HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,  +  Articolul 1Ministerul Sănătății este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, și reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății îndeplinește următoarele atribuții principale:a) elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare, coordonează și controlează implementarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local;b) evaluează și monitorizează starea de sănătate a populației, ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia și informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendințele de evoluție și despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora;c) reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului de sănătate;d) monitorizează, controlează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației;e) asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice centrale și locale, resursele umane, materiale și financiare necesare funcționării instituțiilor din sistemul public de sănătate;f) colaborează cu reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale, cu cei ai societății civile și cu massmedia în scopul educației pentru sănătate a populației și adoptării unui stil de viață sănătos;g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență;h) reprezintă Guvernul României în relațiile cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alte organisme internaționale, în domenii de interes;i) elaborează, implementează și coordonează programe naționale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformei în sănătate și pentru creșterea calității asistenței medicale acordate populației;k) colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și implementează proiecte și programe.  +  Articolul 3În activitatea sa, Ministerul Sănătății urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:a) realizarea unui sistem de sănătate modern și performant, adaptat nevoilor populației și compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizațională și decizională;c) îmbunătățirea permanentă a stării de sănătate a populației și accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populație, inclusiv pentru cea din mediul rural;d) dezvoltarea sistemului calității actului medical și a siguranței pacientului;e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparență, calitate și evidențe medicale;f) diversificarea și utilizarea de noi metode de finanțare a serviciilor spitalicești care să aibă ca bază performanța și calitatea serviciilor oferite pacienților;g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;h) definirea unor noi reguli de compensare și de stabilire a prețului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiții de cost/eficiență a resurselor publice;i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare și alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel național, regional și local în vederea eficientizării supravegherii și controlului bolilor transmisibile, netransmisibile și impactului factorilor de mediu asupra sănătății populației;k) elaborarea de strategii și participarea la educația pentru sănătate a populației în scopul adoptării unui stil de viață sănătos în vederea prevenirii îmbolnăvirilor și al îmbunătățirii indicatorilor demografici, creșterii calității vieții și reducerii nevoilor de îngrijiri medicale; (la 27-07-2010, Litera k) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) l) perfecționarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.  +  Articolul 4(1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătății exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții, după cum urmează:1. organizează, coordonează și controlează, după caz, activități de: asistență de sănătate publică, promovare a sănătății și medicinei preventive, asistență medicală de urgență, curativă, de recuperare medicală, asistență medicală la domiciliu, care se acordă prin unitățile sanitare publice sau private, precum și asistență de medicină legală și de medicină sportivă;2. asigură supravegherea și controlul aplicării legislației de către instituțiile și organismele care au responsabilități în domeniul sănătății publice, al asigurărilor sociale de sănătate și de către unitățile sanitare din sectorul privat de asistență medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum și resursele financiare pentru funcționarea sistemului de sănătate;5. stabilește și controlează, împreună cu instituțiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătățirea infrastructurii sistemului sanitar și finanțarea programelor naționale de sănătate;7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare și certificate de abilitare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare; (la 27-07-2010, Pct. 7 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 8. emite reglementări privind regimul substanțelor stupefiante și toxice; (la 27-07-2010, Pct. 8 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 9. stabilește și avizează prețurile medicamentelor din țară și din import, cu excepția medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală;10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;11. asigură, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, controlul prin verificări periodice și inspecția dispozitivelor medicale, precum și evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul dispozitivelor medicale; (la 27-07-2010, Pct. 11 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 11^1. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul dispozitivelor medicale; (la 27-07-2010, Pct. 11^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 12. urmărește, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, examinarea, testarea și controlul dispozitivelor medicale, precum și evaluarea performanțelor dispozitivelor medicale, în condițiile prevăzute de lege;13. stabilește, creează și păstrează capacități și rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătății;14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide și alte materiale specifice pentru situații speciale, cu implicații asupra sănătății publice, și aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, normele metodologice de constituire, păstrare și utilizare a acesteia;15. elaborează și organizează împreună cu Academia de Științe Medicale strategia de cercetare științifică medicală și asigură resursele materiale și financiare pentru buna funcționare a acestei activități;16. aprobă, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, norme, instrucțiuni și alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calității, eficacității și siguranței medicamentelor de uz uman și siguranța în utilizare a dispozitivelor medicale; (la 27-07-2010, Pct. 16 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 17. supraveghează și controlează, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman prin inspecții periodice și acțiuni de control planificate în toate situațiile în care există alerte privind calitatea și efectul acestora, elaborarea și editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman; (la 27-07-2010, Pct. 17 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 18. eliberează, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, certificatul de bună practică de fabricație, ca urmare a evaluării realizate de inspectorii Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; (la 27-07-2010, Pct. 18 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. ) 19. asigură, prin intermediul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea și controlul activității de donare de celule stem hematopoietice periferice și centrale, crearea și gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care și-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum și interconectarea obligatorie cu organismele similare internaționale;20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;21. inițiază, negociază și încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internațională în domeniul ocrotirii sănătății și reprezintă statul român în relațiile cu organismele internaționale din domeniul sănătății;22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice, Normele cu privire la specialitățile medico-sanitare și paramedicale și atestatele de pregătire complementară pentru rețeaua de asistență medicală;23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile românești de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătății și aplică procedurile de recunoaștere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, în condițiile