SPECIFICAȚII TEHNICE din 6 noiembrie 2017de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 bis din 23 noiembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017
  Achizitor - Autoritatea/Instituția publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară BI - Buletin de Identitate Birou teritorial - Birou de cadastru și publicitate imobiliară CF - Carte Funciară .cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic CI - Carte de Identitate CNP - Cod Numeric Personal Contract - Atunci când nu este precizat altfel, termenul "contract" folosit în cadrul prezentelor specificații tehnice face referire la contractul încheiat între Achizitor și Prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. CUI - Cod Unic de Înregistrare DDAPT - Aplicația de management pentru titlurile de proprietate care conține informații textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietății Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului H.G. - Hotărârea Guvernului ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT și reprezintă identificatorul sub care se regăsește imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru Imobil - Terenul cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, care aparține unuia sau mai multor proprietari și se identifică printr-un număr cadastral unic Lege - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare Nr. cad - Număr cadastral Nr. top - Număr topografic OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PAD - Documentația cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii Prestator - Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările și completările ulterioare Programul Național - Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 Specificații tehnice - Specificațiile de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aplicabile lucrărilor contractate la nivel de sector cadastral, ulterior publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I UAT - Unitatea administrativ-teritorială UI - Unitatea individuală din construcțiile de tip condominiu1. DATE GENERALE1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru Lucrările sistematice de cadastru reprezintă:– Identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și stocarea datelor pe suporturi informatice;– Identificarea proprietarilor, a posesorilor și a altor deținători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;– Afișarea publică a rezultatelor obținute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deținători și deschiderea noilor cărți funciare. Cadastrul determină poziția limitelor imobilelor, pe bază de măsurători. Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele, precum și sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate. Prin deținător de imobil, se înțelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor. Instituții implicate: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Programul Național, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale. În vederea realizării Programului Național, ANCPI asigură finanțarea/cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, în condițiile Legii. Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară coordonează activitățile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral și colaborează cu unitatea administrativ- teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Oficiile de cadastru și publicitate imobiliare participă prin intermediul personalului de specialitate la realizarea lucrărilor, conform Legii: recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanți desemnați la soluționarea cererilor de rectificare formulate în urma publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se află unitatea administrativ-teritorială, OCPI deschide cărțile funciare și asigură prin intermediul unității administrativ-teritoriale comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Unitatea administrativ-teritorială Conform Legii, primarul unității administrativ-teritoriale, are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru și anume: să permită accesul pe proprietate a Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor. De asemenea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării sistematice de cadastru. Conform prevederilor art. 12 alin. (14) din Lege, primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepționării lor de către comisia de recepție stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenuri și construcții și pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată și prin emiterea unei adeverințe care să confirme însușirea de către primar a informațiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. Potrivit art. 12 alin. (4) din Lege, secretarul primăriei comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise și eliberarea certificatului de moștenitor ori de legatar, după caz. Instituția Prefectului în raza căreia sunt situate unitățile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfășoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuții de a asigura realizarea la nivelul județului a obiectivelor de interes național și de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Național.1.2. Aspecte sociale cu incidență în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru În cadrul comunităților din UAT- ul care face obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situației civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le dețin în sectoarele cadastrale care fac obiectul lucrărilor. Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilități; persoanele care nu știu să scrie ori să citească; persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăți de vorbire, vedere, auz; femeile singure; persoanele din categoria minorităților etnice care nu cunosc limba română; persoanele puse sub interdicție; persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică o atenție deosebită categoriilor menționate mai sus și să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.1.3. Etapele lucrărilor sistematice de cadastru Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoștință publică prin ordinul directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările și planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ-teritoriale și a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, semnat de către reprezentanții UAT și ai OCPI, întocmit conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral sunt următoarele:a) Organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică locală care are ca scop înștiințarea cetățenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale determinate și cu privire la beneficiile, drepturile și obligațiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică.b) Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, selectarea sectoarelor cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate de la Achizitor, OCPI, primărie sau alte instituții și autorități publice, ori din alte surse;c) Derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor legali ai imobilelor și colectarea actelor juridice;d) Actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice cadastrale;e) Recepția documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepție desemnată în acest scop;f) Derularea campaniei de informare cu privire la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului;g) Publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;h) Înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluționării cererilor de rectificare și ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;j) Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară și deschiderea noilor cărți funciare;k) Închiderea vechilor evidențe de cadastru și carte funciară și informarea publică cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat în Monitorul Oficial, Partea I;l) Comunicarea în condițiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare și a extrasului din noul plan cadastral;m) Arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. (la 31-01-2019, Paragraful 2, Punctul 1.3. din Punctul 1. a fost modificat de Punctul 1, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU2.1. Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale selectate de către Achizitor.După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 1.3. lit. a)-d) și, respectiv f)-i), se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători (Anexa nr. 3), planul cadastral (Anexa nr. 7). (la 31-01-2019, Punctul 2.1. din Punctul 2. a fost modificat de Punctul 2, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 2.2. Informații generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru Informațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informații sunt prezentate în Anexa nr. 1 - Date generale. ANCPI prin intermediul OCPI, pune la dispoziția Prestatorului, care va fi mandatat în scris de către Achizitor, informațiile și datele pe care le deține cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.În cazul în care în evidențele OCPI există informații suplimentare, care nu au fost prevăzute în Anexa nr. 1, dar care sunt utile realizării lucrărilor, acestea vor fi puse la dispoziția Prestatorului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului. Prestatorul are obligația să solicite în termen de cel mult 10 zile de la încheierea contractului, toate documentele prevăzute în Anexa nr. 1 - Date generale, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 10 de zile de la solicitarea Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente, nu prelungește termenul de prestare a serviciilor.Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerințelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează și prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (la 31-01-2019, Punctul 2.2. din Punctul 2. a fost modificat de Punctul 3, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ3.1. Campania de informare publică Campania de informare publică are ca scop aducerea la cunoștința cetățenilor a începerii lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale stabilite, modul în care deținătorii imobilelor sunt implicați în desfășurarea lucrărilor, precum și informarea cetățenilor cu privire la importanța realizării lucrărilor sistematice de cadastru și înregistrării proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară. Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei. În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează:a) analiza situației la nivelul UAT/sectoare cadastrale, în ceea ce privește particularitățile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare. În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condițiile și cerințele executării unei campanii de informare, care să sprijine derularea lucrărilor sistematice de cadastru în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale stabilite.b) derularea campaniei de informare publică locală. Campania de informare publică locală se desfășoară în două etape. Prima etapă se derulează în perioada desfășurării lucrărilor de teren, iar a doua etapă se realizează în perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului. În prima etapă a campaniei de informare Prestatorul realizează următoarele:– tipărește și distribuie materialele informaționale (pliante, postere). După semnarea contractului, Achizitorul pune la dispoziția Prestatorului modelul materialelor informaționale furnizate de ANCPI. Cantitățile privind materialele informaționale sunt stabilite de către Achizitor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale sunt prevăzute în Anexa nr. 5. Pe perioada implementării contractului, modelul materialelor informaționale poate suporta modificări, ca mesaj sau conținut grafic, dar caracteristicile tehnice rămân aceleași. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligația de a prezenta modelul final al materialelor informaționale, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor. Prestatorul are obligația de a distribui pliantele și de a afișa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, școală, dispensar, poștă, etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanții UAT și ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare și cantitățile materialelor informaționale folosite. Prestatorul comunică OCPI un exemplar al procesului-verbal întocmit;– organizează cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetățenii, în funcție de particularitățile UAT-ului și de nevoile identificate (existența străinașilor, așezărilor informale, minorităților etnice, etc.), iar la finalizarea activității va încheia un proces-verbal ce conține date privind calendarul întâlnirilor realizate, numărul participanților, probleme semnalate, etc. Prestatorul comunică OCPI un exemplar al procesului-verbal întocmit. Desfășurarea campaniei de informare în etapa 1 va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». A doua etapă a campaniei de informare se derulează în perioadele de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului și de publicare a acestora, în scopul verificării datelor de către orice persoană. În perioada de pregătire a publicării documentelor tehnice ale cadastrului, Prestatorul distribuie cetățenilor înștiințări pentru convocarea acestora la primărie în scopul verificării rezultatelor privitoare la proprietățile pe care le dețin și afișează postere în locuri vizibile. OCPI va verifica și monitoriza activitățile realizate de Prestator în cadrul campaniei de informare publică și va consemna în Raportul transmis lunar la ANCPI numărul materialelor informaționale (postere, pliante) folosite în cele două etape ale campaniei de informare, precum și numărul întâlnirilor organizate cu cetățenii.Anterior distribuirii materialelor informaționale (pentru ambele etape ale campaniei de informare), între Prestator și OCPI se încheie un proces verbal de constatare în care se consemnează faptul că acesta a tipărit materialele (pliante și postere) în numărul și formatele solicitate prin specificațiile tehnice, iar modelele sunt cele aprobate de achizitor. (la 31-01-2019, Punctul 3.1. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 4, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.2. Lucrări preliminare3.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor sectoare cadastrale. Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deținători, se realizează cu implicarea a cel puțin unui reprezentant al UAT- ului.3.2.2. Studiul datelor analogice și digitale În cadrul acestei operațiuni Prestatorul analizează datele analogice și digitale preluate de la Achizitor și ANCPI:– limitele UAT-ului și ale intravilanelor componente deținute de OCPI, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară;– limitele sectoarelor cadastrale;– ortofotoplanul corespunzător sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– planurile cadastrale/topografice;– planurile parcelare, avizate de comisia locală, recepționate de către OCPI aferente sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– fișierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate și datele textuale din DDAPT pentru tarlalele din sectoarele cadastrale stabilite;– baza de date a registrelor de transcripțiuni-inscripțiuni;– copii ale cărților funciare, dacă este cazul;– PAD-uri active provenite din înregistrarea sporadică a imobilelor din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale;– fișiere .cgxml cu date din baza de date a aplicației e-Terra;– date referitoare la rețeaua națională geodezică (planimetrie, altimetrie);– alte documentații (hărți de carte funciară, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaționale specifice etc.), în măsura în care sunt necesare realizării lucrărilor;– datele preluate de la autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, privind imobilele din sectorul cadastral/sectoarele cadastrale. (la 31-01-2019, Punctul 3.2.2. din Punctul 3.2. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 5, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.2.3. Recunoașterea terenului În cadrul acestei operațiuni Prestatorul parcurge următoarele etape:– identificarea formelor de relief;– identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale;– recunoașterea punctelor din rețeaua geodezică;– identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;– identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deținătorilor;– identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietății, precum și a zonelor necooperativizate, dacă este cazul;– identificarea zonelor cu potențiale dificultăți, precum: imobile deținute de comunități etnice minoritare (romi, sași, slovaci etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanțelor etc. Activitatea privind recunoașterea terenului va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare".3.2.4. Stabilirea modului de execuție a lucrărilor Prestatorul stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include activități precum:– alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite și a recunoașterii terenului;– stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor;– elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de operațiuni;– realizarea planului principalelor activități și stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activități;– stabilirea termenului de finalizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectorul cadastral. Stabilirea modului de execuție a lucrărilor va fi evidențiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării nr. 1 - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». Planul principalelor activități poate fi întocmit conform modelului de mai jos: Județ: UAT: Sector cadastral nr.: .................. Tarla nr. ........../ori denumirea toponimică a zonelor
  Nr. crt.Denumire activitate Locul desfășurării*)Nr. zile calendaristicePerioadă calendaristicăTermen de finalizare
  1 Analiză și integrare date existente,primite de la Achizitor, OCPI, primărie, alte instituții, persoane juridice
  2 Realizare măsurători topografice
  3 Identificare și măsurare limite imobile
  4 Colectare acte de proprietate
  5 Integrare date și generare fișiere .cgxml
  6 Realizare documente tehnice ale sectorului cadastral
  7 Publicare documente tehnice ale sectorului cadastral
  8 Soluționare cereri de rectificare
  9 Actualizare documente tehnice
  Planul principalelor activități completat conform progresului lucrărilor, constituie documentul în baza căruia Prestatorul va întocmi Raportul de activitate, care se transmite lunar Achizitorului. Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT- ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil. Datele grafice și textuale asociate unui imobil sunt stocate în fișiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fișiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf. În cazul unităților individuale din construcțiile de tip condominiu (UI), denumirea fișierelor .pdf asociate este de forma: ID-Cn-Um.pdf, unde: ID - identificator imobil Cn - litera «C» urmată de numărul de ordine al construcției condominiuUm - litera «U» urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcției condominiu. (la 31-01-2019, Punctul 3.2.4. din Punctul 3.2. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 6, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
  3.3. Derularea lucrărilor de specialitate Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul național de proiecție Stereografic 1970, denumit și Stereo 70. Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafețele rezultate din măsurători. Potrivit Legii, situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară. O livrare pe sectorul/sectoarele cadastrale care face/fac obiectul contractului este constituită din toate imobilele care acoperă suprafața sectorului/sectoarelor, fără suprapuneri sau goluri între geometrii. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, situația imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral/topografic și în cartea funciară, se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate și actele juridice colectate. În cazul imobilelor situate în extravilan:– care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafața din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, diferența de teren rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale;– care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeței în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața deținută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate; când suprafața deținută este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.În situația în care suprafața rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafața rezultată în urma însumării suprafețelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafața fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporțional cu suprafața din titlul de proprietate. Suprafața imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru și carte funciară nu se modifică în situația în care aceasta nu depășește suprafața înscrisă în titlul de proprietate, cu excepția situației în care se constată un deficit de suprafață la nivelul unității administrativ-teritoriale, situație în care suprafața tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se diminuează până la limita suprafeței din titlul de proprietate. (la 31-01-2019, Paragraful 8, Punctul 3.3. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 7, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar:a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața deținută, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate; când suprafața deținută este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.3.3.1. Determinarea sectorului/sectoarelor cadastrale Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează de către OCPI, conform procedurii interne elaborate de ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică. Modificarea limitelor sectorului cadastral se face numai cu acordul OCPI și cu refacerea sectorizării întregului UAT. Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp (șosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unui UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0. Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile. Limitele cvartalelor și tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele. Precizia care trebuie asigurată este corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puțin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal).3.3.2. Identificarea limitelor imobilelor Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor unității administrativ-teritoriale și a limitelor intravilanelor deținute de OCPI. Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan și planului la scara 1:2000 pentru intravilan. Situația tehnică și juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate și actele juridice colectate. În cazul în care deținătorii nu se prezintă pentru identificarea limitelor imobilelor, identificarea se va face de Prestator în lipsa acestora. Reprezentanții entităților care dețin în administrare terenuri aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale au obligația legală de a participa la identificarea și măsurarea imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice.3.3.2.1. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;b) prin metodă combinată, măsurători topografice ale detaliilor liniare și vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari). Imobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex: garduri, ape), clar identificabile. În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezența deținătorilor și pe baza planurilor existente. În cazul construcțiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători expeditive. Lățimea străzilor, drumurilor comunale și ulițelor se stabilește între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, ulițe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile și se înregistrează în cadastru ca atare.3.3.2.2. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferențiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului și se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situația din acte și teren. În situația în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informațiilor obținute de la Achizitor, OCPI, primărie și deținători. În situația în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafața acestuia este mai mică decât suprafața însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral, Prestatorul realizează următoarele:a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru și carte funciară;b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu au fost deschise cărți funciare, pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;c) stabilește noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporționale a suprafețelor imobilelor din sectorul cadastral;d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluția propusă și în funcție de răspunsul acestora procedează astfel:– în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente și cu suprafețele stabilite, aceștia vor semna în acest sens declarațiile cuprinse în fișele de date ale imobilelor, iar situația imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;– în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente și cu suprafețele diminuate și nu pot indica nici amplasamentele și nici limitele imobilelor, iar identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al imobilelor, în partea a 2 a Proprietatea/Posesia se vor menționa titularii drepturilor de proprietate conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv și informațiile aferente deschiderii cărților funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare parcelă în parte în favoarea titularului dreptului înscris în titlul de proprietate.Conform Legii, actualizarea cărților funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, prin realizarea geometriei fiecărui imobil, se poate realiza cu acordul tuturor proprietarilor, iar în lipsa consensului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Proprietarii înscriși în cărțile funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector își pot exercita liber prerogativele dreptului de proprietate, potrivit Legii, în regim de carte funciară. (la 31-01-2019, Punctul 3.3.2.2. din Punctul 3.3.2. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 8, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.3.3. Pregătirea fișei de date a imobilului Prestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile. Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele din sectorul/sectoarele cadastrale. Fișele de date ale imobilelor, pentru care au fost identificați posesori, vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori și de către Prestator. Fișele de date ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață și există consens între titulari, vor conține o declarație a acestora cu privire la acordul de a fi înscriși în documentele tehnice ale cadastrului și în cartea funciară cu amplasamentele modificate și cu suprafețele diminuate. Având în vedere faptul că fișa de date constituie un document de lucru al Prestatorului (care poate fi completat, modificat, corectat), în cadrul procesului de recepție Comisia verifică doar existența acesteia, excepție făcând: fișele întocmite pentru posesori și cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafață (adică acele fișe care trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesor/titulari ai dreptului de proprietate).Modelul fișei de date a imobilului se regăsește în Anexa nr. 4. (la 31-01-2019, Punctul 3.3.3. din Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 9, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.3.4. Identificarea deținătorilor și colectarea actelor3.3.4.1. Identificarea deținătorilor Prestatorul și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai imobilelor. Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care, după caz:a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;b) posesia este stabilită conform prevederilor art. 13 din Lege. În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidențele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fișa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observații se face mențiunea "proprietar decedat". Imobilul cu deținător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituție implicată nu poate să pună la dispoziție informațiile sau evidențele necesare pentru identificarea deținătorului. În fișa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deținătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menționează înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale, prevăzută de art. 13 alin. (15) din Lege iar în coloana 5 "Observații" se menționează textul "Proprietar neidentificat". În situația în care, în etapa de identificare a deținătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărții funciare se vor face mențiuni cu privire la lipsa acestor informații.Pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, Prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan și în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărțile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziție. Identificarea cu cărțile funciare vechi se va face și pentru imobilele cu construcții din extravilanul cooperativizat. În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parțial cu un număr topografic, în cuprinsul fișierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secțiunea asociată părții I a cărții funciare, în câmpul «Observații/Referințe» se menționează textul «parte din nr. topografic». (la 31-01-2019, Punctul 3.3.4.1. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost completat de Punctul 10, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Sarcinile imobilelor înscrise în vechile cărți funciare se preiau obligatoriu în fișierele .cgxml, urmând ca după deschiderea noilor cărți funciare sarcinile stinse să fie radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu. (la 31-01-2019, Punctul 3.3.4.1. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost completat de Punctul 10, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Stabilirea destinației și a categoriei de folosință Destinațiile și categoriile de folosință ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren și se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive.Potrivit Legii, situația reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală până la proba contrară și în consecință, se va înscrie categoria de folosință actuală, constatată în teren. (la 31-01-2019, Paragraful 2 din cadrul subpunctului Stabilirea destinației și a categoriei de folosință, Punctul 3.3.4.1. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 11, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Identificarea construcțiilor Construcțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului.Se înregistrează construcțiile permanente identificate în teren, cu suprafața mai mare de 1 mp, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale. (la 31-01-2019, Paragraful 2 din cadrul subpunctului Identificarea construcțiilor, Punctul 3.3.4.1. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 12, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverințe eliberate de primar prin care acesta atestă însușirea informațiilor tehnice și juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însușirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcțiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate și necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestația a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluționare a cererii de rectificare. Situația construcțiilor condominiu În cazul unui imobil cu construcție de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau informațiile privitoare la construcție și unitățile individuale altfel cum au fost înregistrate în cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fișier .cgxml care include date despre:a) terenul pe care se află construcțiile;b) construcțiile condominiu și individuale;c) unitățile individuale componente ale condominiului. În situațiile prevăzute la punctele a) și b) se întocmește o singură fișă de date, iar pentru situația prevăzută la punctul c), pentru fiecare UI se întocmește, separat, câte o fișă de date. Cu privire la unitățile individuale neînregistrate în cartea funciară, nu se colectează acte și nu se întocmesc fișe de date, aceste unități nefăcând obiectul lucrării de înregistrare sistematică. În cazul unui imobil cu construcție de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează o singură fișă de date și un singur fișier .cgxml care conține date despre teren și construcție, fără referire la unități individuale.Situația litigiilor În cazul în care se identifică imobile ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanțelor, în baza copiei acțiunii, având ștampila și numărul de înregistrare ale instanței sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părțile și imobilul, puse la dispoziție de titulari sau alte persoane interesate, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la punctul 4. "Notări, procese, interdicții, etc.": numărul dosarului, instanța la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părțile în litigiu.Aceste informații se regăsesc și în fișierele .cgxml. (la 31-01-2019, Subpunctul Situația litigiilor, Punctul 3.3.4.1. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 13, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.3.4.2. Colectarea actelor Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituții și autorități publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care documentul se regăsește în original în arhive sau copii ale acestora certificate pentru conformitate cu exemplarul din arhivă, în cazul în care documentul se regăsește în copie legalizată în arhive. De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condițiile art. 17 al Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul localităților unde funcționează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfășoară, Prestatorul înștiințează cetățenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate. În vederea înregistrării în documentele tehnice și în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege. În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, cu privire la care există acte juridice neînscrise, Prestatorul va actualiza informațiile privind imobilele, conform actelor juridice puse la dispoziție. Astfel, în cazul în care există modificări referitoare la proprietarul imobilului față de situația înregistrată în cartea funciară, în fișa de date a imobilului se menționează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor juridice doveditoare colectate, poziția acestuia se radiază și se înscrie ultimul proprietar. Prestatorul are obligația de a analiza actele juridice puse la dispoziție, care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză. În situația în care Prestatorul identifică mai mulți proprietari asupra aceluiași imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existența acestei situații juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătorești definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării. În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, care are obligația întocmirii și modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenență la domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, județean sau al municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoțite de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale care nu întrunesc condițiile pentru intabulare, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii. În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii. Autoritățile și instituțiile publice centrale și locale au obligația, conform legii, de a pune la dispoziția Prestatorului, în calitate de mandatar al ANCPI, gratuit, datele, informațiile și copiile certificate ale documentelor referitoare la imobilele pe care le dețin, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.Conform prevederilor legale, primarul pune la dispoziția Prestatorului, toate informațiile și evidențele deținute de primărie, privitoare la imobile și deținători. De asemenea, primarul eliberează documentele necesare realizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la solicitare. (la 31-01-2019, Punctul 3.3.4.2. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 14, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.3.4.3. Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza următoarelor documente:a) fișa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului și de către persoana autorizată, reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;b) adeverința eliberată de autoritățile administrației publice locale, care atestă faptul că:(i) posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar;(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există. Prestatorul colectează de la posesori documentele menționate și copiile actelor de identitate și de stare civilă. Adeverința prevăzută la litera b) poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condițiile art. 12 alin. (14) din Lege. Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:– imobilelor situate în intravilan;– imobilelor pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan al localităților;– imobilelor situate în zonele foste necooperativizate. Aceste dispoziții sunt aplicabile și imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului- Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în situația în care proprietarii nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesorii. Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărțile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.Potrivit Legii, în cazul imobilelor cu privire la care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, dar nu a fost eliberate titlurile de proprietate, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va putea înscrie provizoriu în favoarea titularilor, în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar prin care s-a validat dreptul de proprietate, emise în condițiile legii. Intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condițiile legii. (la 31-01-2019, Punctul 3.3.4.3. din Punctul 3.3.4. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 15, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastruluiDocumentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral care face obiectul înregistrării sistematice și evidențiază situația tehnică și juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfășurării lucrărilor sistematice de cadastru. (la 31-01-2019, Primul paragraf, Punctul 3.3.5. din Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 16, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Documentele tehnice ale cadastrului constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare. Primarul are obligația de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverință prin care atestă însușirea acestora, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor în format digital.3.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Livrările se predau pe DVD. Pe eticheta suportului se menționează:– Lucrări de înregistrare sistematică UAT ........;– Livrarea nr. .........../Sector cadastral nr..................;– Conținutul livrării. Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.3.3.5.2. Livrabile Documentația finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:  +  TABEL LIVRABILE Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare
  Nr. crt.Livrabil Format/nr. exemplare
  Format analogicFormat digital
  1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 1 ex. .pdf
  2 Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 1 ex. .pdf*)
  3 Fișierele .cgxml nu .xml*)
  4 Registrul cadastral al imobilelor1 ex. .pdf
  5 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate,al posesorilor și al altor deținători 1 ex. .pdf
  6 Planurile cadastrale 1 ex. .tiff georeferențiat.shp/.dxf
  Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală
  Nr. crt.Livrabil Format/nr. exemplare
  Format analogicFormat digital
  1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. nu .pdf*)
  2 Fișierele .cgxml nu .xml*)
  3 Registrul cadastral al imobilelornu .pdf
  4 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate,al posesorilor și al altor deținători nu .pdf
  5 Planurile cadastrale nu. .tiff georeferențiat.shp/.dxf
  *) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în sistemul integrat de cadastru și care funciară, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice. Procesele-verbale de predare-primire a livrabilelor în format digital vor include mențiunea prin care Prestatorul înștiințează OCPI că fișierele .cgxml și .pdf asociate au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară spre a fi verificate. Exceptând fișierele .cgxml și .pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital calificat care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conțină menționarea explicită a acestei semnături și numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice exclude aplicarea ștampilei Prestatorului și semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepția Fișelor de date ale imobilelor cu posesori și Fișelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafață pentru care există consimțământul titularilor la diminuarea suprafețelor, caz în care fișele de date vor fi semnate olograf de proprietari/posesori și de reprezentantul Prestatorului. Prestatorul scanează actele referitoare la imobile și deținători și creează un fișier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fișier care se denumește ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică. Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;– actele juridice privitoare la imobile. Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menționează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral și intervalul ID conținut. Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf. Formatul fișierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8. După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziția Prestatorului un fișier .xsd conținând schema fișierului .cgxml. Schema .xsd a fișierului .cgxml poate fi descărcată de pe site-ul ANCPI (http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html). Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară în format .xml. Pentru generarea fișierelor .cgxml Prestatorul își poate dezvolta propria aplicație sau poate utiliza aplicația pusă la dispoziție de ANCPI. Reprezentanții Prestatorului care au acces la datele și informațiile puse la dispoziție de ANCPI/OCPI completează și transmit către OCPI angajamentul de confidențialitate (Anexa nr. 12). De asemenea, Prestatorul transmite OCPI mandatul prin care acesta autorizează reprezentanți, care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziție de către ANCPI. În mandat se vor preciza numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanților și va fi însoțit de copii ale cărților de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al Prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale. În paralel cu lucrările de sistematice de cadastru se desfășoară și înregistrarea sporadică a proprietăților, prin care se modifică în permanență evidența de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor. În consecință, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» și «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală». De asemenea, OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate conform Anexei nr. 1 la specificațiile tehnice, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătorești etc). Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, Planurile cadastrale) predate la livrarea «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» poartă mențiunea «Spre publicare», iar cele predate la livrarea «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» poartă mențiunea «Documente finale». Această mențiune se face pe fiecare pagină/planșă. La procesele-verbale de predare-primire a livrabilelor se va anexa un tabel cu numele, funcția și semnătura persoanelor care au participat la realizarea fiecărui livrabil (conform modelului de mai jos):
  Denumire livrare (de exemplu: Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare)
  Nume și prenume Funcția*1) SpecialitateaData Semnătura
  Denumire livrabil (de exemplu: 1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate)
  Întocmit
  ...
