ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015  Având în vedere faptul că, în prezent, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează alocarea financiară a României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) pentru perioada de programare 2007-2013, printr-un act normativ național distinct - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, special adaptat particularităților fondurilor menționate, care susțin o multitudine de măsuri în domeniul agricol, al dezvoltării rurale și al pescuitului, diferențiate între ele de elemente cu grad ridicat de specificitate, iar pentru perioada de programare 2014-2020, de asemenea, MADR asigură gestionarea fondurilor alocate României din FEADR, FEGA și FEPAM și întrucât este în sarcina statelor membre să adopte toate actele cu putere de lege și administrative necesare aplicării regulamentelor europene și protejării intereselor financiare ale acesteia, este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, elaborat de MADR, astfel încât să existe cadrul normativ național care să permită gestionarea și absorbția fondurilor europene nerambursabile, în condițiile în care prin Programul Național de Dezvoltare Rurală s-au depus deja proiecte care se află în procedură avansată de evaluare și fără promovarea acestui act normativ nu se pot încheia contractele de finanțare.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să întârzie punerea în aplicare a programelor, încheierea contractelor de finanțare și implicit absorbția fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 1 mld. euro și în final compromiterea programelor de dezvoltare rurală și pescuit și afaceri maritime pe anul 2015, cu repercusiuni foarte grave pe întreaga perioadă de programare. De asemenea, neadoptarea în regim de urgență a prevederilor cuprinse în cap. III este de natură să genereze rezilierea unor contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care ar fi putut fi realizate, iar în acest caz sumele aferente finanțării acestora ar fi declarate neeligibile și ar trebui rambursate Uniunii Europene, iar cheltuiala aferentă ar fi suportată de la bugetul de stat.Trebuie ținut cont și de faptul că pachetul legislativ european aplicabil perioadei de programare 2014-2020 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la finele anului 2013 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, iar procesul de elaborare și de negociere a programelor cu structurile tehnice ale Comisiei Europene a presupus o analiză laborioasă și mult timp pentru agrearea formelor finale, în condițiile regulamentelor europene, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pentru evitarea riscului producerii de mari pierderi de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură gestionate de MADR.În considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli" și "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) contribuția financiară a Uniunii Europene - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, potrivit cadrului financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituțional și alocările prevăzute pentru România de către Comisia Europeană;c) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEADR și FEPAM sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;d) sprijin financiar aferent FEGA - sumele provenite din alocații de la bugetul de stat și/sau din venituri din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, potrivit art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/1978, (CE) nr. 165/1994, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, până la transferarea plăților lunare de către Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:– Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;– Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe;– Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole;– Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;– Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituții școlare;– Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentelor (CE) nr. 2.200/1996, (CE) nr. 2.201/1996 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate;– Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol;– Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/1972, (CEE) nr. 234/1979, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;– Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, la plățile pe suprafață pentru culturile arabile, la plățile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI și în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor și caprinelor, la plățile pentru carnea de vită și mânzat și la schema de plată unică pe suprafață;– Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;– Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole;– Regulamentul (UE) nr. 1.272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică;– Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei, din 6 august 2014, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;– Regulamentul (CE) nr. 452/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară;– Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole;– Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.216/2009 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective;e) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pentru beneficiarii Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, denumit în continuare PNDR 2014-2020, Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare POPAM, și ai măsurilor finanțate din FEGA;f) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. e), aferentă proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM;g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a Uniunii Europene sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;i) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a PNDR 2014-2020 și a POPAM, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;j) valoarea totală a proiectului/cheltuielii directe - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectelor/cheltuielilor directe din cadrul, după caz, schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a celor din PNDR 2014-2020, inclusiv a schemelor de ajutor de stat și de minimis, precum și a celor din POPAM, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției financiare a Uniunii Europene, cofinanțarea publică și/sau privată, precum și din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;k) Acordul interinstituțional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 2 decembrie 2013, privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară;l) programe - documentele de programare elaborate de România și aprobate de Comisia Europeană, respectiv PNDR 2014-2020, finanțat din FEADR și POPAM, finanțat din FEPAM;m) structuri de implementare - autoritățile de management, agențiile de plată și organisme intermediare, precum și organisme-suport, definite ca structuri care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, Programul Național de Dezvoltare Rurală, inclusiv structurile care desfășoară activități de natură juridică care fac parte integrantă din activitățile de gestionare a asistenței financiare nerambursabile din fondurile Uniunii Europene, dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul autorităților de management, structuri cu sau fără personalitate juridică, precum și alte entități prevăzute în regulamentele europene și în legislația din domeniul politicii agricole comune și a politicii în domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime;n) autorități de management - structuri organizatorice din cadrul MADR, responsabile pentru:– managementul PNDR 2014-2020, caz în care autoritatea de management este Direcția generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR;– managementul POPAM, caz în care autoritatea de management este Direcția generală - Autoritatea de management pentru POPAM;o) agenții de plată - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea MADR, responsabile cu:– plăți aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;– plăți aferente PNDR, caz în care agenția de plată este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR;– plăți aferente POPAM, caz în care plata se face de către MADR prin organismul intermediar reprezentat de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene;– plăți aferente Rețelei de Informații Contabile Agricole, denumite în continuare RICA, caz în care plata se face de către MADR prin organismul intermediar reprezentat de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene;p) autoritatea de coordonare a agențiilor de plăți - organism responsabil cu transmiterea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată către Comisia Europeană, reprezentat de organismul de coordonare a agențiilor de plăți, structură din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;q) contract/decizie de finanțare - documentul juridic încheiat între AFIR și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR și care constituie titlu executoriu;r) beneficiari - persoane fizice și/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM și în regulamentele UE care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR sau FEPAM, după caz, care semnează contract de finanțare sau sunt beneficiari ai unui ordin sau decizii de finanțare;s) solicitant - persoane fizice și/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM și în regulamentele UE care depun solicitarea de accesare a FEGA, FEADR sau FEPAM, după caz;ș) parteneriat public-privat - forma de cooperare între autoritățile publice, entități private și organizații neguvernamentale, pe baza acordului liber consimțit în temeiul art. 1.169 și/sau art. 1.172 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în concordanță cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;t) grup de acțiune locală - parteneriat local/regional, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în care majoritatea în toate forurile decizionale este deținută de reprezentanții sectorului privat și ai societății civile, denumit în continuare GAL pentru PNDR și FLAG pentru POPAM;ț) sistemul informatic de contabilitate pentru agricultură - RICA, Agenția de Legătură a României pentru Comisia Europeană în conformitate cu următoarele regulamente:– Regulamentul (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană;– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 220/2015 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană.u) contract de finanțare aferent POPAM - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020 și care constituie titlu executoriu; (la 08-12-2017, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) v) instrumente financiare - instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la, împrumuturi, leasing, garanții și contra-garanții, investiții de capital, investiții de cvasi-capital sau investiții de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, finanțat din PNDR sau POPAM în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; (la 08-12-2017, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) w) acord de finanțare - acordul încheiat între autoritatea de management, în cazul POPAM, și, după caz, între autoritatea de management și agenția de plăți, în cazul PNDR, și instituția desemnată ca organism de implementare a instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 08-12-2017, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) x) situație divergentă - situația în care există o decizie a Comisiei Europene de aprobare a Programului de Dezvoltare Rurală care nu mai poate fi modificată și, ca urmare a verificărilor pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, DG AGRI din cadrul Comisiei Europene are o opinie contrară față de prevederile programului aprobat prin decizie și față de opinia autorităților române competente. (la 20-04-2018, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM  +  Articolul 3(1) Guvernul, prin MADR, gestionează contribuția financiară a Uniunii Europene din FEGA, FEADR și FEPAM și asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor Uniunii Europene și naționale în vigoare.