HOTĂRÂRE nr. 47 din 5 septembrie 2018privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 6 septembrie 2018    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 151, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prezentul articol se aplică și pentru ședințele comisiilor Camerei Deputaților, în mod corespunzător.2. La articolul 153, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 153(1) Este interzisă perturbarea activității parlamentare, proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât și din sala de ședințe a plenului, a comisiilor sau a celorlalte organisme de lucru ale Parlamentului.3. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În dezbaterile parlamentare, deputații nu adoptă comportamente și limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe și nici nu desfășoară pancarte sau bannere.4. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 154(1) Președintele de ședință cheamă la ordine deputatul/deputații care tulbură dezbaterile sau creează dezordine. În cazul în care, după chemarea la ordine, deputatul/deputații continuă să se abată de la regulament sau împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor, președintele de ședință retrage cuvântul, iar dacă acesta/aceștia persistă, dispune eliminarea din sală. Secretarul general asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul personalului Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților.(2) În cazul în care tulburarea persistă și se produce o perturbare a activității parlamentare, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, președintele de ședință, în vederea restabilirii ordinii, suspendă ședința pentru o perioadă de timp determinată sau o închide. Aceasta se reia la convocarea președintelui de ședință.(3) În cazul în care deputatul/deputații tulbură ședința într-un mod grav sau perturbă lucrările Parlamentului în mod repetat încălcând prevederile art. 232, președintele de ședință propune sancțiunea corespunzătoare.(4) Dacă este cazul, luând în considerare gravitatea încălcării regulilor de conduită prevăzute de art. 232, președintele de ședință poate adresa Comisiei juridice, de disciplină și imunități solicitarea întocmirii unui raport pentru aplicarea unei sancțiuni. (5) Biroul permanent transmite Comisiei juridice, de disciplină și imunități cererea de sancționare a deputatului pentru adoptarea măsurii corespunzătoare. Deputații în cauză sunt invitați să prezinte observații în scris în apărarea lor. Decizia Comisiei juridice, de disciplină și imunități este notificată deputatului și transmisă Biroului permanent.5. Articolul 232 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 232(1) Deputații, reprezentanți ai poporului, își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost aleși. Deputații sunt obligați, prin comportamentul lor, să păstreze demnitatea Parlamentului, să respecte valorile și principiile definite în Constituție, în Statutul deputaților și al senatorilor, în Codul de conduită al deputaților și senatorilor, precum și în regulamentele interne. Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc și nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, menținerea securității și a ordinii interne.(2) În dezbaterile parlamentare, deputații sunt obligați să se supună normelor de conduită, de curtoazie și de disciplină parlamentară, să nu comită fapte care împiedică sau stânjenesc activitatea altor parlamentari, să nu folosească sau să afișeze expresii provocatoare, injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase.6. La articolul 242, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) perturbarea activității parlamentare prin nerespectarea normelor de conduită, de curtoazie și de disciplină parlamentară;g) blocarea activității parlamentare.7. Încetat efecte juridice.8. La articolul 243, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) de către Biroul permanent al Camerei Deputaților la propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Sancțiunile aplicate se afișează în mod vizibil pe site-ul Camerei Deputaților pe întreaga durată a legislaturii.9. Articolul 247 se abrogă.10. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e)-g) pe baza raportului întocmit de Comisia juridică, de disciplină și imunități.11. La articolul 249, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul în care un deputat tulbură ședința comisiei sau săvârșește abateri grave, președintele de ședință îl atenționează verbal pe deputatul în culpă și îl invită să respecte regulamentul. Dacă deputatul continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință suspendă ședința și dispune eliminarea acestuia din sală. Secretarul general asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul personalului din cadrul Direcției afaceri interne a Camerei Deputaților. Președintele de ședință al comisiei solicită vicepreședintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află comisia respectivă să urmărească aplicarea sancțiunilor prevăzute de regulament.Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data de 5 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 5 septembrie 2018.Nr. 47.-----