HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 ianuarie 2019pentru reorganizarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbție a Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor „Larex“, denumit în continuare CNIEP LAREX, instituție publică care se desființează.  +  Articolul II(1) Autoritatea preia pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul CNIEP LAREX, evidențiat în situația financiară întocmită potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul și posturile aferente CNIEP LAREX, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare.(2) Autoritatea preia toate drepturile și își asumă toate obligațiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la CNIEP LAREX și se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale instituției cu terții.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, excedentul din anii precedenți neutilizat se virează la bugetul de stat.  +  Articolul III(1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, se face în termenele și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Autoritatea, prin laboratoarele proprii, îndeplinește următoarele atribuții:a) execută încercări necesare obținerii licențelor de fabricație pentru produsele alimentare;b) execută expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a stabilirii parametrilor calitativi și de securitate pentru produsele ce urmează a fi valorificate prin direcțiile generale ale finanțelor publice, a caracterizării produselor ce constituie obiectul unor anchete ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Afacerilor Interne sau altor instituții, precum și expertize în cazurile de litigiu privind parametrii produselor;c) efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, încercări și certificări ale produselor fabricate în țară sau importate, în condițiile convenite între părți, pe bază de tarife;d) efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, studii și încercări privind materialele de ambalat și ambalarea produselor, precum și pentru alte tipuri de produse care vin în contact cu alimentele, pe bază de tarife;e) în baza datelor proprii privind produsele ce pot afecta viața, sănătatea consumatorilor sau mediul înconjurător, propune reglementări cu privire la limitele valorilor admisibile ale parametrilor acestor produse.2. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Tarifele percepute de Autoritate se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar sumele obținute se varsă integral la bugetul de stat.3. La articolul 6, alineatele (3), (6) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 1.012, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 379, iar pentru comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor 633...................................................................................................(6) În structura Autorității funcționează Direcția generală laboratoare Larex, care include laboratoarele preluate de la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor «Larex», Laboratorul pentru analiza calității vinurilor și băuturilor alcoolice și Laboratorul pietre prețioase, proces Kimberley și încercări metale prețioase...................................................................................................(10) Personalul Direcției produse și servicii financiare bancare și nebancare are statut de funcționar public, iar personalul Direcției de insolvență a persoanelor fizice are statut de personal contractual. Personalul este angajat pe bază de concurs, în condițiile legii, și este salarizat în conformitate cu legislația aplicabilă pentru fiecare categorie de personal din administrația publică.4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Laboratoarele prevăzute la alin. (6) se organizează la nivel de serviciu sau birou, după caz.5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Autoritatea are în subordine, ca entități cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru protecția consumatorilor. Entitățile cu personalitate juridică din subordinea Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2.6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Autoritatea are în dotare 124 de autoturisme operative pentru supraveghere, control și investigații, transport probe laboratoare.7. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VLa anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, punctul III, subpunctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 1.012 posturi, exclusiv demnitarii  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor „Larex“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 19 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Sirma Caraman
  București, 17 ianuarie 2019.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)
  ENTITĂȚI
  cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea
  Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Unități finanțate integral de la bugetul de stat:1. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași), care grupează județele Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău și Vaslui, cu sediul în municipiul Iași2. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest (Timiș), care grupează județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, cu sediul în municipiul Timișoara3. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care grupează județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj4. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov), care grupează județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, cu sediul în municipiul Brașov5. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați), care grupează județele Constanța, Buzău, Tulcea, Brăila, Galați și Vrancea, cu sediul în municipiul Galați6. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploiești), care grupează județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman, cu sediul în municipiul Ploiești7. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, cu sediul în municipiul București8. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova), care grupează județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu sediul în municipiul Craiova
  -----