare, de igienă, de produse accidentale dispersate și de produse accidentale pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, la care exploatarea se realizează în ordinea prevăzută la art. 59 alin. (5^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) partizile de produse principale, din lucrări de conservare, precum și cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafețe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului; c) necesarul anual estimat de lemn de foc destinat încălzirii populației. Volumul minim ce va fi oferit spre vânzare către populație și ceilalți beneficiari prevăzuți de lege, ca lemn de foc și lemn de lucru rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, este de 1 milion mc/an de producție. La adoptarea hotărârii, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație, se vor avea în vedere, cu prioritate, partizile cu procentul cel mai mare de lemn de foc;d) necesarul anual estimat de lemn rotund de lucru pentru producătorii din industria mobilei; e) necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă; f) capacitatea anuală efectivă de exploatare a ocoalelor silvice/bazelor experimentale. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. (la 21-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (4) Volumul maxim prevăzut a fi recoltat constituit din partizile de produse principale, de lucrări de conservare și de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafețe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului, care se exploatează de către administratorul acestuia în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, se stabilește prin hotărâre a entităților prevăzute la alin. (1). Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație, se vor avea în vedere, cu prioritate, partizile cu procentul cel mai mare de lemn de foc. (la 21-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (5) Abrogat. (la 21-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (6) Abrogat. (la 21-02-2019, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (7) Partizile rămase neadjudecate după parcurgerea a două licitații și a unei negocieri, cele care au făcut obiectul contractelor de vânzare reziliate, precum și cele provenite din partizi care au fost adjudecate, dar nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare în termenul stabilit prin caietul de sarcini se pot exploata în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră; volumul acestor partizi este suplimentar volumului masei lemnoase aprobate a fi valorificată ca lemn fasonat, prevăzut la alin. (2) sau (4), după caz.(8) Produsele extraordinare, astfel cum sunt definite de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, se valorifică de administratorii fondului forestier proprietate publică, de regulă, ca lemn fasonat. Exploatarea masei lemnoase care constituie aceste produse se face de către operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră și care concomitent îndeplinesc, după caz, exigențele prevăzute de legislația specifică domeniilor: energie electrică, gaze naturale, petrol, căi de transport, inclusiv forestiere. În cazul rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, exploatarea produselor extraordinare se realizează de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatări forestiere care au încheiat contracte de prestări servicii cu titularii de autorizații și licențe, conform legislației în vigoare. (la 21-02-2019, Alineatul (8) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (9) Din partizile prevăzute la alin. (2), (4), (7) și (8) se poate asigura, prin vânzare directă, și consumul populației, al instituțiilor publice și al unităților de interes local, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local și care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat.(10) Volumul necesar consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului se asigură din partizile a căror masă lemnoasă a fost stabilită a fi valorificată ca lemn fasonat, potrivit prezentului regulament, precum și din partizile prevăzute la alin. (7) și (8).(11) Lemnul rotund de lucru rezultat din exploatarea partizilor prevăzute a fi valorificate ca lemn fasonat potrivit prezentului regulament poate face obiectul procesării în instalațiile proprii ale administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, cu respectarea prevederilor legale din domeniu.(12) Produsele extraordinare care necesită exploatarea în regim de urgență pentru asigurarea siguranței circulației publice, a siguranței în funcționare a liniilor electrice aeriene de transport și distribuție a energiei electrice, precum și produsele accidentale I care fac obiectul defrișărilor legal aprobate apărute în fondul forestier proprietate publică vor fi exploatate cu prioritate de către administratori/prestatori servicii silvice prin modalitățile prevăzute de lege, cu forțe proprii, în limita capacităților de exploatare existente. (la 21-02-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 4(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca «masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» se ia în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și/sau al organizatorului licitației. (la 21-02-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 5(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului se stabilește de către entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza prevederilor amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La stabilirea acestui volum se vor urmări:a) recoltarea integrală a posibilității anuale de produse principale;b) realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;c) parcurgerea cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, cel puțin a suprafețelor prevăzute de amenajamentele silvice;d) necesitatea extragerii produselor accidentale și a produselor de igienă, puse în valoare;e) respectarea condițiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase și oportunității efectuării lucrărilor silvotehnice;f) regimul ariilor protejate;g) inaccesibilitatea unor arborete;h) aplicarea unor acte normative;i) problemele create de existența unor litigii.(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 6(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se propune, în condițiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se aprobă prin hotărâre a consiliului local.(2) La propunerea și aprobarea volumului prevăzut la alin. (1) se vor urmări:a) recoltarea integrală a posibilității anuale de produse principale;b) realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;c) parcurgerea cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, cel puțin a suprafețelor prevăzute de amenajamentele silvice;d) respectarea condițiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase și a oportunității efectuării lucrărilor silvotehnice;e) necesitatea extragerii produselor accidentale și a produselor de igienă, puse în valoare;f) regimul ariilor protejate;g) inaccesibilitatea unor arborete;h) aplicarea unor acte normative;i) problemele create de existența unor litigii.(3) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) se valorifică în condițiile prezentului regulament. Face obiectul valorificării, prin modalitățile prevăzute la art. 1 lit. x), volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru:a) consumul populației;b) consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale respective.(4) Criteriile, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase prevăzută la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unității administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.(5) După asigurarea necesarului prevăzut la alin. (3), masa lemnoasă și lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanți, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitație publică/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, dacă la momentul organizării procedurii de licitație/negociere îndeplinește condițiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Informațiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu respectă procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se comunică autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de către structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, aceasta având obligația publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.  +  Articolul 8(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligația de a afișa pe site-ul acesteia, anual, până la data de 15 februarie, volumele lemnului fasonat valorificat din sortimentele: lemn rotund și despicat de lucru și lemn de foc, din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3 ani, în baza datelor din sistemul informatic SUMAL, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru respectarea condițiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitației o declarație pe propria răspundere care să cuprindă situația volumului de lemn fasonat achiziționat/procesat anual din fiecare specie și sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este definit la art. 1 lit. w).(3) Informațiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din sortimentele prevăzute la alin. (1), se comunică de către garda forestieră competentă teritorial autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, aceasta având obligația publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.  +  Articolul 9(1) În vederea asigurării transparenței amplasării și valorificării masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului și a lemnului fasonat, administratorii fondului forestier au obligația de a asigura publicarea licitațiilor/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat provenite din acest fond forestier, pe siteul organizatorului, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea licitației principale, în cazul masei lemnoase, și cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor intermediare/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a licitațiilor/negocierilor de vânzare a lemnului fasonat; publicarea anunțului se face și pe site-ul www.produselepadurii.ro, administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, iar publicarea este gratuită. (la 21-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2) În vederea asigurării transparenței amplasării și valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, precum și a comercializării acesteia și a lemnului fasonat care se supun valorificării în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii/prestatorii de servicii silvice au obligația să publice cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor pe site-ul organizatorilor licitațiile/ negocierile de masă lemnoasă/lemn fasonat care provine din acest fond forestier. Publicarea anunțului se face și pe site-ul www.produselepadurii.ro. Conținutul și modelul anunțului sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Pentru partizile supuse vânzării prin negociere, în condițiile prevederilor art. 44, nu se aplică prevederile alin. (1) și (2).  +  Capitolul II Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  +  Secţiunea 1 Organizarea licitațiilor și preselecția solicitanților  +  Articolul 10(1) În perioada 31 august-15 octombrie, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin comitetele directoare ale unităților din cadrul acesteia, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“, prin comitetul de direcție al acestuia, respectiv Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, prin Consiliul de administrație al acesteia, aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor; în lista de partizi se pot include și partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situația în care în ocolul silvic se desfășoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare; informațiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare și numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei partizilor, aceasta se publică pe site-ul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. Pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum și pe site-ul administratorilor în același termen se publică și catalogul masei lemnoase stabilite să se valorifice în anul calendaristic următor, pe fiecare ocol silvic. Catalogul conține minimum următoarele documente și informații:a) lista partizilor aferentă anului de producție următor; în listă se evidențiază partizile pentru care este necesară obținerea dreptului de servitute pentru accesul la acestea;b) actele de punere în valoare, cu schița parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puțin un punct din interiorul fiecărui parchet și pentru cel puțin un punct din platforma primară;c) prețul de APV al partizilor aferente anului de producție următor;d) datele de contact ale fiecărui ocol silvic la care se află masa lemnoasă stabilită a se valorifica;e) modelul - conținutul-cadru al contractului de vânzare a masei lemnoase;f) modelul - conținutul-cadru al caietului de sarcini pentru licitațiile/negocierile care se vor organiza pentru vânzarea masei lemnoase, care cuprinde cel puțin informații privind: organizarea și desfășurarea licitației/negocierii; lista partizilor și loturilor/pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative aplicabile; formularea, înregistrarea și soluționarea contestațiilor cu privire la preselecție și/sau licitație/negociere;g) clauze minimale care trebuie cuprinse în contractul de vânzare a masei lemnoase. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2^1) Clauze minimale ale contractului de vânzare a masei lemnoase prevăzute la alin. (2) lit. g) se referă la: a) predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postațe, după efectuarea plății contravalorii acesteia sau, dacă părțile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice; b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situații de forță majoră, de calamități naturale sau fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condițiile reglementărilor legale în vigoare; c) cazurile de forță majoră, de calamități naturale și fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale și care exonerează părțile, în condițiile legii, de obligații contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acțiune a acestora; d) regulile ce trebuie respectate, conform exigențelor cerute de protecția mediului, precum și de certificarea managementului forestier, în cazul pădurilor certificate; e) condițiile de reziliere; f) reglementările în baza cărora se derulează contractul de vânzare; g) asigurarea condițiilor de acces la masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-02-2019, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Cel târziu până la data de 1 decembrie a anului anterior anului de producție, organizatorii licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale publică, pe site-ul organizatorului, lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor. Pentru fiecare listă se atașează actele de punere în valoare, cu schița parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puțin un punct din interiorul fiecărui parchet și pentru cel puțin un punct din platforma primară. (la 21-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (4) Lista partizilor de masă lemnoasă prevăzută la alin. (1) și (3) poate fi modificată și/sau completată în funcție de:a) precomptările de masă lemnoasă efectuate potrivit legii;b) modificarea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi; (la 21-02-2019, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) c) imposibilitatea recoltării transportării masei lemnoase cauzată de forța majoră, constatată în condițiile legii, de calamități naturale, precum și de fenomene climatice extreme;d) stocurile de masă lemnoasă rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;e) revizuirea amenajamentelor silvice și/sau modificarea programelor anuale de recoltare a masei lemnoase;f) modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publică;g) situații generate de evoluția pieței lemnului;h) situații generate de evoluția stării arboretelor - anii de fructificație, dezvoltarea regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere.(5) Orice modificare a listei partizilor se publică, în termen de 5 zile lucrătoare, pe site-urile prevăzute la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 11(1) Din lista prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) pot stabili partizile al căror volum însumează cel mult 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul maxim ce se poate recolta anual ca produse principale conform prevederilor art. 59 alin. (2) și (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2) Pentru fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se poate constitui ca rezervă pentru precomptarea produselor accidentale și pentru încadrarea în posibilitatea anuală un procent de cel mult 20% din posibilitatea anuală stabilită potrivit art. 59 alin. (2), (3) și (10) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează a se recolta anual. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) În lista de partizi prevăzută la alin. (2) se pot include și partizi constituite în arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situația în care în ocolul silvic se desfășoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare; informațiile despre aceste arborete sunt transmise, în scris, ocolului silvic de către proiectantul lucrărilor de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare și numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.  +  Articolul 12Vânzarea masei lemnoase și a lemnului fasonat se realizează de către organizatori prin licitație publică, cu preselecție, de tipul:a) licitație cu strigare;b) licitație în plic închis;c) licitație mixtă;d) licitație electronică.  +  Articolul 13Pentru fiecare licitație organizată, tipul de licitație se stabilește de entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitației, cu prilejul aprobării prețurilor de pornire la licitație, și se face cunoscut prin intermediul anunțului de licitație.  +  Articolul 14(1) Prima licitație pentru vânzarea masei lemnoase prevăzute a se recolta într-un an calendaristic din fondul forestier proprietate publică a statului, denumită în continuare licitația principală, se organizează și are loc în perioada 1 noiembrie-31 decembrie a anului anterior recoltării.(2) La licitația principală prevăzută la alin. (1) administratorul fondului forestier proprietate publică a statului oferă spre vânzare masă lemnoasă în procent cuprins între minimum 60% și maximum 80% din volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat ca masă lemnoasă. Volumul din partizile care constituie rezerva și volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat în ocoalele silvice în care se execută lucrări de reamenajare - faza teren nu va fi oferit la licitația principală. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Licitația principală prevăzută la alin. (1) nu este urmată de negocierea partizilor rămase neadjudecate.  +  Articolul 15(1) Licitațiile ulterioare licitației principale organizate pentru vânzarea masei lemnoase sunt licitații intermediare și se desfășoară în cursul anului calendaristic în care s-a prevăzut recoltarea acesteia.(2) Licitațiile intermediare se organizează pentru masa lemnoasă din: partizile neoferite la licitația principală, partizile neadjudecate în urma desfășurării licitației principale, cele rămase neadjudecate după două proceduri de achiziție a prestărilor de servicii pentru lucrări de exploatare și din partizile introduse în lista de partizi ulterior licitației principale, în condițiile art. 10 alin. (4). (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Partizile din care nu s-a recoltat masă lemnoasă și care au făcut obiectul unor contracte reziliate, precum și partizile adjudecate, dar necontractate pot face obiectul valorificării prin licitație intermediară.  +  Articolul 16În perioada 1 august-15 septembrie a anului de producție se organizează licitațiile intermediare pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva constituită în condițiile art. 11, rămasă neutilizată după precomptarea produselor accidentale realizate în cursul anului.  +  Articolul 17Lista operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră se publică pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se ține la zi prin grija Comisiei de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; pe același site se publică și se ține la zi lista operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-a retras/suspendat certificatul de atestare.  +  Articolul 18(1) Lemnul fasonat provenit din exploatarea în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră se vinde și se livrează din depozite permanente sau temporare înregistrate în SUMAL, din platforma primară/de la o cale de transport cu caracter permanent, de la punctul de încărcare naval, precum și fasonat la cioată, în condițiile prezentului regulament; valorificarea din faza fasonat la cioată se face, în condițiile legii, numai către destinatarii prevăzuți la art. 45 alin. (1). Lemnul fasonat din produse secundare, produse accidentale II, produse de igienă, precum și din produse extraordinare se poate vinde și livra și de la alte căi de acces sau de la căile de scos - apropiat.(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite dintr-un singur sortiment; în cazul lemnului de lucru, piesele din sortimentele industriale de material lemnos, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. w), se numerotează și se trec în carnetul de inventariere al lotului. La carnetul de inventariere se poate atașa fotografia lotului, caz în care aceasta va fi postată pe site-ul organizatorului. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Lemnul fasonat, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireș și sorb, se vinde pe piese personalizate.(4) Vânzarea pe piese personalizate se poate face și pentru alte specii forestiere și sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (3), corelat cu cerințele pieței, în baza hotărârii motivate a organizatorului licitației.(5) Lotul de lemn fasonat se constituie dintr-un singur sortiment industrial și o singură specie, cu excepția cazului în care sortimentul este „lemn de foc“, caz în care lotul poate avea mai multe specii, dar încadrate pe următoarele grupe: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi și diverse specii de rășinoase; în scopul asigurării accesului la resursa de lemn fasonat, organizatorii licitațiilor pot hotărî ca loturile să se dimensioneze și în funcție de necesitățile persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum și ale microîntreprinderilor, la solicitarea scrisă a acestora; prin excepție, la speciile de rășinoase se pot grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu sortimente din specia molid, iar la speciile de foioase se poate face gruparea sortimentelor de lemn de lucru pe grupele: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase moi, numai dacă acestea nu au fost adjudecate după ce au fost oferite la cel puțin o licitație.(6) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot valorifica lemn fasonat prin licitații publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat și a următoarelor criterii:a) prețul oferit;b) gradul de prelucrare a materialelor lemnoase;c) aportul socioeconomic local al activității de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată.(7) Modalitatea de punctare și ponderile aferente criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilesc de către organizatorul licitației de masă lemnoasă în baza unei metodologii elaborate și aprobate de entitățile prevăzute la art. 3 sau art. 4, după caz.(8) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot acorda reduceri de preț în baza unei scheme de ajutor de stat, adoptată în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) Pregătirea licitației/negocierii de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat se face de către organizatorul acesteia și presupune, în mod obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape:a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;b) aprobarea prețului de pornire la licitație;c) elaborarea și publicarea anunțului pentru licitație;d) întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii restante la administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv la administratorul/proprietarul fondului forestier proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale care organizează licitația, după caz;e) aprobarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puțin informații privind: organizarea și desfășurarea licitației/ negocierii; lista partizilor și loturilor/pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative aplicabile; formularea, înregistrarea și soluționarea contestațiilor cu privire la preselecție și/sau licitație/negociere.(2) Abrogat. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 20(1) Anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se publică înainte de data desfășurării acesteia cu cel puțin 30 de zile calendaristice, pentru licitația principală, și cu cel puțin 10 zile calendaristice, pentru licitațiile intermediare și pentru licitațiile de lemn fasonat.(2) Organizatorii licitațiilor pentru masa lemnoasă și pentru lemnul fasonat provenite din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale publică anunțul privind organizarea licitației de vânzare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data desfășurării acesteia.(3) Anunțul prevăzut la alin. (1) și (2) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul organizatorului; anunțul se afișează și la sediul organizatorului. Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 21-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (4) Anunțul afișat la sediul organizatorului și cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 1, precum și: (la 21-02-2019, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;b) prețul de pornire la licitație și pasul de licitare, în cazul licitației publice deschise, astfel: în lei/mc volum brut, pentru fiecare partidă/lot de lemn fasonat de foc; în lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă. Prețul este fără TVA.(5) Prețul de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se aprobă de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Prețul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. (la 21-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (6) În cazul lemnului fasonat, prețul de pornire la licitație/negociere se stabilește pe principiile economiei de piață, corelat cu condițiile de livrare; în cazul sortimentelor de lemn rotund și despicat de lucru, prețul de pornire se stabilește atât pentru volumul net, cât și pentru coaja acestuia, pentru fiecare lot, respectiv pentru fiecare piesă personalizată.(7) În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitației, în baza fundamentării aprobate în scris de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua prețul de pornire la licitație pentru lotul/piesa respectiv(ă). (la 21-02-2019, Alineatul (7) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 21(1) Pentru admiterea la licitație/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecția acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației principale și cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării celorlalte licitații/negocieri.(2) Comisia de preselecție este formată din 3 sau 5 membri aleși din cadrul structurii organizatoare a licitației/negocierii și se numește prin decizie a conducătorului entității care organizează licitația, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(3) Comisia de preselecție își desfășoară activitatea în condițiile în care sunt prezenți 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei.(4) Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți.(5) Pentru participare la licitație/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunțul de licitație, o cerere de înscriere, conform modelului din anexa nr. 2, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie;b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției, în copie;c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din anexa nr. 3;d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în copie și numai în cazul licitațiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase;e) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitațiilor organizate pentru lemn fasonat numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, în copie; (la 21-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (5^1) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (5) lit. c) trebuie să cuprindă următoarele informații: a) că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz; b) apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h);c) asigurarea prin capacitatea proprie a procesării a 40% din volumul achiziționat; această declarație este necesară numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I; d) situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitațiile de vânzare a masei lemnoase; e) situația volumului de lemn fasonat achiziționat/procesat anual din fiecare specie și sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (2). (la 21-02-2019, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 19, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (6) Cererea și documentația prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitației prin una dintre următoarele modalități:a) direct la registratură, pe hârtie;b) prin poștă/curier, pe hârtie;c) prin poșta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.(7) Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.(8) La licitațiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistrați într-un stat membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat, în condițiile legii, de autoritatea competentă din România.(9) Pentru a fi admise la licitație/negociere pentru lemn fasonat, persoanele fizice depun:a) autorizația de construcție, în copie, pentru lemnul de lucru;b) cartea de identitate, în copie.(10) Cantitatea maximă de lemn fasonat care poate fi adjudecată în condițiile alin. (9) este de maximum 50 mc/autorizație de construcție, dar nu mai mult decât volumul de lemn fasonat rezultat din documentația tehnică aferentă autorizației de construcție, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. În situația în care aceeași autorizație de construcție se folosește de mai multe ori pentru cumpărare de lemn fasonat și se depășește volumul prevăzut mai sus, volumul cu care se depășește se consideră fără proveniență legală.  +  Articolul 22(1) Comisia de preselecție analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Comisia de preselecție respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:a) nu a depus/nu a transmis prin poșta electronică toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) și (9), după caz, până la data stabilită în anunț sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz; (la 21-02-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) b) are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond; organizatorii licitațiilor au obligația să aducă la cunoștința operatorilor economici care s-au înscris la licitație situația datoriilor înregistrate prin afișare la sediul organizatorului licitației până la data și ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecție sau pot acorda accesul operatorilor economici la situațiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Până la data și ora organizării preselecției operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor; (la 21-02-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) c) are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, precum și faptul că asociatul unic/unul din asociații operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în cauză;d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecției, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă;e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare și anexei la acesta și declarației pe propria răspundere privind situația capacității anuale disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă; capacitatea disponibilă pentru un an de producție se calculează ca diferența dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție;f) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile de lemn de lucru fasonat;g) a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare; constatarea depășirii se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile lucrătoare, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligația postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);h) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 58, acesta nu este completat la zi sau nu are capacitate disponibilă, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care solicită participarea la licitațiile de vânzare a lemnului de lucru fasonat; această condiție este numai în cazul licitațiilor organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; (la 21-02-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) i) pentru licitațiile de masă lemnoasă, dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitației pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar; (la 21-02-2019, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) i^1) pentru licitațiile de lemn fasonat, dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitației pentru lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar; (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) j) la data preselecției are acumulate cel puțin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.