ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2000privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 februarie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" prin reorganizarea Institutului de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" este instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sectorul 1, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 2 (1) Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" are următoarele atribuţii: a) efectuează selecţia, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul aeronautic militar şi civil care desfăşoară activităţi aeronautice şi spatiale şi eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările naţionale; b) asigura fundamentarea ştiinţifică şi elaborează normele tehnico-metodologice de expertiza medicală şi psihologică privind capacitatea individuală de exercitare a atribuţiilor în activităţi aeronautice şi spatiale, în condiţii de siguranţă şi eficienta; c) executa expertizarea medicală a personalului aeronautic care participa la misiuni speciale în ţara şi în străinătate; d) examinează personalul aeronautic militar şi civil din România, precum şi personalul aeronautic militar şi civil din străinătate, care desfăşoară activităţi aeronautice în România; e) participa cu specialişti la investigarea evenimentelor de aviatie militară şi civilă, la solicitare; f) efectuează şi certifica calificarea în domeniul medicinei aeronautice şi spatiale pentru cadrele militare şi alţi specialişti angajaţi în activităţi aeronautice şi spatiale, asigura pregătirea pentru doctorat, cu respectarea prevederilor legislaţiei şi reglementărilor specifice naţionale; g) efectuează cursuri de instruire şi certifica competenţa în performanţele şi siguranţa factorului uman, urgente medico-aeronautice pentru personalul angajat în activităţi aeronautice şi spatiale; h) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică privind medicina aeronautica şi spatiala, pentru necesitaţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract; i) elaborează programe de profilaxie a afectiunilor cu incidenţa şi prevalenta importanţa la personalul aeronautic militar şi civil; j) asigura asistenţa medicală specializată şi produse farmaceutice pentru personalul aeronautic, militar şi civil, pentru familiile acestora, pentru cadrele militare active, în rezerva sau în retragere, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţionala şi justiţie, conform prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare; k) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul medicinei aeronautice şi spatiale; l) editează, traduce, multiplica, tipareste şi comercializează lucrări specifice domeniului de activitate, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. (2) Serviciile furnizate instituţiilor interesate se vor face pe bază de protocol încheiat cu acestea.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale şi va fi formată dintr-un număr maxim de 170 de posturi. (2) Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" va fi condus de un consiliu de conducere şi de un director general (comandant) numit prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă personalul încadrat în prezent la Institutul de Medicina Aeronautica "General doctor aviator Victor Anastasiu" se transfera la Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data transferului.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se constituie prin preluare pe bază de protocol de predare-preluare a activului şi pasivului Institutului de Medicina Aeronautica "General doctor aviator Victor Anastasiu", stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 6 (1) Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu" se finanţează din venituri extrabugetare, din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (2) Veniturile extrabugetare provin din veniturile realizate pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi din alte venituri obţinute în condiţiile legii.  +  Articolul 7Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 385/1999 privind organizarea Ministerului Apărării Naţionale se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Decretul nr. 168/1979 privind expertizarea şi stabilirea aptitudinii de zbor a personalului din aviaţia militară şi civilă, precum şi a cosmonautilor şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Plangu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescu----------