ORDIN nr. 103 din 16 ianuarie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2019  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1.1, la litera B „Angajamente legale din care rezultă direct sau indirect, obligații de plată“, după numărul curent 20 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 21-23, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Operațiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legalDocumentele justificative
  0123
  21.Contract de parteneriat public-privat- Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - legile bugetare anuale; - Legea nr. 31/1990 (106); - Legea nr. 51/2006 (107); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 (108); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.- bugetul/sursa de finanțare, dacă este cazul; - studiul de fundamentare, aprobat; - acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul; - strategia de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - anunțul de concesionare/invitația de concesionare/ anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/ negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz;- procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - alte documente specifice.
  22. Act adițional la contractul de parteneriat public-privat - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - legile bugetare anuale; - Legea nr. 31/1990 (106); - Legea nr. 51/2006 (107); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 (108); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.- bugetul/sursa de finanțare/veniturile proiectului/ documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligațiilor de plată sau de garanție în beneficiul partenerului public în concordanță cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul; - contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz; - documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul; - alte documente specifice.
  23. Act adițional la contractul/ decizia/ordinul de finanțare- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 321/2006 (31); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71); - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); - alte acte normative specifice.- bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea; - nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanțare; - alte documente specifice.
  2. La anexa nr. 1.1, la litera F „Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv“, după „Lista de verificare angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat de minimis“, cod B.20, se introduc trei noi liste de verificare, listele de verificare cod B.21, B.22 și B.23, cu următorul cuprins:  +  B.21
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
  Cod B.21
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul/Sursa de finanțare, dacă este cazul
  1.2.- Studiul de fundamentare, aprobat
  1.3.- Acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul
  1.4.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
  1.5.- Decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
  1.6.- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
  1.7.- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul
  1.8.- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul
  1.9.- Strategia de contractare
  1.10.- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
  1.11.- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
  1.12.- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul
  1.13.- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
  1.14.- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz
  1.15.- Anunțul de concesionare/invitația de concesionare/anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
  1.16.- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
  1.17.- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz
  1.18.- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)
  1.19.- Raportul procedurii de atribuire
  1.20.- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
  1.21.- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
  1.22.- Alte documente specifice^3
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul de parteneriat public-privat
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
  3.Valoarea contractului să se încadreze în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul
  3.3.- valoarea ofertei câștigătoare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:a) Studiul de fundamentare, dacă este cazul;b) Strategia de contractare;c) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul.
  4.2.- Să fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o notă separată.
  4.3.- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare.
  4.4.- Să prevadă dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea condițiilor legale.
  4.5.- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile entității contractante.
  4.6.- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
  4.7.- Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:a) părțile și datele de identificare a acestora, completate cu datele ofertantului câștigător;b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat;c) termenele de realizare a lucrărilor;d) durata contractului de parteneriat public-privat;e) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat;f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;g) delimitarea și cuantificarea clară a contribuției financiare și patrimoniale a partenerului public, în condițiile rezultate în urma procedurii de atribuire;h) garanțiile de bună execuție în cuantumul, modul de constituire și valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei și legislației în vigoare;i) asigurările încheiate și completate cu termenii de menținere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentației de atribuire coroborate cu oferta declarată câștigătoare;j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora, în cazul apariției de prevederi contradictorii, dacă este cazul;k) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;m) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice; o) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță ai serviciului public ce formează obiectul proiectului;p) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect;q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat;r) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat;s) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenținerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părți ale contractului și dreptul partenerului public de a denunța unilateral contractul, precum și condițiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire și plată a eventualei compensații datorate partenerului privat;u) mecanisme de împărțire a profitului din refinanțare;v) procedura și limitele subcontractării;w) cauzele de încetare a contractului și condițiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;x) clauze care să reglementeze compensațiile datorate de părți în caz de încetare a contractului înainte de termen;y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
   +  B.22
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
  Cod B.22
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul/Sursa de finanțare/Veniturile proiectului/Documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligațiilor de plată sau de garanție în beneficiul partenerului public în concordanță cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul
  1.2.- Contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz
  1.3.- Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat, respectiv modificările acestuia
  1.4.- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
  1.5.- Documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul
  1.6.- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat
  1.7.- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul
  1.8.- Alte documente specifice^3
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Actul adițional la contractul de parteneriat public-privat
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
  3.Valoarea actului adițional la contractul de parteneriat public-privat să se încadreze în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul
  3.3.- încadrarea valorii în nivelul maxim prevăzut de actele normative
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să vizeze cazurile și condițiile prevăzute de actul normativ care reglementează parteneriatul public-privat.
