HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2019privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 106 alin. (3) și art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, denumite în continuare norme de venit, precum și Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice.(2) Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, impune calcularea normei de venit unitare, care este utilizată de persoanele fizice la determinarea normei de venit reduse și a venitului anual, în funcție de producția valorificată prin/către cooperativă.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 2.(2) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi nu generează venit impozabil potrivit art. 105 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.(3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabilește în condițiile art. 105 alin. (5) din Codul fiscal.  +  Articolul 4(1) Entitățile publice mandatate pentru stabilirea normelor de venit, precum și a normelor de venit unitare prevăzute la art. 1 sunt direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții.(2) Stabilirea normelor de venit, precum și a normelor de venit unitare prevăzute la art. 1, întocmite corespunzător datelor statistice ale fiecărui județ, pentru categoriile de produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, se face de către direcții, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui județ.(3) La stabilirea nivelului normelor de venit prevăzute la alin. (2) se specifică sursa datelor utilizate, în următoarea ordine:a) Institutul Național de Statistică cu rețeaua sa teritorială;b) structurile asociative prevăzute la alin. (2);c) date operative colectate de direcții de la organizații profesionale, operatori economici, registrul agricol, piețe și alte entități ce pot oferi informații în acest scop.(4) În situația în care nu există date statistice într-un județ pentru un anumit produs/o anumită categorie de animale din cele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, direcțiile stabilesc normele de venit și normele de venit unitare, prevăzute la art. 1, pentru care se utilizează datele Institutului Național de Statistică de la nivel național.(5) Normele de venit, precum și normele de venit unitare, prevăzute la art. 1, sunt transmise de direcții către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute la art. 106 alin. (3) din Codul fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(6) Se aprobă Metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual și, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5În anul fiscal 2018, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul 2018, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie 2019 inclusiv.  +  Articolul 6(1) Începând cu anul fiscal 2019, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, în cursul anului până la data de 31 decembrie a anului de realizare a venitului, contribuabilul, persoană fizică, reduce norma de venit în baza documentelor justificative, potrivit legii, în conformitate cu Metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 4, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere prevăzut în Codul fiscal.(2) Pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, după data depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută în Codul fiscal, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor, în baza documentelor justificative, potrivit legii.  +  Articolul 7(1) Documentele justificative prin care se atestă producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, pe baza cărora a fost redusă norma de venit, se păstrează de către contribuabili. (2) Modelul de tabel prevăzut în anexa nr. 3, completat corespunzător pentru fiecare județ, și anexa nr. 4 se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice până la data prevăzută la art. 106 alin. (3) din Codul fiscal, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 865/2014 pentru aprobarea compoziției nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivolițelor, oilor și caprelor, precum și a cerințelor nutriționale ale acestora în perioada de stabulație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 3 iunie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 ianuarie 2019.Nr. 30.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEpentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatareaterenurilor agricole, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilorreferitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEpentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creștereași exploatarea animalelor, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilorreferitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004  +  Anexa nr. 3
  Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activități agricole,
  precum și norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută
  la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004 în anul ....... pentru județul ...........
  (Model)
  Nr. crt.Produse vegetaleNorma de venit lei/haNorma de venit unitară lei/unitate de măsură produs
  0(1)(2)(3)
  1.Cerealelei/kg
  2.Plante oleaginoaselei/kg
  3.Cartoflei/kg
  4.Sfeclă de zahărlei/kg
  5.Tutunlei/kg
  6.Hamei pe rodlei/kg
  7.Legume în câmplei/kg
  8.Legume în spații protejatelei/kg
  9.Leguminoase pentru boabelei/kg
  10.Pomi pe rodlei/kg
  11.Vie pe rodlei/kg
  12.Arbuști fructiferilei/kg
  13.Flori și plante ornamentalelei/kg
  14.Plante medicinale și aromaticelei/kg
  Nr. crt.AnimaleNorma de venit lei/cap/familie de albineNorma de venit unitară lei/unitate de măsură produs
  0(1)(2)(3)
  1.Vacilapte:lei/litru
  vițel:lei/cap
  vacă reformă:lei/cap
  2.Bivolițelapte:lei/litru
  vițel:lei/cap
  bivoliță reformă:lei/cap
  3.Oilapte:lei/litru
  lână:lei/cap
  miel:lei/cap
  oaie reformă:lei/cap
  4.Caprelapte:lei/litru
  ied:lei/cap
  capră reformă:lei/cap
  5.Porci pentru îngrășatporci pentru îngrășat:lei/cap
  6.Albinemiere:lei/familie de albine
  7.Păsări de curtepasăre:lei/cap
  ouă:lei/cap
  reformă:lei/cap
   +  Anexa nr. 4METODOLOGIE DE CALCULde către contribuabili persoane fizice al venitului anual și, dupăcaz, al venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilorart. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal