ORDIN nr. 3.898 din 27 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Capitolul I „Dispoziții generale“:– La punctul 1.3. „Moneda și cursul de înregistrare“, paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:La data întocmirii situațiilor financiare, creanțele și datoriile în valută, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, se reevaluează la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afișat pe site-ul Băncii Naționale a României.2. Capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“:– La punctul 3 subpunctul 3.1.8 „Conturi de regularizare și asimilate“, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează provizoriu în contul 473 «Decontări din operații în curs de clarificare». Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituția publică în termen de trei luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de trei luni pot fi reținute sume în contul 473 «Decontări din operații în curs de clarificare» numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite.3. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:3.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, grupa 28 „Amortizări privind activele fixe“, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2800800 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III, astfel:– 2800801 „Amortizarea programelor informatice“;– 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“.3.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe“, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2900800 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“;– 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“.3.3. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți“, se elimină contul contabil sintetic de gradul II 62902 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale“ și contul contabil sintetic de gradul III 6290200 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - reparații capitale“.3.4. La clasa 8 „Conturi speciale“, la grupa 89:a) se elimină conturile sintetice de gradul III 8910000 „Bilanț de deschidere“ și 8920000 „Bilanț de închidere“;b) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II și III, după cum urmează:– 891 „Bilanț de deschidere“;– 89101 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“;– 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“;– 89102 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“;– 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“;– 892 „Bilanț de închidere“;– 89201 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“;– 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“;– 89202 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“;– 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“.4. Capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“:4.1. La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“, se modifică preambulul de la instructarea contului 8062 „Credite deschise pentru cheltuieli proprii“ și va avea următorul cuprins: Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite țin evidența creditelor bugetare deschise de la buget4.2. La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 89:a) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 891 „Bilanț de deschidere“;b) se introduce și se instructează contul sintetic de gradul III 8910100 „Bilanț de deschidere“, astfel:Contul 8910100 «Bilanț de deschidere (pentru solduri)»Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor, inclusiv în situația în care se preia bugetul rămas de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanț. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora).Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.“;c) se introduce și se instructează contul sintetic de gradul III 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“, astfel:Contul 8910200 «Bilanț de deschidere (pentru total sume)»Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor preluate de la instituții publice reorganizate în cursul anului, în situația în care se preiau bugetul și execuția bugetară existente la data reorganizării, iar preluarea se efectuează pe total sume din balanța de verificare. În debitul contului se înregistrează total sume cumulate creditoare, iar în credit, total sume cumulate debitoare.Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.“;d) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 892 „Bilanț de închidere“;e) se introduce și se instructează contul sintetic de gradul III 8920100 „Bilanț de închidere“, astfel:Contul 8920100 «Bilanț de închidere (pentru solduri)»Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor, inclusiv în situația în care se predă bugetul rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanț. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora).Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.“;f) se introduce și se instructează contul sintetic de gradul III 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“, după cum urmează:Contul 8920200 «Bilanț de închidere (pentru total sume)»Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor predate, la instituțiile publice reorganizate în cursul anului, în situația în care se predau bugetul și execuția bugetară existente la data reorganizării, iar predarea se efectuează pe total sume din balanța de verificare. În debitul contului se înregistrează în roșu total sume cumulate creditoare. În creditul contului se înregistrează în roșu total sume cumulate debitoare.Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe“, se completează astfel:5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801 „Amortizarea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.  +  Articolul IIÎn întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 27 decembrie 2018.Nr. 3.898.-----