legii;24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, metodologia privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din unitățile sanitare publice;25. stabilește criterii pentru angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare publice;26. coordonează programele de specializare prin rezidențiat, în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, desfășurate în centre universitare și unități sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;27. asigură coordonarea la nivel național a pregătirii teoretice și practice de rezidențiat și în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activității rezidenților;28. asigură împreună cu alte instituții din domeniu elaborarea și implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor și a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obținerii atestatelor de către medici, medici dentiști și farmaciști;29. asigură organizarea și desfășurarea examenelor de promovare și evaluare profesională a medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor, chimiștilor, asistenților medicali și moașelor;30. organizează, în condițiile legii, concursuri și examene pentru obținerea specialității și promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentiști, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști și pentru asistenți medicali și moașe din rețeaua Ministerului Sănătății și a ministerelor cu rețea sanitară proprie;31. stabilește anual numărul necesar de medici rezidenți pe specialități pentru rețeaua de sănătate;32. elaborează strategiile și organizează activitatea privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională și certificarea programelor de educație medicală continuă; elaborează criterii pentru desfășurarea activității de învățământ integrat;33. elaborează contractul-cadru și metodologia de colaborare între spitale și instituții de învățământ superior medical;34. stabilește și aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea și realizarea activităților prevăzute la pct. 30, precum și pentru concursurile și examenele organizate de unitățile sanitare publice, în condițiile legii;35. aprobă structura organizatorică și normele de organizare și funcționare ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, în condițiile legii;36. emite aviz privind înființarea sau desființarea unităților sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum și a denumirii acestora, monitorizează și controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului și denumirii unităților sanitare publice;38. elaborează norme pentru asigurarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale pentru unitățile sanitare;39. elaborează normativele de personal ale instituțiilor publice din rețeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile legii;40. avizează și aprobă, după caz, proiectarea și realizarea investițiilor în domeniul sanitar;41. negociază, contractează și asigură plata din bugetul Ministerului Sănătății pentru efectuarea de studii, activități și lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituții de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum și de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în condițiile legii;42. organizează activități de audit public intern pentru instituțiile publice din rețeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;44. exercită drepturile și obligațiile statului, ca acționar la societățile comerciale și companiile naționale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare și privatizare a societăților comerciale și/sau companiilor naționale din portofoliul său;46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni;47. elaborează și promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acțiuni, de vânzare de active și alte proceduri ori instrucțiuni privind domeniul său de activitate;48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenții de privatizare în vederea vânzării participațiilor statului la societățile comerciale și/sau companiile naționale din portofoliul său;49. îndeplinește orice alte atribuții care decurg din dispozițiile legale aplicabile instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calității de acționar al statului la societățile și/sau companiile naționale aflate în portofoliul său;50. editează publicații de specialitate și de informare profesională;51. organizează, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, licitații la nivel național și alte proceduri de achiziții publice pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor specifice, pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naționale;52. organizează licitații naționale pentru achiziția de bunuri și servicii cu caracter medical și nemedical, de aparatură și instrumente medicale, precum și lucrări de întreținere, reparații și investiții pentru instituțiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;52^1. în calitate de unitate de achiziții publice centralizată încheie acorduri-cadru, în numele și pentru unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru achiziția centralizată la nivel național de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto. (la 04-12-2012, Pct. 52^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2012. ) 53. împuternicește, după caz, unitățile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activități, în vederea realizării obiectivelor sale;54. asigură, în calitate de autoritate competentă în domeniu, la nivel național, inclusiv în punctele pentru trecerea frontierei, controlul oficial al materialelor și obiectelor care vin în contact cu alimentele. (la 02-08-2011, Pct. 54 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 755 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 2 august 2011. ) 55. participă la elaborarea documentelor strategice din domeniul luptei anticorupție care se referă la sistemul de sănătate românesc și la monitorizarea aplicării prevederilor acestor documente; (la 24-04-2012, Pct. 55 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 56. realizează analize legislative în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituționali și legislativi care limitează calitatea serviciilor publice și cresc gradul de vulnerabilitate la corupție în sănătate;" (la 24-04-2012, Pct. 56 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 57. elaborează propuneri de politici publice și dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situațiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum și a corupției asociate acestor fapte; (la 24-04-2012, Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 58. participă la crearea unor mecanisme specifice de luptă împotriva fraudării sistemului de sănătate și împotriva corupției din sistem; (la 24-04-2012, Pct. 58 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 59. definește criteriile și pragurile critice necesare pentru desemnarea infrastructurilor critice; (la 24-04-2012, Pct. 59 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 60. elaborează lista posibilelor infrastructuri critice naționale/europene în sectorul de responsabilitate; (la 24-04-2012, Pct. 60 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 61. avizează planurile de securitate ale operatorilor infrastructurilor critice pentru sectorul de sănătate; (la 24-04-2012, Pct. 61 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 62. asigură resursele financiare necesare organizării și desfășurării activităților specifice în domeniul protecției infrastructurilor critice. (la 24-04-2012, Pct. 62 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. ) 63. realizează evaluarea politicilor de sănătate, serviciilor și procedurilor medicale, sistemelor organizaționale și manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naționale de sănătate. (la 22-04-2014, Pct. 63 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014. ) (2) Ministerul Sănătății îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 4^1Abrogat. (la 22-04-2014, Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014. )  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice privind conceperea și punerea în aplicare de acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Sănătății colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri din țară și din străinătate.  +  Articolul 6În vederea exercitării atribuțiilor sale, Ministerul Sănătății este abilitat să solicite și să primească, în condițiile legii, informații de la: autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.  +  Articolul 7(1) Conducerea Ministerului Sănătății se exercită de către ministrul sănătății.