NORME din 7 decembrie 2018privind autorizarea instalațiilor nucleare
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2019  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 336 din 7 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 3 ianuarie 2019.
   +  Capitolul I Domeniu, scop, definiții  +  Secţiunea 1 Domeniu și scop  +  Articolul 1(1) Prin prezentele norme se stabilesc cerințele generale privind procesul și fazele de autorizare specifice pentru ciclul de viață al instalațiile nucleare. De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc cerințele generale privind autorizarea instalațiilor nucleare pentru fazele de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare.(2) Respectarea prevederilor prezentelor norme constituie o condiție obligatorie pentru autorizarea de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităților de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare ale unei instalații nucleare.(3) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât și solicitanților de autorizație pentru instalația nucleară.(4) Autorizarea instalațiilor nucleare pentru faza de dezafectare se face conform Normei privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 115/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2017.  +  Articolul 2Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalații nucleare:a) centrale nuclearoelectrice;b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de putere zero și ansambluri subcritice;c) reactoare nucleare de demonstrație;d) reactoare nucleare pentru producerea de energie și izotopi pentru scopuri medicale;e) orice alte instalații nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/1996), și pentru care CNCAN impune aplicarea acestor norme în procesul de autorizare.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 3Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în Legea nr. 111/1996 și în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017.  +  Capitolul II Prevederi generale privind fazele de autorizare pentru o instalație nucleară  +  Secţiunea 1 Fazele de autorizare  +  Articolul 4(1) Pentru detalierea aplicării prevederilor art. 8 alin. (8) din Legea nr. 111/1996, pentru ciclul de viață al instalațiilor nucleare, prin prezentele norme se stabilesc următoarele faze de autorizare a instalațiilor nucleare:a) autorizarea proiectului;b) amplasarea;c) construcția și montajul;d) punerea în funcțiune;e) exploatarea;f) dezafectarea.(2) Următoarele activități sunt considerate componente ale fazei de exploatare a instalației nucleare și sunt autorizate prin autorizația de exploatare pentru instalația nucleară:a) funcționarea de probă;b) funcționarea propriu-zisă;c) întreținerea, repararea, modificarea, inclusiv modernizarea și retehnologizarea, atât în ce privește activitățile efectuate în funcționare, cât și activitățile care se execută în opririle planificate și neplanificate;d) conservarea, atât în ce privește activitățile în vederea reluării funcționării, cât și activitățile în vederea dezafectării.  +  Secţiunea a 2-a Alte considerații privind autorizarea instalațiilor nucleare  +  Articolul 5(1) Autorizarea deținerii unei instalații nucleare este parte implicită din autorizațiile pentru fazele de amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare. Nu este necesară emiterea unei autorizații separate de deținere pentru instalațiile nucleare.(2) Deținătorul instalației nucleare trebuie clar identificat în documentația bază de autorizare și în autorizațiile emise de CNCAN.  +  Articolul 6(1) Pentru solicitanții de autorizații pentru instalații nucleare, autorizarea sistemelor de management pentru fazele de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare ale instalațiilor nucleare, obligatorie conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 111/1996, face parte integrantă din procesul de autorizare implementat conform prevederilor prezentelor norme.(2) Autorizația emisă de CNCAN în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pentru fiecare fază de autorizare, va include prevederi, limite și condiții specifice referitoare la sistemul de management al titularului de autorizație.  +  Articolul 7(1) Autorizarea deținerii informațiilor specifice nepublicate, referitoare la echipamente și componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare, din următoarele categorii, este parte implicită din autorizațiile pentru fazele de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare:a) manuale de proiectare, scheme tehnologice, desene, specificații tehnice pentru sistemele, structurile, componentele și echipamentele instalației nucleare, denumite în continuare prin abrevierea SSCE, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentație și control;b) coduri de calcul folosite la analize de fizica reactorului, analize termohidraulice, analize de tensiuni, analize de fiabilitate;c) analize de securitate nucleară deterministe și probabilistice;d) rapoarte privind activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică relevante pentru SSCE ale instalației nucleare și pentru comportarea instalației nucleare, în ansamblu, în diferite condiții de operare normală, precum și în situații de tranzient sau accident;e) orice alte documente, coduri de calcul și analize necesare pentru buna desfășurare a activităților din cadrul procesului de control al configurației de proiectare și/sau pentru menținerea bazelor de autorizare pentru instalația nucleară respectivă.