(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și în contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, MADR, în scopul asigurării sumelor prevăzute în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetul MADR, aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA.  +  Articolul 4(1) MADR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Uniunii Europene, în limita plafoanelor anuale și alocărilor stabilite pentru România.(2) MADR asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.(3) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Uniunii Europene și a contribuției publice naționale totale deschise pe numele MADR și agențiilor de plăți sunt după cum urmează:a) echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile, reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene, se gestionează prin conturi de disponibilități sau ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului;b) contribuția publică națională totală se gestionează prin conturi de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele instituțiilor publice care au calitatea de agenții de plăți.(3^1) Procedura de derulare a instrumentelor financiare finanțate din PNDR se desfășoară astfel:a) în scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanțate din PNDR, AFIR utilizează un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară;b) AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, conform prevederilor acordului de finanțare;c) în vederea derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014-2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare;d) AFIR virează suma în lei necesară din conturile de cheltuieli aferente în contul bancar în lei deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanțării instrumentului financiar derulat prin instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;e) din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanțare. (la 08-12-2017, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (4) Sumele aferente derulării schemelor, măsurilor, respectiv proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Plățile aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, cât și măsurilor delegate finanțate din FEADR se efectuează integral numai în contul beneficiarului, declarat la APIA, respectiv AFIR, pentru plățile aferente PNDR 2014-2020, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.(6) MADR efectuează, conform art. 4 alin. (2) lit. (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, plățile aferente activității RICA și prestările de servicii pentru colectarea datelor din sumele FEGA transmise de Comisia Europeană pentru chestionarele validate.(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agențiilor, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului. (la 08-12-2017, Alineatul (7) din Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (8) Disponibilitățile din echivalentul în lei al contribuției financiare a Uniunii Europene aflate în contul de disponibilități al MADR deschis la Trezoreria Statului, inclusiv sumele recuperate în contul respectiv, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică și se utilizează pentru finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate, inclusiv a schemelor de ajutor de stat și de minimis, din FEADR sau FEPAM.  +  Articolul 5(1) Contribuția financiară a Uniunii Europene, aferentă FEGA, FEADR și FEPAM, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene în materie și a deciziilor Comisiei Europene.(2) Sumele transferate de Comisia Europeană din FEADR și FEPAM către MADR, sub forma prefinanțării, vor fi utilizate pentru susținerea începerii și/sau implementării proiectelor finanțate în cadrul PNDR și POPAM, în vederea derulării corespunzătoare a acestora.  +  Capitolul II Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM  +  Secţiunea a 3-a Sprijinul financiar aferent FEGA  +  Articolul 6(1) În bugetul MADR se cuprinde valoarea aferentă implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, cu respectarea prevederilor art. 8, astfel:a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurate din bugetul de stat;b) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plăților;d) sumele pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene;e) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MADR;g) sumele aferente efectuării plăților cu întârziere către beneficiari, potrivit art. 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014;h) sumele aferente efectuării plăților ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, a cazurilor de forță majoră definite la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;i) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor și a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate;j) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;k) sumele necesare acoperirii cheltuielilor de funcționare, prestări servicii, instruirea personalului structurilor implicate, organizarea activității de audit, dezvoltarea și funcționarea infrastructurii de tehnologia informației la nivel central și local aferentă activității RICA.(2) În anexa la bugetul MADR reprezentând bugetul fondurilor externe nerambursabile se cuprind sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 7Sumele aferente fondurilor europene se transferă de către MADR, prin intermediul APIA, către beneficiarii schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, la termene prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene și în funcție de prevederile bugetare anuale și trimestriale aprobate cu această destinație.  +  Articolul 8Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 6 se stabilesc de MADR pe baza propunerilor transmise de APIA privind estimarea valorii schemelor de sprijin direct și a măsurilor ce se finanțează din FEGA și se propun spre aprobare, în vederea includerii în buget.  +  Articolul 9Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană până în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA și încasate de MADR se virează de către MADR în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sau, după caz, restituie sumele aferente veniturilor din privatizare, în cazul în care Ministerul Finanțelor Publice a alocat temporar MADR venituri din privatizare pentru plata schemelor de plăți directe pentru agricultură, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice care se finanțează din FEGA.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii publici și privați ai sprijinului financiar acordat prin FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevăzute la art. 2 lit. d), cu excepția celor prevăzuți la art. 14.(2) Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevăzut în regulamentele Comisiei Europene prevăzute la art. 2 lit. d) și plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții care corespunde procentului prevăzut în aceleași regulamente.(3) Beneficiarii privați vor constitui garanția în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) La efectuarea plăților către beneficiari, reprezentând finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate din FEGA, avansurile acordate vor fi deduse din sumele cuvenite.(5) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele specificate în regulamentele europene vor fi recuperate de APIA prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se vor vira după cum urmează:a) în cazul sumelor alocate de la bugetul de stat, sumele recuperate se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare;b) în cazul sumelor alocate din venituri din privatizare, acestea se virează în contul MADR din care au fost încasate, urmând a fi utilizate cu prioritate pentru restituirea sumelor alocate;c) în cazul în care sumele alocate din venituri din privatizare au fost restituite integral, sumele astfel recuperate se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.(6) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în regulamentele europene, recuperarea sumelor de către APIA se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere aferente creanțelor bugetare, calculate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada de când s-au acordat și până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APIA la MADR, care la rândul său le va transfera după cum urmează:a) creanța bugetară va reconstitui conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (5), după caz;b) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.(7) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor FEGA care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite în regulamentele europene.  +  Articolul 11(1) APIA poate plăti un avans, în conformitate cu dispozițiile europene, către beneficiarii privați ai schemei de plată unică pe suprafață, după ce au fost finalizate verificările condițiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, și pentru care au fost emise decizii de plată în avans.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), plata avansului se va face fără constituirea unei garanții.  +  Articolul 12Plățile aferente finanțării cheltuielilor de înființare și susținere a sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură se efectuează de MADR.  +  Secţiunea a 4-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR  +  Articolul 13(1) În bugetul MADR se cuprind următoarele:a) sumele reprezentând transferuri de la bugetul de stat către AFIR pentru asigurarea cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor cuprinse în PNDR 2014-2020, alții decât cei prevăzuți la art. 14 alin. (1), și pentru beneficiarii proiectelor preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, cu finanțare potrivit cap. 19 "Dispoziții tranzitorii" din PNDR 2014-2020;b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat, reprezentând transferuri către AFIR, pentru asigurarea finanțării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR, în scopul efectuării plăților de către AFIR;d) sumele reprezentând transferuri către AFIR, pentru asigurarea acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea publică, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 43 alin. (1);e) sumele necesare finanțării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct și în cadrul proiectelor de către beneficiarii măsurii de asistență tehnică, potrivit capitolului "15.6. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013", denumit în continuare capitolul 15.6, și proiectelor finanțate prin măsura 1 - "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare", măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei" din PNDR 2014-2020;f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MADR;g) sumele reprezentând transferuri către AFIR pentru asigurarea finanțării diferenței nefavorabile de curs valutar, aferente plăților efectuate de către beneficiarii măsurilor de investiții prevăzute de PNDR 2014-2020, inclusiv beneficiarii schemelor de ajutor de stat sau de minimis cofinanțate din FEADR, către furnizori pentru achizițiile de utilaje și/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea inițială a contractului în lei;h) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a FEADR, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;i) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor și cele referitoare la conformitate;j) sumele reprezentând transferuri către AFIR pentru asigurarea acoperirii consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;k) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naționale și europene;l) sumele reprezentând transferuri către AFIR, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2014-2020, inclusiv după închiderea programului;m) sumele necesare acoperirii drepturilor prevăzute pentru personalul beneficiarilor de asistență tehnică, potrivit capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, alocate temporar pentru aceste cheltuieli care se suportă din FEADR;n) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; (la 08-12-2017, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) o) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanțare, și sumele necesare pentru plata diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare. (la 08-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) p) sumele alocate temporar de la bugetul de stat, reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru asigurarea finanțării componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plății beneficiarilor pentru cazurile în care între statul român și Comisia Europeană sunt situații divergente; alocarea temporară se realizează până la finalizarea situației divergente. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2018 ) (2) În bugetul AFIR, anexă la bugetul MADR, se cuprind sumele necesare implementării PNDR 2014-2020, la poziții distincte de venituri și cheltuieli.(2^1) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare implementării instrumentelor financiare derulate de instituțiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, la poziții distincte de venituri și cheltuieli (la 08-12-2017, Articolul 13 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (3) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora și criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare și specifice stabilite prin fișa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului, așa cum sunt specificate în cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, sunt rambursabile din FEADR și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 17-04-2016, Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (4) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăți în lei și valută prin contul deschis potrivit prevederilor art. 4 alin. (3^1) lit. a). (la 08-12-2017, Articolul 13 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 14(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat și din bugetul fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEADR.(2) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEADR.  +  Articolul 15Pentru proiectele preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la art. 14 sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 16(1) În bugetele MADR și APIA, după caz, se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct de către APIA, DGDR AM-PNDR, autoritatea competentă, denumită în continuare AC, și organismul de coordonare, denumit în continuare OC, după caz, în calitate de beneficiari ai măsurii de asistență tehnică, așa cum se prevede în capitolul 15.6 din PNDR 2014-2020. (la 17-04-2016, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) 1^1) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare plății valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct, a stimulentelor acordate personalului AFIR în limita sumelor alocate cu această destinație prin PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015. (la 17-04-2016, Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (1^2) Plata cheltuielilor salariale ale AFIR stabilite conform art. 16 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, se realizează din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», fiind evidențiate distinct în structura cheltuielilor aprobate AFIR la titlul 10 «Cheltuieli de personal». (la 17-04-2016, Alin. (1^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (1^3) În bugetul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se cuprind sumele necesare angajării și plății cheltuielilor prevăzute în măsura de asistență tehnică cuprinsă în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările și completările ulterioare, din care:a) cheltuieli de natura cheltuielilor de personal, respectiv stimulente acordate personalului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;b) bunuri și servicii;c) cheltuieli de capital. (la 13-01-2019, Articolul 16 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 25 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Sumele aferente măsurii de asistență tehnică destinate beneficiarilor acestei măsuri - DGDR AM-PNDR, AC și OC, pe de o parte, precum și AFIR și APIA, pe de altă parte, activitățile desfășurate de acestea, modalitățile de implementare și responsabilitățile acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care poate fi modificat ulterior numai în baza unor justificări temeinic motivate, cu avizul DGDR AM-PNDR.  +  Articolul 17(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEADR.(3) Pentru proiectele preluate integral sau parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, în condițiile capitolului 19 din PNDR 2014-2020, beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt autorizați să introducă în buget creditele de angajament și creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.  +  Articolul 18(1) Sumele cuvenite beneficiarilor în cadrul măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020 se transferă de MADR către AFIR în vederea plății beneficiarilor.(1^1) Pentru derularea operațiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăți prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său. (la 08-12-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (2) Sumele reprezentând finanțarea publică în cadrul instrumentelor financiare finanțate prin PNDR 2014-2020 se transferă de MADR gestionarilor instrumentelor financiare prin intermediul AFIR.(3) În cazul măsurii de asistență tehnică, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor/cheltuielilor directe se suportă de către beneficiarii măsurii din bugetul de stat și ulterior vor face obiectul rambursării din FEADR de către AFIR, în baza deciziilor de finanțare inițiale.(4) În cazul măsurii 1 - "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare" din PNDR 2014-2020, pentru situațiile în care beneficiarii sunt selectați prin procedura de achiziție publică, în baza legislației naționale în domeniu și a acordului încheiat între cele două instituții, sumele aferente contractelor de achiziție publică se transferă de către MADR beneficiarilor, prin intermediul AFIR.(5) În cazul măsurii 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei" din PNDR 2014-2020, sumele aferente contactelor de achiziție publică se transferă de către MADR beneficiarilor, prin intermediul AFIR, în baza acordului încheiat între cele două instituții.  +  Articolul 19(1) După încasarea contribuției financiare a Uniunii Europene, aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.(2) Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, AFIR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.(3) Pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele fondurilor speciale, AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanțate proiectele respective.(4) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 14 alin. (2), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale bugetelor de venituri și cheltuieli.(5) Beneficiarii prevăzuți la art. 14 alin. (2), care au utilizat sume din subvenția primită de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susținerea proiectelor PNDR, restituie din sumele rambursate de AFIR, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate subvențiile.(6) În cazul în care restituirea subvenției prevăzute la alin. (5) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 17 alin. (1), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, precum și proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetul acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale.(8) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 17 alin. (2), AFIR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale acestora.  +  Articolul 20(1) După efectuarea verificărilor cererilor de plată, AFIR virează beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin. (1) contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestor beneficiari la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(2) În ziua următoare efectuării virării, AFIR transmite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) o notificare, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) numărul, data și valoarea facturii/facturilor care face/fac obiectul cererii de plată;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări, emitenți ai facturilor prevăzute la lit. a);c) valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile, pentru care trebuie prezentate ordinele de plată.