NORME METODOLOGICE din 9 februarie 2000de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 16 februarie 2000    ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole, care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi regimul concesionarii terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăţi.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi societăţilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale menţionate la art. 1, care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa.  +  Articolul 3 (1) Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se face, în numele statului, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în colaborare cu Fondul Proprietăţii de Stat, în baza unui protocol încheiat între ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, prin vânzare de acţiuni, vânzare de active şi prin privatizarea managementului, către: a) asociaţii constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, asociaţii constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura; b) persoane fizice sau juridice române ori străine. (2) Fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 terenurile pentru care societăţile comerciale au obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incinta, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social. (3) Persoanele fizice, acţionari sau locatori, vor fi puse în posesie efectivă şi li se vor elibera titluri de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Terenurile agricole şi terenurile aflate permanent sub luciu de apa nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.NORME METODOLOGICE:1.1. Protocolul încheiat între ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat are ca obiect atribuţiile principale ale instituţiilor implicate, precum şi transferul acţiunilor pe care le deţine Fondul Proprietăţii de Stat, în numele statului, la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.1.2. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este împuternicit sa exercite în numele statului toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999.1.3. În cazul în care valoarea terenurilor agricole şi a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa a fost inclusă în capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va mandata reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor respectivelor societăţi comerciale sa convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor în vederea aprobării diminuării capitalului social cu valoarea acestor terenuri.1.4. În cazul în care valoarea acestor terenuri a fost inclusă în capitalul social al societăţilor comerciale, acesta se va diminua cu valoarea de înregistrare în evidentele contabile existente la data constituirii societăţii comerciale sau a majorării capitalului social, după caz.1.5. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei numeşte noii reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor, cu consultarea Fondului Proprietăţii de Stat, şi poate menţine persoanele desemnate de către acesta ca reprezentanţi ai săi în organul de conducere al societăţii comerciale.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Capitolul 2 Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi delimitarea patrimoniului acesteia  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Agenţia Domeniilor Statului, instituţie de interes public de specialitate, finanţată din surse bugetare şi extrabugetare, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, având ca scop: a) exercitarea în numele statului a prerogativelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole şi terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, aparţinând domeniului privat al statului; b) concesionarea bunurilor, activităţilor şi serviciilor, precum şi a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat, aflat în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice, a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, a companiilor şi societăţilor naţionale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administraţie, format din 9 membri numiţi pe criterii de competenţa profesională prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, iar dintre membrii acestuia unul este desemnat sa îndeplinească funcţia de preşedinte. (2) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se fixează prin ordin de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani. (3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi pentru motive întemeiate de către autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficientei activităţii pe perioada cat au activat în consiliu. (4) Consiliul de administraţie ia decizii valabile în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (5) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe luna. (6) Consiliul de administraţie se poate convoca în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordinul autorităţii care i-a numit. (7) Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile acestuia şi în acest scop exercita următoarele atribuţii: a) încheie sau aproba încheierea de contracte de către Agenţia Domeniilor Statului; b) aproba operaţiuni de plati şi încasări în numele Agenţiei Domeniilor Statului; c) angajează şi reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în relaţii cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti; d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei raportul de activitate a Agenţiei Domeniilor Statului şi bugetul de venituri şi cheltuieli, adoptate de către consiliul de administraţie. (8) Atribuţiile consiliului de administraţie, modul de desfăşurare a şedinţelor acestuia, precum şi remunerarea membrilor săi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (9) Activitatea