ORDIN nr. 1.524 din 20 decembrie 2018privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 17 ianuarie 2019  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole, al Direcției generale afaceri europene și relații internaționale, al Direcției generale dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 243.443 din 18.12.2018, în conformitate cu: – Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul delegat (UE) 2018/1.784 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la practicile agricole benefice pentru climă și mediu instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins: ț) «registrul individual al exploatației» înseamnă registrul ținut de deținătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 și/sau cu art. 3 lit. d) și art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000;2. La articolul 2, după litera ț) se introduce o nouă literă, litera ț^1), cu următorul cuprins: ț^1) «documente de evidență ale exploatației agricole» sunt documentele prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de bune practici agricole, și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;3. La articolul 2, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera aa^1), cu următorul cuprins: aa^1) «specii forestiere cu ciclu scurt de producție» constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi. Se stabilesc ca fiind specii forestiere cu ciclu scurt de producție salcia (Salix spp.), plopul (Populus spp.) cu subspeciile plopul alb (Populus alba) și plopul negru (Populus nigra), arborele-prințesei (Paulownia), arbustul de petrol (Jatropha). Suprafețele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție se recoltează integral cel puțin o dată la 6 ani;4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafețele agricole pe care nu se face activitate minimă conform art. 2 alin. (2) lit. c) și e) din ordonanță, până la data de 1 august a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzătoare și nu depășește 15 octombrie a anului de cerere.5. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.6. Articolul 7^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7^1Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (1) și art. 6, desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermieri activi, și prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și:a) la depunerea cererii unice de plată la APIA, copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care fermierul deține animale; și/saub) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/ variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere. Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:(i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.7. La articolul 10 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervația Biosferei «Delta Dunării», Parcul Național Munții Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafețele agricole situate în zonele de protecție integrală și zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerințele pentru măsurile de sprijin direct. În situația în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 1, 2, art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice.8. La articolul 16, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție.9. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Se acordă ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producție, fermierilor care cultivă: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5, sfeclă de zahăr - ANT 6 și care îndeplinesc condițiile generale de acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la art. 33, la care se adaugă condițiile specifice fiecăruia.(2) Suprafața determinată pentru ANT 2-ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în contractele de vânzare-cumpărare/de producere sau angajamentele încheiate între fermier și prim-procesatori/fabricile de prelucrare.10. La articolul 38 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condițiile minime de calitate, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut în România;11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Se acordă ajutor național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;b) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menționează suprafața care respectă condițiile agrotehnice și de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere. (2) Fără a aduce atingere art. 35 alin. (2), suprafața determinată pentru ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în procesul-verbal de verificare.12. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) lit. a)-e) este 31 martie a anului următor anului de cerere, iar pentru documentele prevăzute la alin. (3) lit. f) termenul final este 30 aprilie a anului următor anului de cerere.13. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; și/sau14. La articolul 44, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este 1 decembrie a anului de cerere.15. La articolul 48 litera c), al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins: În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/ oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.16. La articolul 53, alineatele (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) Dovada comercializării legumelor cultivate în spații protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se comercializează către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008................................................................................................(9) Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea «sămânță admisă pentru însămânțare» sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate și factura de achiziție a seminței se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.17. La articolul 60, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători, recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/organizație/cooperativă sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii/facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/ organizațiilor de producători.(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și:a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/ organizația/cooperativa;b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;c) copia contractului încheiat între grup/organizație/ cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.18. La articolul 71, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei.19. La articolul 72 alineatul (1), literele f), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: f) berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;g) efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine; h) efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.20. La articolul 73, literele g), g^1) și g^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;g^1) efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele caprine; g^2) efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine;21. La articolul 74 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei și taurii de reproducție din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei;22. La articolul 75 litera c), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei;23. La articolul 78 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor pentru care se solicită sprijin cuplat în registrul genealogic al rasei, avizată de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare ANZ, după caz;24. La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentul specific pentru SCZ ovine/caprine care atestă condițiile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. f), g) și h) și la art. 73 lit. g), g^1) și g^2) este:a) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor în registrul genealogic al rasei și înscrierea/înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei, pentru care se solicită SCZ, și respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/țap înscris în registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea A; saub) adeverința eliberată de oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic la un berbec/țap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea B.25. La articolul 78 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru taurii de reproducție din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul și/sau femel din rase de carne și tineretul mascul și/sau femel metis cu rase de carne, adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânțări artificiale/documentele de montă naturală, precum și înscrierea/înregistrarea, după caz, în registrul genealogic al rasei pentru taurii de reproducție din rase de carne, vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile județene, după caz;26. La articolul 78 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz;27. La articolul 86, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție declarate zone de interes ecologic sunt considerate doar cele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție indigene, respectiv: salcie (Salix spp.), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea îngrășămintelor minerale și a produselor de protecția plantelor sunt prevăzute în anexa nr. 8. ..................................................................................................