METODOLOGIE din 2 mai 2018pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 11 iunie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.629 din 2 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din 11 iunie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează punerea în aplicare a prevederilor articolelor 340 și 342 din Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) În procesul de coordonare a autorizării centrelor de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, utilizează evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori și evaluatori externi, denumiți în continuare experți în evaluare și certificare în sistemul formării profesionale a adulților. (2) Calitatea de expert în evaluare și certificare se obține prin înscrierea în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați, denumit în continuare Registru, în urma îndeplinirii criteriilor și parcurgerii procedurilor de evaluare și certificare organizate de către ANC.(3) Centrele de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, folosesc numai evaluatori de competențe profesionale înscriși în Registru.  +  Capitolul II Criteriile de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi  +  Articolul 3Poate participa la selecția pentru obținerea calității de evaluator de competențe profesionale orice persoană interesată care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:a) este specialist în domeniul educațional ISCED solicitat, dovedit prin diplomă de studii universitare. Domeniile ISCED sunt următoarele: Educație; Arte și Științe Umaniste; Științe sociale, Jurnalism și Comunicare; Afaceri, Administrație și Drept; Științele naturii, Matematică și Statistică; Tehnologia Informației și Comunicațiilor; Inginerie, Industrie Prelucrătoare și Construcții; Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Științe Veterinare; Sănătate și Asistență Socială; Servicii;b) deține certificatul de evaluator de competențe profesionale, obținut prin absolvirea unui program de formare profesională continuă autorizat în condițiile legii;c) dovedește experiență de muncă de minimum 2 ani din ultimii 5 ani de muncă în ocupația/calificarea pentru care solicită înscrierea în Registru;d) a participat în ultimii 4 ani la programe de formare profesională continuă în domeniul educațional în care are specializarea (minimum 40 de ore).  +  Articolul 4(1) Poate participa la selecția pentru obținerea calității de evaluator de evaluatori orice persoană interesată care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:a) este specialist în domeniul educațional ISCED solicitat, dovedit prin diplomă de studii universitare;b) deține certificatul de evaluator de evaluatori, obținut prin absolvirea unui program de formare profesională continuă autorizat în condițiile legii;c) dovedește experiență de muncă de minimum 3 ani din ultimii 5 ani de muncă în ocupația/calificarea pentru care solicită înscrierea în Registru;d) are experiență de cel puțin 1 an ca evaluator de competențe profesionale;e) a participat în ultimii 4 ani la programe de formare profesională continuă în domeniul educațional în care are specializarea (minimum 40 de ore). (2) Poate îndeplini calitatea de evaluator de evaluatori și un expert ANC, desemnat prin decizie a președintelui ANC.  +  Articolul 5(1) Poate participa la selecția pentru obținerea calității de evaluator extern orice persoană interesată care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii:a) este absolvent de studii universitare; (la 18-01-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) b) deține certificatul de evaluator extern, obținut prin absolvirea unui program de formare profesională continuă autorizat în condițiile legii;c) are experiență de muncă de minimum 3 ani, ca angajat cu studii universitare; (la 18-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) d) a participat în ultimii 4 ani la programe de formare profesională continuă (minimum 40 de ore). (2) Poate îndeplini calitatea de evaluator extern și un expert ANC, desemnat prin decizie a președintelui ANC.  +  Articolul 6Înscrierea la selecția pentru obținerea calității de expert în evaluare și certificare se face prin una dintre următoarele modalități:a) solicitare în nume propriu;b) propunere din partea unui centru.  +  Capitolul III Procedurile de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi  +  Articolul 7În vederea înscrierii la selecție, persoanele/centrele interesate vor depune, la sediul ANC, un dosar care va conține următoarele documente:a) curriculum vitae;b) scrisoare de motivație;c) portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 din prezenta metodologie.  +  Articolul 8Procedurile pentru evaluarea și certificarea experților în evaluare și certificare sunt organizate și desfășurate de către ANC și presupun derularea următoarelor etape:a) analiza dosarelor depuse de către persoanele/centrele interesate;b) susținerea unei probe scrise;c) susținerea unui interviu.  +  Articolul 9Modalitatea de organizare și desfășurare a probei scrise și a interviului este stabilită prin decizie a președintelui ANC și este publicată pe site-ul ANC.  +  Articolul 10Rezultatele evaluării și certificării experților vor fi făcute publice de către ANC în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor.  +  Articolul 11(1) Persoanele declarate admise în urma parcurgerii procedurilor sunt certificate ca experți în evaluare și certificare de către ANC și sunt înscrise în Registru.(2) Certificarea ca expert în evaluare și certificare are o valabilitate de 4 ani și se poate reînnoi, la cererea persoanei interesate, în urma parcurgerii unui proces de reevaluare.