curenta a Agenţiei Domeniilor Statului este condusă de un director general executiv, numit de către preşedintele consiliului de administraţie, cu acordul consiliului de administraţie. (10) Directorul general executiv participa ca invitat la şedinţele consiliului de administraţie. (11) Preşedintele consiliului de administraţie poate să delege directorului general executiv dreptul de a angaja şi de a reprezenta Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti. (12) Controlul intern al operaţiunilor financiar-contabile ale Agenţiei Domeniilor Statului se realizează de către 3 cenzori numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Veniturile Agenţiei Domeniilor Statului, inclusiv cele obţinute din concesionare, vor fi depuse în conturi purtătoare de dobânzi şi se constituie într-un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii româneşti", la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, din care se finanţează programe de dezvoltare, programe de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programe de cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri şi alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficienta a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.NORME METODOLOGICE:2.1. Programele de dezvoltare, programele de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programele de cercetare, programele de dezvoltare a micilor fermieri şi alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficienta a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol şi terenul aflat permanent sub luciu de apa, aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, de universităţi şi unităţi de învăţământ cu profil agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi componenta comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Planurile cadastrale ale terenurilor agricole, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosinţă, se vor întocmi de oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi vor fi avizate pentru realitatea datelor de către toţi membrii comisiei de inventariere şi de Direcţia generală patrimoniu, fond funciar, cadastru şi îmbunătăţiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (4) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol încheiat între societăţile comerciale, institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, universităţile şi unităţile de învăţământ cu profil agricol şi silvic, pe de o parte, şi Agenţia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor. (5) La data predării-preluării terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului va întocmi balanţa terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 şi în anexa nr. 1, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedarii în conformitate cu prevederile legilor în domeniu vor fi declarate terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi vor putea fi concesionate în condiţiile legii. (6) Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, împreună cu structurile specializate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi va verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calităţii de acţionar sau de locator, conform art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare. (7) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constata ca au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din această lege sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul agricol. (8) În baza documentaţiei întocmite de Agenţia Domeniilor Statului şi de oficiul de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, avizată de direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana şi a municipiului Bucureşti şi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prefectul emite titluri de proprietate. (9) Agenţia Domeniilor Statului poate atribui persoanelor îndreptăţite suprafeţe de teren din domeniul privat al statului, în baza unor legi speciale de retrocedare sau de improprietarire, ulterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.NORME METODOLOGICE:3.1. Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedarii şi împroprietăririi, în baza unor legi speciale, şi va întocmi balanţa terenurilor agricole şi a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care aparţin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comercială.3.2. În situaţia formulării unor sesizări şi reclamaţii Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calităţii de acţionar sau de locator, iar în situaţia în care se constată că au fost săvârşite abuzuri prin acte administrative se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, sau pot sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.3.3. Agenţia Domeniilor Statului şi oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor întocmi documentaţia pentru terenurile care fac obiectul retrocedarii la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 şi la institutele şi staţiunile de cercetare, pe care o transmit spre avizare direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.3.4. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin împuterniciţii săi, directorii generali ai direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifica şi avizează documentaţia şi o transmite prefectului pentru emiterea titlurilor de proprietate.