ORDIN nr. 128 din 18 ianuarie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Se aprobă Procedura privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzută în anexa nr. 7.(7) Se aprobă Procedura privind operațiunile ce se efectuează în sistemul național de raportare - Forexebug în situația reorganizării instituțiilor publice, prevăzută în anexa nr. 8.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Până la data de 31 iulie 2019, instituțiile publice care utilizează sistemul național de raportare reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, depun în sistemul național de raportare - Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate și aprobate în condițiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.(2) Începând cu data de 1 august 2019, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat și aprobat în condițiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat și aprobat și corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituției publice care gestionează bugetul respectiv.4. La anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (2), după litera h) se introduc șapte noi litere, literele i)-o), cu următorul cuprins:i) balanța deschisă luna 12;j) acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine;k) acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici;l) situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;m) situația activelor fixe corporale;n) situația activelor fixe necorporale;o) situația stocurilor.5. La anexa nr. 5, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Până la data de 31 iulie 2019, entitățile publice care utilizează sistemul național de raportare reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, depun în sistemul național de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situațiilor financiare întocmite potrivit art. 1 și în paralel au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare.(2) Începând cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.6. La anexa nr. 5, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Formularele din sfera raportării situațiilor financiare, prevăzute la art. 1 alin. (2), se depun în sistemul național de raportare - Forexebug până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, cu excepția formularului «Plăți restante și situația numărului de posturi», care se depune în sistemul național de raportare - Forexebug conform termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.008/2013, pentru depunerea pe suport hârtie a formularului anexa 30 «Plăți restante», și la art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru depunerea pe suport hârtie a formularului anexa 30b «Plăți restante».Corecțiile asupra formularului «Plăți restante și situația numărului de posturi» care s-a depus în sistemul național de raportare - Forexebug se efectuează până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.Entitățile publice au obligația să se asigure că formularele rectificative raportate în sistemul național de raportare - Forexebug sunt însoțite de depunerea formularelor similare întocmite pe suport hârtie.7. La anexa nr. 5, la articolul 4 alineatul (3), poziția nr. 4 din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:
  „4.Plăți restante și situația numărului de posturiLunar, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare celei de raportare pentru entitățile publice din administrația centrală, respectiv până la data de 6 inclusiv a lunii următoare celei de raportare pentru entitățile publice din administrația locală, după caz“
  8. La anexa nr. 6, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Entitățile publice au obligația să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare - Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru și an).9. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 și 8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 18 ianuarie 2019.Nr. 128.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 517/2016)
  PROCEDURĂ
  privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug
   +  ARTICOL UNIC(1) Instituțiile publice au obligația păstrării și arhivării pe suport electronic sau hârtie a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem, pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Păstrarea documentelor pe suport electronic, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare, trebuie să permită listarea în orice moment, în funcție de necesitățile instituției publice sau la cererea organelor de control.(3) Răspunderea privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug revine ordonatorului de credite.(4) Ordonatorul de credite stabilește prin procedurile proprii modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 517/2016)
  PROCEDURĂ
  privind operațiunile ce se efectuează în sistemul național de raportare - Forexebug în situația reorganizării instituțiilor publice
  A. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate  +  Articolul 1(1) Instituțiile publice care se reorganizează au obligația să întocmească și să depună toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare.(2) Instituția publică desființată, în urma depunerii formularelor din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare, are obligația să se asigure că soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(3) În situația în care instituția publică desființată se află în imposibilitatea de a semna și transmite documente în format electronic, responsabilitatea semnării și transmiterii documentelor în format electronic revine ordonatorului de credite ierarhic superior finanțator sau ordonatorului de credite care a preluat instituția publică desființată și care face parte din sectorul public. În acest sens, ordonatorul de credite ierarhic superior sau ordonatorul de credite care a preluat instituția publică desființată trebuie să depună toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare, pentru instituția publică desființată, aferente fiecărei perioadei de raportare, și se asigură că soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(4) În situația în care instituția publică este preluată de mai multe instituții publice și se află în imposibilitatea de a semna și transmite documente în format electronic, în protocolul de predare-preluare se va stabili care este instituția publică care preia responsabilitatea depunerii în sistemul național de raportare - Forexebug a formularelor aferente fiecărei perioade de raportare.A1. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate la sfârșitul exercițiului financiar  +  Articolul 2În procesul reorganizării, instituția publică desființată și instituția publică care o preia efectuează următoarele operațiuni:1. Instituția publică desființată:a) la data de 31 decembrie:a1) efectuează operațiuni contabile de închidere aferente sfârșitului exercițiului financiar și completează și transmite toate formularele din sfera raportării situațiilor financiare aferente perioadei de raportare în sistemul național de raportare - Forexebug;a2) în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) se asigură ca valoarea creditelor bugetare rezervate definitiv (implicit valoarea angajamentelor legale) să fie la nivelul execuției de casă înregistrate până la data respectivă;b) în luna ianuarie a anului următor:b1) predă patrimoniul pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);b2) virează eventualele solduri existente în conturile de disponibilități la instituțiile de credit deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;b3) efectuează operațiuni contabile de închidere a conturilor și virează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilități și de rezultat al execuției bugetare din anii precedenți deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;b4) transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ și din celelalte rapoarte generate de sistem, inclusiv ale situațiilor financiare, să fie zero la finalizarea operațiunilor de reorganizare prin desființare.2. Instituția publică care preia instituția publică desființată:a) în luna ianuarie a anului următor:a1) preia patrimoniul instituției publice desființate conform actului normativ de reorganizare, pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);a2) transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât situațiile financiare generate de sistem să includă și patrimoniul preluat de la instituția publică desființată.A2. Reorganizarea instituțiilor publice prin preluarea unei instituții publice desființate în timpul exercițiului financiar  +  Articolul 3În procesul reorganizării, instituția publică desființată și instituția publică care o preia efectuează următoarele operațiuni:1. Instituția publică desființată:1.1. restituie în conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului eventualele sume existente în conturile de disponibilități la instituțiile de credit, ca urmare a unor transferuri anterioare din unitățile de trezorerie;1.2. virează eventualele solduri rămase după efectuarea operațiunii de la pct. 1.1 în conturile de disponibilități la instituțiile de credit deschise pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;1.3. transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituției publice desființate către instituția care o preia;1.4. solicită în scris unității Trezoreriei Statului la care are conturile deschise transferarea execuției de casă realizate până la data desființării, în contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unitățile trezoreriei statului pentru entitățile publice“, comunicând sumele aferente plăților de casă efectuate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe fiecare cod de angajament bugetar și indicator de angajament, precum și sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificației;1.5. virează prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în contul de rezultat al execuției bugetare din anii precedenți rămas neutilizat la data desființării, conform prevederilor legale în vigoare;1.6. în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) realizează ștergerea recepțiilor aferente plăților efectuate până la data desființării și ulterior diminuează creditele bugetare rezervate definitiv pe indicatori bugetari, astfel încât acestea să devină zero, diminuându-se implicit și angajamentele legale;1.7. depune bugetul individual modificat, în care, la o subdiviziune de venituri bugetare/cheltuieli bugetare, se vor înscrie prevederi bugetare în suma de 1 leu;1.8. predă patrimoniul pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanța de verificare);1.9. transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât soldurile finale din raportul „Balanța de verificare pe indicatori“ și celelalte rapoarte, inclusiv situații financiare generate de sistem, să fie zero.2. Instituția publică care preia instituția publică desființată:2.1. preia patrimoniul instituției publice desființate, pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanța de verificare);2.2. depune în sistemul național de raportare - Forexebug bugetul individual modificat corespunzător reorganizării efectuate;2.3. în aplicația CAB (Control angajamente bugetare) înregistrează angajamentele bugetare (calculându-se automat angajamentele legale) și recepțiile aferente execuției de casă preluate de la instituția publică desființată;2.4. comunică în scris unității Trezoreriei Statului la care are conturile deschise sumele aferente plăților de casă ale instituției publice desființate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificației bugetare și pe fiecare cod de angajament bugetar și indicator de angajament, precum și sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificației pentru preluarea din contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unitățile trezoreriei statului pentru entitățile publice“;2.5. transmite în sistemul național de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanță de verificare“ și celelalte formulare, astfel încât situațiile financiare generate de sistem să includă și patrimoniul preluat de la instituția publică desființată.
  -----