(3) Operatorii economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.  +  Articolul 23(1) La sfârșitul ședinței de preselecție, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere, solicitanții admiși și volumul maxim de masă lemnoasă pe care aceștia îl mai pot, la data preselecției, adjudeca conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării rezultatului preselecției.(2) Procesul-verbal de preselecție, după semnarea de către membrii comisiei prezenți, se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului.(3) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului licitației și se postează pe site-urile unde a fost publicat anunțul de licitație, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecției.(4) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitație/negociere poate face contestație. Contestația se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului, în termen de maximum 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului preselecției. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.(5) Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația prin decizie motivată, în ziua depunerii contestației sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afișează până la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului și se comunică contestatarului.(6) În situația în care în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitație/negociere.  +  Articolul 24(1) Operatorilor economici care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase/lemnului fasonat care urmează a se licita/negocia li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic, documentația tehnică necesară în acest scop.(2) În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitației/negocierii asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.  +  Articolul 25(1) Operatorul economic înscris la licitație/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației și certificate de bancă sau în numerar la casieria organizatorului, a:a) garanției de contractare pentru volumul de masă lemnoasă/lemn fasonat pe care intenționează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, fără TVA; în cazul licitației publice în plic închis garanția de contractare poate fi mai mică decât suma garanțiilor partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanție de contractare a partidei/lotului/piesei pentru care a depus ofertă;b) achitării tarifului de participare la licitație stabilit, în condițiile legii, de către organizator.(1^1) Operatorul economic înscris la licitație/negociere poate să constituie garanția de contractare și prin instrumente de garantare emise de o instituție de credit din România, în condițiile legii. (la 21-02-2019, Articolul 25 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 23, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2) Documentele privind achitarea garanției de contractare și a tarifului de participare prevăzute la alin. (1) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele de garantare emise de o instituție de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitație, în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare și având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitație, operatorii economici care au fost admiși la aceasta nu mai plătesc tarif de participare.(4) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitație/negociere a operatorului economic.(5) Garanția de contractare constituită pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat se reține până la data procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la momentul încasării de către vânzător a contravalorii lemnului fasonat. În situația în care cuantumul garanției de contractare constituită anterior licitației este mai mare decât garanția de contractare necesară pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat, diferența se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.(6) Garanția de contractare prevăzută la alin. (5), care depășește valoarea garanției de contractare pentru partizile adjudecate și care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanție pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară organizată în condițiile prezentului regulament și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat și/sau pentru plata cauțiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-02-2019, Alineatul (6) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (7) Garanția de contractare reținută în condițiile alin. (5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic;c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.(8) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (7) lit. a) și b) se face venit al organizatorului licitației.(9) Tariful de participare la licitație este stabilit de organizatorul licitației pe baza cheltuielilor aferente organizării și desfășurării licitației și, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spațiului pentru organizarea licitației, alte servicii efectuate pentru buna desfășurare a licitației, după caz, a negocierii și pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase. (la 21-02-2019, Alineatul (9) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Licitația publică cu strigare, licitația publică în plic închis și licitația publică mixtă  +  Articolul 26(1) Licitațiile se desfășoară la locul, data și ora comunicate prin anunț.(2) Licitațiile se desfășoară cu participarea comisiei de licitație și a reprezentanților oficiali ai participanților în aceeași sală.  +  Articolul 27(1) Comisia de licitație este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiți prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitație nu poate avea aceeași componență cu cea de preselecție și își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Din comisia de licitație va face parte și un membru desemnat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, atunci când licitațiile se organizează de către proprietar.(2) Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei, care prezintă componența acesteia, numărul minim pentru cvorum, care este de 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei, membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și toate informațiile necesare desfășurării licitației.(3) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majorității simple a membrilor comisiei prezenți.(4) Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului și conducătorul organizatorului licitației nu pot face parte din comisia de preselecție sau din comisia de licitație.  +  Articolul 28(1) Pasul de licitare se stabilește de organizatorul licitației în lei/m^3, la nivelul valorii de 5% din prețul de pornire, rotunjit la lei, și se aplică numai la licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte. (la 21-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2) Licitările pentru licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte se pot face numai în sume reprezentând pași întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).(3) Este interzisă pornirea licitației de la alt nivel decât cel al prețului de pornire aprobat și comunicat de organizatorul licitației.  +  Articolul 29(1) În cazul licitației publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afișate la sediul organizatorului licitației și publicate pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul organizatorului.(2) Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză.(3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitația începe de la prețul de pornire; oferirea, de către participant, a nivelului prețului de pornire este considerată ofertă; următoarele oferte, la nivelul a cel puțin un pas, ale participanților se consideră licitări; ofertele se înscriu în fișele de desfășurare a licitației.(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare, după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație ale respectivei oferte sau, după caz, producătorul din industria mobilei care își exercită dreptul de preempțiune la cumpărarea masei lemnoase fasonate, potrivit prevederilor art. 47 din prezentul regulament. (la 21-02-2019, Alineatul (4) din Articolul 29 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (5) Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face obiectul licitației se face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitație.  +  Articolul 30(1) În cazul licitației publice în plic închis, se procedează astfel:a) oferta se depune, în plic închis, anterior începerii ședinței de licitație, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitație, poate depune numai o ofertă și numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de reprezentantul operatorului economic; (la 21-02-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) b) în situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe partizi/grupaje de partizi/loturi/piese, acestea se centralizează de ofertant într-o singură listă care se depune într-un plic închis, în ordinea de prioritate de adjudecare preferată de acesta; lista trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de reprezentantul operatorului economic; (la 21-02-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) c) după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 alin. (2), comisia procedează la deschiderea plicurilor, în prezența participanților, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant, privind autenticitatea și integritatea acestuia;d) comisia de licitație face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă și le înregistrează în fișele de desfășurare a licitației, fișe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitație; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată și ștampilată de reprezentatul operatorului economic, precum și oferta care este sub prețul de pornire la licitație; (la 21-02-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) e) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit prețul cel mai mare, dacă acesta este cel puțin egal cu prețul de pornire sau, după caz, producătorul din industria mobilei care își exercită dreptul de preempțiune la cumpărarea masei lemnoase fasonate, în condițiile art. 47 din prezentul regulament. (la 21-02-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) f) partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă nu se poate adjudeca.