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 8 (1) Terenurile agricole aparţinând domeniului privat şi public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau staţiunilor de cercetări ştiinţifice, a universitatilor şi unităţilor de învăţământ cu profil agricol şi silvic, a companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe. (2) Până la privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăţilor naţionale, precum şi a institutelor sau staţiunilor de cercetări ştiinţifice, acestea vor avea un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare, aparţinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României. (3) Terenurile aflate în exploatarea unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, necesare în vederea desfăşurării activităţii, vor fi concesionate direct către acestea.NORME METODOLOGICE:4.1. Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, companiile şi societăţile naţionale de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice pot exercita, în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 în Monitorul Oficial al României, un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare şi aflate în domeniul privat al statului, formuland în acest sens o cerere către Agenţia Domeniilor Statului.Redeventa va fi stabilită de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului, în funcţie de clasele de calitate.4.2. Contractul de concesiune încetează de drept la data privatizării acestor unităţi.4.3. Terenurile din domeniul public şi privat al statului, aflate în exploatarea institutelor, staţiunilor de cercetări ştiinţifice, companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe stabilite de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.4.4. Terenurile agricole aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în administrarea universitatilor şi unităţilor de învăţământ cu profil agricol şi silvic, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe stabilite de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 9 (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenţie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, aparţinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut a intră în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată sa comunice Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondului Proprietăţii de Stat intenţia concesionarii, urmând a se declansa concomitent procedura de evaluare a acţiunilor deţinute de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la respectiva societate comercială şi procedura de concesionare prin efectuarea studiului de oportunitate a concesionarii. (2) În cazul în care investitorul interesat în concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apa solicita şi cumpărarea de acţiuni, cele trei instituţii, respectiv Agenţia Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondul Proprietăţii de Stat, vor constitui o comisie mixtă care va negocia clauzele celor două contracte, în conformitate cu metodele şi procedurile de privatizare prevăzute la cap. III.  +  Capitolul 3 Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului  +  Articolul 10 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului vor întocmi lista cuprinzând societăţile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare, lista care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (2) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va cuprinde: a) datele de identificare a agentului economic (denumirea societăţii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului); b) capitalul social şi structura actionariatului; c) procentul din capitalul social supus vânzării; d) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează a fi concesionata; e) termenul limita de declansare a procesului de privatizare.NORME METODOLOGICE:5.1. Veniturile încasate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende, precum şi din concesionarea bunurilor, activităţilor şi serviciilor se vărsa la bugetul de stat după deducerea următoarelor cheltuieli: a) cheltuieli proprii de organizare şi funcţionare, efectuate în scopul privatizării; b) cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării; c) costuri implicate de închiderea operationala, de dizolvarea şi de lichidarea societăţilor comerciale; d) suma plătită efectiv cumparatorilor în executarea garanţiilor acordate acestora de instituţiile publice implicate şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea sau stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile ca urmare a stabilirii în sarcina societăţii comerciale a unor obligaţii de conformare cu normele privind protecţia mediului sau a unor raspunderi rezultate ca urmare a poluarii mediului din activităţi trecute, care au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de oferta publică.Cheltuielile menţionate la lit. a) şi b) sunt limitate la 20% din veniturile obţinute din vânzări. În situaţia în care sumele rămase la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nu sunt îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. 1, majorarea plafonului acestora se face prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are obligaţia sa deruleze fondurile rezultate din operaţiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului. Dobânda pe care o va plati trezoreria statului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei se va stabili prin convenţie încheiată între părţi, în condiţiile legii.5.2. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei asigura publicarea listei cuprinzând societăţile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare.5.3. Procesul de privatizare a societăţilor comerciale se declanseaza concomitent cu procedura de concesionare a terenurilor agricole şi a celor aflate permanent sub luciu de apa din exploatarea acestor societăţi, cu excepţia societăţilor comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 11 (1) În baza protocolului ce va fi încheiat între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului şi în vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient şi transparent, pentru fiecare societate comercială scoasa la privatizare şi nominalizată în lista, reprezentanţii celor trei instituţii sunt obligaţi sa publice în mijloacele de informare în masa, inclusiv în sistemul electronic, anunţul publicitar privind vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului, deţinute de aceste societăţi în exploatare. (2) Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat şi a studiului de oportunitate întocmit de Agenţia Domeniilor Statului. (3) Anunţul publicitar elaborat de cele trei instituţii semnatare va cuprinde informaţii minime cu privire la: a) denumirea şi sediul societăţii comerciale; b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal; c) obiectul de activitate; d) capitalul social şi numărul de acţiuni puse în vânzare; e) structura actionariatului; f) suprafaţa terenului ce urmează a fi concesionata; g) locul şi data limita de cumpărare a caietului de sarcini; h) locul de unde se pot obţine alte date; i) locul şi data limita de depunere a ofertelor; j) alte date considerate importante de reprezentanţii celor trei instituţii, în baza procedurilor interne de lucru.NORME METODOLOGICE:6.1. Anunţul publicitar privind vânzarea acţiunilor, concomitent cu concesionarea terenurilor agricole şi a celor aflate permanent sub luciu de apa, aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, se da publicităţii de către Agenţia Domeniilor Statului.6.2. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat, publică anunţul privind vânzarea de acţiuni, iar Agenţia Domeniilor Statului, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat şi al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publică anunţul privind concesionarea terenurilor.6.3. Dosarul de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat va cuprinde: a) informaţii generale: denumirea, forma juridică, sediul principal şi, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul fiscal, codul poştal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de acţiuni puse în vânzare, valoarea nominală a acţiunilor şi structura actionariatului, obiectul de activitate, numărul şi structura numerică ale personalului salariat; b) date privind situaţia patrimonială, cu referire la:- terenuri: suprafaţa, amplasarea, destinaţia, valoarea contabila, situaţia juridică;- clădiri principale: amplasarea, suprafaţa - construită şi desfăşurată -, destinaţia, vechimea, valoarea neta contabila, situaţia juridică;- investiţii în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizarii;- participari la alte societăţi comerciale: denumirea şi numărul de înmatriculare ale acestor alte societăţi şi procentul deţinut din capitalul social;- bunurile mobile care fac obiectul unei garanţii reale mobiliare, bunurile asupra cărora poarta un privilegiu special;- bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, închiriere, asociaţie în participaţiune sau leasing;- drepturile de proprietate industriala deţinute: brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale;- litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în funcţie de calitatea procesuala; c) date privind situaţia economico-financiară: bilanţ simplificat conform bilanţului pe anul precedent şi conform ultimei balante din anul în curs, contul de profit şi pierderi la sfârşitul anului precedent şi la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează, şi activul net contabil la data la care se întocmeşte dosarul de prezentare, inclusiv obligaţiile societăţii comerciale faţă de instituţiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare şi dividende; d) certificat de sarcini fiscale; e) oferta de vânzare.6.4. Studiul de oportunitate va fi întocmit de Agenţia Domeniilor Statului şi va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 12Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi/sau în concesionarea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor proceda la depunerea unei scrisori de intenţie către: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, dacă sunt interesate numai în cumpărarea de acţiuni emise de aceste societăţi comerciale; b) Agenţia Domeniilor Statului, dacă sunt interesate numai în concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, inclusiv a bunurilor, activităţilor şi serviciilor accesorii acestor bunuri, aparţinând domeniului privat al statului şi deţinute în exploatare de societăţile comerciale nominalizate în lista data publicităţii conform art. 10; c) ambele instituţii, respectiv Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Agenţia Domeniilor Statului, dacă sunt interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale menţionate în lista data publicităţii conform art. 10, condiţionată de încheierea concomitenta a contractelor de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului privat al statului şi deţinute în exploatare de aceste societăţi.  +  Articolul 13 (1) După înregistrarea la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau la Agenţia Domeniilor Statului a unei scrisori de intenţie din partea unui investitor interesat, una dintre aceste instituţii va declansa procedura de privatizare, respectiv de concesionare, după anunţarea celeilalte instituţii şi a Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Acţiunile de privatizare şi/sau de concesionare se vor desfăşura în condiţii de eficienta şi transparenta. (3) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se va face de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat, în baza unui raport de evaluare, la preţul pieţei stabilit de cerere şi oferta, fără a exista un preţ minim de vânzare. (4) Pentru societăţile comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social şi care au fost scoase la vânzare de doua ori, fără a se inregistra vreo oferta, din comisia de negociere vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, astfel încât investitorii interesaţi să poată negocia atât valoarea acţiunilor, cat şi valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora. (5) Creditele cu garanţia statului, nerambursabile băncilor comerciale de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, restante la data de 31 decembrie 1998, trec la datoria publică în condiţiile legii.NORME METODOLOGICE:7.1. Vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale poate fi efectuată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat şi prin intermediul unui agent de privatizare.7.2. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate dispune întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridică, română sau străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială sau cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.7.3. Pentru societăţile comerciale mici şi mijlocii, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, raportul poate fi întocmit de funcţionari din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Fondului Proprietăţii de Stat.7.4. Instrucţiunile privind modul de întocmire a raportului de evaluare simplificat se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.7.5. Pentru întocmirea raportului de evaluare administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi sa pună la dispoziţie evaluatorului, în termenul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, toate datele necesare acestuia.7.6. Reprezentanţii în comisii desemnaţi de Ministerul Finanţelor împreună cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei vor fi împuterniciţi sa negocieze valoarea acţiunilor, valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 14 (1) Vânzarea acţiunilor către investitorii interesaţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode: a) licitaţie cu strigare sau în plic; b) negociere directa cu preselecţie. (2) În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie, salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul sa cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ţinerii licitaţiei, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% faţă de preţul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat. (3) În cazul vânzării de acţiuni prin negociere directa cu preselecţie, asociaţia constituită conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi asociaţiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 vor avea drept de cumpărare preferentiala a acţiunilor, în situaţia în care oferă un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit. (4) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul licitaţiei este preţul/acţiune, iar în cadrul negocierii se vor stabili clauze privind păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.NORME METODOLOGICE:8.1. Administratorii sau, după caz, directorii generali ai societăţilor comerciale au obligaţia de a afişa de îndată la sediul societăţii comerciale anunţul privind scoaterea la vânzare a acţiunilor acesteia.În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie, salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale, constituiţi în asociaţii în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul sa cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ţinerii licitaţiei, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% faţă de preţul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat.8.2. Metoda vânzării acţiunilor către investitorii interesaţi se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.Metodele vânzării de acţiuni pot fi următoarele:A. Licitaţia cu strigareCriteriul de departajare a ofertanţilor este preţul/acţiune.În aceasta situaţie preţul de pornire al licitaţiei este preţul de referinţa rezultat din raportul de evaluare.Acesta poate fi coborat sau urcat cu pasi de licitare stabiliţi înainte de începerea licitaţiei cu strigare, fără a exista un preţ minim de vânzare. Valoarea pasului de licitare este de 5% din preţul de referinţa.Dacă se oferă preţul de referinţa al licitaţiei, preşedintele comisiei va creşte gradual cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi accepta preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.Dacă nu se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va scădea preţul cu câte un pas de licitare, fără a exista un preţ minim de vânzare.În cazul în care mai mulţi ofertanţi oferă acelaşi preţ/acţiune, se recurge la procedura creşterii preţului cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi accepta preţul astfel ofertat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de referinţa al licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar.B. Licitaţia cu oferta în plicOferta de cumpărare se depune în plic sigilat şi semnat. Pe plic se inscriptioneaza: a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon şi de fax; b) organizatorul licitaţiei şi denumirea societăţii comerciale ale carei acţiuni fac obiectul vânzării. Conţinutul ofertei de cumpărare va fi cunoscut numai de către membrii comisiei de licitaţie, care au obligaţia să respecte caracterul confidenţial al datelor şi informaţiilor pe care le cuprinde aceasta.Ofertele trebuie să fie irevocabile şi sa conţină: a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice şi domiciliul, respectiv sediul acesteia; b) preţul şi modalitatea de plată oferite; c) alte elemente pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare.Preşedintele comisiei de licitaţie va deschide numai plicurile care conţin ofertele ofertanţilor prezenţi şi va anunta: a) numele sau denumirea ofertanţilor; b) documentele conţinute în plic; c) notificările depuse în scris de către ofertant, care modifica termenii unor oferte depuse anterior în cadrul aceleiaşi proceduri de licitare.Fiecare oferta, în ordinea deschiderii, este semnată de toţi membrii comisiei de licitaţie şi de ceilalţi ofertanţi.Evaluarea ofertelor de cumpărare se face de către membrii comisiei de licitaţie pe baza grilei de punctaj al ofertelor.Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care totalizează punctajul maxim. În cazul în care mai mulţi ofertanţi au întrunit acelaşi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit preţul cel mai mare. În situaţia în care se menţine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitaţie va organiza de îndată licitaţie cu strigare, la care se va solicita doar preţul, pachetul de acţiuni adjudecandu-se ofertantului care a oferit preţul cel mai mare.C. Negocierea directa cu preselecţiePrincipalele criterii de preselecţie în vederea alegerii investitorilor care participa la negocierea directa privind vânzarea de acţiuni sunt următoarele:- să aibă capacitatea de a face investiţii din fonduri proprii;- să facă dovada pregătirii tehnice şi organizatorice, îndeosebi în ceea ce priveşte asigurarea necesarului de utilaje şi de maşini agricole;- în cazul în care este agent economic, să facă dovada că nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat;- preţul oferit pe acţiune (prima oferta).Ponderea criteriilor de preselecţie, precum şi alte criterii specifice vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.Departajarea ofertantului/ofertanţilor care au fost selectaţi sa participe la negocierea directa se face pe baza grilei de punctare ale carei criterii principale sunt criteriul preţ/acţiune, modalitatea de plată şi programul de investiţii, cu respectarea clauzei privind păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.Protecţia salariaţilor înseamnă menţinerea personalului salariat existent pe o perioadă de cel puţin 3 luni, menţinerea a cel puţin 70% pe o perioadă de 6 luni şi din personalul salariat existent cel puţin 50% pe o perioadă de un an.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 15Asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi asociaţiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 pot cumpara acţiuni emise de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiind de următoarele facilităţi: plata în rate eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din preţul de adjudecare şi cu dobânda de 10% pe an.  +  Articolul 16 (1) Dividendele aferente acţiunilor dobândite de fiecare asociaţie din cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului. (2) Veniturile obţinute potrivit alin. (1) se transfera asociaţiei şi se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor şi pentru rambursarea creditelor contractate de asociaţie în vederea cumpărării de acţiuni.  +  Articolul 17 (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acţionarilor societăţii comerciale, iar asociaţiile vor figura în registrul acţionarilor societăţii comerciale şi se vor înscrie la registrul comerţului la poziţia "acţionar", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor. (2) Pentru acţiunile vândute cu plata în rate acţiunile neachitate se constituie gaj şi se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.NORME METODOLOGICE:9.1. Contractul de gaj se încheie concomitent cu contractul de vânzare cu plata în rate.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 18 (1) Iniţiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, care doresc sa concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secţiuni, vor adresa o scrisoare de intenţie concedentului, respectiv Agenţiei Domeniilor Statului. (3) După anunţarea celeilalte instituţii, respectiv Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 12, Agenţia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conţinând o evaluare tehnico-economică şi caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va supune spre adoptare Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului. (4) Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului de aprobare a concesionarii va cuprinde şi procedura de concesionare care poate fi: a) licitaţie cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiţionat concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apa de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale în exploatarea căreia se afla aceste terenuri; b) negociere directa cu preselecţie, dacă investitorul interesat condiţioneaza concesionarea terenurilor de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale ce deţine în administrare aceste terenuri.NORME METODOLOGICE:10.1. Agenţia Domeniilor Statului întocmeşte lista cuprinzând societăţile comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment, ale căror terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa pot face obiectul procedurii de concesionare fără declanşarea procedurii de privatizare.Lista va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va cuprinde:- datele de identificare a agentului economic;- suprafaţa totală de teren agricol ce urmează a fi concesionata.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:A. Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis  +  Articolul 19 (1) Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis se va face într-o singura etapa şi va avea drept scop concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului şi se aplică atunci când investitorul nu condiţioneaza concesionarea terenurilor de cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste bunuri. (2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente: a) redeventa oferită; b) capacitatea tehnica de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii; c) valoarea investiţiilor propuse, precum şi posibilităţi financiare de realizat.NORME METODOLOGICE:11.1. Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis se aplică în următoarele situaţii: a) în situaţia în care, după doua oferte succesive de privatizare prin vânzare de acţiuni concomitent cu concesionarea terenurilor agricole şi/sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, din exploatarea acestora nu s-a înregistrat sau nu a fost acceptată nici o ofertă; b) în cazul societăţilor comerciale agricole aflate în lichidare administrativă sau în faliment.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 20 (1) Concedentul va încheia contractul de concesionare cu ofertantul cel mai bine plasat în baza grilei de punctare. Condiţiile care au condus la declararea castigatorului concesiunii vor fi în mod obligatoriu clauze în contract. (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar. (3) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie liber de orice sarcini bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate. (4) Pentru investiţiile nerecuperate concedentul şi concesionarul vor conveni modul de recuperare a acestora.B. Procedura concesionarii prin negociere directa  +  Articolul 21Procedura concesionarii prin negociere directa se aplică în cazul în care investitorul interesat condiţioneaza cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă de concesionarea terenurilor deţinute în exploatare de aceste societăţi comerciale.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acţiunilor unei societăţi comerciale care face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, solicitând în scrisoarea de intenţie şi concesionarea terenului aparţinând domeniului privat al statului, deţinut în exploatare de aceste societăţi, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului au următoarele obligaţii:Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondul Proprietăţii de Stat întocmesc, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, respectiv cu ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul comisiei mixte definite la alin. (2), următoarele: a) nota privind propunerile de vânzare a acţiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi nota de preţ privind evaluarea acţiunilor; b) dosarul de prezentare privind oferta de vânzare a acţiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; c) anunţul de vânzare/oferta de vânzare; d) caietul de sarcini.Agenţia Domeniilor Statului întocmeşte studiul de oportunitate şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie hotărăşte şi asupra conţinutului caietului de sarcini şi totodată specifică: a) durata concesiunii; b) modul de calcul al redeventei şi modalitatea de plată; c) investiţiile făcute de concesionar; d) condiţiile de exploatare a concesiunii; e) obligaţiile de mediu; f) regimul bunurilor la încetarea concesiunii. (2) Comisia mixtă de negociere, constituită din 5-7 membri desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi de Agenţia Domeniilor Statului, va fi mandatata sa selecteze cea mai buna oferta şi sa negocieze condiţiile celor două contracte în baza dosarului de prezentare şi a caietului de sarcini, aprobate de cele trei instituţii. (3) În comisia mixtă fiecare membru dispune de un vot. (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune care va cuprinde: a) preţul pe acţiune şi modalitatea de plată; b) condiţiile caietului de sarcini al concesiunii. (5) Din acţiunile gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se poate rezerva o cota de până la 10% pentru asigurarea unei surse de constituire a fondului de reparaţii pentru terenurile preluate de stat în mod abuziv şi care nu pot fi restituite în natura, procedura care va fi stabilită de o lege specială.NORME METODOLOGICE:12.1. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţia Domeniilor Statului şi Fondul Proprietăţii de Stat au aceleaşi obligaţii prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, în situaţia în care iniţiativa vânzării acţiunilor şi concesionarii terenurilor aparţine Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.12.2. Caietul de sarcini va cuprinde şi elementele obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999.12.3. Studiul de oportunitate şi caietul de sarcini privind concesionarea terenurilor agricole şi a celor aflate permanent sub luciu de apa se întocmesc de Agenţia Domeniilor Statului şi se aproba de consiliul de administraţie al acesteia, pe baza mandatului dat de Fondul Proprietăţii de Stat şi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.12.4. În comisia mixtă hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.12.5. Grila de punctare poate cuprinde şi alte elemente pe lângă cele obligatorii prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Capitolul 4 Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa  +  Articolul 23 (1) Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale de doua ori şi a oferirii de facilităţi conform art. 15 nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăţi comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea membrilor adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sau la restructurarea societăţii prin vânzarea de active, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (2) Ferma de producţie agricolă, definită ca fiind unitatea de producţie ce insumeaza infrastructura investitionala şi terenurile aferente necesare desfăşurării procesului de producţie agricolă, constituie cea mai mica subdiviziune a unei societăţi agricole supuse privatizării. Ferma de producţie agricolă poate fi divizata numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.NORME METODOLOGICE:13.1. Centrele de profil sunt formate din unităţi de producţie specializate în unul dintre următoarele profiluri: agricol, pomicol, viticol, animal, prelucrarea industriala şi agroalimentara.13.2. În cazul divizării societăţii comerciale în ferme de producţie agricolă şi centre de profil, vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor se fac cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 24 (1) Vânzarea activelor societăţilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi de administratorul societăţii comerciale şi avizat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat. (2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitaţie cu strigare sau cu plic închis cu adjudecare, la cel mai bun preţ oferit. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel. (4) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au obligaţia sa întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către instituţiile abilitate şi publicării ei în presa.NORME METODOLOGICE:14. În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor aproba, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, restructurarea societăţii comerciale prin vânzarea de active, aceasta va aproba şi studiul de oportunitate şi va întocmi lista cuprinzând activele neutilizate oferite spre vânzare.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 25 (1) La cumpărarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă nu au dreptul sa participe membrii adunării generale a acţionarilor sau administratorii societăţilor vanzatoare. (2) Sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi utilizate de acestea pentru: a) rambursarea datoriilor; b) efectuarea de investiţii; c) finalizarea activităţii din principalul obiect de activitate. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.  +  Articolul 26 (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi au în derulare contracte de locatie de gestiune sau de închiriere pentru activele societăţii, altele decât terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apa, pot vinde prin negociere directa sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriaşii, dacă aceştia au efectuat investiţii în activele utilizate şi nu au obligaţii restante faţă de societatea comercială. (2) Contractul de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părţi şi cu scăderea valorii investiţiilor efectuate de către chiriaş, respectiv de locatar. (3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare este supusă avizului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.NORME METODOLOGICE:15. Negocierea directa sau încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriaşii, poate fi aprobată, în condiţiile legii, dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale de doua ori şi a oferirii de facilităţi fiscale, conform art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, nu a fost înregistrată şi/sau acceptată nici o ofertă.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 27 (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă pot vinde, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor şi de administrator, active cu plata în rate salariaţilor asociaţiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, în următoarele condiţii: a) avans minim de 20% din preţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi de administrator, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, dar nu mai mic decât valoarea contabila a acestuia; b) rate eşalonate pe un termen de 3-5 ani; c) dobânda anuală de 30%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacă va fi prevăzută în contract o clauza de cumpărare în favoarea utilizatorului.NORME METODOLOGICE:16. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate aproba vânzarea de active cu plata în rate salariaţilor asociaţiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale de doua ori şi a oferirii de facilităţi fiscale, conform art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, nu s-a înregistrat şi/sau nu s-a acceptat nici o ofertă.ORDONANŢA DE URGENŢĂ:  +  Articolul 28Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 29 (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte: a) nepublicarea listei cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează; b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate; c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vadit de a induce în eroare investitorul; d) neincluderea în caietul de sarcini a situaţiilor reale privind bunul supus concesiunii, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului; e) neintocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea preţului de oferta sau pentru stabilirea redeventei, ce stau la baza negocierii; f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare unei persoane în dăuna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă; g) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi, în vederea influentarii preţului de oferta sau a redeventei. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică individual personalului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondului Proprietăţii de Stat şi al Agenţiei Domeniilor Statului. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Finanţelor, prin agenţii săi împuterniciţi conform legii. (4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 31Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor comerciale agricole la care a început procedura de privatizare.  +  Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 33Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice prevederi contrare cu privire la privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, inclusiv prevederile cu privire la concesionarea terenurilor aflate în exploatarea acestor societăţi.-----