  Denumire livrabil (de exemplu: 4. Registrul cadastral al imobilelor)
  Întocmit
  ...
  *1) funcția se precizează acolo unde este cazul Sub tabel va fi menționat numele persoanei care a semnat electronic livrabilele:Livrare semnată electronic de către ..............., funcția ...................
  (la 31-01-2019, Punctul 3.3.5.2. din Punctul 3.3.5. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 17, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
  3.3.5.3. Tipărirea documentelor tehnice Planuri Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în Tabelul Livrabile. La redactarea planurilor cadastrale se utilizează atlasul de semne convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 1:500, ediția 1978. Registre Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2, iar modelul Opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, în Anexa nr. 3. Registrul cadastral al imobilelor se întocmește pe sectoare cadastrale. Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID. Datele privind construcțiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcție- condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral, care se întocmește pentru teren și construcții, foaia colectivă, filele din registrul. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informațiile referitoare la ultimul imobil să fie menționate integral. Fiecare filă se semnează de către Prestator. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral și, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conține identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcțiile tip condominiu, se specifică și adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători se întocmește pe sector cadastral și se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deținătorii având aceeași inițială a numelui să fie înscriși integral într-un volum. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT și literele reprezentând inițialele numelor componente. Paginile opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n. (la 31-01-2019, Paragraful 8, punctul 3.3.5.3. din Punctul 3.3.5. , Punctul 3.3. , Punctul 3. a fost modificat de Punctul 18, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
  3.4. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastraleOCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului (atunci când nu este primăria). (la 31-01-2019, Primul paragraf al punctului 3.4. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 19, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, Achizitorul asigură publicarea anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulație, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, precum și pe pagina de internet a ANCPI. OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop, asigurând:– transportul documentelor tehnice la sediul primăriei (sau la sediul stabilit pentru afișare);– afișarea planurilor, etc. În această etapă Prestatorul organizează activitatea de informare a proprietarilor, posesorilor și a celorlalți deținători cu privire la demararea procedurii de publicare a rezultatelor lucrărilor de înregistrare sistematică. Publicarea documentelor tehnice cadastrale Publicarea documentelor tehnice se face în spațiul pus la dispoziție de către primărie, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop. Conform Legii, perioada afișării este de 60 de zile. În termen de 60 de zile de la afișare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înțelege: ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.3.5. Primirea și soluționarea cererilor de rectificare Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare. Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 10. Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare din cadrul OCPI desemnată pentru îndeplinirea acestor atribuții. Soluționarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afișării publice, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data finalizării perioadei de afișare. Pe durata perioadei de publicare și de soluționare a cererilor de rectificare, Prestatorul și primăria asigură suport tehnic comisiei, prin reprezentanți desemnați în acest scop. Atribuțiile comisiei pentru soluționarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:– acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;– înregistrarea cererilor de rectificare și a contestațiilor;– marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;– analiza documentelor depuse de contestatari;– verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;– întocmirea procesului-verbal de soluționare a cererilor de rectificare;– întocmirea unui tabel centralizator, care conține imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator. Cererile de rectificare se soluționează prin proces-verbal care se comunică în condițiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului verbal de soluționare a cererilor de rectificare este prezentat în Anexa nr. 11. Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau corectează, după caz. În aceste situații prin procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părților implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate. Cererile de rectificare, actele doveditoare și procesul-verbal de soluționare a cererilor lege de rectificare, se scanează (cu rezoluția 200 dpi, alb-negru) și se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluționare și registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului. (la 31-01-2019, Punctul 3.5. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 20, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.6. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului Prestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluționare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare. Actualizarea fișierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează de către Prestator prin adăugarea la conținutul inițial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluționării cererilor de rectificare. Ordinea documentelor în fișier este:– fișa de date;– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;– actele juridice privitoare la imobile;– cererea de rectificare/contestația privitoare la calitatea de posesor;– actele doveditoare;– procesul-verbal de soluționare a cererii de rectificare. De asemenea, Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice, atât în perioada publicării documentelor tehnice cât și în cea de soluționare a cererilor de rectificare. În perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului și în cea de soluționare a cererilor de rectificare, OCPI va furniza persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, informațiile privitoare la imobilele recepționate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea întocmirii de către aceștia a documentațiilor tehnice necesare efectuării înregistrărilor în cadastru și cartea funciară, formulate la cererea persoanelor interesate.Pe baza datelor actualizate, Prestatorul generează și predă la OCPI documentele tehnice finale. (la 31-01-2019, Punctul 3.6. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 21, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.7. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului Activitățile, livrările și recepțiile se realizează conform graficului de activități din Anexa nr. 9 și conform graficului de livrare din contract. Recepția se efectuează de către comisia de recepție din cadrul OCPI, constituită din membri și membri supleanți numiți prin decizie a directorului, și are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au stat la baza încheierii contractului și a reglementărilor din domeniul cadastrului și publicității imobiliare. Documentele emise de către Comisia de recepție vor fi semnate de către toți membrii acesteia. În cazul absenței unuia/mai multor membri titulari, aceștia vor fi înlocuiți de membri supleanți. Predarea, respectiv recepția documentelor tehnice se face la OCPI, pe sectoare cadastrale. Livrabilele aferente fiecărei etape se predau de către Prestator pe bază de Proces-verbal de predare- primire, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 13. Exceptând cazurile în care o livrare este considerată ca neefectuată, Prestatorul poate interveni cu corecții/modificări numai asupra imobilelor (fișier .cgxml și ID.pdf) care au fost identificate ca fiind «incorecte» de către OCPI.În mod excepțional, în cazul în care pentru realizarea unei corecții asupra unui imobil identificat de OCPI ca fiind «incorect» este necesară efectuarea de modificări asupra altor imobile vecine, în procesele-verbale de predare-primire Prestatorul va include o listă a imobilelor pentru care OCPI nu a solicitat corecții/modificări și motivele modificărilor/corecțiilor aduse acestor imobile. (la 31-01-2019, Punctul 3.7. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 22, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.7.1. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare Activitatea de recepție se desfășoară în două etape. Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepție din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele aferente acestei etape sunt corecte și solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea de către Comisia de recepție din cadrul OCPI a Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul Notificării se regăsește în Anexa nr. 14. Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». După emiterea Procesului-verbal de acceptanță se trece la etapa de publicare a documentelor tehnice. Modelul proceselor-verbale de respingere, proceselor-verbale de constatare, proceselor- verbale de recepție cantitativă și calitativă și al proceselor-verbale de acceptanță (în cazul în care Achizitorul este primăria) vor fi puse la dispoziție de ANCPI după semnarea contractelor.  +  Etapa 1 Prestatorul predă toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 1 - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». Depășirea datei de predare a Livrării nr. 1 și/sau a termenelor dintre etape, respectiv termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale. Comisia de recepție din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării. Numărul total de imobile din cadrul unei livrări (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcție (care este egal cu numărul de fișiere .cgxml al livrării) la care se adaugă numărul de UI din construcțiile condominiu ale livrării respective. Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:– N1 = numărul imobilelor care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare (în acest caz, lista imobilelor de verificat va fi formată din toate imobilele care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare), din totalul imobilelor livrate (NT);– N2 = 10% din NT-N1 (în acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare). În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că nu au fost predate toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile sau că există deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces- verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.  +  Etapa 2 În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligația să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 - Livrabile, în format analogic, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Dacă un livrabil lipsește, este incomplet sau nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de constatare cu descrierea deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează deficiențele și redepune la OCPI livrabilele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor din specificațiile tehnice, lucrarea se respinge și întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situație Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», dintre care un exemplar se comunică Achizitorului și un exemplar Prestatorului.În baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite procesul- verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». (la 31-01-2019, Punctul 3.7.1. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 23, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.7.2. Recepția documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală Recepția documentelor aferente Livrării nr. 2 se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și după cea de soluționare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, Prestatorul actualizează/corectează și datele asociate acestor imobile. Prestatorul predă toate livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Activitatea de recepție se finalizează cu emiterea de către Comisia de recepție din cadrul OCPI a Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală». Modelul proceselor-verbale de respingere, proceselor-verbale de constatare, proceselor- verbale de recepție cantitativă și calitativă și al proceselor-verbale de acceptanță (în cazul în care Achizitorul este primăria) vor fi puse la dispoziție de ANCPI după semnarea contractelor. Prestatorul predă livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare- primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 2 - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală». Depășirea datei de predare a Livrării nr. 2 și/sau a termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale. Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele și că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date. Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea cererilor de rectificare/contestațiilor. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că nu au fost predate toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile sau că există deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare nr. 2 se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 7 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare. În situația în care, la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces- verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului- verbal de constatare. În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga Livrare nr. 2 se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării nr. 2 - «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» și comunică un exemplar Achizitorului și un exemplar Prestatorului.În baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite Procesul- verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală». (la 31-01-2019, Punctul 3.7.2 din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 24, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.8. Deschiderea cărților funciare După emiterea Procesului-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», OCPI deschide noile cărți funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului și a documentelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI. OCPI transmite Achizitorului și Primăriei documentele tehnice ale cadastrului finale, în format digital. În urma deschiderii noilor cărți funciare, OCPI transmite autorității administrației publice locale, în vederea comunicării persoanelor interesate, potrivit evidenței de carte funciară:– extrasul de carte funciară pentru informare;– extrasul de plan cadastral (în înțelesul prezentelor specificații tehnice, prin acest document se înțelege reprezentarea grafică din anexa la Partea I a cărții funciare). (la 31-01-2019, Punctul 3.8. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 25, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 ) 3.9. Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru De la data deschiderii cărților funciare din oficiu, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, cărțile funciare și orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărți funciare. Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică și deschiderii noilor cărți funciare își pierd valabilitatea. Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărțile funciare, iar dacă au fost înscrise, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.Conform prevederilor legale în vigoare, închiderea vechilor evidențe se realizează prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 31-01-2019, Paragraful 4, Punctul 3.9. din Punctul 3. a fost modificat de Punctul 26, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
   +  ANEXE LA SPECIFICAȚIILE TEHNICE  +  Anexa nr. 1
  DATE GENERALE
  (se completează de către Achizitor)
  Județ:
  Date generale UAT:
  Nr. crt.Informații care sunt puse la dispoziția Prestatorului Cantități estimative, descriere format date
  1. Suprafața totală UAT (ha)
  2. Suprafața intravilan UAT (ha)
  3. Număr sate componente ale UAT
  4. Număr locuitori UAT
  5. Limita UAT și intravilane componente
  6. Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000 cu reprezentarea tarlalelor șinumărul tarlalelor
  7. Registrul de transcripțiuni- inscripțiuni (număr înregistrări)
  Date sector cadastral nr. ......................
