ORDIN nr. 3.015 din 8 ianuarie 2019pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019    În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) și ale art. 94 alin. (2) lit. a) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar și a Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În fiecare an școlar, listele competițiilor școlare (olimpiade și concursuri) sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, iar graficul de desfășurare a competițiilor școlare este aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar și de secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale. În lista competițiilor școlare internaționale este precizată și clasificarea acestora în următoarele categorii: categoria I - competițiile desfășurate la nivel mondial, respectiv categoria a II-a - competițiile desfășurate la nivel european sau regional.2. La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) președinte: secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar;3. La articolul 9, literele a), b), f) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în fiecare an școlar elaborează și publică pe site-ul MEN, după aprobare, listele competițiilor școlare și graficul de desfășurare a acestora;b) elaborează bugetul competițiilor școlare naționale și al celor internaționale, în cazul în care acestea se desfășoară în România, precum și bugetul necesar asigurării participării echipelor României la competițiile școlare internaționale organizate în afara țării;……………………………………..................................……….f) asigură selecția membrilor Comisiei centrale a olimpiadei naționale dintr-o bază de date cu candidați propuși de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București;……………………………….................................…………….l) monitorizează organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale/internaționale; propune spre aprobare ministrului educației naționale modul de soluționare a situațiilor excepționale, neprevăzute în prezenta metodologie;4. La articolul 13, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) etapa regională/zonală/interjudețeană/etapa națională;5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul în care, datorită particularităților unor olimpiade școlare finalizate cu etapă națională, este prevăzută și o etapă zonală, organizarea și desfășurarea acesteia, precum și modul de selecție și de calificare a elevilor sunt stabilite prin regulamentul specific al respectivei competiții.(2) În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale unei olimpiade naționale, organizând direct etapa județeană/sectoarelor municipiului București.6. La articolul 15, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/regim de studiu/ disciplină/modul/calificare profesională/domeniu profesional și câte două locuri, la nivel de competiție, pentru olimpiadele multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare fiecărui inspectorat școlar județean (IȘJ) și, respectiv, fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.……………………….................................…………………….(5) Pentru olimpiadele la care etapa județeană/a sectoarelor municipiului București nu se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București, la etapa națională se vor califica câștigătorii etapei județene din fiecare județ/sector al municipiului București în care s-au organizat olimpiade și se va atribui un număr de locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la alin. (3), până la un număr maxim de locuri suplimentare calculate cu formula: 13 x numărul de județe și sectoare ale municipiului București în care se organizează olimpiada/47, valoare rotunjită superior. În cazul în care olimpiada se organizează în mai puțin de 4 județe și sectoare ale municipiului București, la etapa națională se atribuie un număr de locuri suplimentare, astfel încât numărul total de participanți la etapa națională să fie 6.(6) Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare pe locurile suplimentare nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezentei metodologii.7. La articolul 16, literele a) și b) ale alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) unităților de învățământ preuniversitar, pentru etapa pe școală, prin comisiile instituite la acest nivel;b) inspectoratelor școlare, pentru etapa locală (comună, oraș), județeană/a sectoarelor municipiului București, respectiv etapa regională/interjudețeană, prin comisiile corespunzătoare etapei respective;……………………………………..................................……….(3) Etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în unități de învățământ preuniversitar sau în instituții de învățământ superior din România, propuse de inspectoratul școlar organizator și aduse la cunoștință Comisiei naționale pentru coordonarea competițiilor școlare.8. La articolul 17, alineatul (1) și literele f) și g) ale alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) La olimpiadele școlare pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București se stabilește comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor în cadrul căreia se constituie subcomisii: subcomisia de organizare, subcomisia de evaluare și subcomisia de soluționare a contestațiilor. Activitatea comisiilor sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor este coordonată de inspectorul școlar responsabil/inspectorii școlari responsabili pe disciplină din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.……………………………………..................................