(3) Reevaluarea în vederea reînnoirii calității de expert în evaluare și certificare se realizează pe baza unui interviu și a portofoliului personal ce cuprinde dovezi privind activitatea de evaluator de competențe profesionale/evaluator de evaluatori/ evaluator extern, desfășurată pe durata deținerii calității de expert.(4) Dacă persoana interesată nu solicită reevaluarea în vederea reînnoirii calității de expert în evaluare și certificare sau nu promovează reevaluarea, aceasta este eliminată din Registru.  +  Capitolul IV Activitatea evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi  +  Articolul 12(1) Evaluatorii de competențe profesionale își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Instrucțiunilor privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale, aprobate prin decizia președintelui ANC. (2) Evaluatorii de competențe profesionale pot fi evaluați periodic/monitorizați de către evaluatorii de evaluatori, în baza unei decizii a președintelui ANC.  +  Articolul 13(1) Activitatea de evaluare a evaluatorilor de competențe profesionale presupune:a) Abrogată. (la 18-01-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) b) evaluarea periodică/monitorizarea modului în care evaluatorii de competențe profesionale își desfășoară activitatea de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare, dacă evaluarea periodică este decisă de către președintele ANC.(2) Prin activitatea de evaluare periodică/monitorizare efectuată de evaluatorul de evaluatori asupra evaluatorului de competențe profesionale se analizează următoarele tipuri de documente:a) dosarele de evaluare de competențe întocmite de către evaluatorul de competențe profesionale;b) metodele și instrumentele de evaluare aplicate de către evaluatorul de competențe profesionale;c) orice dovezi analizate/utilizate de către evaluatorul de competențe profesionale pentru fundamentarea deciziei de acordare unui candidat a certificatului de competențe profesionale.  +  Articolul 14(1) Evaluatorul de evaluatori poate participa, ca observator, la procesul de evaluare a candidaților de către evaluatorul de competențe profesionale, prin decizie a președintelui ANC. (2) Evaluatorul de evaluatori întocmește un raport, care conține inclusiv recomandări și propuneri privind situația constatată, pe care îl prezintă conducerii ANC în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea evaluării candidaților.  +  Articolul 15Evaluatorul de evaluatori, în vederea desfășurării activității, încheie un contract de prestări servicii cu ANC.  +  Articolul 16(1) Evaluatorul extern își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 342 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunilor privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale, aprobate prin decizie a președintelui ANC.(2) Evaluatorul extern desfășoară două tipuri de evaluare:a) evaluarea în vederea autorizării centrului;b) evaluarea periodică/monitorizarea calității activității centrului. (3) Scopul, obiectivele și activitățile desfășurate în cadrul vizitei de evaluare periodică/monitorizare a unui centru sunt stabilite prin decizie a președintelui ANC și sunt comunicate centrului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea vizitei.  +  Articolul 17(1) Evaluatorul extern încheie un contract de prestări servicii cu ANC, în care sunt stipulate și drepturile, și obligațiile părților.(1^1) Pentru activitatea depusă, evaluatorul extern este remunerat astfel:a) pentru autorizarea dosarelor depuse la Autoritatea Națională pentru Calificări de către centrele de evaluare a competențelor profesionale:– 2 zile lucrătoare (8 ore/zi) pentru analiza unui dosar de autorizare, dacă nu sunt necesare completări privind documentația și/sau revizuiri ale dosarului din partea centrului de evaluare;– 3 zile lucrătoare (8 ore/zi) pentru analiza unui dosar de autorizare, pentru care sunt necesare completări privind documentația și/sau revizuiri ale dosarului din partea centrului de evaluare;b) pentru vizita de autorizare la centrul de evaluare, 1 zi lucrătoare (8 ore/zi)/dosar. (la 18-01-2019, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) (1^2) Onorariul pentru activitățile evaluatorului extern menționate la alin. (1^1) este de 33 lei/oră brut, fiind în concordanță cu salariul brut al unui expert al Autorității Naționale pentru Calificări, gradul IA, cu peste 20 de ani vechime. (la 18-01-2019, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) (1^3) Cheltuielile evaluatorului extern cu transportul și diurna se decontează de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform legislației în vigoare. (la 18-01-2019, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 ) (2) Evaluatorul extern va răspunde civil, penal sau administrativ, pentru legalitatea evaluării realizate, pe baza contractului încheiat cu ANC.  +  Capitolul V Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi  +  Articolul 18Se aprobă structura Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 19(1) Procedura internă de înscriere în Registru a experților în evaluare și certificare se aprobă prin decizie a președintelui ANC.(2) Registrul se publică pe site-ul ANC și se actualizează periodic, pe baza criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare prevăzute de prezenta metodologie.  +  Capitolul VI Norme de conduită profesională ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi  +  Articolul 20Normele de conduită profesională prevăzute de prezenta metodologie sunt obligatorii pentru experții în evaluare și certificare înscriși în Registru.  +  Articolul 21Activitatea experților în evaluare și certificare trebuie să fie guvernată de următoarele principii fundamentale și norme de conduită:a) supremația legii și a interesului comunitar general în fața interesului personal;b) interesul candidatului și al angajatorilor pentru calitate; c) competența profesională, ca principiu conform căruia toate activitățile desfășurate de experții în evaluare și certificare sunt tratate cu responsabilitate, competență și eficiență, pe baza cunoștințelor și aptitudinilor dobândite, în acest sens experții evaluatori certificați având următoarele obligații:– să cunoască legislația specifică activității desfășurate, să se preocupe în mod constant de creșterea nivelului de pregătire;– să își dezvolte permanent competențele profesionale cerute de procedurile de evaluare;– să își îndeplinească cu responsabilitate toate obligațiile stabilite prin procedurile de evaluare;d) integritatea, principiu conform căruia activitatea experților în evaluare și certificare este exercitată cu onestitate și corectitudine;e) în acest sens, experții trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:– să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea și imparțialitatea;– să semnaleze conducerii ANC dacă se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese între calitatea de evaluator și alte calități care decurg din activitatea sa și să solicite înlocuirea cu alt evaluator în cazul în care constată situația de incompatibilitate sau conflict de interese;– să nu furnizeze informații sau date false în timpul și/sau după desfășurarea activității de evaluare;f) obiectivitatea, principiu conform căruia concluziile și opiniile formulate de experții în evaluare și certificare în activitatea desfășurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate, fără alte influențe externe. Astfel, experții au următoarele obligații:– să întocmească rapoartele de evaluare în mod obiectiv, analizând toate aspectele relevante din activitatea evaluată;– să nu se lase influențați de interese personale sau ale unor terți în formularea opiniilor proprii;– să nu trateze cu superficialitate informațiile, datele, documentele obținute în procesul de evaluare;– să nu omită, cu rea-credință, informații, date și documente obținute în timpul procesului de evaluare;– să își fundamenteze concluziile, observațiile și consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documente verificate și predate provenind din surse sigure și neechivoce;g) confidențialitatea, principiu conform căruia experților le este interzis să dezvăluie datele, informațiile și documentele care li se pun la dispoziție în exercitarea activității de evaluator. În acest sens, experții în evaluare și certificare au următoarele obligații:– să semneze un angajament de confidențialitate în momentul înregistrării în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi certificați;– să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unor terți informațiile dobândite în cursul desfășurării activității de evaluare;– să nu facă publice informații sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului și imaginii publice;h) independența, principiu conform căruia experții trebuie să își exercite activitatea cu imparțialitate și să își manifeste independența față de orice influențe externe și grupuri de interese. În acest sens experții au următoarele obligații:– să aibă o atitudine imparțială și independentă față de orice interes politic, economic, religios, etnic sau de altă natură în exercitarea activității de evaluare;– să nu se implice în activități sau relații care ar putea afecta activitatea de evaluare pe care o desfășoară și să aducă la cunoștința conducerii ANC orice act sau fapt care ar putea afecta activitatea;– să nu asigure alte servicii în afara celor cele prevăzute de cadrul legal în vigoare în ceea ce privește activitatea de evaluare desfășurată.  +  Articolul 22ANC verifică respectarea prevederilor privind conduita profesională și inițiază măsuri corective dacă este cazul.  +  Articolul 23(1) Încălcarea regulilor de conduită de către experți atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, ANC va sesiza, în condițiile legii, organele și instituțiile competente.  +  Articolul 24(1) În cazul în care se constată nerespectarea sau neglijarea de către experții în evaluare și certificare a regulilor de conduită prevăzute de prezenta metodologie, aceștia vor fi excluși din Registru, fără dreptul de reînscriere.(2) Procedura de contestare a excluderii din Registru va fi aprobată prin decizie a președintelui ANC.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 25(1) Evaluatorii de competențe profesionale din cadrul centrelor, care la data intrării în vigoare a acestei metodologii sunt aprobați de către ANC, au dreptul să fie înscriși automat în Registru. (2) Solicitarea pentru înscrierea în Registru se face de către fiecare centru, pe baza unei cereri scrise către ANC, la care se atașează lista evaluatorilor de competențe profesionale din centrul respectiv. Solicitarea se face în maximum 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  ANEXĂ
  STRUCTURA REGISTRULUI NAȚIONAL
  al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi
  NumeCNPStudiile absolvite/anulNr. ani de experiență DomeniulDenumirea centrului de evaluareEvaluatorul de competențe profesionale Domeniul ISCEDEvaluatorul de evaluatori Domeniul ISCEDEvaluatorul externSerie și nr. certificatData expirării
  12345678910
            
  (la 18-01-2019, ANEXA a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.695 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2019 )
  -----