  Nr. crt. Informații care sunt puse la dispoziția Prestatorului Cantități estimative, descriere format date
  1. Suprafața sectorului cadastral (ha)
  2. Număr imobile din sectorul cadastral
  3. Număr unități individuale din construcțiile condominiu situate în sectorul cadastral, înregistrate în cartea funciară
  4. Limita sectorului cadastral
  5. Titluri de proprietate aferente tarlalelor din sectorul cadastral (număr)
  6. PAD active aferente sectorului cadastral neconvertite în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (număr)
  7. Cărți funciare aferente imobilelor din sectorul cadastral, neconvertite în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (număr)
  8. Fișiere .cgxml din baza de date a sistemul eTerra (număr fișiere)
  9. Ortofotoplan
  10. Planuri cadastrale/topografice (număr/format)
  11. Planuri parcelare (număr/format)
  12. Date referitoare la rețeaua națională geodezică
  13. Alte documentații (număr): - documentații conform H.G. 834/1991- cadastru imobiliar-edilitar - cadastre de specialitate, etc.
  14. Alte date
  Obs: În cazul în care nu pot fi puse la dispoziție date specifice sectorului cadastral, se vor preda date pentru întreg UAT
   +  Anexa nr. 2
  REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
  UAT .................. Sector cadastral nr. ................... Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)1. DESCRIEREA IMOBILULUI
  DATE TEREN DATE CONSTRUCȚII
  Identificator teren Adresăimobil Nr. cadas tral*1) Nr. CF*1)Suprafațamăsurată Intravilan/extravilan (I/E) Nr.top Nr. tarla Nr. parcelăCategoriefolosințăSupra față parcelăIdentifi cator construcție Cod grupă destinațieSuprafața construităNr. niveluriNr.CF Constr.cu acte(DA/NU)
  Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  2. PROPRIETATEA / POSESIA
  Titularul dreptului/posesieiData nașterii/CUI Domiciliu/Sediu Cota parteIdentificator entitate asociată*2) Cotă parteterenUI*3) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar*4)
  Nume/ DenumireInițialatatălui Prenume TipactNr. act/data Emitent
  Notă
  *2) Prin entitate asociată se înțelege: teren, construcție,UI
  *3) Coloana se completează numai pentru UI din construcțiile condominiu
  *4) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE
  Titularul Data nașterii/CUI Domiciliu/Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cotă parteIdentificator entitate asociată*2) Act juridic ValoareipotecăTip monedă
  Nume/ DenumireInițialatatălui PrenumeTipactNr. act/data Emitent
  Notă
  *2) Prin entitate asociată se înțelege: teren, construcție,UI
  4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII5. OBSERVAȚII
  Tipul notării Tip act Nr. act/data Emitent Identificator entitate asociată*2)Imobil împrejmuit/ neîmprejmuit Imobil contestat/ necontestat*5) Alte observații
  Notă
  *2) Prin entitate asociată se înțelege: teren, construcție,UI
  *5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr. .... din .....
  Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr. ......anul realizării  +  Model pentru UI din construcțiile condominiu UAT ............... Sector cadastral nr. ............1. DESCRIEREA UNITĂȚII INDIVIDUALE
  Identificator UI Adresa construcției Număr cadastral/ Nr. top.*1) Nr. CF individuală*1) Nr. tronsonScaraNivel Număr apartamentCod unitateindividuală (UI) Suprafațăutilă ap. (mp) Cote părți comuneCotă parteteren
  Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  2. PROPRIETATEA / POSESIA
  Titularul dreptului/posesieiData nașterii/CUI Domiciliu/Sediu Cota parte*2) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la proprietar*3)
  Nume/ DenumireInițialatatălui Prenume TipactNr. act/data Emitent
  Notă
  *2) Se referă la suprafața UI și la cotele părți comune
  *3) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE
  Titular Data nașterii/CUI Domiciliu/Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cotă parte*2) Act juridic ValoareipotecăTip monedă
  Nume/ DenumireInițialatatălui PrenumeTipactNr. act/data Emitent
  Notă
  *2) Se referă la suprafața UI și la cotele părți comune
  4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICȚII5. OBSERVAȚII
  Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent Date UI contestat/necontestat*4) Alte observații
  Notă
  *4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestație nr. .......... din ...................
  Notă: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării
  Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor și se completează numai pentru construcțiile tip condominiu și unitățile individuale componente.  +  Foaie Colectivă UAT ................. Sector cadastral nr. ............A. Partea I - Foaia de avere
  ID-CnNumăr cadastral/Nr. top.*1) Număr CF*1)Adresa construcțieiSuprafața ocupată la sol (mp)
  Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  Nr. tronsonScaraNivel Număr apartament Cod unitate individuală (UI) Nr. CF individuală*1) Suprafață utilă ap. (mp)Cote părți comune Cotă parte teren Obs.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  TOTAL
  Descrierea părțilorcomune indivize:
  Notă
  *1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică
  Note: În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării Formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective poate fi modificat cu acordul ANCPI
   +  Anexa nr. 3
  OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEȚINĂTORI
  Județul ............... UAT ...................
  Nr. crt. Nume/ denumire deținător Data nașterii/ CUI Identificator*1)Planșa Sector cadastral Adresa imobilului*2)Suprafața în proprietateSuprafața în posesie*4)Observații deținător*3)
  Notă
  *1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică
  *2) Pentru deținătorii de UI se completează și număr tronson, scara, nivel, număr apartament
  *3) Se menționează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
  *4) Se menționează pentru imobilul care are posesor
  Note: Data nașterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia. În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipărește: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. ...., anul realizării Formatul Opisului alfabetic poate fi modificat cu acordul ANCPI.
   +  Anexa nr. 4
  FIȘA DE DATE A IMOBILULUI
  UAT ................ Sector cadastral ................ ID imobil .........1. DATE TEREN
  Nr. Tarla/stradă Nr. parcelă/nr. poștal Suprafațămăsurată Nr. CFNr. cad/nr. top Împrejmuit/ Neîmprejmuit(Î/N) Zona cooperativizată/necooperativizată (Co/Nco)
  Observații:
  2. DATE CONSTRUCȚII PERMANENTE
  Identificatorconstrucție Cod grupă destinațieNumăr niveluriConstr.cu acte(DA/NU)Construcțiecondominiu (DA/NU) Nr. blocNr. totalUI Suprafață construitămăsurată
  C1
  C2
  ...