……….f) colectează lucrările, le clasifică pe an de studiu/regim de studiu/disciplină/modul/calificare profesională/domeniu de pregătire profesională, le amestecă, le numerotează de la 1 la n, le introduce în plicuri, le sigilează și le predă, pe bază de proces-verbal, vicepreședintelui subcomisiei de evaluare, conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare;g) primește contestațiile elevilor, resigilează lucrările contestate și le predă, pe bază de proces-verbal, vicepreședintelui subcomisiei de soluționare a contestațiilor, conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare;9. La articolul 18, alineatul (2), litera b) a alineatului (5) și alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cadrul Comisiei centrale a olimpiadei naționale se pot constitui subcomisii sau grupuri de lucru cu atribuții specifice desfășurării competiției.……………………………………..................................……….b) președinte executiv, care poate fi: inspector/expert/ consilier/inspector de specialitate din cadrul DGETÎPG/ DGÎSSEP/DM, denumite în continuare direcții de specialitate din învățământul preuniversitar, un inspector școlar sau un cadru didactic de specialitate, având rezultate deosebite în activitatea profesională;……………………………………..................................……….(6) Președintele, vicepreședinții și membrii Comisiei centrale a olimpiadei naționale sunt selectați de către Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare dintre propunerile primite din partea inspectoratelor școlare/universităților, pe baza următoarelor criterii:a) competență profesională recunoscută și coordonarea de structuri profesional științifice, pentru cadrele didactice din învățământul universitar/cercetători;b) competență profesională recunoscută, probată prin rezultatele propriilor elevi (rezultate deosebite obținute la etapele județeană/națională/internațională ale competițiilor școlare, precum și în cadrul examenelor naționale) și participarea la elaborarea de subiecte de olimpiadă, la etapa județeană/ națională/internațională, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;c) calitatea activității anterioare de promovare a obiectivelor disciplinei de studiu/domeniului (activitate în grupurile de lucru ale disciplinei de studiu/domeniului etc.) la nivel județean/ național/internațional;d) respectarea deontologiei profesionale; e) competențe sociale și organizatorice demonstrate anterior în grupurile de lucru;f) competențe de utilizare a tehnologiei informației și comunicării.(7) Comisia centrală a olimpiadei naționale, constituită înaintea începerii etapei județene a olimpiadei, în condițiile prevederilor art. 9 lit. f), propusă de către inspectorul/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul direcțiilor de specialitate din învățământul preuniversitar, este aprobată de către secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar/ secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale.10. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei naționale sunt stabilite prin prezenta metodologie-cadru și pot fi completate prin regulamentele specifice.(2) Președintele Comisiei centrale a olimpiadei naționale are următoarele atribuții:a) răspunde de buna desfășurare a competiției și a evaluării probelor de concurs;b) stabilește, împreună cu președintele executiv al comisiei, în urma analizei declarațiilor scrise ale membrilor, eventuale modificări ale componenței subcomisiilor;c) avizează, împreună cu președintele executiv și cu vicepreședinții subcomisiilor, forma finală a subiectelor și a baremelor de evaluare;d) decide, împreună cu președintele executiv și cu vicepreședinții de subcomisii, tehnicile de evaluare, menite să asigure calitatea și corectitudinea evaluării și notării lucrărilor/produselor elevilor;e) coordonează întreaga activitate de evaluare a lucrărilor/produselor elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor;f) verifică acuratețea evaluării lucrărilor/produselor care impun departajare și avizează criteriile de departajare;g) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalți membri ai comisiei, lucrările/produsele desemnate pentru acordarea premiilor speciale;h) certifică rezultatele obținute în urma evaluării lucrărilor/produselor elevilor care impun departajare și lucrările/produsele elevilor propuse pentru acordarea premiilor speciale;i) numește membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrărilor/produselor contestate;j) avizează, pentru afișare, rezultatele finale obținute de participanți și listele cu premii și mențiuni; k) semnează colțul secretizat al lucrărilor elevilor, după caz, și diplomele pentru premiere, precum și toate documentele de analiză și datele statistice.(3) Președintele executiv al Comisiei centrale a olimpiadei naționale are următoarele atribuții:a) monitorizează organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare pe toată durata sa;b) stabilește, împreună cu președintele comisiei, în urma analizei declarațiilor scrise ale membrilor, eventuale modificări ale componenței subcomisiilor;c) avizează, împreună cu președintele și cu vicepreședinții subcomisiilor, forma finală a subiectelor și a baremelor de evaluare;d) decide, împreună cu președintele și cu vicepreședinții de subcomisii, tehnicile de evaluare, menite să asigure calitatea și corectitudinea evaluării și notării lucrărilor/produselor elevilor;e) propune membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrărilor/produselor contestate, după consultarea cu vicepreședinții de subcomisii;f) stabilește, împreună cu președintele și secretarul comisiei, sălile/spațiile destinate activității de evaluare; g) preia documentele statistice și de evidență destinate MEN; h) preia, sub semnătură, diplomele semnate de conducerea MEN, care vor fi înmânate câștigătorilor olimpiadei și returnează, cu proces-verbal, diplomele anulate/neutilizate;i) trimite spre publicare, pe site-ul MEN, listele premianților, în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea etapei naționale a olimpiadei.