(2) Pentru categoriile de informații menționate la alin. (1), în procesul de autorizare a unei instalații nucleare nu este necesară emiterea unei autorizații separate de deținere de informații specifice nepublicate referitoare la echipamente și componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare.(3) Autorizația emisă de CNCAN în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pentru fiecare fază de autorizare, va include prevederi, limite și condiții specifice referitoare la gestionarea informațiilor specifice nepublicate, referitoare la echipamente și componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare, în conformitate cu cerințele din normele specifice privind garanțiile nucleare.  +  Capitolul III Cerințe generale privind documentația bază de autorizare și condițiile de autorizare  +  Secţiunea 1 Documentația de autorizare  +  Articolul 8Cererea înaintată către CNCAN în vederea emiterii unei autorizații pentru o instalație nucleară, pentru fiecare din fazele de autorizare, trebuie să cuprindă următoarele informații:a) denumirea organizației solicitante și numele persoanelor desemnate să asigure conducerea efectivă a organizației, cel puțin două; componența consiliului de administrație, în cazul în care acesta are un rol în luarea deciziilor strategice privind organizația; structura organizatorică, actul constitutiv, statutul juridic și datele de contact;b) denumirea instalației propuse, împreună cu descrierea generală a principalelor caracteristici tehnice ale acesteia, inclusiv durata estimată a perioadei de exploatare a instalației nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire și activitățile de retehnologizare;c) datele de localizare/amplasare a instalației respective; acestea nu sunt necesare pentru emiterea unei autorizații de proiect;d) tipul de autorizație solicitat, respectiv autorizație pentru proiect, autorizație de amplasare, autorizație de construcție și montaj, autorizație de punere în funcțiune sau autorizație de exploatare, cu precizarea activităților componente menționate la art. 4 alin. (2) din prezentele norme;e) denumirea organizației sau principalelor organizații propuse să coordoneze și să desfășoare activitățile propriu-zise din faza pentru care se solicită autorizarea instalației nucleare, respectiv activități de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizația care deține instalația nucleară; numele persoanelor desemnate să asigure conducerea efectivă a acestor organizații; structura organizatorică, statutul juridic și datele de contact ale acestor organizații; sistemele de management ale acestor organizații trebuie să fie autorizate de CNCAN conform normelor aplicabile;f) lista documentelor anexate la cererea de autorizare, conform cerințelor din prezentele norme.  +  Articolul 9Cererea de autorizare pentru instalația nucleară, pentru fiecare fază, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) un raport, împreună cu documentele doveditoare aferente, care să demonstreze îndeplinirea efectivă a cerințelor aplicabile din art. 18 și 24 din Legea nr. 111/1996;b) raportul de securitate nucleară pentru faza respectivă, denumit în continuare prin abrevierea RSN, elaborat în conformitate cu cerințele și recomandările din normele și ghidurile specifice emise de CNCAN, care să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor legale și reglementărilor de securitate nucleară aplicabile;c) documentația sistemului de management aplicat activităților pentru care se solicită autorizarea, conform cerințelor din normele specifice emise de CNCAN privind sistemele de management în domeniul nuclear;d) lista sistemelor SSCE cu funcții de securitate nucleară; această listă poate fi inclusă în RSN;e) lista de reglementări, coduri și standarde aplicabile SSCE cu funcții de securitate nucleară, precum și detalii privind aplicarea acestora în activitățile de proiectare, analiză și verificare, execuție/fabricație, construcție și montaj, instalare, punere în funcțiune, testare, inspecție, întreținere și exploatare; această listă poate fi inclusă în RSN;f) autorizațiile, avizele și aprobările emise de alte autorități și organe competente;g) dovada achitării tarifului și taxei pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, conform regulamentului în vigoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10Pentru fazele de punere în funcțiune și exploatare, cererea de autorizare trebuie să fie însoțită de următoarele documente suplimentare față de cele prevăzute la art. 9:a) copii ale permiselor de exercitare necesare pentru personalul de conducere și pentru personalul operator, conform normelor CNCAN în vigoare;b) estimarea costurilor anuale asociate cu exploatarea instalației nucleare și dovada existenței/asigurării resurselor financiare aflate la dispoziția solicitantului de autorizație sau garantate pentru acoperirea acestor costuri de exploatare pentru toată durata de exploatare pentru care se solicită autorizația. În estimarea costurilor de exploatare se va ține cont de necesitatea investițiilor pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare, inclusiv prin activități de modernizare și retehnologizare, precum și de necesitatea de a asigura suficient personal calificat, care are competențele și îndemânările necesare, pentru toate activitățile importante pentru securitatea nucleară.  +  Articolul 11Cererea de autorizare conform art. 8 și documentația specificată la art. 9 trebuie transmise la CNCAN cu adresă însoțitoare, semnată de către conducerea organizației solicitante de autorizație.  +  Articolul 12Solicitantul de autorizație trebuie să pună la dispoziția CNCAN pentru evaluare orice alte documente suplimentare cerute de CNCAN în cadrul procesului de autorizare, necesare în vederea verificării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile în domeniul nuclear.  +  Articolul 13Documentația de autorizare va fi transmisă la CNCAN în limba română. Pot fi exceptate de la această cerință anumite rapoarte tehnice care fac parte din documentația de securitate nucleară, sunt incluse în raportul de securitate nucleară, constituie referințe bibliografice pentru acesta sau reprezintă informații suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare, cu condiția să fie puse la dispoziția CNCAN în limba engleză.  +  Secţiunea a 2-a Raportul de securitate nucleară  +  Articolul 14(1) RSN trebuie să includă evaluările de securitate nucleară specifice pentru instalația respectivă și amplasamentul acesteia, dacă acesta a fost stabilit. Domeniul de aplicare și nivelul de detaliere ale acestor analize trebuie să fie proporționale cu amploarea potențială și cu natura pericolelor relevante pentru instalația nucleară și pentru amplasamentul acesteia, dacă acesta a fost stabilit.(2) Formatul-cadru și conținutul RSN trebuie să fie conforme cu prevederile normelor și ghidurilor specifice emise de CNCAN pentru rapoartele de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare.(3) Pentru instalațiile nucleare și fazele de autorizare pentru care CNCAN nu a stabilit formatul-cadru și conținutul RSN prin norme sau ghiduri specifice, solicitanții de autorizație se vor asigura că RSN conține cel puțin informațiile prevăzute în anexa la prezentele norme. În situațiile în care anumite informații detaliate din cele prevăzute în anexa la prezentele norme nu sunt disponibile și nu sunt necesare în anumite faze ale procesului de autorizare, cum ar fi autorizarea proiectului sau autorizarea amplasamentului, se vor preciza fazele de autorizare pentru care se vor furniza informațiile respective.  +  Articolul 15(1) Pentru o instalație nucleară cu mai multe unități se va elabora RSN pentru fiecare unitate în parte, ca un document de sine stătător.(2) Pentru un amplasament cu mai multe instalații nucleare, RSN pentru fiecare instalație va conține și analiza interacțiunii dintre instalațiile de pe amplasament, atât pentru condiții de operare normală, cât și pentru condiții de accident, inclusiv pentru situații de accident inițiate de o cauză comună.  +  Articolul 16RSN se dezvoltă de-a lungul vieții instalației nucleare, după cum urmează:a) raportul de securitate nucleară pentru proiect se elaborează și se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obținerea autorizației pentru proiect;b) raportul inițial de securitate nucleară se elaborează și se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obținerea autorizației de amplasare;c) raportul preliminar de securitate nucleară se elaborează și se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obținerea autorizației de construcție și montaj;d) raportul final de securitate nucleară se elaborează și se înaintează la CNCAN spre evaluare pentru obținerea autorizației de punere în funcțiune și se actualizează după terminarea acestei faze, în vederea obținerii autorizației de exploatare.  +  Articolul 17(1) Informația care trebuie inclusă în RSN trebuie să fie suficient de detaliată pentru a permite evaluarea de către CNCAN a modului în care se asigură securitatea nucleară, prin considerarea tuturor aspectelor importante pentru securitatea nucleară și prin conformitatea cu cerințele din reglementările aplicabile.