ORDIN nr. 5.695 din 14 decembrie 2018privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.629/2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019  În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) lit. f) și al art. 342 alin. (1), (2) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.629/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 11 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) este absolvent de studii universitare;(...)c) are experiență de muncă de minimum 3 ani, ca angajat cu studii universitare;2. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se abrogă.3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru activitatea depusă, evaluatorul extern este remunerat astfel:a) pentru autorizarea dosarelor depuse la Autoritatea Națională pentru Calificări de către centrele de evaluare a competențelor profesionale:– 2 zile lucrătoare (8 ore/zi) pentru analiza unui dosar de autorizare, dacă nu sunt necesare completări privind documentația și/sau revizuiri ale dosarului din partea centrului de evaluare;– 3 zile lucrătoare (8 ore/zi) pentru analiza unui dosar de autorizare, pentru care sunt necesare completări privind documentația și/sau revizuiri ale dosarului din partea centrului de evaluare;b) pentru vizita de autorizare la centrul de evaluare, 1 zi lucrătoare (8 ore/zi)/dosar.(1^2) Onorariul pentru activitățile evaluatorului extern menționate la alin. (1^1) este de 33 lei/oră brut, fiind în concordanță cu salariul brut al unui expert al Autorității Naționale pentru Calificări, gradul IA, cu peste 20 de ani vechime.(1^3) Cheltuielile evaluatorului extern cu transportul și diurna se decontează de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform legislației în vigoare.4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Națională pentru Calificări, centrele de evaluare a competențelor profesionale, evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 14 decembrie 2018.Nr. 5.695.  +  ANEXĂ (Anexa la metodologie)
  STRUCTURA REGISTRULUI NAȚIONAL
  al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi
  NumeCNPStudiile absolvite/anulNr. ani de experiență DomeniulDenumirea centrului de evaluareEvaluatorul de competențe profesionale Domeniul ISCEDEvaluatorul de evaluatori Domeniul ISCEDEvaluatorul externSerie și nr. certificatData expirării
  12345678910
            
  -----