ORDONANȚĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IArticolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (3^2) se modifică și va avea următorul cuprins: (3^2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecții tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale participă la acțiunea de prelevare probe de sol, apă, plante și din produsele agroalimentare ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.2. După alineatul (3^6) se introduc două noi alineate, alineatele (3^7) și (3^8), cu următorul cuprins: (3^7) Prin excepție de la prevederile alin. (3^3), în situația în care există laboratoare oficiale și de referință naționale desemnate potrivit prevederilor art. 12 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de către o altă autoritate națională, și care pot efectua analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate încheia protocoale de colaborare cu aceste laboratoare. (3^8) Procedura privind desemnarea laboratoarelor prevăzute la alin. (3^3) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 3.----