HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 ianuarie 2019privind înființarea și funcționarea Teatrului Muzical "Ambasadorii" și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Teatrul Muzical „Ambasadorii“ și funcționează ca instituție publică, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Teatrul Muzical „Ambasadorii“, denumit în continuare Teatrul, este instituție publică de spectacole și concerte, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale și coregrafice autohtone și universale, precum și a artelor interpretative de spectacol muzical, pe plan național și internațional.(4) Teatrul desfășoară următoarele activități principale:a) organizează și susține spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorități și instituții;b) promovează opere muzicale și coregrafice autohtone și universale;c) pune în valoare talentul artiștilor din domeniul artelor interpretative, al regiei și scenografiei;d) sprijină debutul și afirmarea tinerilor artiști și se implică în educarea prin teatru a tinerilor;e) realizează sau dezvoltă proiecte culturale naționale și internaționale în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artiști, organizații neguvernamentale, instituții de spectacole, alte instituții de cultură și structuri de profil din țară și din străinătate;f) realizează și editează publicații specifice pe orice tip de suport.  +  Articolul 2(1) Până la transmiterea în administrare a unor spații necesare funcționării, Teatrul are sediul în municipiul București, șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sectorul 3, utilizat pe baza unui contract de închiriere, încheiat în condițiile legii. (2) Patrimoniul necesar funcționării Teatrului include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acestuia.  +  Articolul 3(1) Teatrul este condus de un manager, desemnat pe baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Până la ocuparea prin concurs a postului de manager, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale se desemnează un manager interimar, în maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Managerul Teatrului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și/sau din străinătate.(4) Managerul Teatrului este ordonator terțiar de credite.(5) Managerul selectează, angajează și concediază personalul din aparatul propriu al Teatrului, în condițiile legii.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, managerul Teatrului emite decizii.(7) Numărul maxim de posturi este 57, inclusiv managerul, și se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, iar salarizarea angajaților se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unitățile bugetare de subordonare centrală.  +  Articolul 4(1) Managerul este sprijinit în activitatea sa de un Consiliu administrativ, cu rol deliberativ, precum și de un Consiliu artistic, cu rol consultativ.(2) Consiliul administrativ și Consiliul artistic se organizează și funcționează potrivit Regulamentului intern de organizare și funcționare a Teatrului.  +  Articolul 5(1) Cheltuielile curente și de capital ale Teatrului se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Teatrul poate obține venituri proprii, din activități specifice, precum:a) organizarea și participarea în colaborare cu alte instituții la realizarea de spectacole și alte manifestări cultural-artistice;b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;c) vânzarea programelor de spectacol;d) prestarea unor servicii culturale;e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;g) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;h) alte activități specifice, realizate de Teatru, în conformitate cu atribuțiile sale legale stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.(3) Pentru desfășurarea activităților artistice și pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Teatrul poate închiria spații corespunzătoare.  +  Articolul 6(1) Regulamentul intern de organizare și funcționare, precum și organigrama Teatrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, aprobată potrivit alin. (1), se realizează în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 7Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul II, după numărul curent 46 se introduce un nou număr curent, numărul curent 47, cu următorul cuprins:
  „47Teatrul Muzical «Ambasadorii»Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat“
  2. La punctul II, nota din final se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-47 pot utiliza un număr maxim de 5.800 de posturi.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 9 ianuarie 2019.Nr. 8.-----