ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 februarie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Ordonatorul principal de credite pentru Fondul naţional de solidaritate este ministrul muncii şi protecţiei sociale, iar ordonatorii secundari sunt directorii generali ai direcţiilor generale judeţene de muncă şi protecţie socială."2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente şi de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur şi hârtii de valoare asimilabile, precum şi venituri provenite din operaţiuni financiar-bancare;"3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Disponibilităţile Fondului naţional de solidaritate se păstrează în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi la bănci, fiind purtătoare de dobânzi. Regimul disponibilităţilor se reglementează prin convenţii încheiate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu bănci, respectiv cu Ministerul Finanţelor."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru constituirea Fondului naţional de solidaritate se instituie taxele de timbru social, după cum urmează: a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite şi reglementate de legislaţia în vigoare, aplicat asupra participarilor de orice fel la astfel de activităţi ale persoanelor fizice. Timbrul social este în valoare de 10% din preţul fiecărei participari şi se adauga acestui preţ; b) timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm 3 , achiziţionate de persoane fizice şi juridice.Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va condiţiona eliberarea documentelor în vederea înmatriculării de prezentarea dovezii de plată, din care să rezulte achitarea taxei de timbru social în contul indicat de Ministerul Muncii şi Protecţie Sociale, fără ca regia autonomă să aibă obligaţia de a constitui şi de a colecta sumele; c) la toate jocurile de noroc organizate de Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. taxa de timbru social se include în suma achitată de participanţi, fără a afecta veniturile şi cheltuielile Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.; d) la toate tipurile de jocuri de noroc tip cazinou taxa fixa lunară pe masa de joc este echivalentul în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., la cursul oficial pentru ziua precedenta celei în care se face plata."5. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Refuzul de a colecta, de a constitui şi de a vira taxa de timbru social conduce la reţinerea acesteia din veniturile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1)."6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) cheltuielile de administrare a Fondului naţional de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital."7. La articolul 5 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Excedentul înregistrat la 31 decembrie din execuţia anuală a bugetului Fondului naţional de solidaritate se reportează ca venit în bugetul fondului pe anul următor."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----