LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea cooperației agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Cooperativa agricolă este o asociație autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică și socială în interesul privat al membrilor săi.(2) Persoanele fizice și/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01, secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 și 3.(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, după caz, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.3. La articolul 8, literele a)-g) semodifică și voraveaurmătorulcuprins: a) principiul asocierii voluntare și deschise, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entități juridice voluntare care se constituie pe baza liberului consimțământ și sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor și care sunt de acord să își asume responsabilitățile calității de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, religie, apartenență politică, origine socială sau sex; b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia cooperativele agricole sunt organizații democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor și adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanți aleși sunt răspunzătoare în fața membrilor cooperatori; c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății cooperativei agricole, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puțin o parte a acestei proprietăți este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensație limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere, proporțional cu participarea fiecăruia la profitul realizat de către cooperativa agricolă la care este membru. Membrii cooperatori alocă din profitul net al cooperativei agricole sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea cooperativei agricole, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea cooperativei agricole sau sprijinirea altor activități aprobate de către membrii cooperatori; d) principiul autonomiei și independenței cooperativei agricole, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entități juridice autonome bazate pe autoajutorare și sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanțare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori și cu menținerea autonomiei cooperativelor agricole; e) principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperatori, conform căruia cooperativele agricole asigură educarea și instruirea membrilor lor, reprezentanților aleși, directorilor executivi sau angajaților, astfel încât aceștia să poată contribui efectiv la dezvoltarea cooperativelor agricole din care fac parte; f) principiul cooperării dintre cooperative, potrivit căruia cooperativele agricole servesc membrii proprii și consolidează mișcarea cooperatistă. Societățile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naționale și internaționale; g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia cooperativele agricole acționează pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.4. La articolul 9, litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins: b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social, dar care dorește să devină membru cooperator și depune cerere de înscriere în cooperativa agricolă, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile membrului asociat și care nu poate depăși un an fiscal;5. La articolul 11 alineatul (2), litera i^2) se modifică și va avea următorul cuprins: i^2) mențiunea expresă că valorificarea producției membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum și că producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și cooperativa agricolă;6. La articolul 11 alineatul (2), după litera i^2) se introduce o nouă literă, litera i^3), cu următorul cuprins: i^3) mențiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni;7. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, și minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv.(2) Numărul părților sociale vărsate inițial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părților sociale subscrise, iar valoarea unei părți sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.8. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Drepturile membrilor cooperatori față de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conțină obligatoriu dispoziții privitoare la:9. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Obligațiile membrilor cooperatori sunt următoarele:a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;c) să nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente; d) să înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;e) să respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste;f) să respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole.10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse și prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă în calitate de operator economic independent și/sau de către cooperativa agricolă în favoarea membrului cooperator.11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administrație. Consiliul de administrație este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiți de membrii fondatori.12. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Membrii consiliului de administrație au obligația să acționeze de bună-credință față de interesele generale ale cooperativelor agricole și ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste.13. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Adunarea generală a cooperativei agricole poate stabili prin statut cazurile specifice de conflicte de interese pentru membrii consiliului de administrație, în condițiile legii.14. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Membrii consiliului de administrație au obligația să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanție bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părți sociale. În caz de nedepunere în termen, aceștia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administrație.15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Consiliul de administrație angajează, în condițiile legii, un director executiv.16. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă. 17. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Membrii consiliului de administrație răspund solidar față de cooperativa agricolă pentru:18. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Membrul consiliului de administrație care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înștiințeze adunarea generală și pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio hotărâre privitoare la acea operațiune. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate cooperativei agricole.19. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Exercitarea oricărei acțiuni în justiție pentru pagubele cauzate de membrii consiliului de administrație cooperativei agricole se hotărăște de adunarea generală.(2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să exercite acțiunea în justiție, mandatul încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora.(3) Răspunderea nu încetează odată cu aprobarea situației financiare anuale și nici prin descărcarea de gestiune dată anual de adunarea generală.20. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Președintele consiliului de administrație al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.(2) Președintele cooperativei agricole este ales de adunarea generală și este de drept președintele consiliului de administrație.(3) Președintele cooperativei agricole asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale și a deciziilor consiliului de administrație.(4) Președintele cooperativei agricole este ales dintre membrii cooperatori. (5) Președintele cooperativei agricole reprezintă cooperativa agricolă în relațiile cu terții, în limita atribuțiilor stabilite prin actele constitutive. (6) Conducerea executivă a cooperativei agricole, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredința unui director executiv, pe baza unui contract de management/muncă în care sunt prevăzute criterii de performanță; directorul executiv se subordonează președintelui consiliului de administrație și poate să nu fie membru cooperator.(7) Directorul executiv este angajat în urma unui concurs, în condițiile prevăzute în actul constitutiv.(8) Directorul executiv organizează și conduce activitățile zilnice ale cooperativei agricole cu scopul îndeplinirii mandatului trasat de consiliul de administrație. (9) Membrii consiliului de administrație pot prelua atribuțiile specifice funcției de director executiv pe o perioadă de cel mult un an.(10) Prin statut pot fi stabilite și alte atribuții atât pentru președintele consiliului de administrație, cât și pentru directorul executiv.21. La articolul 38, litera g) a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorulcuprins: g) registrul bunurilor atribuite în folosință cooperativei agricole, însoțite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;(2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate și vizate de către cenzori.(3) Registrele membrilor cooperatori se pot ține pe suport hârtie și/sau în sistem computerizat.22. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Situația financiară și contul de profit și pierdere, însoțite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puțin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori și de cenzori.23. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare‚ urmărind cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea și perfecționarea membrilor și angajaților, precum și acțiuni pentru dezvoltarea comunităților din care fac parte.24. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporțional cu participarea acestora la capitalul social și/sau la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole.25. La articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Partea indivizibilă poate fi împărțită între membrii cooperatori în caz de dizolvare și lichidare.26. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 69^1Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole se pot asocia în organizații profesionale reprezentative la nivel național nonprofit, cu personalitate juridică și apolitică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.27. Capitolul XII „Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole“ se abrogă. 28. Articolele 70-75 se abrogă. 29. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate;b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă; d) prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi nu intră sub incidența Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» și datorează impozit pe profit;e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.(2) Facilitățile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către cooperativele agricole.(3) În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, cooperativele agricole au obligația depunerii declarației fiscale rectificative.(4) Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.30. După articolul 76 se introduc două noi articole, articolele 76^1 și 76^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 76^1(1) Cooperativele agricole au acces la subvenții și la fondurile publice, precum și la fonduri europene, prevăzute în programul de susținere a agriculturii României.(2) Recunoașterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 76^2(1) Se înființează Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România se realizează, se actualizează și se administrează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a transmite anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înființare și declarare a situațiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de angajați, anul înființării, localitatea, adresa și datele de contact: reprezentant, telefon, fax, e-mail.31. În tot textul legii, sintagma „cooperativa“ se va înlocui cu sintagma „cooperativa agricolă“.  +  Articolul IIPrevederile art. 11 alin. (2) lit. i^3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, nu se aplică contractelor aflate în desfășurare.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legii va fi elaborat ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru stabilirea criteriilor privind scutirea membrilor cooperatori de la plata unor impozite, prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 ianuarie 2019.Nr. 21.-----