ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICOrdonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:Art. 2 - (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) și c) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 300.000 lei pentru fiecare an de detenție, de deportare sau de strămutare în alte localități.(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. d) și e) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 150.000 lei pentru fiecare an în care au făcut parte din detasamente de muncă forțată sau au fost în trenul morții.(3) Persoanele care se afla în situația prevăzută la art. 1 lit. f) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 300.000 lei.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusa cererea, în condițiile prezentei ordonanțe, de o indemnizație lunară neimpozabila, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă începând cu luna noiembrie 2000, în cuantum de 300.000 lei lunar.2^1. La articolul 5, literele c) și d) devin litera c) cu următorul cuprins:c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei și pentru o persoană care să îl însoțească și sa îl ajute pe timpul călătoriei; (la 16-07-2001, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001 ) 2^2. La articolul 7, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se fac de casa judeteana de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului București. Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează, în cadrul fiecărei direcții, case județene de pensii sau, după caz, în cadrul Casei de pensii a municipiului București, o comisie alcătuită din președinte și cel mult 3 membri. Președintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege comisia consulta organizațiile etnice legal constituite. Comisia lucrează în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc și adopta hotărâri cu acordul majorității membrilor prezenți.(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se depun la casa judeteana de pensii sau, după caz, la Casa de pensii a municipiului București până la data de 31 decembrie 2001. După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3 și cererile cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.........................................................(4) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestație la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curții de apel este definitivă. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru. (la 16-07-2001, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001 ) 2^3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizație lunară de 500.000 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de casa judeteana de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului București din bugetul de stat și încetează în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor. (la 16-07-2001, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001 ) 2^4. La articolul 10, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Casa judeteana de pensii sau, după caz, Casa de pensii a municipiului București, atunci când este sesizată sau din proprie inițiativă, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanțe, până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.........................................................(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Contestațiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru. (la 16-07-2001, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001 ) 2^5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Ministerul Finanțelor Publice va introduce în structura bugetului de stat sumele necesare care decurg din aplicarea prezentei ordonanțe. (la 16-07-2001, Articolul UNIC a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Peter Eckstein Kovacs
  p. Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Gheorghe Man,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------------