HOTĂRÂRE nr. 591 din 2 noiembrie 1993 (*republicată*)privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 februarie 2000    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 425 din 27 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999.Hotărârea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993, a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 190 din 22 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 5 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 61/1993**) privind alocaţia de stat pentru copii, fondurile destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copii care se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc şi se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu sarcini în acest domeniu şi se gestionează distinct, astfel: a) creditele bugetare destinate plăţii alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de până la 7 ani, inclusiv pentru cei care împlinesc aceasta vârsta în cursul anului şcolar până la data de 31 august a fiecărui an, precum şi pentru cei care au absolvit învăţământul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani şi nu mai urmează alta forma de învăţământ se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; b) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de peste 7 ani, care urmează învăţământul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrişi în unităţile şcolare şi întrerup temporar şcolarizarea din motive de sănătate dovedite cu certificat medical, precum şi pentru copiii în vârsta de până la 18 ani şi ţinerii în vasta de peste 18 ani, care urmează una dintre formele de învăţământ organizate în condiţiile legii, se gestionează de către Ministerul Educaţiei Naţionale; c) creditele bugetare pentru plata alocaţiei de stat pentru copiii în vârsta de până la 18 ani şi ţinerii în vârsta de peste 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administraţiei publice, inclusiv militare, se gestionează, după caz, de către ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste şcoli. (2) Alocaţia de stat pentru copiii cu handicap, precum şi pentru copiii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate se plăteşte de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc şi de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992***) privind protecţia specială a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100%.---------- Notă **) Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 1993. Notă ***) Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.  +  Articolul 2 (1) Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun după cum urmează: a) la consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, unde au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali, pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a); b) la unităţile şcolare unde sunt înscrişi copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c); c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (2). (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, au obligaţia să aplice ştampila proprie pe versoul originalului certificatului de naştere. (3) Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se aproba pe baza dovezii încetării plăţii de către instituţia care a efectuat anterior plata. (4) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun lunar cererile înregistrate, la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. (5) Cererile prevăzute la alin. (1) se aproba, după caz, de către directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi protecţie socială, directorul sau comandantul unităţii şcolare ori inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; după aprobare, documentele care atesta dreptul la încasarea alocaţiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin instituţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Plata alocaţiei de stat pentru copiii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) se face de către unităţile de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, prin conturi personale deschise la Societatea Comercială "Banc Post" S.A., în baza convenţiei stabilite între Ministerul Educaţiei Naţionale şi societatea comercială respectiva. (2) Plata alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile poştale.  +  Articolul 4 (1) Pentru copiii care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august a fiecărui an, ieşirea din sistemul de plată al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face din oficiu, începând cu luna septembrie, fiind preluati în sistemul de plată al Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii. (2) Pentru copiii în vârsta de până la 7 ani, care se înscriu în clasa I în învăţământul primar, ieşirea din plata drepturilor la alocaţia de stat din sistemul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face cu data de 31 august a anului următor, data de la care plata alocaţiei de stat este preluată şi asigurata în continuare de Ministerul Educaţiei Naţionale. (3) Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copiii care frecventează unităţi şi instituţii de învăţământ particulare se fac de către Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă acestea sunt organizate şi funcţionează provizoriu, în condiţiile legii, pe baza autorizării, până la acreditarea lor.  +  Articolul 5Lunar, instituţiile de ocrotire şi de asistenţa socială, precum şi unităţile militare, care asigura întreţinerea completa a copiilor mai mult de 15 zile din luna, comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele de identificare pentru copiii aflaţi în aceste instituţii şi unităţi, în vederea întreruperii plăţii alocaţiei de stat pentru copii.  +  Articolul 6 (1) Copiii care însoţesc părinţii aflaţi în interes de serviciu în străinătate au dreptul la alocaţia de stat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (2) Pe perioada în care părintele pe numele căruia s-a stabilit plata alocaţiei de stat se afla în străinătate, plata drepturilor cu acest titlu se face părintelui care rămâne în ţara sau persoanei care are împuternicire.  +  Articolul 7 (1) În vederea efectuării operaţiunilor privind stabilirea drepturilor la alocaţia de stat pentru copii şi plata acestora, numărul de posturi pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile subordonate se suplimenteaza cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare direcţie generală de muncă şi protecţie socială judeteana se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (2) Se suplimenteaza cu doua posturi numărul de personal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu 41 de posturi numărul de personal prevăzut pentru inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa redistribuie fondurile necesare pentru plata alocaţiei de stat pentru copii în anul 1993, corespunzător prevederilor art. 1.  +  Articolul 9Se recomanda consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti sa sprijine direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, în vederea asigurării spaţiilor necesare arhivarii documentelor şi desfăşurării activităţii pentru stabilirea şi punerea în plata a alocaţiei de stat pentru copii.  +  Articolul 10Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii în stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finanţelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri.----------