(3) O copie a notificării transmise beneficiarului, care are calitatea de ordonator de credite, împreună cu ordinele de plată, se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv.(4) În situația în care, pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1), nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) și c). La rubrica "Reprezentând" din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită.(6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unitățile Trezoreriei Statului verifică:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica "Reprezentând" din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (2), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2).(7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la AFIR din contul deschis potrivit alin. (1) într-un cont de venituri distinct al bugetului local sau, după caz, în contul distinct de venituri al instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cel al instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Operațiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.(9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la AFIR, în copie, extrasele de cont aferente, ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile.(10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun documentele prevăzute la alin. (5) pentru toată suma menționată în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile AFIR sumele primite de acestea.(11) În situația în care beneficiarii finanțați potrivit art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), AFIR solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), AFIR notifică în scris Ministerul Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (11).(13) Sumele prevăzute la alin. (1), virate beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin. (1), nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate, în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.(15) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de plată, AFIR notifică beneficiarilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, obligația restituirii acestora.(16) AFIR virează sumele prevăzute la alin. (10), restituite de trezorerie, în conturile MADR din care s-au efectuat plățile, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.  +  Articolul 21(1) Beneficiarii măsurilor din cadrul PNDR 2014-2020, alții decât cei prevăzuți la art. 14-17, denumiți în continuare beneficiari privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată, procedează după cum urmează:a) anexează documentele solicitate prin anexa privind instrucțiunile de plată la contractul de finanțare, inclusiv ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele solicitate prin anexa privind instrucțiunile de plată la contractul de finanțare, inclusiv cele care dovedesc plata integrală a taxei pe valoarea adăugată aferente fiecărei facturi, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal, derularea operațiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua cu respectarea următoarelor etape:a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată și autorizării plății, AFIR virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AFIR notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) numărul și data facturilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din suma primită de la AFIR, detaliată pe cheltuială eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din contribuția acestuia, reprezentând cheltuielile solicitate la plată și declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, după caz.(4) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), verifică existența următoarelor condiții:a) concordanța dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiarii privați pentru facturi;b) concordanța dintre numărul și data facturii înscrise în notificare și cele înscrise în rubrica "Reprezentând" din ordinul de plată;c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b).(5) Beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operațiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligația de a-și transfera contribuția proprie în contul pe care aceștia au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal, reprezentând cheltuieli declarate neeligibile de AFIR.(6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanței de date, virează suma totală primită de la AFIR din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).(7) Operațiunile prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.(8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerințelor și termenului prevăzute la alin. (2), pentru toată suma prevăzută în notificare, sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral în conturile AFIR sumele primite de acestea din contul indicat la alin. (2).(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR, beneficiarii privați au obligația de a depune la AFIR ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.(10) AFIR virează sumele restituite de trezorerie, prevăzute la alin. (8), în conturile MADR din care s-au efectuat plățile, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(11) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii privați care primesc sume potrivit alin. (1)-(10) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(10). Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiarii privați de la alin. (1) din bugetul propriu.(12) În cazul plăților prevăzute la alin. (11), în notificarea prevăzută la alin. (3), la rubricile "Denumire furnizor" și "Cod de identificare fiscală al furnizorului" se vor completa datele beneficiarilor privați pentru care s-a întocmit notificarea.  +  Articolul 22(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de MADR, pe baza valorii contractelor aferente proiectelor din cadrul măsurii de asistență tehnică aflate în implementare, a proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul PNDR 2014-2020, și se cuprind la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(2) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) se aprobă de către MADR, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la art. 47 alin. (2).(3) Autoritățile responsabile de implementarea PNDR 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(4) Contractele/Deciziile de finanțare, precum și cererile de ajutor prin care se stabilesc, după caz, obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR, constituie titlu executoriu.(5) Beneficiarii proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020, care au încheiat contracte de finanțare, potrivit prevederilor alin. (3), și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.  +  Articolul 23(1) Beneficiarii publici, cu excepția celor prevăzuți la art. 14 alin. (1), precum și beneficiarii privați ai unui sprijin pentru investiții, beneficiarii submăsurii 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare", denumite în continuare submăsura 19.4, în ceea ce privește cheltuielile pentru funcționare și animare, finanțate din FEADR, pot solicita AFIR plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR 2014-2020.(2) Cuantumul avansului prevăzut la alin. (1) nu poate depăși 50% din contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională.(3) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului. În cazul beneficiarilor privați ai sprijinului pentru investiții, precum și al beneficiarilor submăsurii 19.4, plata avansului poate fi subordonată și unei polițe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației în vigoare.(4) Garanția este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale depășește suma avansului.(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzute în contractul de finanțare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanțare. (la 02-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (5^1) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea garanției potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 08-12-2017, Articolul 23 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (6) Beneficiarul poate primi avansul după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015.(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) și (5^1) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru care nu s-a obținut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanției. (la 08-12-2017, Alineatul (7) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (8) Sumele recuperate potrivit alin. (7) se restituie de AFIR MADR, în conturile corespunzătoare de disponibilități sau de cheltuieli bugetare, după caz, deschise la Trezoreria Statului pe numele MADR, cu respectarea intensității financiare aferente contribuției publice nerambursabile.(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior un avans pe care nu l-a justificat și pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională. (la 08-12-2017, Alineatul (9) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (10) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în procedurile de lucru, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanție ori a polițelor de asigurare, după caz, de către AFIR se face cu perceperea de dobânzi calculate și datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului conform alin. (5^1) și data recuperării integrale a acestuia. (la 02-09-2018, Alineatul (10) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (11) Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, emis de AFIR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se comunică debitorului și se transmite la ANAF în vederea recuperării. (la 02-09-2018, Alineatul (11) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (12) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-09-2018, Alineatul (12) din Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (13) Creanțele bugetare se înscriu în titlul de creanță în lei, utilizându-se cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanță.(14) Titlul de creanță se comunică debitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.(15) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație, aceasta fiind o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii.(16) Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(17) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației.(18) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.(19) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(20) Constituie titlu executoriu:a) procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii, de la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în acesta; (la 02-09-2018, Litera a) din Alineatul (20) , Articolul 23 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) b) hotărârea judecătorească rămasă definitivă, dată de instanța de judecată ca urmare a pronunțării acesteia cu privire la decizia prevăzută la alin. (19);c) cererea de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare, creanțele rezultate din executarea scrisorilor de garanție și a polițelor de asigurare, executate de AFIR, având regim de creanță bugetară.