DECRET nr. 975 din 23 octombrie 1968cu privire la nume
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 136 din 29 octombrie 1968     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Numele cuprinde numele de familie şi prenumele.  +  Articolul 2Numele de familie se dobîndeşte prin efectul filiaţiei ori se modifica drept urmare a schimbării stării civile, în condiţiile prevăzute de Codul familiei.Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere facuta de cel care declara naşterea.Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, se stabilesc, prin decizie, de comitetul executiv al consiliului popular al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în raza căruia a fost găsit copilul.  +  Articolul 3Numele se poate schimba pe cale administrativă.  +  Capitolul 2  +  Articolul 4Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea numelui de familie şi al prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 5Persoana care solicită schimbarea numelui va depune, în acest scop, cerere la comitetul executiv al consiliului popular al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, unde domiciliază.Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele acte:- copii certificate ori legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui;- un exemplar al Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România, în care a fost publicată, potrivit art. 9, cererea de schimbare a numelui;- actul de consimtamint, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;- copia deciziei de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de art. 6;- orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.  +  Articolul 6Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara.În cazul cînd minorul a împlinit vîrsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.  +  Articolul 7Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau, pentru motive temeinice, şi separat. Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricînd.  +  Articolul 8În cazul cînd sotii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestui nume este necesar consimţămîntul celuilalt soţ.Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu implica schimbarea numelui de familie al celuilalt soţ.  +  Articolul 9Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, prin grija şi pe cheltuiala solicitantului, în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, este scutită de publicare. Scutirea de publicare se aproba de către şefii organelor locale ale militiei.  +  Articolul 10Orice persoană interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Opoziţia se face în scris, va fi motivată şi se depune la comitetul executiv al consiliului popular unde a fost înregistrată cererea de schimbare a numelui, potrivit art. 5.Opoziţiile depuse după expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent nu se iau în considerare.  +  Articolul 11Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 5 şi cu opoziţiile, dacă s-au făcut, se trimit de către comitetul executiv al consiliului popular, spre rezolvare, Inspectoratului General al Militiei, prin organele locale ale militiei.  +  Articolul 12Inspectoratul General al Militiei, verificind dacă sînt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi apreciind temeinicia cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, va da o decizie motivată, după caz, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului.  +  Articolul 13Decizia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, în numărul de exemplare necesare pentru a se face comunicările prevăzute de art. 14, comitetul executiv al consiliului popular la care a fost înregistrată cererea, care va incunostiinta de îndată pe solicitant şi după depunerea de către acesta a dovezii de plată taxei de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie a deciziei de admitere a schimbării numelui. Dacă cel în cauza nu a depus dovada de plată taxei de timbru în termen de 60 de zile de la data luării al cunoştinţa, comitetul executiv al consiliului popular va restitui organului emitent copia deciziei de admitere a schimbării numelui.Este scutită de plată taxei de timbru cererea prin care se solicita schimbarea numelui pentru motivele menţionate la art. 9 alin. 2. Scutirea de plată taxei de timbru se menţionează în decizia de schimbare a numelui.  +  Articolul 14Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actelor de naştere şi, după caz, şi de căsătorie.Pentru înscrierea de schimbare a numelui pe actele de stare civilă prevăzute de lege, comitetul executiv al consiliului popular la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu, comitetelor executive ale consiliilor populare care au în păstrare actele de stare civilă, cîte o copie de pe decizia de schimbare a numelui.  +  Articolul 15Decizia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele obţinut prin decizie.  +  Articolul 16Dovada schimbării numelui se face cu decizia de admitere a schimbării numelui data de Inspectoratul General al Militiei sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbării numelui.  +  Articolul 17Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către Inspectoratul General al Militiei.Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare. Competenţa de rezolvare a acestei contestaţii aparţine Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 18Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o noua cerere, dacă în susţinerea ei au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii, se poate face o noua cerere numai după încetarea temeiurilor care au determinat admiterea opoziţiei, în cazul cînd se solicita acelaşi nume.  +  Capitolul 3  +  Articolul 19Persoana al carei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în alta limba decît cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atît la rubricile privind pe titular, cît şi la cele privind pe părinţii săi.Cererea se depune la comitetul executiv al consiliului popular în păstrarea căruia se afla registrele de stare civilă şi se aproba de preşedintele acestui comitet executiv. Pe baza acestei aprobări se efectuează menţiune pe marginea actelor de stare civilă respectiva.Cererea facuta în condiţiile prezentului articol se poate depune de petitionar şi la comitetul executiv al consiliului popular al locului de domiciliu, care o va trimite spre rezolvare organului competent şi care va comunică petitionarului rezultatul primit.Efectele aprobării date în condiţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 din prezentul articol se extind asupra copiilor minori, iar cînd sotii au nume de familie comun, şi asupra celuilalt soţ, în ambele situaţii dacă acesta din urma îşi da consimţămîntul. Cînd sotii nu se înţeleg în ce priveşte extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.Înscrierile făcute în temeiul acestui articol se comunică organului local al militiei în raza căruia domiciliază cei în cauza.În caz de respingere a cererii, petiţionarul poate face plîngere la judecătoria locului sau de domiciliu, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.În caz de admitere a cererii, orice persoană interesată poate face contestaţie la judecătoria locului sau de domiciliu, în termen de un an de la admiterea cererii.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 20Cererile de schimbare a numelui privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în Republica Socialistă România se rezolva în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.  +  Articolul 21Decretul nr. 273/1950 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 124 din 30 decembrie 1950 şi articolul 37 din Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 28 iulie 1960, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.-------------