LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 9 octombrie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul II, la articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) cheltuielile de funcționare necesare pentru acoperirea plăților aferente utilităților spitalelor publice din rețeaua administrației publice locale.2. La articolul III, punctul 6, la articolul 291 alineatul (3), după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins:g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;h) transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement; i) transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement; j) transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.3. La articolul III, după punctul 6 se introduc patru noi puncte, punctele 7-10, cu următorul cuprins:7. La articolul 351, după alineatul (2) se introducpatru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins: (3) Se încadrează la poziția 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele care au denumirea de cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este mai mică de 3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.(4) Se încadrează la poziția 3.1.2 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite hidromel obținute din fermentarea unei soluții de miere, încadrate la codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89, precum și la codul NC 2206 00 39.(5) Se încadrează la poziția 3.2.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite cidru de mere și/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție este egală sau mai mare de 3 bari, obținute din fermentarea completă sau parțială a merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome și zaharuri, și încadrate la codurile NC 2206 00.(6) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluție pentru băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1, se măsoară la temperatura de 20°C.8. La articolul 456 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;9. La articolul 456 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: s) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive.10. La articolul 456, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.4. La articolul XI, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XIArticolul 4 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:5. La articolul XIII punctul 1, alineatele (1^1) și (1^2) ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: (1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se mențin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă.(1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 și data de 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.6. După articolul XIII se introduce un nou articol, articolul XIII^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul XIII^1La articolul 5 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;  +  Articolul IILegea nr. 237/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Potrivit prevederilor alin. (1) sunt exonerate, de asemenea, de la plată debitele constatate după data de 14 octombrie 2018 în sarcina beneficiarilor de indemnizație aflați în evidența sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi.2. La articolul II, alineatul (2) se abrogă. 3. După articolul II se introduc patru noi articole, articolele III-VI, cu următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Sumele reprezentând indemnizații acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, recuperate de la beneficiari începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data de 1 martie 2019 se restituie într-o singură tranșă, începând cu data de 1 martie 2019 și până la data de 31 decembrie 2019.(2) Restituirea se realizează pe baza cererilor depuse de către beneficiari la casele județene de pensii sau, după caz, Casa de Pensii a Municipiului București, în a cărei evidență se află beneficiarul dreptului.(3) După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condițiilor pentru restituirea sumelor recuperate și calculează suma totală de restituit. (4) Nedepunerea cererii prevăzute la alin. (2) atrage nerestituirea sumelor.(5) Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleași mijloace de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.  +  Articolul IVDebitele care au avut drept cauză culpa debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității, care au avut drept urmare stabilirea eronată a indemnizației, nu fac obiectul scutirii de la plată și al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul VSumele care fac obiectul restituirii sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2015 și recuperate, total sau parțial, după caz, începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data de 1 martie 2019. Aceste sume se evidențiază prin contul de creditori.  +  Articolul VISumele ce urmează a fi restituite beneficiarilor în condițiile art. III alin. (1) nu se actualizează cu indicele de inflație și nu sunt purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 8 ianuarie 2019.Nr. 13.-----