(2) În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale, care îndeplinesc condițiile de adjudecare, licitația în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitație publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29; aceasta pornește de la prețurile egale maxime deja oferite, considerate ofertă, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub prețul de pornire la licitație, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se adjudecă.(4) În cazul în care ofertantul/potențialul adjudecatar depășește volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei acestuia și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 21 alin. (5) și/sau depășește cuantumul garanției de contractare depuse pentru licitația în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia din lista prevăzută la alin. (1) lit. b), depusă și înregistrată în fișele de desfășurare a licitației; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcție de ofertele valide.  +  Articolul 31(1) Licitația publică mixtă se organizează și se desfășoară astfel:a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitație deschide plicurile depuse de ofertanți, în prezența participanților, face publice ofertele, înregistrează în fișa de desfășurare a licitației prețurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă și întocmește lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitației cu strigare; partizile/loturile/ piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă și cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a și nu pot fi adjudecate la respectiva licitație;b) etapa a II-a: licitația cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la prețul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât prețul de pornire aprobat în condițiile prezentului regulament; procedura prevăzută la art. 29 se aplică în mod corespunzător. La această etapă pot oferta toți operatorii economici admiși la licitație în urma preselecției și au făcut oferte la etapa I.(2) Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a și care au mai fost oferite la o altă licitație se supun negocierii, organizată în aceeași zi, imediat după încheierea licitației sau în ziua următoare acesteia, conform precizării din anunțul de licitație și numai pentru operatorii economici ofertanți la etapa a II-a și ale căror oferte sunt cel puțin egale cu prețul de pornire la licitație.  +  Articolul 32(1) După fiecare licitație, indiferent de tipul licitației, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației. (la 21-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (2) Fișele de desfășurare a licitației publice cu strigare și licitației publice mixte, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației; fișele pot fi semnate și de ofertanți, comisia oferindu-le această posibilitate.(3) În cazul licitațiilor în plic închis, fișele de desfășurare a licitațiilor prevăzute la art. 30, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației, fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.(4) Procesul-verbal al ședinței de licitație se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți.(5) Operatorii economici participanți la licitație, indiferent de tipul licitației, care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfășurarea licitației pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestație; contestația se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost desfășurată licitația; conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației; modul de analizare și soluționare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris; dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză și oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitație.  +  Articolul 33(1) În cazul în care între momentul adjudecării și cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/și calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înștiința despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitației în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitație; la contestație va anexa documentația de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situația prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitației la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezența contestatarului.(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare a masei lemnoase se prelungește cu perioada dintre data depunerii contestației și data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestației.(4) În situația în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea și restituie garanția de contractare.  +  Secţiunea a 3-a Licitația electronică  +  Articolul 34(1) Organizatorul licitației electronice de vânzare a masei lemnoase prin modalitățile prevăzute la art. 3 alin. (1), ca „masă lemnoasă pe picior“ sau ca „lemn fasonat“, are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice, în condițiile art. 13, concomitent cu anunțarea preselecției pentru acest tip de licitație, pe site-urile prevăzute la art. 9, după caz.(2) Preselecția pentru licitația electronică se organizează cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data licitației electronice, iar anunțul privitor la organizarea licitației va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) lista partizilor și a grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețurile de pornire la licitație și garanția de contractare;b) tariful de participare la licitație;c) caietul de sarcini, care va cuprinde, după caz, informații privind: organizarea și desfășurarea licitației, masa lemnoasă/ lemn fasonat oferită/oferit la vânzare, proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase și principalele reglementări care trebuie respectate;d) banca și contul organizatorului unde se depune garanția de contractare și tariful de participare la licitație;e) data și ora de start al licitației electronice;f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării;g) adresa de e-mail unde se vor depune, în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5);h) criteriul de atribuire: prețul cel mai ridicat sau criteriile stabilite în cazul licitațiilor organizate potrivit art. 18 alin (6);i) modalitatea de finalizare a licitației electronice: data și ora de închidere a licitației electronice/numărul de runde de licitare și calendarul precis de desfășurare a rundelor/termenul-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte, după caz.  +  Articolul 35Pentru participarea la licitația electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecției o cerere de înscriere la licitația electronică, cu indicarea identității sale electronice, precum și documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, în format electronic, la adresa prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).  +  Articolul 36În cadrul ședinței de preselecție la licitația electronică, comisia de preselecție urmează procedura prevăzută la art. 22.  +  Articolul 37(1) La sfârșitul ședinței de preselecție, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație, solicitanții admiși să participe la licitație, solicitanții respinși să participe la licitație și motivul respingerii lor, eventuale observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), după semnarea de către membrii comisiei prezenți, se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației.(3) Fiecare solicitant primește la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identității sale electronice prevăzute la art. 35, hotărârea comisiei de preselecție.  +  Articolul 38(1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitație/negociere poate face contestație. Contestația se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g), în termen de maximum 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului preselecției. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.(2) Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația prin decizie motivată, în ziua depunerii contestației sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identității electronice a operatorului economic, până la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului și se comunică contestatarului.(3) În situația în care în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitație.  +  Articolul 39Operatorilor economici admiși să participe la licitația electronică, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziție, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentația tehnică necesară, în format electronic, cu excepția carnetului de inventariere a arborilor destinați recoltării, care poate fi consultat gratuit, la cerere, la sediul ocolului.  +  Articolul 40(1) Operatorul economic admis să participe la licitația electronică trebuie să facă dovada achitării anterior începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile certificate de bancă până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, garanția de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pentru care va licita și pe care îl va adjudeca, precum și un tarif de participare la licitație stabilit de organizator.(2) Documentul privind constituirea garanției de contractare prevăzute la alin. (1), precum și dovada achitării tarifului de participare la licitația electronică se trimit, în format electronic, semnate cu semnătura calificată sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței de licitație, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitația electronică a operatorului economic în cauză.  +  Articolul 41(1) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive, după caz.(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.(3) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, vânzătorul are obligația de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanților prețul maxim ofertat.  +  Secţiunea a 4-a Vânzarea masei lemnoase prin negociere  +  Articolul 42(1) Partida/Grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitații se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație/negociere, cu respectarea condițiilor de preselecție.(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie: a) mai mic decât prețul de APV stabilit pentru partida/grupajul de partizi la care nu au existat oferte la licitație; b) mai mic decât prețul oferit de ofertantul unic pentru partida/grupajul de partizi la care a existat o ofertă la licitație. