ORDONANȚĂ nr. 39 din 26 august 2015privind cazierul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Definiția cazierului fiscalCazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).  +  Articolul 2Scopul cazierului fiscalCazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.  +  Articolul 3Organizarea și gestionarea cazierului fiscal(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează la nivel central cazierul fiscal, în care se ține evidența persoanelor prevăzute la art. 1 și care se gestionează de organele fiscale competente.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc organele fiscale competente, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal.  +  Articolul 4Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții(1) În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.(3) Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al persoanelor și entităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, după cum urmează:a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție;b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.(5) Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestora.(6) Înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale.(7) În situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvență, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) și e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență desemnat în procedură potrivit legii. (la 06-01-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform art. II alin. (1) din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019, în situația în care, până la data de 6 ianuarie 2019, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informații privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din prezenta ordonanță, declarată anterior intrării în procedura simplificată de insolvență, în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidența cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvență.
  (8) Oficiul Național al Registrului Comerțului comunică, în format electronic, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau unităților subordonate lista reprezentanților legali sau a reprezentanților desemnați din perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale a persoanelor juridice sau a entităților fără personalitate juridică.(9) Pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică ce, potrivit legii, nu au obligația înregistrării în registrul comerțului, informațiile privind reprezentanții legali din perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale se transmit de autoritățile și instituțiile publice în evidența cărora sunt înregistrate persoanele respective Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau unităților subordonate.(10) Procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la alin. (8) și (9) se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului, unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală și judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică, după caz.(11) Pentru contribuabilii care solicită înregistrarea de mențiuni privitoare la numirea unor noi reprezentanți legali sau desemnarea unor noi reprezentanți în cazul entităților fără personalitate juridică, procedura de transmitere a situației contribuabililor și a noilor reprezentanți legali se stabilește prin protocoalele încheiate potrivit alin. (10).(12) Înscrierea informațiilor în cazierul fiscal se face de către organul fiscal competent stabilit potrivit art. 3 alin. (2), pe baza documentelor rămase definitive potrivit legislației în vigoare.
   +  Articolul 5Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal(1) Înscrierea în cazierul fiscal a informațiilor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:a) extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătorești definitive transmise de instanțele judecătorești organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;b) extrasele de pe ordonanțele procurorului prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, după epuizarea căilor de atac, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;c) extrasele de pe deciziile de soluționare a contestațiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;d) actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale și alte organe competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;e) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni.(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana sancționată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora.(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat. (la 06-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 )  +  Articolul 6Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal(1) Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;c) faptele sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;d) faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;e) faptele sunt sancționate contravențional, cu excepția faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;f) faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;g) au fost stinse creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal. În situația în care creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care creanțele nu au fost stinse în acest termen;h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali, respectiv reprezentanților desemnați;i) persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit;j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situația înscrierii inactivității fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii. (la 06-01-2019, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform art. II alin. (2) din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019, prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din prezenta ordonanță, referitoare la scoaterea din evidență a informațiilor privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați ai contribuabililor se aplică și situațiilor existente în cazierul fiscal la data de 6 ianuarie 2019.
  (2) Informațiile pentru faptele, respectiv situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d)-j) se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului.(3) Informațiile care se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal se pot scoate din evidență și la cererea contribuabilului, însoțită de documentele doveditoare.(4) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) există informații cu privire la mai multe fapte sau situații, se șterg numai informațiile care impun scoaterea din evidență.