(4) Vicepreședinții Comisiei centrale a olimpiadei naționale au următoarele atribuții:a) organizează și monitorizează activitatea de evaluare desfășurată de profesorii din subcomisii;b) verifică și avizează calitatea subiectelor și a baremelor de evaluare realizate la nivelul subcomisiei;c) verifică și avizează corectitudinea calculului mediilor lucrărilor scrise/produselor elevilor, pe care le certifică prin semnătură, eventuala convertire a punctajului în note finale și ierarhia participanților;d) preiau și predau, personal, secretarului comisiei lucrările/produsele elevilor, subiectele, baremele de evaluare și alte documente elaborate la nivelul fiecărei subcomisii.(5) Secretarii Comisiei centrale a olimpiadei naționale au următoarele atribuții:a) instruiesc profesorii asistenți pe săli cu privire la atribuțiile ce le revin în timpul desfășurării probelor de concurs;b) distribuie colile speciale, pe săli, pentru desfășurarea olimpiadei;c) participă la distribuirea subiectelor, alături de președintele comisiei;d) elaborează și multiplică imprimatele - borderourile;e) însoțesc președintele comisiei în săli și ștampilează lucrările;f) multiplică baremele aprobate de președintele comisiei și le afișează după epuizarea timpului destinat probei scrise/probei practice;g) multiplică subiectele și baremele la etapa națională, cu cel mult 12 ore înaintea orei de desfășurare a probei, asistați de președintele executiv;h) participă la deschiderea lucrărilor și la ierarhizarea participanților;i) participă la realizarea documentelor finale privind evidența și corectitudinea desfășurării olimpiadei;j) răspund de completarea diplomelor pentru premii/mențiuni;k) asigură introducerea în calculator a rezultatelor olimpiadei școlare;l) asigură afișarea rezultatelor olimpiadei școlare, înainte și după contestații;m) înregistrează pe suport electronic, pentru inspectoratele școlare și MEN, subiectele, baremele și rezultatele olimpiadei;n) primesc și înregistrează la secretariatul comisiei contestațiile depuse de elevi;o) predau, împreună cu președintele, prin proces-verbal, lucrările/produsele și documentele aferente, spre păstrare, timp de un an, în arhiva școlii, unui reprezentant din conducerea școlii în care se desfășoară olimpiada.(6) Membrii Comisiei centrale a olimpiadei naționale au următoarele atribuții:a) elaborează subiectele și baremele de corectare și notare pentru etapa națională a olimpiadei;b) evaluează lucrările/produsele repartizate de președintele/ vicepreședinții comisiei de evaluare, în conformitate cu baremul și cu respectarea normelor deontologiei profesionale;c) completează borderourile de evaluare;d) reevaluează lucrările/produsele pentru care au fost depuse contestații, atunci când sunt desemnați de președinte.11. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După verificarea datelor de identificare, candidatul lipește colțul lucrării, președintele semnează pe colțul îndoit al acesteia și secretarul aplică ștampila specială a olimpiadei; excepție de la aceste prevederi fac olimpiadele școlare la care notarea se face pe bază de șablon de evaluare, în prezența elevului. La etapele anterioare etapei naționale, pe lucrări se va pune ștampila școlii organizatoare/ștampila olimpiadei.12. La articolul 38, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pachetele de lucrări vor fi transmise spre evaluare subcomisiei județene/a sectoarelor municipiului București de evaluare și, respectiv, pentru reevaluare subcomisiei de soluționare a contestațiilor, conform unei proceduri stabilite de Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare. Excepție fac olimpiadele la care subiectele probelor sunt de tip grilă și la care lucrările se evaluează în fața elevului pe bază de șablon de corectare, olimpiadele destinate elevilor aparținând minorităților naționale care se organizează într-un singur județ, precum și olimpiadele la informatică și tehnologia informației la care evaluarea se realizează cu un sistem automat de evaluare, pe baza evaluatoarelor construite în cadrul comisiei.(3) Lucrările sunt evaluate și, respectiv, reevaluate de echipe formate din câte doi profesori.13. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Termenul de depunere a contestațiilor este stabilit de către comisia județeană/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru etapa județeană a olimpiadelor școlare, respectiv de către Comisia centrală a olimpiadei naționale pentru etapa națională și este comunicat participanților în momentul afișării rezultatelor inițiale.(2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 de ore de la încheierea depunerii contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București. Pentru orice etapă de desfășurare a competițiilor, rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.(3) La rezolvarea contestațiilor se aplică prevederile art. 40.14. La articolul 56 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) etapa regională/zonală/interjudețeană/etapa națională;15. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) În cazul în care, datorită particularităților unor concursuri școlare finalizate cu etapă națională, este prevăzută și o etapă zonală, organizarea și desfășurarea acesteia, precum și modul de selecție și de calificare al elevilor sunt stabilite prin regulamentul specific al respectivei competiții.(2) În cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale unui concurs național, organizând direct etapa județeană/a sectoarelor municipiului București.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și instituțiile și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 8 ianuarie 2019.Nr. 3.015.-----