  4.2.- Modificările să fie prevăzute în documentația procedurii de atribuire inițiale, dacă este cazul.
  4.3.- Modificările să fie făcute cu notificarea prealabilă a partenerului privat și să nu altereze natura generică a contractului inițial, dacă este cazul.
  4.4.- Modificările să fie făcute după consultarea prealabilă a finanțatorilor proiectului în situația înlocuirii partenerului privat, dacă este cazul.
  4.5.- Să se refere numai la cazurile și condițiile de modificare permise de legea care reglementează procedura de atribuire a contractului inițial.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
   +  B.23
  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL/DECIZIA/ORDINUL DE FINANȚARE
  Cod B.23
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existența documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
  1.3.- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea
  1.4.- Nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanțare
  1.5.- Alte documente specifice^3
  2.Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Actul adițional la contractul/decizia/ordinul de finanțare
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, după caz
  3.Încadrarea valorii actului adițional în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- nivelul prevăzut în valoarea totală aprobată a proiectului/obiectivului de finanțat, în valoarea maximă stabilită prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor adiționale anterioare
  4.Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
  4.1.- Să fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementărilor interne specifice și/sau a celor din contractul inițial privind modificarea clauzelor contractuale.
  4.2.- Să fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul.
  4.3.- Actul adițional să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanțare.
  4.4.- Valoarea suplimentată stabilită prin actul adițional să se încadreze în suma solicitată de beneficiar, dacă este cazul.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
  3. La anexa nr. 1.1, la litera G „Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv“, după numărul curent 105 se introduc trei numere curente noi, numerele curente 106-108, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Actul normativPublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
  „106.Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioareNr. 1.066/2004
  107.Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioareNr. 121/2013
  108.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioareNr. 427/2018“
  4. Anexa nr. 1.8 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 16 ianuarie 2019.Nr. 103.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)Denumirea entității publice
  RAPORT
  privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ...
   +  Capitolul I Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv
  Nr. crt.Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului publicCorespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul generalTotal operațiuni supuse vizei de control financiar preventivdin care: Refuzate la vizădin acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
  Număr operațiuniValoare (mii lei)Număr operațiuniValoare (mii lei)Număr operațiuniValoare(mii lei)
  012345678
  Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
  1.Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
  1.1.Deschideri de crediteA1
  1.2.Repartizări de crediteA2
  1.3.Virări de credite A4
  1.4.Alte operațiuniA3, A5
  2.Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
  2.1.Acte administrative din care rezultă obligații de platăB13-B17
  2.2.Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acesteaB1, B3-B5
  2.3.Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare B2, B20, B23
  2.4.Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiuneB6-B8, B10, B11, B19
  2.5.Convenții de garantareB9
  2.6.Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat public-privat etc.B12, B18, B21, B22
  3.Ordonanțări de avansuriC2, C11
  4.Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:
  4.1.Drepturi de personal și obligații fiscale aferenteC12
  4.2.Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea
  4.3.Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executateC1, C6, C7
  4.4.Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilorC4, C5
  4.5.Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijinC9
  4.6.Finanțări/CofinanțăriC3
  4.7.Alte obligații de platăC8, C10
  5.Operațiuni financiare/de plasamentE18
  6.Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)D1-D6, E9
  7.Alte operațiuniE1-E8, E10-E17
   +  Capitolul II Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
  Nr. crt.Conținutul operațiunilor refuzate la vizăValoarea refuzată la viză (mii lei)Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
  0123
  TOTAL
  1
  2
  n
   +  Capitolul III Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice
  Nr. crt.Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publiceValoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. și dată notă contabilă)Documentul de informare (Nr./dată/emitent)
  a organului ierarhic superiora organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
  0123456
  TOTAL
  1
  2
  n
   +  Capitolul IV Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv^4
  Nr. crt.Denumirea programului/temei de pregătire profesionalăNumărul persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesionalăDiplome/ Certificate de participare
  DANU
  01234
  1
  2
  n
  ^4 Capitolul IV se completează numai de către entitățile publice.

  Conducătorul entității publice/Controlor delegat,
  ......................................................................................
  PRECIZĂRI:1. Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).3. Capitolul II se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;– în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea.4. Capitolul III se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;– în coloana 3 se înscriu numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;– în coloana 4 se înscriu numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;– coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.5. Capitolul IV se completează astfel:– în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv;– în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;– coloanele 3 și 4 se completează prin înscrierea semnului „X“, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.