ORDIN nr. 3.200 din 20 decembrie 2018privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 8 ianuarie 2019    Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 73.403 din 18.12.2018,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“, cod. 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04“, se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, textul de la ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.b) La capitolul II „Completarea declarației“, textul de la punctul 1 „Perioada de raportare“ se modifică și va avea următorul cuprins:1. Perioada de raportareÎn rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit și sfârșitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 - 31 decembrie 18). Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.c) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 2 „Secțiunea A «Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului»“, textul de la al doilea paragraf se elimină.d) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 8.3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:Rândul 8.4 - se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.e) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, la textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.f) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 12 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu și sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori.g) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 30 - se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.h) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate cu cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depășesc limitele prevăzute la art. 40^2 din Codul fiscal.i) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 42.3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:Rândul 42.3.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.j) La capitolul II „Completarea declarației“, după punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“ se introduce un nou punct, punctul 4 „Secțiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»“, cu următorul cuprins:4. Secțiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»:4.1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.4.2. În caseta «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.4.3. În rubrica «Nume, prenume/Denumire» se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.4.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2018.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Ionuț Mișa
    București, 20 decembrie 2018.Nr. 3.200.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.386/2016)-----