  Cn
  Părțile comune: Observații:
  3. PROPRIETATEA/POSESIA
  Nr. Crt.Nume și prenume deținător/Denumire persoană juridicăCNP/CUI Nr. act de proprietate/posesieObservații
  1
  2
  În aplicarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică. Declarația titularului dreptului de proprietate: Subsemnatul ................... domiciliat în ................... posesor al CI seria ... nr. ....... eliberat de ................... la data ............. declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr. ......... reprezentând ............ cu suprafața diminuată de ..... ha și cu amplasamentul stabilit conform înțelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr. ..........
  Posesor/Titular drept de proprietate (nume și prenume, semnătura) Reprezentantul Prestatorului (nume și prenume, semnătura)
  Note:– Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situațiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fișei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului.– Declarația titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafață. Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.– În cazul imobilelor cu posesori, Fișa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori (la 31-01-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 27, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 5
  DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLICĂ LOCALĂ
  (se completează de către Achizitor)
  Județ .................. UAT ......
  Sector cadastralPliante (buc.)Poster Etapa 1 (buc.)*1) Poster Etapa 2 (buc.)*2)
  Notă
  *1) se afișează în prima etapă a campaniei de informare locală, odată cu distribuirea pliantelor
  *2) se afișează în a doua etapă a campaniei de informare locală. Conținutul posterelor diferă în cele două etape ale campaniei.
  Caracteristici tehnice - POSTER– Format: 48 x 68 cm;– Tipar: policromie 1 față;– Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puțin 150 g/mp. Caracteristici tehnice - PLIANT– Format: format închis - 10 x 21 cm, format deschis - A4;– Tipar: policromie față - verso;– Hârtie: dublu cretat lucioasă de cel puțin 90 g/mp;– Finisare: fălțuire (2 biguri).
   +  Anexa nr. 6
  STRUCTURA FIȘIERELOR PENTRU PREDARE
  Pentru situațiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate și denumește fișierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate. Livrarea 1 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" Director: UAT_Date_teren Conține subdirectorul:– "Memoriu_tehnic", cu fișiere care conțin descrierea lucrărilor efectuate. Director: UAT_Registru Conține subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis Conține un fișier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, având denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT și fișierele .pdf asociate. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale Conține:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc. sau– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; Structura de layere a fișierului "plan_cadastral.dxf" va conține minim următoarele:
  DENUMIREA LAYER-ULUI CONȚINUTUL LAYER-ULUI
  [Cod_SIRSUP]_Cadrul planșei - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; - Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70; - Legenda; - Direcția Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planșei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly Limita UAT și teritorii vecine
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt Numele unităților administrativ- teritoriale
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly Limitele intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt Numărul/denumirea intravilanului/ intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly Limitele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt Numerele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly Limitele imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt ID-urile imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly limita tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt numărul/denumirea tarlalelor/ cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_NR POȘTAL_txt Numerele poștale ale imobilelor din intravilan
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_polyLimitele construcțiilor definitive
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_txt Codurile construcțiilor
  [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt Toponimie
  și– un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff/pdf.
  Livrarea 2 "Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală" Director: UAT_Registru_final Conține fișiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT_Opis_final Conține un fișier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare și fișierele .pdf asociate. Fișierul are denumirea Opis_alfabetic_deținători_UAT_final. În funcție de situație, se creează unul sau mai multe fișiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conține subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conține fișiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deținători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT_planuri_cadastrale_final Conține date actualizate cu modificările rezultate în urma soluționării cererilor de rectificare:– un subdirector "shp" care include fișiere conținând toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral", cu fișiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcții, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, județul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, județul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP și ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCȚII - shp reprezentând conturul construcțiilor (fiecare construcție având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcției atribuit de Prestator) etc. sau– un subdirector "dxf" care include fișierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conține, pe layere separate, toate elementele grafice și textuale descrise la "Conținutul planului cadastral". Acest fișier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale. Structura de layere a fișierului "plan_cadastral_final.dxf" va conține minim următoarele:
  DENUMIREA LAYER-ULUI CONȚINUTUL LAYER-ULUI
  [Cod_SIRSUP]_Cadrul planșei - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; - Scara planului și sistemul de proiecție STEREO 70; - Legenda; - Direcția Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planșei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly Limita UAT și teritorii vecine
  [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt Numele unităților administrativ- teritoriale
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly Limitele intravilanului/intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt Numărul/denumirea intravilanului/ intravilanelor
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly Limitele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt Numerele sectoarelor cadastrale
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly Limitele imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt ID-urile imobilelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly limita tarlalelor/cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt numărul/denumirea tarlalelor/ cvartalelor
  [Cod_SIRSUP]_NR POȘTAL_txt Numerele poștale ale imobilelor din intravilan
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_polyLimitele construcțiilor definitive
  [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCȚII_txt Codurile construcțiilor
  [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt Toponimie
  și– un subdirector "tiff/pdf" care include fișierele de tip tiff/pdf.
   +  Anexa nr. 7
  PLANUL CADASTRAL
  Conținutul planului cadastral ● Titlul: Plan cadastral; ● Subtitluri: UAT, județul, sectorul cadastral; ● Scara planului (pentru planurile ce conțin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 1000, iar pentru planurile ce conțin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depășească 2000) și sistemul de proiecție STEREO 70; ● Legenda; ● Direcția Nord; ● Limita UAT și teritoriile vecine (județul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt județ; dacă toți vecinii sunt din același județ se scrie numai numele unității administrativ- teritoriale); ● Denumirea executantului (4cmx2cm), semnătura, data întocmirii; ● Limitele intravilanului/intravilanelor și numărul/denumirea; ● Limitele și numerele sectoarelor cadastrale; ● Limitele și ID imobile; ● Numerele poștale ale imobilelor din intravilan; ● Limitele construcțiilor definitive; ● Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri și străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.); ● Schița cu dispunerea sectoarelor cadastrale; ● Numărul planșei (dacă sunt mai multe); ● Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm. Tipărire Planul cadastral se tipărește pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID și limitele imobilelor. Pentru imobilele care reprezintă instituții publice (școli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează și se specifică denumirea instituției. ● Tipărirea se face color; ● Numărul sectorului cadastral are înălțimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; ● Grosimi linii:– Cadru planșă - 0,5 mm;– Limita de județ - 1mm cu culoarea roșu;– Limita UAT - 1 mm cu culoarea roșu;– Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;– Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;– Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;– Limita construcțiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;– Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm. ● Texte
  Denumire Înălțime (mm) Stil (M,Mm,m) Înclinare (V, I) Culoare
  Județ 8 Majusculă Vertical Negru
  UAT 8 Majusculă Vertical Negru
  Localități 8 Maj. și minusculăVertical Negru
  Hidrografie 2 Maj. și minusculăItalic Albastru
  Titlu 10 Majuscule Vertical Negru
  Subtitluri,Sect.cad.8 Maj. și minusculăVertical Negru
  Scara 6 Maj. și minusculăVertical Negru
  ID 4 Vertical Negru
  ● Drumurile se redactează cu negru; ● Hidrografia se redactează cu albastru; ● Căile ferate se redactează cu semnul convențional corespunzător.