   +  Articolul 7Organizarea și gestionarea istoricului contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și se gestionează istoricul contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal.(2) Informațiile din istoricul prevăzut la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidență și se utilizează de organele fiscale, potrivit legii.  +  Articolul 8Prezentarea cazierului fiscal(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situații:a) la înființarea societăților, a societăților cooperative, a cooperativelor agricole și a entităților fără personalitate juridică, de către asociați, acționari, membri și reprezentanții legali sau desemnați;b) la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceștia;c) la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți;d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părților sociale sau a acțiunilor, de către noii asociați, acționari sau membri;e) la numirea de noi reprezentanți legali, precum și la cooptarea de noi asociați, acționari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanți legali, asociați, acționari sau membri;f) la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceștia;g) în alte cazuri prevăzute de lege.(2) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situațiile prevăzute la lit. a) și c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerțului prin transmiterea, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenția Națională de Administrare Fiscală Oficiului Național al Registrului Comerțului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații: numele și prenumele/denumirea și codul numeric personal/codul de identificare fiscală.(3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal și de transmitere, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerțului, se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului.(4) Persoanele fizice și juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România și se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu au obligația să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România.(5) Se interzice autorizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art. 4.(6) La solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești Agenția Națională de Administrare Fiscală va furniza informații din cazierul fiscal al contribuabililor.(7) În baza acordurilor fiscale internaționale Agenția Națională de Administrare Fiscală poate furniza autorităților fiscale competente din statele partenere, la cerere, informații din cazierul fiscal al contribuabililor.  +  Articolul 9Eliberarea certificatului de cazier fiscal(1) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice, se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal, de reprezentantul legal sau prin împuternicitul acestuia în baza actului de împuternicire conform prevederilor Codului de procedură fiscală, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. (la 20-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 ) (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal în cazul contribuabililor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului, de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat întocmit conform legii. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul legal al persoanelor juridice, acesta are obligația de a prezenta documente care să ateste calitatea de reprezentant legal.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) depun cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal și prezintă actul de identitate.(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 346 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 ) (5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe. (la 01-02-2017, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost modificat de Articolul XIV din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 06 ianuarie 2017 ) (6) Certificatul de cazier fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prevăzute de Codul de procedură fiscală ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare.(7) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat.(8) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată de către organul fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.(9) Certificatul de cazier fiscal se eliberează contribuabilului, reprezentantului legal sau reprezentantului desemnat pe bază de mandat.(10) Certificatul de cazier fiscal se eliberează și instituțiilor și autorităților publice, la solicitarea acestora, ori de câte ori instituțiile respective trebuie să soluționeze o cerere a unei persoane fizice, juridice sau a unei entități fără personalitate juridică, iar pentru soluționarea cererii legislația specifică prevede prezentarea certificatului de cazier fiscal.(11) Certificatul de cazier fiscal prevăzut la alin. (10) poate fi emis și transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituția/autoritatea publică și organul fiscal emitent al acestuia. În acest caz, certificatul este valabil și fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila organului emitent.  +  Articolul 10Rectificarea informațiilor înscrise în cazierul fiscal(1) Contribuabilii care figurează în evidența cazierului fiscal pot cere rectificarea informațiilor înscrise, dacă acestea nu corespund situației reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.(2) Cererea de rectificare, însoțită de acte doveditoare, se adresează organului fiscal competent care a efectuat înscrierea în cazierul fiscal.(3) Organele fiscale sunt obligate să verifice susținerile contribuabililor și, după caz, iau măsuri de rectificare a informațiilor și eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat sau emit decizia de respingere a cererii de rectificare.(4) Soluția se comunică contribuabilului în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, în condițiile Codului de procedură fiscală.  +  Articolul 11Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informațiilor înscrise în cazierul fiscal(1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare sau cărora nu li s-a răspuns în termenul prevăzut de art. 10 alin. (4) pot depune contestație la tribunal, secția de contencios administrativ și fiscal. Contestația se depune în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de rectificare sau de la expirarea termenului de comunicare a modului de soluționare a cererii de rectificare. Contestația se poate introduce și în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.(2) În caz de admitere a contestației instanța comunică o copie de pe hotărâre organului fiscal competent în administrarea fiscală a contribuabilului, în vederea rectificării cazierului fiscal.  +  Articolul 12Dispoziții tranzitorii(1) Prevederile art. 4 cu privire la înscrierea în cazierul fiscal nu se aplică faptelor/situațiilor constatate prin acte încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, care au fost săvârșite, respectiv au intervenit în perioada anterioară, dacă pentru acestea în perioada respectivă nu era prevăzută înscrierea în cazierul fiscal.(2) Prevederile art. 6 privitoare la scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal se aplică și faptelor și situațiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(3) Informațiile privind faptele și situațiile înscrise în cazierul fiscal, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în baza documentelor care nu sunt definitive în sistemul căilor de atac, se scot din evidența cazierului fiscal, din oficiu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 3 alin. (2), până la rămânerea definitivă a acestora.(4) Dacă informațiile prevăzute la alin. (3) nu au fost scoase din evidența cazierului fiscal în termenul prevăzut, se poate solicita aceasta prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, la care se anexează documentele doveditoare.(5) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (3) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Protecția datelorToate schimburile de informații efectuate în temeiul prezentei ordonanțe se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Dispoziții finaleLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 26 august 2015.Nr. 39.----