CONVENŢIE SANITAR-VETERINARA din 6 aprilie 1972între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Egipt*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 96 din 30 august 1972    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Egipt,în dorinţa de a garanta starea sanitară a animalelor celor două tari, inlesnind totodată schimburile de animale şi produse animale, şi de a dezvolta cooperarea în domeniul veterinar,au convenit asupra următoarelor dispoziţii:  +  Articolul 1Ministerele de resort din cele doua tari vor încheia protocoale prin care vor stabili condiţiile sanitar-veterinare necesare pentru importul de animale vii şi produse de origine animala de pe teritoriul uneia dintre părţile contractante pe teritoriul celeilalte.  +  Articolul 2Serviciile veterinare centrale ale celor două state îşi vor comunică reciproc, în fiecare luna, buletine sanitare indicind statistica bolilor contagioase ale animalelor, stabilite prin listele A şi B ale O.I.E.De asemenea, îşi vor comunică toate informaţiile de ordin veterinar care ar putea să le intereseze.  +  Articolul 3Părţile contractante se obliga sa faciliteze:1. colaborarea între laboratoarele serviciilor veterinare ale celor două state;2. schimbul de specialişti veterinari, cu scopul de a se informa asupra situaţiei sanitare a animalelor şi asupra realizarilor ştiinţifice şi tehnice în domeniul veterinar.  +  Articolul 4Autorităţile veterinare centrale ale celor două state vor coresponda direct în problemele privind executarea prezentei convenţii, precum şi pentru studiul eventualelor modificări ale protocoalelor privind aplicarea acesteia.  +  Articolul 5Ministerele de resort din cele doua state vor stabili, în prealabil, condiţiile financiare în care se vor realiza acţiunile prevăzute în art. 3 al prezentei convenţii.  +  Articolul 6Dificultăţile care ar putea interveni în legătură cu aplicarea prezentei convenţii vor fi examinate de o comisie mixtă.Comisia se va întruni în termen de 30 de zile de la convocarea facuta de una dintre părţi, pe teritoriul acesteia, şi va lucra în şedinţe conduse alternativ de cîte un membru al fiecărei delegaţii. Prima şedinţa va fi condusă de un membru al delegaţiei părţii pe teritoriul căreia va avea loc întîlnirea.Problemele asupra cărora comisia nu va ajunge la o înţelegere vor fi reglementate pe cale diplomatică.  +  Articolul 7Prezenta convenţie este supusă aprobării potrivit prevederilor constituţionale ale fiecărei părţi contractante şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data la care se va efectua, pe cale diplomatică, schimbul notelor care atesta aceasta aprobare.Prezenta convenţie este încheiată pe o perioadă de 5 ani de la data intrării ei în vigoare. Ea se va prelungi automat pentru noi perioade de 5 ani dacă nici una dintre părţile contractante nu va notifica celeilalte, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a convenţiei, ca renunţa la prelungirea ei.Drept care subscrişii, autorizaţi în buna şi cuvenită forma în acest scop de guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Cairo la 6 aprilie 1972, în doua exemplare în limba engleza, ambele texte fiind autentice.--------------*)Traducere.-------------