   +  Anexa nr. 8STRUCTURA ȘI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML
  STRUCTURA ȘI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIȘIERULUI CGXML
  Tabela Coloana Tip Date Lungime coloană PK Note/Observații
  Address
  ADDRESSID Int32 TRUE Identificatorul unic al adresei
  SIRSUP String 50 SIRUTA superioară reprezentând UAT
  SIRUTA String 50 SIRUTA reprezentând localitatea
  INTRAVILAN Boolean Valoare booleană intravilan
  DISTRICTTYPE String 50 Tip subunitate administrativă (Dicționar)
  DISTRICTNAME String 50 Denumire subunitate administrativă
  STREETTYPE String 50 Tip stradă (Dicționar)
  STREETNAME String 50 Denumire stradă
  POSTALNUMBER String 50 Număr poștal
  BLOCK String 50 Bloc
  ENTRY String 50 Scara
  FLOOR String 50 Etaj
  APNO String 50 Număr apartament
  ZIPCODE String 50 Cod poștal
  DESCRIPTION String 4000 Descriere suplimentară
  SECTION String 100 Tronson
  Building
  BUILDINGID Int32 TRUE Identificatorul unic al construcției
  LANDID Int32 Identificatorul terenului pe care se află construcția
  ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei construcției
  BUILDNO Int32 Numărul construcției în cadrul terenului
  MEASUREDAREA Double Suprafața măsurată a construcției
  TOTALAREA Double Suprafața desfășurată a construcției
  BUILDINGDESTINATION String 50 Cod grupă destinație (Dicționar)
  LEVELSNO Int32 Număr nivele construcție
  IUNO Int32 Număr unități individuale
  TAXVALUE Double Valoare de impozitare
  NOTES String 2000 Comentarii/Mențiuni construcție
  ISLEGAL Boolean Valoare booleană 'Are acte'
  LEGALAREA Double Suprafața din acte a construcției
  E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
  TOPONO String 200 Număr topografic
  CADGENNO String 200 Identificator
  înregistrare sistematică
  BuildingCommonParts
  BUILDINGCOMMONPARTID Int32 TRUE Identificatorul unic al părții comune
  BUILDINGID Int32 Identificatorul construcției de care aparține partea comună
  COMMONPARTTYPE String 255 Tip parte comună (Dicționar)
  Contested
  CONTESTEDID Int32 TRUE Identificator unic al contestației
  CONTESTEDNUMBER Int32 Număr cerere de rectificare/contestație
  CONTESTEDDATE DateTime Data cererii de rectificare/contestației
  SOLUTIONNUMBER Int32 Număr proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație
  SOLUTIONDATE DateTime Data proces verbal de soluționare cerere de rectificare/contestație
  ContestedxEntity
  CONTESTEDXENTITYID Int32 TRUE Identificatorul unic al legăturii dintre contestație și entitate
  CONTESTEDID Int32 Identificatorul contestației
  LANDID Int32 Identificatorul terenului la care se refera contestația
  BUILDINGID Int32 Identificatorul construcției de care aparține partea comună
  IUID Int32 Identificatorul unității individuale la care se refera contestația
  NOTES String 4000 Observații
  Deed
  DEEDID Int32 TRUE Identificator unic al actului/documentului
  DEEDNUMBER String 50 Numărul actului/documentului
  DEEDDATE DateTime Data actului/documentului
  DEEDTYPE String 50 Tipul actului/documentului (Dicționar)
  AUTHORITY String 50 Autoritatea emitentă
  NOTES String 4000 Descriere suplimentară act/document
  FILEID Int32 Identificatorul descrierii fișierului de care se leagă actul/documentul
  VALUECURRENCY String 50 Tip monedă valoare act/document
  VALUEAMOUNT String 200 Valoare act/document
  FileDescription
  FILENAME String 50 Denumirea fișierul CGXML
  EXPORTDATE DateTime Data exportului fișierului din sistemul ETERRA
  FILEVERSION String 50 Versiunea fișierului CG/aplicației Generare CG cu care a fost generat
  OPERATIONTYPE String 50 Tip operațiune cadastrală (Dicționar)
  LICENSEDNAME String 255 Denumire/Nume autorizat
  LICENSENUMBER String 50 Serie licență autorizat
  FILEID Int32 TRUE Identificatorul unic al descrierii fișierului
  Land
  LANDID Int32 TRUE Identificatorul unic al terenului
  CADSECTOR String 200 Sectorul cadastral în care se află terenul
  ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei terenului
  MEASUREDAREA Double Suprafața măsurată teren
  PARCELLEGALAREA Double Suprafața totală din acte teren
  ISNEW Boolean Valoare booleană tip teren nou
  FILEID Int32 Identificatorul descrierii fișierului CG de care se leagă terenul
  BUILDINGLEGALAREA Double Suprafața totală din acte construcții
  TAXVALUE Double Valoare de impozitare
  NOTES String 2000 Comentarii/Mențiuni teren
  ENCLOSED Boolean Valoare booleană împrejmuit (TRUE), neîmprejmuit (FALSE)
  COAREA Boolean Valoare booleană zona cooperativizată (TRUE), necooperativizată (FALSE)
  E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
  TOPONO String 200 Număr topografic
  CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
  IU
  IUID Int32 TRUE Identificatorul unic al unității individuale
  BUILDINGID Int32 Identificatorul construcției de care aparține unitatea individuală
  IDENTIFIER String 50 Identificator apartament
  SECTION String 50 Tronsonul blocului de care aparține unitatea individuală
  APNO String 50 Număr apartament/denumire a unității individuale
  ENTRY String 50 Scara blocului
  MEASUREDAREA Double Suprafața măsurată
  TOTALAREA Double Suprafața utilă
  LANDINDIVISIONAREA String Valoare cotă teren indiviză (fracție)
  COMMONPARTSAREA String Valoare cotă părți comune (fracție)
  NOTES String 2000 Comentarii/Mențiuni unitate individuală
  FLOOR String 50 Etaj
  LANDDIVISIONTYPE String Tip cotă teren indiviză (Dicționar)
  COMMONPARTSTYPE String Tip cotă părți comune (Dicționar)
  ROOMNO Int16 Număr camere
  E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
  TOPONO String 200 Număr topografic
  CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
  Parcel
  PARCELID Int32 TRUE Identificatorul unic al parcelei
  LANDID Int32 Identificatorul terenului de care aparține parcela
  NUMBER Int32 Număr parcelă
  MEASUREDAREA Double Suprafața măsurată parcelă
  USECATEGORY String 50 Tip categorie folosință (Dicționar)
  INTRAVILAN Boolean Valoare booleană intravilan
  TAXVALUE Double Valoare taxă de impozitare
  TITLENO String 50 Număr titlu de proprietate
  LANDPLOTNO String 50 Număr tarla
  PARCELNO String 50 Numărul parcelei din tarla
  NOTES String 2000 Comentarii/Mențiuni parcelă
  E2IDENTIFIER String 200 Identificatorul electronic aparținând sistemului ETERRA
  PAPERCADNO String 200 Număr cadastral hârtie
  PAPERLBNO String 200 Număr carte funciară hârtie
  TOPONO String 200 Număr topografic parcelă
  CADGENNO String 200 Identificator înregistrare sistematică
  Person
  PERSONID Int32 TRUE Identificatorul unic al persoanei
  ADDRESSID Int32 Identificatorul adresei persoanei
  FIRSTNAME String 255 Prenume persoană fizică
  ISPHYSICAL Boolean Valoare booleană persoană fizică (TRUE), juridică (FALSE)
  LASTNAME String 255 Nume persoană fizică/Denumire persoană juridică
  DEFUNCT Boolean Valoare booleană decedat (TRUE), viu/stare nedeterminată (FALSE)
  IDENTIFIED Boolean Valoare booleană proprietar identificat (TRUE), neidentificat (FALSE)
  IDCODE String 50 Cod CNP/CUI
  PREVIOUSLASTNAME String 50 Nume anterior persoană
  FATHERINITIAL String 50 Inițiala tatălui
  CITIZENSHIPCOUNTRY String 50 Cetățenie (Dicționar)
  IDCARDTYPE String 50 Tip act de identitate (Dicționar)
  IDCARDSERIALNO String 50 Serie act de identitate
  IDCARDNUMBER String Număr act de identitate
  NOTES String 2000 Comentarii/Mențiuni
  PHONE String Telefon
  EMAIL String Email
  FILEID Int32 Identificatorul descrierii fișierului
  REGISTRATIONID Int32 Identificatorul înregistrării
  Points
  POINTID Int32 TRUE Identificatorul unic al punctului
  IMMOVABLEID Int32 Identificatorul terenului de care
  aparține punctul
  BUILDINGID Int32 Identificatorul construcției de care aparține punctul
  NO String 50 Număr punct
  X Double Coordonata X a punctului
  Y Double Coordonata Y a punctului
  Registration
  REGISTRATIONID Int32 TRUE Identificatorul unic al înscrierii
  REGISTRATIONTYPE String Tip înscriere (Dicționar)
  RIGHTTYPE String 50 Tip drept (Dicționar)
  RIGHTCOMMENT String 2000 Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept
  NOTES String 4000 Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă
  DEEDID Int32 Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea
  TITLE String 50 Mod dobândire al dreptului (Dicționar)
  QUOTATYPE String 50 Tip cotă
  INITIALQUOTA String 10 Cota inițială (fracție)
  ACTUALQUOTA String 50 Cota actuală (fracție)
  VALUECURRENCY String 50 Tip monedă
  VALUEAMOUNT String 50 Valoare în monedă
  COMMENTS String 2000 Observații
  LBPARTNO Int32 Partea cărții funciare în care se va face
  înscrierea (2 sau 3)
  POSITION Int32 Număr poziție din partea cărții funciare în care se va face înscrierea
  APPNO Int32 Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
  APPDATE DateTime Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea
  RegistrationXEntity
  REGISTRATIONXENTITYID String TRUE Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare și entitate
  REGISTRATIONID Int32 Identificatorul înregistrării
  LANDIDInt32Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea
  BUILDINGIDInt32Identificatorul construcției la care se referă înregistrarea
  IUIDInt32Identificatorul unității individuale la care se referă înregistrarea
  Denumire Relație Tabel Părinte Coloana Părinte Tabel Copil Coloana Copil
  FK_Building_IndividualUnit Building BUILDINGID IU BUILDINGID
  FK_Building_BuildingCommonParts Building BUILDINGID BuildingCommonParts BUILDINGID
  FK_Immovable_Building Land LANDID Building LANDID
  FK_FileDescription_Land FileDescription FILEID Land FILEID
  FK_Address_Building Address ADDRESSID Building ADDRESSID
  FK_Building_Points Building BUILDINGID Points BUILDINGID
  FK_Immovable_Points Land LANDID Points IMMOVABLEID
  FK_Address_Immovable Address ADDRESSID Land ADDRESSID
  FK_Immovable_Parcel Land LANDID Parcel LANDID
  FK_Person_FileDescription FileDescription FILEID Person FILEID
  FK_Address_Person Address ADDRESSID Person ADDRESSID
  FK_Deed_FileDescription FileDescription FILEID Deed FILEID
  FK_Land_RegistrationXEntity Land LANDID RegistrationXEntity LANDID
  FK_Building_InscrierexEntitate Building BUILDINGID RegistrationXEntity BUILDINGID
  FK_IU_RegistrationXEntity IU IUID RegistrationXEntity IUID
  FK_Registration_RegistrationXEntity Registration REGISTRATIONID RegistrationXEntity REGISTRATIONID
  FK_Land_ContestedxEntity Land LANDID ContestedxEntity LANDID
  FK_Building_ContestedxEntity Building BUILDINGID ContestedxEntity BUILDINGID
  FK_IU_ContestedxEntity IU IUID ContestedxEntity IUID
  FK_Contested_ContestedxEntity Contested CONTESTEDID ContestedxEntity CONTESTEDID
  FK_Deed_Registration Deed DEEDID Registration DEEDID
  Denumire Relație Tabel Părinte Coloana Părinte Tabel Copil Coloana Copil
  FK_Registration_Person Registration REGISTRATIONID Person REGISTRATIONID
  Notă:În cazul în care structura fișierului .cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului.