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale, rămasă neadjudecată după o licitație, se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație. (la 21-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (4) Lotul/Piesa de lemn fasonat rămas/rămasă neadjudecat/neadjudecată după o licitație se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație, cu respectarea condițiilor de preselecție.(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât prețul de pornire la licitație pentru loturile/piesele de lemn fasonat pentru care nu au existat oferte la licitație sau decât prețul oferit de ofertantul unic. (la 21-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (6) Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor economici care au îndeplinit condițiile de preselecție pentru participarea la licitație.(7) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă, se face numai pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta și din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 21 alin. (5) și numai în limita sumei bănești rămasă neutilizată din garanția de contractare depusă pentru participarea la licitație.(8) În urma desfășurării ședinței de negociere, comisia întocmește un proces-verbal, după modelul procesului-verbal de licitație, semnat de membrii comisiei de negociere prezenți.  +  Articolul 43(1) Operatorii economici participanți la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfășurarea negocierii pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestație.(2) Contestația se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului negocierii în ziua în care a fost organizată negocierea.(3) Conducătorul organizatorului negocierii este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării negocierii.(4) Modul de analizare și de soluționare ale contestației se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris.(5) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii pentru partida/lotul/piesa în cauză și ia măsuri pentru organizarea unei licitații sau unei noi negocieri, după caz.  +  Articolul 44(1) Partida de produse accidentale suprapuse, așa cum sunt definite la art. 1 lit. u), apărute pe suprafața unei partizi contractate cu un operator economic se contractează cu acest operator dacă acesta solicită, în scris, și dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament. Organizatorul face oferta de contractare în maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării APV, iar, în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea ofertei operatorul economic trebuie să-și exprime opțiunea.(2) Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) acceptă oferta, se organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere și încheiere a contractului de vânzare.(3) Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) nu acceptă oferta de contractare sau nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament, organizatorul procedează la organizarea unei licitații pentru contactarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta se exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind prioritară.(4) Prețul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii pe suprafața căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabilește prin negociere. Prețul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât prețul de APV, calculat pentru partida care se suprapune.(5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat, pentru partizile autorizate la exploatare și care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile dispozițiile alin. (1)-(3).(6) În partizile prevăzute la alin. (5) este inclusă și masa lemnoasă din alte unități amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.(7) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzute la alin. (1), (5) și (6) nu se organizează preselecție. Operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa certificatul de exploatare și cazierul tehnic de exploatare completat la zi, precum și dovada achitării garanției de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3). (la 21-02-2019, Alineatul (7) din Articolul 44 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Secţiunea a 5-a Vânzarea directă a lemnului fasonat  +  Articolul 45(1) Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum și strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor și fundațiilor înființate conform legii, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz, pot să vândă în mod direct, fără licitație și fără negociere, lemn de foc, precum și lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 59 alin. (5^1)-(5^3) și alin. (5^5)-(5^7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între unitățile administrativ-teritoriale și ocoalele silvice care administrează sau prestează servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică pe suprafața acestora se vor încheia parteneriate, la inițiativa ocolului silvic. Parteneriatele se pot încheia de un ocol silvic și cu unități administrativ-teritoriale învecinate, în funcție de volumul de lemn fasonat rămas disponibil, chiar dacă nu administrează fond forestier pe suprafața acestora. (la 21-02-2019, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (3) Pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2017 și pentru anul 2018 parteneriatele prevăzute la alin. (2) se încheie în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Ulterior acestui termen, parteneriatele se încheie și/sau se actualizează ori de câte ori este nevoie.(4) În cadrul parteneriatelor prevăzute la alin. (2) se vor prevedea procedurile prin care se va asigura lemn pentru persoanele fizice și pentru unitățile de interes local finanțate, integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, avându-se în vedere, cel puțin următoarele:a) obligațiile părților;b) volumul de lemn fasonat estimat, necesar și disponibil, care face obiectul parteneriatului;c) volumul maxim care se poate acorda pentru o familie;d) graficul de îndeplinire a obligațiilor;e) competențele de avizare și aprobare;f) modalitățile de comunicare și de rezolvare a divergențelor.(5) Unitățile administrativ-teritoriale care dețin în proprietate fond forestier vor încheia parteneriate cu ocolul silvic de stat pentru a se asigura lemn fasonat doar pentru maximum diferența de volum de lemn care nu poate fi asigurată din fondul forestier pe care îl dețin în proprietate.(6) Periodic, ori de câte ori semnatarii parteneriatelor prevăzute la alin. (2) consideră că este necesar, vor efectua analize privind aplicarea acestora. (la 21-02-2019, Alineatul (6) din Articolul 45 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (7) Volumul de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, care nu s-a valorificat direct potrivit prevederilor alin. (1), se poate valorifica prin licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament. (la 21-02-2019, Alineatul (7) din Articolul 45 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (8) Pentru județele deficitare în păduri, solicitările formulate de către unitățile administrativ-teritoriale se centralizează la nivelul prefecturilor acestor județe și se transmit Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în vederea comunicării, către acestea, a existenței în județele limitrofe, a eventualelor volume de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, disponibile spre vânzare; în aceste județe, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate organiza depozite de valorificare a materialelor lemnoase.(9) Volumele disponibile prevăzute la art. 59 alin. (5^7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor repartiza, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, direct proporțional cu volumele solicitate și în ordinea primirii solicitărilor.(10) Unitatea administrativ-teritorială și ocolul silvic au obligația să primească, să analizeze și să soluționeze cererile persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (1), pentru asigurarea cu lemn fasonat, în funcție de volumul rămas disponibil. În cazul în care nu există solicitări, individuale sau conform parteneriatelor încheiate, sau volumul solicitat este sub nivelul volumului disponibil comunicat de ocolul silvic, volumul excedentar se poate valorifica altor solicitanți. (la 21-02-2019, Alineatul (10) din Articolul 45 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (11) Administratorul/Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, pe baza hotărârii consiliului local, poate vinde direct și lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, astfel:a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizației de construcție, în vigoare;b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condițiile de mai sus nu poate face obiectul comercializării către alte persoane fizice sau juridice.(12) Prețurile de vânzare directă a lemnului fasonat se aprobă, pe baza principiilor economiei de piață, de către entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv la art. 4 alin. (1), după caz.(13) Cantitatea și destinația lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, prevăzute la alin. (1), care poate fi vândută direct, se aprobă de consiliul local al acesteia.(14) Lemnul fasonat prevăzut la alin. (1) se poate vinde și livra din depozite, din platformele primare, de la căi de transport cu caracter permanent și din punctul naval de încărcare, precum și din faza fasonat la cioată. Lemnul fasonat provenit din produse accidentale II, produse de igienă, precum și cel din produse extraordinare se poate vinde și livra și de la alte căi de acces sau de la căile de scos-apropiat.(15) După asigurarea, în condițiile art. 59 alin. (5^3)-(5^4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a necesarului de lemn, administratorul/prestatorul de servicii silvice/proprietarul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz, poate valorifica ca masă lemnoasă partiziile rămase disponibile.  +  Articolul 46Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului și administratorul/prestatorul de servicii silvice/proprietarul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale cu aprobarea consiliului local al acesteia pot oferi spre vânzare lemn fasonat și la achizițiile directe practicate de autoritățile publice contractante.  +  Secţiunea a 6-a Valorificarea lemnului fasonat obținut din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 47(1) Operatorii economici care dețin certificat de atestare ca producător din industria mobilei, ofertanți la licitațiile publice prevăzute la art. 12 organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat, sunt declarați adjudecatari pentru respectivul/respectiva lot/piesă, dacă oferă ultimul preț ofertat în cazul licitației cu strigare, potrivit art. 29 alin. (4), sau un preț egal cu cel mai mare preț ofertat în cazul licitației în plic închis, potrivit art. 30 alin. (1) lit. e); în cazul licitației în plic închis, dreptul de preempțiune al operatorilor economici care dețin certificat de atestare ca producător din industria mobilei poate fi exercitat imediat după deschiderea plicurilor.