(2) Ministrul sănătății conduce activitatea ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități și organizații, precum și cu persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate.(3) Ministrul sănătății este ordonator principal de credite și poate delega prin ordin, în limitele și în condițiile prevăzute de lege, această calitate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul sănătății emite ordine, instrucțiuni și alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 5 secretari de stat, de 2 subsecretari de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți. (la 04-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 550 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 ) (6) În cazul în care ministrul nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 8Secretarii de stat și subsecretarii de stat se subordonează ministrului sănătății și îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-08-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 550 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 04 august 2017 )  +  Articolul 9Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, sunt subordonați ministrului sănătății și îndeplinesc atribuțiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și alte sarcini stabilite de acesta.  +  Articolul 10(1) Pe lângă ministrul sănătății funcționează ca organ consultativ Colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul sănătății.(4) Colegiul ministerului se întrunește la cererea ministrului sănătății, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul sănătății poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete și comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, precum și Comitetul național de vaccinologie și Comitetul național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naționale pentru eliminarea rujeolei și rubeolei.(2) Componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale organismelor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății. (la 26-05-2017, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 mai 2017 )  +  Articolul 12Structura organizatorică a Ministerului Sănătății este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 13(1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătății, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condițiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.(1^1) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea dispozițiilor legale. (la 16-03-2016, Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. ) (2) Numărul posturilor de conducere se stabilește în condițiile legii.(3) Numărul maxim de posturi este de 384, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, din care:a) 10 posturi aferente Unității de Management al Proiectului Băncii Mondiale, denumită în continuare UMPBM;b) 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investiționale privind construcția a 8 spitale regionale;c) 3 posturi pentru Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale. (la 15-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (3^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Sănătății, prevăzut la alin. (3), se suplimentează până la data de 31 august 2019 cu 15 posturi. (la 15-05-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse și posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.(5) Ministerul Sănătății funcționează pe baza regulamentului de organizare și funcționare, precum și a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 13^1(1) Structura cu atribuții în elaborarea și coordonarea programelor naționale de sănătate este Agenția Națională de Programe de Sănătate, organizată ca direcție în cadrul Ministerului Sănătății. (la 22-04-2014, Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014. ) (2) Agenția Națională de Programe de Sănătate îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează și propune spre aprobare programele naționale de sănătate, în concordanță cu Strategia națională de sănătate;b) elaborează și propune spre aprobare actele normative care reglementează derularea programelor naționale de sănătate;c) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor naționale de sănătate;d) realizează coordonarea, evaluarea și controlul derulării programelor naționale de sănătate;e) propune măsuri pentru îmbunătățirea derulării programelor naționale de sănătate. (la 18-12-2013, Art. 13^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 993 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. )  +  Articolul 14(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică a instituțiilor publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Regulamentul de organizare și funcționare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(4) Statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, o dată pe an, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. (la 15-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (4^1) Organigrama pentru instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 15-05-2018, Articolul 14 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I și III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 16-03-2016, Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. ) (6) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare pentru serviciile de ambulanță județene se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. (la 16-03-2016, Alin. (6) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. )  +  Articolul 15Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătății, prin ordin, poate numi consilieri onorifici și poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști.  +  Articolul 16(1) Ministerul Sănătății are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, Ministerul Sănătății are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3. (la 11-01-2012, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. )  +  Articolul 17(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătății, în subordinea cărora funcționează alte unități cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică a direcțiilor de sănătate publică și condițiile specifice ocupării funcțiilor publice de conducere din direcțiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 17^1În subordinea Ministerului Sănătății funcționează serviciile de ambulanță județene și Serviciul de ambulanță București-Ilfov, unități sanitare publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat. (la 18-12-2013, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 993 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. )  +  Articolul 17^2(1) În structura Ministerului Sănătății funcționează, în condițiile legii, UMPBM, finanțată din împrumuturi externe contractate și garantate de stat, rambursabile. (la 15-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 17^2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) (2) Personalul care își desfășoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile.(3) Ministrul sănătății numește personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condițiile legii.(4) Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/ contractului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii. (la 16-03-2016, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. )  +  Articolul 18(1) Ministerul Sănătății organizează concursuri și examene în vederea admiterii la rezidențiat și alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanțată integral din venituri proprii.(2) Cheltuielile curente și de capital determinate de organizarea activității prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene și concursuri.  +  Articolul 19(1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici în cazul reorganizării instituției publice.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 11-01-2012, Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. )  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 23 februarie 2010.Nr. 144.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății
  (la 15-05-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând unitățile cu personalitate juridică aflate însubordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului SănătățiiA. UNITĂȚI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚIII. Unități finanțate integral de la bugetul de stat1. direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate*); Notă
  *) În subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București funcționează centrele județene de întreținere și reparare a aparaturii medicale și policlinicile cu plată, finanțate integral din venituri proprii.