(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.28. La articolul 86, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Pe suprafețele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, cultivate cu Miscanthus, se interzice:a) utilizarea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția primului an în care în care se înființează cultura;b) utilizarea îngrășămintelor minerale, fără nicio excepție.29. La articolul 96 alineatul (3), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 și 11.2 din cadrul măsurii 10 și în cazul pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11 (11.1 și 11.2);b) la nivel de suprafață totală angajată pentru pachetele 4, 5 și 11.1 din cadrul măsurii 10;30. La articolul 97, alineatul (1) se abrogă.31. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menținute aceleași suprafețe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.32. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerințele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligația să notifice APIA în termen de 10 zile de la înființarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafața respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracțiune de parcelă și nu este condiționată de menținerea suprafeței inițiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeței totale angajate.33. Articolul 105^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105^3(1) În situația în care pe parcursul implementării angajamentului M11 beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.(2) Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă (până la finalizarea perioadei de conversie pentru submăsura 11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferente submăsurii 11.2).(3) Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință astfel:a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.1;b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2.(4) Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea finalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului M11, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.34. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Salix L“ se înlocuiește cu sintagma „Salix spp.“.35. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.36. Anexa nr. 6^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.37. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2019.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 20 decembrie 2018.Nr. 1.524.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)
  Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe/gram
  SpecificațieUMCantitatea minimă de sămânțăNr. minim de semințe/gram
  Soia/Soia lot semincerkg/ha70 
  Lucernă/Lucernă lot semincerkg/ha18/3 
  Mazăre boabe pentru industrializarekg/ha100 
  Fasole boabe pentru industrializarekg/ha80 
  Cânepă pentru uleikg/ha4 
  Cânepă pentru fibrăkg/ha20 
  Orezkg/ha120 
  Sămânță de cartof*t/ha1,5 pentru calibrul mediu între 25 și 35 mm inclusiv 3,5 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv 5,5 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv 
  Sfeclă de zahărUG/ha0,9 
  Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare*t/ha1,2 pentru calibrul mediu între 28 și 35 mm inclusiv 2,4 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv 4,2 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv 
  Legume cultivate în câmp, din care:   
  - tomate pentru industrializare prin răsadg/ha100200
  - tomate pentru industrializare semănat directg/ha400200
  - castraveți pentru industrializareg/ha3.000 30
  Legume cultivate în sere, din care:   
  - tomate pentru consum în stare proaspătăg/ha64200
  - ardei pentru consum în stare proaspătăg/ha294122
  - castraveți pentru consum în stare proaspătăg/ha45830
  - varză pentru consum în stare proaspătăg/ha197203
  - castraveți pentru industrializareg/ha45830
  Legume cultivate în solare, din care:   
  - tomate pentru consum în stare proaspătăg/ha64200
  - ardei pentru consum în stare proaspătăg/ha294122
  - castraveți pentru consum în stare proaspătăg/ha45830
  - varză pentru consum în stare proaspătăg/ha197203
  - vinete pentru consum în stare proaspătăg/ha117200
  - castraveți pentru industrializareg/ha45830
  * Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă și maximă a seminței, pe lot, conform documentelor oficiale care menționează calibrele semințelor, prevăzute, după caz, la art. 48 lit. c) și/sau la art. 59 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6^1 la Ordinul nr. 619/2015)  +  Partea A: pentru solicitare SCZ berbeci/țapi și femele ovine/caprine înscriși în registrul genealogic al rasei …………………………………..Vizat.............................Oficiul pentru Zootehnie al Județului ........
  Nr. ........../data

  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția ..................., CUI/CIF ........., adresa: localitatea ...................., str. .............. nr. ....., județul ................, acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ..............., specia ................, cu Acreditarea nr. .................. data .............., emisă de către Autoritatea Națională pentru Zootehnie:a) adeverește că proprietarul animalelor: numele ................., prenumele ...................., adresa: localitatea .................., str. .................. nr. ....., județul .................., deține un efectiv de ..... capete femele ovine/femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară, și un efectiv de ...... capete berbeci/țapi înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA ................., detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință;b) confirmă faptul că proprietarul animalelor respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap înscris în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCZ.Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la CL/CJ al APIA ......... ca document aferent Cererii unice de plată nr. ..... din data de .......... .
  Președintele Asociației/Agenției,
  .................................
  (numele și prenumele)
  Ștampila
   +  Partea B: pentru solicitare SCZ femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogicOficiul pentru Zootehnie al Județului ........                                                             Nr. ........../data
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință, Oficiul pentru Zootehnie al Județului .................., adresa: localitatea ................., str. ............ nr. ....., județul ................, confirmă faptul că proprietarul animalelor: numele ...................... prenumele ................., adresa: localitatea ................., str. ............ nr. ....., județul ............, deține în exploatația cu cod ANSVSA ............ un număr de ........... capete femele de ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care solicită SCZ și un număr de .............. capete de berbeci/țapi cu certificate de origine prezentate, detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință, din care rezultă că se respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine.Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la CL/CJ al APIA ......... ca document aferent Cererii unice de plată nr. ..... din data de .......... .
  Coordonator județean,
  .................................
  (numele și prenumele)
  Ștampila
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 619/2015)
  LISTA
  amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1Muștar + ovăzSinapis alba + Avena sativa
  2Muștar + phaceliaSinapis alba + Phacelia tanacetifolia
  3Muștar + rapițăSinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
  4Latir + măzăriche de toamnăLathyrus sativus + Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth
  5Latir + ovăzLathyrus sativus + Avena sativa
  6Mazăre + ovăzPisum sativum L + Avena sativa
  7Măzăriche de toamnă + ovăzVicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
  8Măzăriche de toamnă + secarăVicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
  9Măzăriche de toamnă + triticaleVicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
  10Lupin + trifoiLupinus + Trifolium
  11Rapiță + triticaleBrassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
  12Rapiță + secarăBrassica carinata/Brassica napus + Secale cereale
  13Bob + ovăzVicia faba + Avena sativa
  14Secară + trifoiSecale cereale + Trifolium
  15Trifoi + phaceliaTrifolium + Phacelia tanacetifolia
  16Mazăre + muștarPisum sativum L + Sinapis alba
  17Măzăriche de toamnă + camelinăVicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Camelina sativa
  -----