(2) În situația în care doi sau mai mulți operatori economici, prevăzuți la alin. (1), oferă același preț, licitația se transformă în licitație publică cu strigare, numai cu participarea acestora, adjudecatar este declarat operatorul economic care oferă prețul cel mai mare, iar strigările se vor face fără pași de licitare. În cazul licitației publice în plic închis, pentru departajarea operatorilor economici care oferă același preț, licitările se vor face, cu strigare, fără pași de licitare. (la 21-02-2019, Articolul 47 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 31, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 48La licitațiile și negocierile de vânzare a masei lemnoase se pot oferi atât partizi, cât și grupaje de partizi amplasate în același bazinet, constituite pe principiul teritorialității sau al accesibilității, în condițiile art. 1 lit. i).  +  Articolul 49Grupajul de partizi, constituit cu respectarea prevederilor art. 1 lit. i), se aprobă de organizatorul licitației/ negocierii și este evidențiat în caietul de sarcini.  +  Articolul 50(1) Conducătorul organizatorului licitației/ negocierii poate aproba ca loturile de lemn fasonat, care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puțin o licitație, respectiv la o negociere, și cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de vânzare să se modifice în loturi mai mici sau în piese personalizate sau în loturi mai mari, care vor face obiectul unei noi licitații, în condițiile prezentului regulament.(2) Loturile/Piesele nou-constituite în condițiile alin. (1), care nu se adjudecă în urma unei licitații, pot face obiectul vânzării prin negociere sau vânzării directe prevăzute la art. 45 și 46 sau pot fi prelucrate primar de către administratorii fondului forestier proprietate publică, urmând ca materialele lemnoase rezultate să fie valorificate potrivit prevederilor legale.(3) Lemnul rotund și despicat de lucru, provenit din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, poate face obiectul procesării în instalațiile proprii ale proprietarului sau ale administratorului acestui fond forestier, cu aprobarea consiliului local. (la 21-02-2019, Alineatul (3) din Articolul 50 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 32, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 51Lemnul fasonat, indiferent de specie și sortiment, care a parcurs toate procedurile de valorificare prin licitație/negociere/vânzare directă și nu a fost valorificat, în vederea prevenirii deprecierii acestuia, poate fi vândut direct oricărei persoane fizice sau juridice solicitante, în condițiile și la prețurile stabilite de administratorul fondului forestier, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului și de consiliul local în cazul fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale.  +  Articolul 52(1) Nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie cu operatori economici atestați, se stabilește, în condițiile reglementărilor în vigoare, de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv de consiliul local pentru fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, pe baza fundamentării întocmite de ocolul silvic având în vedere procesele tehnologice, normele și tarifele în vigoare, precum și oportunitatea și necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, extragerea produselor de igienă și a produselor accidentale, asigurarea necesarului de lemn în condițiile art. 59 alin. (5^1)-(5^7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și principiile economiei de piață.(2) În cazul partizilor pentru care serviciile de exploatare nu se pot atribui după prima procedură de achiziție, nivelul maxim al tarifelor prevăzut la alin. (1) se poate majora și se vor organiza noi proceduri de atribuire.  +  Articolul 53În scopul promovării tehnologiilor bazate pe funiculare, prețul de pornire la licitație al partizilor prevăzute a se exploata prin astfel de tehnologii este la nivelul prețului de APV.  +  Articolul 54(1) Încheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat prin licitație/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației, respectiv a negocierii, și se face la sediul organizatorului.(2) Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia la licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data-limită prevăzută pentru încheierea contractului.(3) Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la achitarea contravalorii lemnului fasonat atrage după sine pierderea garanției de contractare, precum și a dreptului de participare la licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. În situația în care rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitație/negociere, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în condițiile prezentului regulament și atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.(4) Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la restituirea garanției de contractare depusă.(5) Adjudecatarii masei lemnoase și cei ai lemnului fasonat au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitațiilor/negocierilor desfășurate potrivit prezentului regulament doar dacă această posibilitate este prevăzută expres în caietul de sarcini, respectiv în contractul de vânzare. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care este acordul scris al organizatorului. (la 21-02-2019, Alineatul (5) din Articolul 54 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) (6) Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de admitere la licitație prevăzute de prezentul regulament.(7) Cesionarea unui contract fără respectarea prevederilor de la alin. (5) și (6) determină neautorizarea la exploatare a masei lemnoase, respectiv nelivrarea lemnului fasonat care face obiectul contractului, iar operatorii economici în cauză pierd și dreptul de participare la licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data cesionării.(8) În contractul de vânzare, masa lemnoasă adjudecată/lemnul fasonat adjudecat se explicitează cantitativ și valoric și se facturează corespunzător, în funcție de modul de valorificare, astfel:a) în cazul masei lemnoase, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidența cu volumul brut din APV și a valorii aferente, fără TVA;b) în cazul loturilor și pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund și despicat de lucru, facturarea se realizează prin înscrierea volumului net al lotului/piesei de lemn fasonat și a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA și prin înscrierea volumului cojii acestora și a valorii aferente pentru fiecare lot/piesă, fără TVA; în factură, pentru fiecare lot/piesă se înscrie și volumul brut rezultat din însumarea volumului net și a volumului cojii aferente volumului net;c) în cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia și a valorii aferente lotului, fără TVA.(9) Valoarea unitară a cojii prevăzută la alin. (8) lit. b) aferentă unui lot sau unei piese din sortimente de lemn de lucru se determină prin multiplicarea prețului de pornire la licitație/negociere stabilit pentru coajă, pentru fiecare specie/grup de specii forestiere, cu factorul rezultat din raportul dintre prețul de adjudecare și prețul de pornire la licitație ale lotului/piesei din sortiment de lemn de lucru în cauză.(10) Volumul net al pieselor personalizate și al loturilor din sortimentele de lemn de lucru se calculează pe baza măsurătorilor efective realizate pentru fiecare piesă personalizată, respectiv pentru fiecare piesă cuprinsă într-un lot. Volumul cojii aferente acestor piese personalizate, respectiv aferentă pieselor cuprinse într-un lot se determină în funcție de volumul brut și de volumul net al fiecărei piese sau pe bază de măsurători. Volumul net și volumul cojii se evidențiază în mod distinct pentru fiecare piesă personalizată, respectiv pentru fiecare piesă dintr-un lot și se înscriu în fișele acestora.  +  Articolul 55Caietele de sarcini și contractele de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum și prevederile legislației specifice în vigoare.  +  Articolul 56(1) La licitațiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat, organizate potrivit prezentului regulament, pot asista reprezentanți ai organizațiilor patronale și profesionale din domeniile silvicultură, exploatare forestieră, prelucrarea primară și industrializarea lemnului, precum și din alte domenii; aceștia au acces la întreaga documentație dacă achită tariful de participare la licitație stabilit de organizator.(2) La licitații pot participa și reprezentanți ai mass-mediei și din alte domenii.(3) În cazul în care unul dintre site-urile prevăzute la art. 9 alin. (2) nu este funcțional, publicarea pe site-ul funcțional este suficientă pentru a fi asigurată transparența cerută de legislația în vigoare.  +  Articolul 57(1) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului și consiliile locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care au fond forestier proprietate publică își adoptă, în condițiile legii, regulamente și proceduri proprii pentru valorificarea materialelor lemnoase care nu fac obiectul prezentului regulament.(2) Prevederile prezentului regulament se pot aplica și pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează și a lemnului fasonat care se obține din fondul forestier al deținătorilor pentru care structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică au contracte de administrare sau de prestări servicii silvice, cu acordul scris al acestor deținători.  +  Articolul 58Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub formă de lemn fasonat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește până la data de 31 august a anului de producție anterior, prin cumularea volumelor aferente capacității de industrializare a lemnului fasonat atestată de către comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul industriei mobilei, recunoscută la nivel național, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 59Valorificarea masei lemnoase/lemnului fasonat se poate face și prin intermediul platformelor electronice și al piețelor de tranzacționare administrate de bursele de mărfuri care funcționează în condițiile legii, numai dacă administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv proprietarul fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale care fac/face valorificarea hotărăsc/hotărăște astfel, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 60(1) Lemnul fasonat care a fost cumpărat prin procedura de vânzare directă nu poate face obiectul comercializării, iar în caz de comercializare acesta se consideră fără proveniență legală.