  (la 31-01-2019, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 28, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 9
  GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI
  Nr. crt. Descriere activitate Responsabil de activitate Durata estimată a activității (săptămâni)
  1 Analiză date, recunoaștere teren, stabilire soluție tehnică de realizare a lucrărilor Prestator 1 - 5
  2 Derularea lucrărilor de specialitate Prestator 5 - 30*1)
  3 Verificarea și recepția livrării "Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare" OCPI 2 - 16
  4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului inclusiv pregătirea publicării și primirea cererilor de rectificare Primărie, OCPI9
  5 Soluționarea cererilor de rectificare OCPI cu sprijinul Prestatorului,reprezentantu-lui UAT 2 - 9
  6 Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționă- rii cererilor de rectificare și întocmirea "Documentelor tehnice ale cadastrului - copie finală"OCPI,Prestator4
  7 Deschiderea cărților funciare OCPI -
  Notă
  *1) Perioada specifică pentru fiecare sector cadastral este prevăzută în programul de livrări al Contractului
   +  Anexa nr. 10
  FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
  Nr. ....... / ................
  CERERE DE RECTIFICARE
  Subsemnatul/Subscrisa......................, domiciliat în/cu sediul în localitatea ................., str. ......................, nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ...., sector nr. /județul.............., identificat cu BI/CI, seria............, nr. ......., eliberat de ................. /CUI ................, reprezentat/ă prin ............... domiciliat în ........................., str. .............., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., sector nr. /județul................, identificat cu BI/CI, seria ........, nr. ......., eliberat de ...................., conform procurii/împuternicirii nr. ........., În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unității administrativ-teritoriale..................../sectorului cadastral...............afișate la sediul .........../pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. ...., cu privire la următoarele aspecte:1. ..................2. .......................................n ...................Pentru a susține cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: ............... Data Semnătura, Notă: O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.
   +  Anexa nr. 11
  FORMULAR PROCES VERBAL SOLUȚIONARE CERERE DE RECTIFICARE
  Antet OCPI Nr. ........... data ....................
  PROCES-VERBAL
  În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ- teritorială .................. /sector cadastral .............., numită prin ......................., compusă din următorii membri: .................... Analizând cererea de rectificare nr. ........./data ........... formulată de (numele și prenumele solicitantului) ............................, cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unității administrativ-teritoriale ................... /sector cadastral ..................... cu ID nr. ............ În baza (acte, măsurători topografice etc.)...................... DECIDE: ADMITE cererea și dispune rectificarea imobilului cu ID ............. astfel: ................. RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ............................................... Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare și altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului. Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare. Semnăturile membrilor desemnați cu soluționarea cererilor de rectificare (nume și prenume) ................ (nume și prenume) ................ Notă: În situația în care cererea de rectificare afectează și alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fișierele cgxml ale imobilelor afectate și rectificarea acestor imobilelor conform situației rezultate din acte, măsurători etc.
   +  Anexa nr. 12
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
  Subsemnatul/a ........................ angajat la ................. în calitate de .................. mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr. ........ având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT ..................., sectoarele cadastrale nr. .......*1), să asigur confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate de către ANCPI/OCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum și pentru o perioadă de 5(cinci) ani de la data finalizării acestuia. Notă
  *1) se enumeră sectoarele cadastrale/unitățile administrativ-teritoriale
  Data Semnătura,
   +  Anexa nr. 13MODEL PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE OCPI .......... Nr. ....... Data ..................
  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE LIVRABILE
  în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale
  Livrarea nr. ............ (denumirea livrării conform specificațiilor tehnice) Etapa nr. ... (denumirea etapei conform specificațiilor tehnice) Refacerea nr. (0, 1 sau 2) UAT ........, Județul ........... SECTOR CADASTRAL nr. ..... Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară în baza contractului de prestări servicii nr. ......./(data)......... încheiat între ............. și ................ (denumirea contractantului). Subsemnatul/Subscrisa .............. (denumirea contractantului), în calitate de Prestator al lucrărilor de înregistrare sistematică, executate în baza contractului de prestări servicii nr. ......./(data) .............., încheiat cu ..................... (denumirea Achizitorului) pentru sectorul cadastral/sectoarele cadastrale nr. ....... din UAT ......., județul .............., am predat la OCPI ....... Livrarea nr. .............. - (denumirea livrării conform specificațiilor tehnice), Etapa nr. ....... - (denumirea etapei conform specificațiilor tehnice), Refacerea nr. ....... - (0,1 sau 2). Fișierele .cgxml și .pdf aferente prezentei livrări sunt încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară spre a fi verificate, iar denumirea livrărilor încărcate în sistemul integrat este .............. Comisia de recepție din cadrul OCPI a constatat că au fost predate de către .............. (denumirea contractantului), prin reprezentant ............... (numele și prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii (nr. ......./data.......), următoarele livrabile: (se alege tabelul corespunzător în funcție de livrare/etapă/refacere) Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 1
  Nr. crt.Livrabil Format digital Nr. fișiere
  1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilorefectuate .pdf
  2 Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru .pdf
  3 Fișierele .cgxml .xml
  4 Registrul cadastral al imobilelor .pdf
  5 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători .pdf
  6 Planurile cadastrale .tiff georeferențiat,.shp/.dxf*1)
  *1) se specifică formatul care a fost predat de către Prestator
  Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare - Etapa 2
  Nr. crt.Livrabil Format analogicCantități
  1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilorefectuate 1 ex. nr. dosare ....nr. pagini ....
  2 Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 1 ex. nr. dosare ....nr. pagini ....
  3 Registrul cadastral al imobilelor 1 ex. nr. dosare ....nr. pagini ....
  4 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători 1 ex. nr. dosare ....nr. pagini ....
  5 Planurile cadastrale 1 ex. nr. dosare ....nr. pagini ....
  Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală
  Nr. crt.Livrabil Format digital Nr. fișiere
  1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. .pdf
  2 Fișierele .cgxml .xml
  3 Registrul cadastral al imobilelor .pdf
  4 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători .pdf
  5 Planurile cadastrale .tiff georeferențiat,.shp/.dxf*1)
  *1) se specifică formatul care a fost predat de către Prestator Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator, și unul pentru OCPI.

  Am primit,
  Comisia de recepție din cadrul OCPI:
  Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura
  Nume prenume, funcție, serviciu, semnătura
  ......................

  Am predat,
  Reprezentantul Prestatorului,
  Nume prenume, funcție, semnătura
  Observație:Dacă se consideră necesar, prezentul model poate fi completat/modificat. (la 31-01-2019, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 29, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 14MODEL NOTIFICARE OCPI .......... Nr. ....... Data ..................
  NOTIFICARE
  Livrarea nr. 1: Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare ETAPA 1 - Livrabile în format digital UAT ........, Județul ........... SECTOR CADASTRAL nr. ..... Contractul de prestări servicii nr. .........../(data)........... încheiat între ...................... și ...................... (denumirea contractantului). Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ...................... (județul) nr. ............/(data)........... (denumită în continuare «Comisia de recepție»), a verificat documentația depusă de ...................... (denumirea contractantului) pentru sectorul cadastral nr. ........... din UAT ..........., reprezentând Livrarea nr. 1: Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, etapa 1 - livrabile în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. ......./(data) ........... Documentele predate au avut/nu au avut nevoie de refaceri. (dacă este cazul - refacerea 1) În baza Procesului-verbal de constatare nr. .........../(data)........... emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ... zile de la comunicare. (dacă este cazul - refacerea 2) În baza Procesului-verbal de constatare nr. .........../(data)........... emis de Comisia de recepție, Prestatorul a corectat și a efectuat redepunerea în termen de ... zile de la comunicare. Comisia de recepție constată că Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, etapa 1 - livrabile în format digital, aferente sectorului/sectoarelor cadastrale .......... din UAT ...................., îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și în celelalte documente ale contractului și recepționează livrarea. Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări să predați livrabile în format analogic, conform tabelului Livrabile de la punctul 3.3.5.2. din specificațiile tehnice. Comisia de recepție din cadrul OCPI .................... a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcție, semnătura Nume prenume, funcție,semnătura (la 31-01-2019, Anexa nr. 14 a fost modificată de Punctul 30, ANEXĂ din ORDINUL nr. 155 din 28 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2019 )
  -----