ORDIN nr. 109/C din 9 ianuarie 2019privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 28 ianuarie 2019    Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 71 din 17.05.2018, prin care se propune ministrului justiției amendarea unor dispoziții din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 1 noiembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Tematica și bibliografia de examen sau concurs se stabilesc de către Consiliul științific din cadrul INR, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învățământul superior de specialitate, din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială și legislație notarială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii și se comunică de îndată Ministerului Justiției, în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii și bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conțină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic și practic.2. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licență în drept obținută în România sau adeverința provizorie, din care să reiasă că a promovat examenul de licență, iar în cazul obținerii în altă țară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autoritățile române;3. La articolul 9, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică.(2) Cu cel mult 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare stabilește două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica și bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil și procedura civilă și 50 de întrebări din procedura notarială și legislația notarială.(3) Cele două seturi de subiecte se semnează de toți membrii Comisiei de examinare și se introduc în plicuri, care se sigilează și se ștampilează cu ștampila INR și a Ministerului Justiției și se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranță ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui membru al Comisiei de examinare și personalului INR care sprijină comisia în activitatea sa. Setul de subiecte extras în condițiile art. 10 se multiplică de îndată, sub supravegherea Comisiei de examinare, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților admiși la înscrierea la examen sau concurs.4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după înscrierea în colțul din dreapta a numelui, prenumelui și a Camerei în care se află postul de notar stagiar pentru care candidează, colțul se lipește în fața candidatului de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea și supravegherea desfășurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, și se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum și ștampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucțiunile de completare a grilei.5. La articolul 14, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În termen de 24 de ore candidații pot formula și depune, personal sau prin e-mail, la INR contestație împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menționarea datei și a orei primirii. Termenul începe să curgă de la ora zero a zilei următoare celei în care a fost afișat baremul de notare. În același termen, în situația în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorității membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens, acordând punctajul corespunzător tuturor candidaților. Dacă în același termen nu se formulează nicio contestație sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv. (4) După expirarea termenului de depunere a contestațiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează, de îndată, contestațiile primite Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluționează contestațiile în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, întocmind un proces-verbal de motivare a soluțiilor contestațiilor la barem, care se publică pe pagina de internet a INR. În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor, Comisia motivează soluțiile adoptate și emite hotărâri individuale, care sunt definitive. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor săi.(5) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor apreciază că una sau mai multe întrebări din testul-grilă are trei variante de răspuns corecte sau niciuna ori răspunsul excedează tematicii, anulează întrebările, acordând punctajul corespunzător întrebărilor anulate tuturor candidaților.6. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:(5^1) Comisia de soluționare a contestațiilor nu poate modifica enunțul subiectelor extrase.(5^2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în baremul de notare, corectează baremul, iar punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaților care au răspuns corect, conform baremului de notare rămas definitiv.(5^3) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la baremul de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul de notare rămas definitiv.7. La articolul 14, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condițiile alin. (3)-(5^3), după caz, se publică, de îndată, pe pagina de internet a INR.8. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Corectarea lucrărilor poate fi făcută și prin procesare electronică.9. La articolul 18, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidații nemulțumiți de nota obținută pot formula și depune contestație, personal sau prin e-mail, la INR, sub sancțiunea decăderii din acest drept................................................................................................(3) La primirea contestației, INR menționează pe aceasta numărul, data și ora înregistrării.  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 9 ianuarie 2019.Nr. 109/C.-----