(21) Titlul executoriu prevăzut la alin. (20) lit. a), necontestat de către debitor, precum și cel prevăzut la alin. (20) lit. b), se înaintează organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul în vederea efectuării procedurii de executare silită.(22) Sumele încasate potrivit alin. (21) se virează, de îndată, în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate de către AFIR, aceasta din urma virându-le la MADR, instituție ce va transfera sumele în contul de venituri ale bugetului de stat.(23) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții/beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanțate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive pot beneficia de un avans în cuantum de maximum 50% din valoarea sprijinului public nerambursabil, cu respectarea art. 45 alin. (4) și art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 08-12-2017, Articolul 23 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 24(1) Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEADR, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MADR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(2) Disponibilitățile din fondurile nerambursabile FEADR, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile APIA și AFIR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Secţiunea a 5-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM  +  Articolul 25(1) În bugetul MADR se cuprind următoarele:a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor finanțate din FEPAM, alții decât cei prevăzuți la art. 34;b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din POPAM, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plăților;d) sumele necesare acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată, aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea publică, ai căror beneficiari sunt prevăzuți la art. 43 alin. (1);e) sumele necesare finanțării valorii totale a cheltuielilor efectuate direct și în cadrul proiectelor de către beneficiarii fondurilor de asistență tehnică, potrivit POPAM 2014-2020, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare;f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MADR;g) sumele necesare finanțării diferenței nefavorabile de curs valutar aferente plăților efectuate de către beneficiarii măsurilor prevăzute de POPAM 2014-2020 către furnizori pentru achizițiile de utilaje și/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea inițială a contractului în lei;h) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, în procesul de derulare a FEPAM, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;i) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor și a celor referitoare la conformitate;j) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;k) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naționale și europene;l) sumele reprezentând plăți pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive, pronunțate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din POPAM 2014-2020, inclusiv după închiderea programului;m) sumele necesare acoperirii drepturilor prevăzute pentru personalul beneficiarilor de asistență tehnică, potrivit POPAM 2014-2020, alocate temporar pentru aceste cheltuieli care se suportă din FEPAM;n) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanțarea națională, cât și temporar contribuția FEPAM, pentru asigurarea tranziției la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană, aferente angajamentelor legale încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 508/2014;o) sumele necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor POPAM 2014-2020.p) sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării publice de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor preluate parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, potrivit orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru asistență din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013), aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru asistența din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013). (la 17-04-2016, Lit. p) a alin. (1) al art. 25 a a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (1^1) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora și criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare și specifice stabilite prin fișa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului, așa cum sunt specificate în cadrul capitolului 4.8 din POPAM 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 de aprobare a programului operațional «Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România» pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în România, sunt rambursabile din POPAM și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 17-04-2016, Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (2) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexa la bugetul MADR, se cuprind sumele aferente contribuției financiare a Uniunii Europene pentru beneficiarii proiectelor finanțate din FEPAM.  +  Articolul 26În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 37 și 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, se instituie instrumente financiare pentru sprijinirea implementării măsurilor POPAM, metodologia de implementare a acestor instrumente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 27(1) După efectuarea verificărilor cererilor de plată a taxei pe valoarea adăugată, MADR virează beneficiarilor, prevăzuți la art. 43 alin. (1), contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanțare aferentă cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(2) În ziua următoare efectuării virării, MADR transmite beneficiarilor, prevăzuți la art. 43 alin. (1), o notificare, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ce va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) numărul, data și valoarea facturii/facturilor care face/fac obiectul cererii de plată;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări, emitenți ai facturilor prevăzute la lit. a);c) valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plată.(3) O copie a notificării transmise beneficiarilor împreună cu ordinele de plată care dovedesc plata integrală a taxei pe valoarea adăugată, atât pentru contribuția publică, cât și pentru contribuția proprie, se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv.(4) În situația în care, pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1), nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele proprii cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(5) Beneficiarii prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) și c). La rubrica "Reprezentând" din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită.(6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unitățile Trezoreriei Statului verifică:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;d) concordanța dintre numărul și data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica "Reprezentând" din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (2), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2).(7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la MADR din contul deschis potrivit alin. (1) într-un cont de venituri distinct al bugetului local sau, după caz, în contul distinct de venituri al instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cel al instituțiilor publice finanțate în condițiile art. 62 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Operațiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiar, care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.(9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la AM POP, în copie, ordinele de plată și extrasele de cont aferente ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată, aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât și cheltuielilor declarate neeligibile.(10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (5), pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile MADR AM POP din care au fost încasate sumele primite de acestea.(11) În situația în care beneficiarii finanțați conform art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), MADR solicită, în termen de 3 zile lucrătoare, în scris, Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), MADR notifică în scris Ministerul Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (11).(13) Sumele prevăzute la alin. (1), virate beneficiarilor prevăzuți la art. 43 alin. (1), nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate, în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.(15) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de plată, AM POP notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora.  +  Articolul 28(1) Beneficiarii privați ai măsurilor din cadrul POPAM, la depunerea spre decontare a cererii de plată, pot proceda după cum urmează:a) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, atât pentru partea de contribuție publică, cât și pentru cea proprie; saub) anexează documentele, ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților, cu excepția ordinelor de plată și/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de contribuție publică.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal, derularea operațiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua cu respectarea următoarelor etape:a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată și autorizării plății, MADR AM POP virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AM POP notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum și pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AM POP.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) numărul și data facturilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din suma primită de la MADR AM POP, detaliată pe cheltuială eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din contribuția acestuia reprezentând cheltuielile solicitate la plată și declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AM POP, precum și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, după caz.(4) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), verifică existența următoarelor condiții:a) concordanța dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiarii privați pentru facturi;b) concordanța dintre numărul și data facturii înscrise în notificare și cele înscrise în rubrica "Reprezentând", din ordinul de plată;c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b).