ORDIN nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2012    În conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 10 ianuarie 2012.Nr. 3.035.  +  Anexa 1METODOLOGIEde organizare și desfășurare a competițiilor școlare  +  Anexa 2REGULAMENTde organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlareși extrașcolare