(2) Lemnul fasonat achiziționat de operatorii economici care posedă certificat de atestare de producător din industria mobilei prin exercitarea dreptului de preempțiune și cherestelele rezultate din prelucrarea acestuia nu pot face obiectul comercializării, iar în caz de comercializare acesta se consideră fără proveniență legală. (la 21-02-2019, Articolul 60 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 34, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 61(1) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (5^1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la emiterea autorizației de exploatare, emitentul autorizației de exploatare/proprietarul masei lemnoase are obligația de a afișa oferta la sediul propriu și la sediul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasat(ă) partida/grupajul de partizi, în care se înscriu volumul de lemn de foc care este oferit spre valorificare persoanelor fizice și juridice de pe raza acestuia conform prevederilor APV și eșalonarea la exploatare, precum și data până la care este valabilă oferta și date de contact ale ofertantului. Oferta este valabilă pe perioada autorizată la exploatare a postaței/partizii, precum și pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data reprimirii postaței/partizii, în limita volumului de lemn de foc disponibil.(2) Administratorii fondului forestier proprietate publică pot stabili un program de livrare a lemnului de foc, valabil pentru întreg teritoriul unității administrativ-teritoriale. Programul de livrare se va afișa la sediul propriu și la sediul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasată partida, în vederea aducerii la cunoștința persoanelor fizice și juridice interesate.(3) Persoanele fizice sau juridice interesate de cumpărarea/achiziția de lemn de foc în condițiile alin. (1) pot face solicitări în acest sens individual sau prin unitatea administrativ-teritorială către proprietarul masei lemnoase/ administratorul fondului forestier, pe perioada de valabilitate a ofertei prevăzute la alin. (1).(4) Pentru fondul forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, cererile vor fi onorate din volumul de lemn de foc aferent partizii constituite pe suprafața aflată în proprietate.(5) Solicitările care nu pot fi onorate în condițiile alin. (4) din fondul forestier proprietate publică aflat în proprietate vor fi transmise, în ordinea primirii acestora și în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, către proprietarul masei lemnoase/administratorul fondului forestier proprietate publică a statului care are autorizate partizi în raza administrativă a unității administrativ-teritoriale respective.(6) În cazul unității administrativ-teritoriale care deține în proprietate suprafețe de fond forestier proprietate publică, obligațiile de publicitate prevăzute la alin. (1) și (2) pentru fondul forestier aflat în proprietate vor fi îndeplinite prin afișare la sediul propriu. (la 21-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 62(1) Administratorii de fond forestier proprietate publică a statului care desfășoară și activități de operator economic, care au ca obiect exploatarea și/sau procesarea de masă lemnoasă provenită din fondul forestier pe care îl administrează, au obligația să țină evidențe în mod distinct pentru cele două activități, conform reglementărilor financiar-contabile în vigoare.(2) Volumul pentru care administratorii fondului forestier proprietate publică a statului realizează evidențe în mod distinct se înregistrează în evidența administratorului la un preț fundamentat stabilit în urma unei proceduri interne a administratorului. (la 21-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 63În vederea realizării lucrărilor de îngrijire și conducere, precum și a recoltării produselor accidentale din fondul forestier proprietate publică a statului, în condițiile art. 59 alin. (5^1)-(5^3) și alin. (5^5)-(5^7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii vor începe procedurile de contractare a lucrărilor de prestări servicii exploatare cu operatori atestați în termen de 15 zile de la aprobarea de către consiliul de administrație a modalității de exploatare potrivit art. 3 alin. (1), (2) și (4). (la 21-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 64Partizile de curățiri și rărituri cu diametrul mediu de până la 10 cm, constituite în arborete tinere, cu excepția partizilor rezultate ca urmare a aplicării tăierilor în crâng, care nu pot fi efectuate de către administratorii de fond forestier cu forțe proprii sau prin prestări servicii de exploatare ca urmare a unei analize de eficiență economică aprobată de comitetul director și nu pot fi valorificate ca lemn de foc, oferite la cel puțin două licitații de masă lemnoasă, pot fi valorificare ca masă lemnoasă pe picior la prețul stabilit de comitetul director. (la 21-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Articolul 65Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 21-02-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )  +  Anexa nr. 1la regulament
  Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind
  organizarea licitației principale/intermediare/negocierii pentru
  vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat
  Antet/Numărul și data înregistrării anunțului la organizator
  ANUNȚ
  privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierea
  pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat
  1. Organizatorul licitației/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): ..................2. Data desfășurării și ora începerii licitației/negocierii: ..............................................................3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă): .......................................................4. Tipul licitației: ...........................................................5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației/negocierii: ..............................................6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: .........................................................7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație/negociere ........................8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul ...................................9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere ........... mc, din care:a) pe natură de produse: ....................................................................,b) pe specii și grupe de specii: ....................................................................................................................10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere ...... mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.): .......................................................11. Alte informații privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: ...............................12. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: ......................14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii: ............................................15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): .....................................................................
  Organizator,
  ……….........................................................
  (numele și prenumele conducătorului, funcția, semnătura și ștampila)
  (la 21-02-2019, ANEXA a fost modificată de Punctul 36, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la regulamentNr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici………………………..
  CERERE
  de înscriere la licitație
  - Model -
  Operatorul economic/grupul de operatori ………………………, cu sediul în ……………….., județul ....................., str. ………………. nr. ……….., bl. ………., et. ………, sc. ………, ap. ………., cod poștal ………….., telefon fix ………….., mobil …………………, fax ………………..,cont virament ……………….., deschis la …………….. - sucursala ………………, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ……………….., cod unic de înregistrare ………………….., reprezentat legal prin ……………………, în calitate de …………………., solicit înscrierea la licitația organizată de …………. în data de …………., pentru achiziție (se specifică obligatoriu: masă lemnoasă și/sau materiale lemnoase fasonate) ………………… .Împuternicesc să ne reprezinte în relațiile cu ………………… pe dl/dna ………………., legitimat(ă) cu ……………… .
  Reprezentant legal,
  ………………………
  (semnătura și ștampila)
  (la 21-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 37, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3la regulamentOperator economic/grupul de operatori economici………………………..
  DECLARAȚIE
  pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de ……………
  - Model -
  Subsemnatul, ........, CNP ......., cu domiciliul în ............., reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici ..................................…, având CUI .............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecția din data de ......... pentru licitația publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de ……………, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și îmi asum și semnez următoarele declarații:1. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioareDeclar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - sau față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz.2. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioareDeclar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:[] nu este membru al niciunui grup de operatori economici;[] este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: ………… .(Se bifează opțiunea corespunzătoare)3. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare*a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de ….. mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:b1) la unitatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înființat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ ......., volumul de ........ mc;b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică ............, volumul de .......... mc.4. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. e) și art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul ……….. , a achiziționat/procesat următoarele volume:
  Nr. crt.SpeciaSortimentul din SUMALVolum achiziționat - mc -Volum procesat - mc -
  5. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, la data prezentei declarații, are următoarea situație privind achiziția și prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale și accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:a) capacitatea proprie de procesare este de ……… mc/an;b) volumul achiziționat până la data emiterii declarației este de ……….…… mc;c) volumul procesat până la data emiterii declarației este de …………… mc;d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] ..……..…%.
  Data completării: ………………..
  Reprezentant legal
  Operator economic/grupul de operatori economici
  ……...........................................………….
  (denumirea, semnătura autorizată, ștampila)
  * Se indică denumirea entității.** Se completează de către solicitanții înscriși la licitațiile pentru material lemnos fasonat. (la 21-02-2019, Actul a fost completat de Punctul 37, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 55 din 8 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 )
  ------