(5) Beneficiarii privați aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operațiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligația de a-și transfera contribuția proprie în contul pe care aceștia au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistrați fiscal, reprezentând cheltuieli declarate neeligibile de AM POP.(6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanței de date, virează suma totală primită de la MADR AM POP, din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).(7) Operațiunile prevăzute la alin. (4) și (5) se efectuează în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.(8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerințelor și termenului prevăzute la alin. (2), pentru toată suma prevăzută în notificare, sau nu respectă condițiile prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, în conturile MADR AM POP din care au fost încasate, sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR AM POP, beneficiarii privați au obligația de a depune la AM POP ordinele de plată și extrasele de cont aferente plăților efectuate din contribuția publică.(10) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii privați care primesc sume potrivit alin. (1)-(9) transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor potrivit alin. (1)-(9). Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiarii privați de la alin. (1) din bugetul propriu.(11) În cazul plăților prevăzute la alin. (10), în notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), la rubrica "Denumire furnizor" și "Cod de identificare fiscală al furnizorului" se vor completa datele beneficiarilor privați pentru care s-a întocmit notificarea.  +  Articolul 29(1) MADR, prin Direcția generală pescuit - Autoritate de management pentru POP, la cererea beneficiarilor, poate acorda un avans pentru realizarea contractelor de finanțare.(2) Pentru beneficiarii care sunt instituții publice, cu excepția celor prevăzute la art. 34, unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora ale căror cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii, avansul poate fi de până la 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil, cu posibilitatea retragerii de către AM POP a părții de avans nejustificat de beneficiar înainte de ultima tranșă de plată.(3) Pentru beneficiarii privați, avansul poate fi de până la 50% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile ale căror cereri de finanțare au fost contractate, potrivit legii, și se justifică până la ultima tranșă de plată.(4) Pentru toate categoriile de beneficiari, avansul poate fi de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepția ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.(5) În cazul beneficiarilor privați ai sprijinului financiar nerambursabil, plata avansului este subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.(6) Suma maxima a avansului este prevăzută în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și MADR, prin AM POP.(7) Garanția este eliberată în cazul în care MADR, prin AM POP, constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a Uniunii Europene și contribuției publice naționale, depășește suma avansului.(8) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului, prevăzute în contractul de finanțare, respectiv până la ultima tranșă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau până cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției, se recuperează de MADR, prin AM POP, prin executarea garanției.(9) Beneficiarul poate primi avansul după semnarea contractului de finanțare cu MADR, prin AM POP, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(10) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (3), (4) și (8) se recuperează de MADR, prin AM POP, prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate se restituie în conturile de cheltuieli corespunzătoare, deschise la Trezoreria Statului, aferente contribuției financiare a Uniunii Europene și în contul de venituri al bugetului de stat, sumele aferente contribuției publice naționale, cu respectarea intensității financiare aferente contribuției publice nerambursabile.(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat și de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională, cu excepția avansurilor acordate FLAG-urilor. (la 08-12-2017, Alineatul (11) din Articolul 29 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (12) În ceea ce privește avansurile și garanțiile, sumele care urmează a fi plătite sau sumele garantate sunt fixate în euro în conformitate cu legislația sectorială.(13) Perioada de valabilitate a garanțiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare față de durata de execuție a contractului în cazul avansurilor acordate conform alin. (3).(14) În cazul executării garanției de către MADR, prin AM POP, beneficiarul poate plăti suma executată în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către MADR, prin AM POP, la instituțiile financiar bancare sau la societățile de asigurare, după caz, a cererii de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare. În cazul în care contul de debite MADR este creditat cu suma executată, va depune cererea de anulare a executării, iar, în caz contrar, MADR, prin AM POP, va notifica instituția care a acordat garanția, pentru continuarea executării.(15) În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut la alin. (3), (4) și (8), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanție bancară sau a garanțiilor sau a polițelor de asigurare, după caz, de către MADR se face cu perceperea de dobânzi, calculate și datorate conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data recuperării integrale a acestuia.(16) Procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate, emis de MADR, constituie titlu de creanță și este act administrativ în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 23 alin. (12)-(19) aplicându-se în mod corespunzător.(17) Constituie titlu executoriu:a) procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii și penalității datorate de la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, conform art. 141 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) hotărârea judecătorească definitivă, dată de instanța de judecată ca urmare a pronunțării acesteia cu privire la decizia prevăzută la art. 23 alin. (19);c) cererea de executare a scrisorii de garanție/poliței de asigurare, creanțele rezultate din executarea scrisorilor de garanție și a polițelor de asigurare, executate de MADR, având regim de creanță bugetară.(18) Titlul executoriu prevăzut la alin. (17) lit. a), necontestat de către debitor, precum și cel prevăzut la alin. (17) lit. b) se înaintează organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul în vederea efectuării procedurii de executare silită.(19) Sumele încasate potrivit alin. (18) se virează, de îndată, în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate de către MADR, ce le va transfera, după cum urmează:a) creanța bugetară va reconstitui conturile corespunzătoare prevăzute la alin. (8), după caz;b) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.(20) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, FLAG, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcționare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanții prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau a unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Avansul se justifică și se recuperează potrivit prevederilor alin. (5)-(10) și (12)-(15). Pentru un avans de maximum 20.000 euro nu se constituie garanții, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată, justificarea realizându-se conform prevederilor alin. (8). În cazul în care avansul nu este justificat la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul FLAG-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplinește această funcție, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuțiile să preia și obligațiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 08-12-2017, Alineatul (20) din Articolul 29 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (21) Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către AM POP a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia.  +  Articolul 30(1) Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii POPAM constituie titluri executorii.(2) Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin POPAM, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:a) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală; (la 08-12-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 30 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) b) beneficiarii cofinanțării FEP, care se află în situațiile prevăzute la art. 10 - Admisibilitatea cererilor - din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și din Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor, în condițiile prevăzute în aceste acte normative. (la 17-04-2016, Lit. b) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 31Creanțele rezultate din executarea scrisorilor de garanție bancară, garanțiilor și polițelor de asigurare, executate de MADR, au regim de creanță bugetară, asimilate creanțelor fiscale. Cererea de executare a scrisorii de garanție bancară/garanției/poliței de asigurare reprezintă titlu executoriu.  +  Articolul 32Sumele aferente instrumentelor financiare, cu excepția cheltuielilor aferente comisionului, atât pentru componenta de cofinanțare publică, cât și pentru prefinanțarea și/sau contribuția financiară a Uniunii Europene, din cadrul POPAM, sunt prevăzute în bugetul MADR.  +  Articolul 33În bugetul MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, se va include suma necesară finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul axei Asistență tehnică.  +  Articolul 34În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEPAM.  +  Articolul 35În bugetele beneficiarilor publici finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat sau din venituri proprii, se cuprind integral sumele reprezentând finanțarea măsurilor cuprinse în cadrul axei "Asistență tehnică" din POPAM.  +  Articolul 36În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEPAM.  +  Articolul 37(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora.(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", la codul de clasificație corespunzător, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEPAM.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.  +  Articolul 38(1) Sumele reprezentând finanțarea în cadrul măsurilor cuprinse în POPAM se transferă de MADR beneficiarilor, așa cum sunt definiți în POPAM și în strategiile de dezvoltare locală.(2) În cazul proiectelor de asistență tehnică aferente axei «Asistență tehnică» din POPAM, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă prestatorilor/furnizorilor, de MADR.  +  Articolul 39(1) După încasarea contribuției financiare a Uniunii Europene, aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.(2) Lunar, după autorizarea cererilor de plată privind plățile efectuate pentru "Asistență tehnică", MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.(3) Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, MADR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene în contul de venituri al bugetului de stat.(4) Pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele fondurilor speciale, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanțate proiectele respective.(5) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 37 alin. (2), MADR virează distinct sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri ale acestora.(6) Beneficiarii prevăzuți la art. 30 alin. (2) care au utilizat sume alocate temporar de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susținerea proiectelor destinate politicii de pescuit, restituie din sumele rambursate de AM POPAM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate.(7) În cazul în care restituirea sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(8) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 37 alin. (1), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetul acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale.(9) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 37 alin. (2), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri bugetare ale bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 40(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 25 se stabilesc de MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul POPAM, și se cuprind la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale. (la 08-12-2017, Articolul 40 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (3) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale. (la 08-12-2017, Articolul 40 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (4) Beneficiarii proiectelor finanțate din FEPAM care au încheiat contracte de finanțare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă. (la 08-12-2017, Articolul 40 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 41Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEPAM, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MADR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Secţiunea a 6-a Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM  +  Articolul 42(1) Fondurile cuprinse în bugetul MADR, destinate proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEPAM, se utilizează exclusiv cu această destinație și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEPAM.(3) Se autorizează MADR să efectueze pe tot parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare din FEGA, FEADR și FEPAM, precum și virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.(4) În condițiile regulamentelor europene specifice fondurilor prevăzute la alin. (1), este interzisă efectuarea plăților către beneficiarii în privința cărora se constată că au creat condiții artificiale pentru obținerea oricărui avantaj, iar în cazul constatării ulterior efectuării plății, aceștia sunt obligați să returneze sprijinul financiar respectiv, precum și dobânzile aferente aplicate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Listele cu cheltuielile eligibile, aferente funcționării RICA, și activitățile desfășurate în acest sector conform cerințelor Comisiei Europene, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Cheltuielile eligibile cuprinse în liste vor respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de Informații Contabile Agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2004, ale Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 și ale Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009.  +  Articolul 43(1) Sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 25 alin. (1) lit. d) se acordă proporțional cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil prevăzut în contractul/ ordinul/decizia de finanțare, prin AFIR și MADR, după caz, următorilor beneficiari:a) instituții publice finanțate integral din bugetul local, precum și cele finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, precum și regii autonome de interes național;b) instituții publice finanțate parțial din bugetul local;c) instituții publice de subordonare locală finanțate integral din venituri proprii;d) grupuri de acțiune locală/regională cu personalitate juridică, autorizate de autoritățile de management care funcționează în domeniul dezvoltării rurale și/sau de pescuit;e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial;f) unități de cult și structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România, conform prevederilor în vigoare privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;g) administrațiile parcurilor, reprezentând unități cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;h) organizații/federații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, constituite conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, sumele prevăzute la alin. (1) se acordă beneficiarilor prevăzuți la alin. (1), numai cu respectarea condiției de nedepășire a intensității maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FEADR și FEPAM, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice.(4) Beneficiarii cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, pot accesa fondurile PNDR 2014-2020. (la 17-04-2016, Alin. (4) al art. 43 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 44Pentru derularea operațiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate de la bugetul de stat, din FEGA, precum și a proiectelor finanțate, după caz, din FEADR sau FEPAM, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții financiar bancare.  +  Articolul 45(1) Autorizarea și plata în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafață, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.(2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depășește 10 lei.(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv creanțe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.(4) Acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 40 lei. (la 02-09-2018, Articolul 45 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. (la 02-09-2018, Articolul 45 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 10 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 30 august 2018 ) (la 08-12-2017, Articolul 45 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 46(1) Creanțele bugetare datorate de beneficiar, inclusiv accesorii stabilite conform reglementarilor legale în vigoare aplicate în materia prevenirii, constatării și sancționării neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, realizate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate prin FEGA și FEADR, se deduc din rambursările/plățile datorate debitorului conform art. 38 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul deducerilor efectuate conform art. 38 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, creanțele beneficiarului generate de derularea fondurilor europene pentru agricultură se compensează cu obligații ale acestuia aferente aceluiași fond, urmând ca diferența rămasă să se compenseze cu obligațiile datorate celorlalte fonduri și bugetului de stat.(3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanțate din FEADR, inclusiv cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanțare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR și se virează către AFIR pentru stingerea acestora. (la 08-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 46 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (3^1) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanțate din FEGA, compensate din FEADR sau din cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR și se vor vira către APIA pentru stingerea acestora. (la 08-12-2017, Articolul 46 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (4) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanțare sau cele care sunt aferente unor documente de garanție aflate în situația de a expira termenul de valabilitate se recuperează de agenția de plată/organismul intermediar prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate de către APIA, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se restituie MADR, care, la rândul său, transferă sumele în contul de cheltuieli corespunzătoare.(5) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în regulamentele europene, recuperarea sumelor de către agenția de plată/organismul intermediar se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare. Sumele astfel încasate se vor vira de agenția de plată/organismul intermediar la MADR, care, la rândul său, le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.  +  Secţiunea a 7-a Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR 2014-2020 și POPAM  +  Articolul 47(1) Proiectele implementate în cadrul programelor PNDR 2014-2020 și POPAM sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, programelor PNDR 2014-2020 și POPAM se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MADR.(3) În cazul plăților aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, APIA efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(4) În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul PNDR 2014-2020, prin deschidere de credite bugetare, din bugetul MADR se alimentează conturile de venituri ale AFIR deschise cu această destinație, pentru asigurarea fondurilor necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile, iar fondurile reprezentând contribuția Comisiei Europene se virează de MADR, din contul de disponibil prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. a), la o poziție distinctă de venituri în bugetul AFIR. AFIR efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.(5) Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul MADR este delegată ca organism intermediar, pentru îndeplinirea funcției de plată pentru Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. În cazul proiectelor implementate în cadrul POPAM, MADR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.(6) Plățile aferente RICA se efectuează de MADR prin Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene. În cazul plăților aferente funcționarii RICA conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 220/2015, MADR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.  +  Secţiunea a 8-a Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 48(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor se exercită la nivelul autorităților de management/agențiilor/structurii de plată din cadrul MADR, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Abrogat. (la 08-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 48 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 49(1) Beneficiarul unui proiect cofinanțat din FEADR sau FEPAM are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF), în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente sau informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din fondurile europene și cofinanțarea publică aprobată în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, după caz, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente.  +  Articolul 50Sumele aferente FEGA, FEADR și FEPAM, virate eronat de către instituțiile publice responsabile, respectiv MADR, AFIR și APIA, în conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate, în conturile din care au fost dispuse plățile, la cererea scrisă a instituțiilor publice cu rol de agenții de plăți care au efectuat virarea eronată. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituției publice care solicită restituirea.  +  Capitolul III Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării  +  Articolul 51Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:LEGEprivind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentruagricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime,gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,prin instrumente financiare de garantare și creditare,precum și pentru susținerea obiectivelor naționalede politică agricolă2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) În scopul susținerii instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziție beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul european de garantare agricolă, precum și pentru susținerea obiectivelor de politică agricolă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se constituie la dispoziția ministerului Fondul de creditare și garantare a creditelor, denumit în continuare fond. Fondul se constituie din alocări de la bugetul de stat, din sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și din sumele care rămân la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale rezultate ca urmare a încheierii schemelor de garantare din FEADR și POP pentru perioada de programare 2007-2013 și reconstituite din sumele disponibilizate ca urmare a încheierii angajamentelor asumate. Sumele derulate prin fond au statut de împrumuturi subordonate, sunt înregistrate distinct în gestiunea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, corespunzător surselor de finanțare și măsurilor sprijinite, și se derulează în baza actelor normative care reglementează aceste măsuri. Prin normele metodologice prevăzute la art. 13 sunt stabilite condițiile de accesare a sumelor din fond, utilizarea acestora în susținerea instrumentelor financiare și a măsurilor de politică agricolă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 52Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IIGarantarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor pentru achiziția de terenuri agricole, pentru finanțarea producției agricole și dotarea fermelor, precum și pentru creditele acordate beneficiarilor privați ai PNDR 2014-20202. La articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) garantarea de până la 80% a creditelor acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor PNDR 2014-2020.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În scopul prevăzut la art. 3 lit. a)-d) pot fi utilizate de către fondurile de garantare sumele existente la dispoziția acestora și care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanțiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor publici ai FEADR, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 53Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului la sprijinul finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR 2007-2013, și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, fondurile de garantare pot acorda scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, beneficiarilor care prezintă contracte de finanțare încheiate cu AFIR.(2) Valoarea scrisorii de garanție acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar va fi de 110% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2007-2013 și de 100% din valoarea avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2014-2020.  +  Articolul 54Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2013, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Finanțările aprobate de instituțiile de finanțare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru:a) emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare beneficiarilor prevăzuți la art. 3 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;b) creditele de investiții necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții cofinanțate din FEADR de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare beneficiarilor prevăzuți la art. 11 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu MADR prin Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 55Garanțiile acordate pe seama schemelor de garantare finanțate din PNDR, pentru scrisorile de garanție bancară emise de către instituțiile finanțatoare beneficiarilor privați ai măsurilor din PNDR 2007-2013, care depun ultima tranșă de plată, ca urmare a finalizării proiectului până la 31 decembrie 2015, și cei care intră sub incidența art. 57 alin. (1), care se află în evidența gestionarului schemelor de garantare la 31 decembrie 2015, vor produce efecte până la stingerea obligațiilor rezultate din contractele de garantare și vor fi acoperite din fondurile acordate potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2013.  +  Articolul 56În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, MADR va modifica și completa prevederile Normelor metodologice de aplicare a actelor normative din domeniul garantării, care fac obiectul acestui capitol, conform modificărilor și completărilor prevăzute la art. 51-55.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 57(1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 și ale art. 16 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, pentru angajamentele legale încheiate de AFIR conform regulilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, se pot efectua plăți din bugetul PNDR 2014-2020, în conformitate cu prevederile capitolului 19 "Dispoziții tranzitorii din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020", aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015.(2) Detalierea condițiilor de plată a cheltuielilor eligibile potrivit angajamentelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se realizează conform procedurilor de lucru elaborate de AFIR și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor care nu fac obiectul plăților prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 și la art. 16 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014, respectiv la capitolul 19 din PNDR 2014-2020, și care nu se finalizează până la data de 31 decembrie 2015, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 31 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare.(4) Pentru angajamentele legale prevăzute la alin. (3), beneficiarii acestora care au încasat avansul și ale căror scrisori de garanție bancare expiră la data de 31 decembrie 2015, au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 31 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, numai cu condiția justificării avansului sau executării scrisorii de garanție bancară aferente avansului încasat și nejustificat, până la data de 27 noiembrie 2015.(5) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanțate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 și care nu intră sub incidența prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare. (la 17-04-2016, Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (6) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanțate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 și pentru care au fost efectuate plăți în avans de către MADR și care nu intră sub incidența prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare, numai cu condiția restituirii avansului încasat și nejustificat până la data de 30 ianuarie 2016 pentru POP. (la 17-04-2016, Alin. (6) al art. 57 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. ) (7) Proiectele finanțate prin POP 2007-2013 care nu s-au finalizat la data de 31 decembrie 2015 pot fi finanțate din POPAM 2014-2020 potrivit principiului eșalonării proiectelor pe parcursul a două perioade de programare, în baza dispozițiilor aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 și cu aplicarea procedurilor de lucru ale POPAM, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (la 17-04-2016, Alin. (7) al art. 57 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 56 din 11 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 58(1) După expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente PNDR 2007-2013 și POP 2007-2013, sumele provenite din capitalul schemelor de garantare, conform art. 52 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilirea unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit, care se restituie de către gestionarul schemelor, precum și veniturile acumulate, se virează în contul fondului aflat la dispoziția MADR, constituit conform Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la închiderea conturilor anuale ale PNDR 2007-2013 și POP 2007-2013.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) declarate eligibile în urma închiderii conturilor de către Comisia Europeană se utilizează de către MADR pentru finanțarea instrumentelor financiare de creditare și garantare în sprijinul beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020 și se gestionează prin Fondul constituit în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare(3) La închiderea PNDR 2007-2013 și POP 2007-2013, suma din capitalul schemelor de garantare finanțate din aceste programe, necesară pentru acoperirea garanțiilor aflate în sold la 31 decembrie 2015, rămâne la dispoziția gestionarilor, va fi înregistrată în evidența contabilă a acestora ca împrumut subordonat și va fi restituită pe măsura finalizării contractelor de garantare.(4) Termenele și modalitatea de restituire a sumelor prevăzute la alin. (1) și (3), fluxul financiar și regimul aplicabil garanțiilor rămase în sold la 31 decembrie 2015, precum și dobânzilor și primelor de garantare aferente acestora, vor fi prevăzute prin normele metodologice aprobate potrivit art. 59.(5) Obligațiile de plată reprezentând plăți compensatorii aferente PNDR 2007-2013 și care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se cuprind în bugetul AFIR. (la 08-12-2017, Articolul 58 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 59În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 23 octombrie 2015.Nr. 49.----