  2. Institutul Național de Sănătate Publică;3. Institutul Național de Medicină Sportivă;4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau";5. Agenția Națională de Transplant;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale;7. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;9. Spitalul Tichilești (leprozerie);10. serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București - Ilfov.Numărul maxim de posturi la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.679, din care:– Spitalul Tichilești (leprozerie) - 28. (la 29-01-2019, Ultimul paragraf al Punctului I. din Litera A. , Anexa nr. 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 31 din 25 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2019 )
  II. Unități finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătateArad1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" DeznaBihor2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix3. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță ȘteiBrașov4. Sanatoriul de Nevroze PredealBucurești5. Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"6. Institutul Național de Endocrinologie "C. I. Parhon"7. Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare8. Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă"9. Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan"10. Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș"11. Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie12. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"13. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"14. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu"15. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"16. Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "N. C. Paulescu"17. Institutul Clinic Fundeni18. Spitalul Clinic de Urgență19. Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon"20. Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"21. Spitalul Universitar de Urgență22. Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri (la 15-05-2018, Punctul 22. din Punctul II. , Litera A. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) 23. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu"24. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie"25. Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan"26. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice27. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"Buzău28. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță SăpocaCluj29. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"30. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță"31. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal32. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca33. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-NapocaConstanța34. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord36. Sanatoriul Balnear și de Recuperare TechirghiolCovasna37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" CovasnaDolj38. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova39. Spitalul de Psihiatrie Poiana MareHunedoara40. Spitalul de Psihiatrie ZamIași41. Institutul Regional de Oncologie Iași42. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"43. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon"44. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri45. Institutul de Psihiatrie "Socola" IașiMaramureș46. Spitalul de Recuperare BorșaMureș47. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș48. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu MureșPrahova49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii BușteniTimiș50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara51. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică și Recuperare pentru Copii și Tineri "Cristian Șerban" Buziaș53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia54. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel55. Institutul Regional de Oncologie TimișoaraVrancea56. Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni58. Spitalul "N.N. Săveanu" VidraNumărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-58 este de 68.131.Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii. (la 15-05-2018, Ultima teză de la pct. II de la litera A din anexa 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) III. Unități finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat1. Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București;2. Institutul de Medicină Legală Iași;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timișoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș;7. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog București;8. Academia de Științe Medicale.9. Abrogat. (la 15-05-2018, Punctul 9. din Punctul III. , Litera A. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la pct. 1-8 este de 390. (la 15-05-2018, Ultima teză de la pct. III de la litera A din anexa 2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 )
  B. UNITĂȚI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII1. Compania Națională "Unifarm" - S.A. București;2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași.C. Unități aflate în coordonarea Ministerului Sănătății: (la 15-05-2018, Titlul literei C din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018 ) 1. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar BucureștiNumărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.----------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016, conform pct. 6 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3 PARCUL DE AUTOTURISME al Ministerului Sănătății pentru activitățile specifice
  Nr. crt.  Activitatea specifică    Număr de autoturisme  Consum maxim de carburant pe lună (litri)
  1.Programul național de sănătate 1 150
  2.Inspecția sanitară de stat 1 150
  3.  Activitatea de coordonare a politicilor și strategiilor din domeniul sănătății populației la nivel național 1    150   
  4.  Activitatea de asigurare a reprezentării Ministerului Sănătății în fața instanțelor judecătorești 1    150   
  (la 31-01-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 37 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2017 )