(2) Fiecare dintre capitolele RSN trebuie să includă lista referințelor bibliografice pentru capitolul respectiv.(3) Solicitantul de autorizație are obligația de a pune la dispoziția CNCAN, în forma cerută, toate referințele bibliografice utilizate la elaborarea RSN, împreună cu orice alte informații suplimentare cerute de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare.(4) Informațiile suplimentare solicitate de CNCAN pentru evaluare în cadrul procesului de autorizare pot include următoarele, fără a se limita la acestea:a) modelele, codurile de calcul și datele utilizate la efectuarea evaluărilor de securitate nucleară;b) codurile și standardele utilizate la proiectarea, operarea, verificarea și întreținerea SSCE importante pentru securitatea nucleară;c) specificațiile tehnice, desenele, schemele tehnologice, procedurile și manualele de proiectare și operare ale SSCE importante pentru securitatea nucleară;d) procedurile, ghidurile și planurile în baza cărora se asigură răspunsul la tranzienți, accidente și situații de urgență.(5) Modul și graficul de transmitere a documentelor la CNCAN se vor agrea împreună cu solicitantul de autorizație.  +  Secţiunea a 3-a Bazele de autorizare  +  Articolul 18Următoarele prevederi, informații și documente constituie bazele de autorizare pentru o instalație nucleară:a) cerințele din Legea nr. 111/1996;b) cerințele din normele emise de CNCAN aplicabile instalațiilor nucleare și relevante pentru activitățile din faza pentru care se solicită autorizația;c) cerințele din codurile și standardele acceptate sau impuse de CNCAN în procesul de autorizare;d) RSN pentru faza pentru care se solicită autorizația, aflat la ultima revizie/ediție acceptată de CNCAN;e) bazele de proiectare ale instalației nucleare; acestea sunt incluse în RSN și în alte documente care fac parte din documentația de securitate nucleară a instalației nucleare;f) limitele și condițiile din autorizațiile emise de CNCAN pentru respectiva instalație;g) analizele și evaluările de securitate nucleară efectuate de solicitantul/titularul de autorizație pentru demonstrarea conformității cu cerințele și recomandările din normele și ghidurile emise de CNCAN;h) cerințele, clarificările, derogările și dispozițiile formulate în scrisorile și procesele-verbale de control întocmite de CNCAN și adresate solicitantului/titularului de autorizație;i) prevederile sistemului de management al solicitantului/titularului de autorizație, respectiv prevederile din procedurile elaborate de solicitantul/titularul de autorizație și aprobate de CNCAN, în măsura în care acestea sunt relevante pentru limitele și condițiile din autorizațiile emise de CNCAN sau pentru conformitatea cu reglementările emise de CNCAN;j) angajamentele asumate de solicitantul/titularul de autorizație în procesul de autorizare și acceptate de CNCAN, documentate în corespondența oficială și în minutele de ședință emise în cadrul procesului de autorizare.  +  Secţiunea a 4-a Conducerea titularului de autorizație  +  Articolul 19(1) Conducătorii de la cel mai înalt nivel al organizației care solicită o autorizație pentru o instalație nucleară, pentru fazele de amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) cel puțin unul dintre aceștia să fie rezident în România;b) să exercite exclusiv funcția în care au fost numiți;c) cel puțin unul dintre aceștia să fie cetățean român;d) să aibă cunoștințele tehnice minime necesare pentru înțelegerea bazelor proiectării și funcționării instalației nucleare respective și a cerințelor din normele relevante emise de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 108/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2017;e) să nu aibă interese care pot fi în conflict cu obiectivele organizației, să nu fie membri în organizații antinucleare sau acționari în organizații concurente pe piață;f) să nu fi fost condamnați definitiv pentru fapte penale;g) să fie verificați și avizați conform legii de organele competente în domeniul siguranței naționale;h) să fie examinați de CNCAN, în baza evaluării documentelor care atestă experiența și calificarea profesională și a unui interviu cu o comisie formată din specialiști din cadrul CNCAN și să obțină permisele de exercitare necesare pentru personalul de conducere, conform normelor specifice emise de CNCAN, înainte de definitivarea pe post.(2) Cerințele de la alin. (1) se aplică în egală măsură și conducătorilor organizațiilor propuse să desfășoare activitățile propriu-zise de amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare a instalației nucleare, în situația în care acestea sunt diferite de organizația care deține instalația nucleară.  +  Capitolul IV Procesul de autorizare pentru instalația nucleară  +  Secţiunea 1 Considerații generale  +  Articolul 20(1) Procesul de autorizare implementat de CNCAN pentru instalația nucleară cuprinde următorii pași:a) verificarea cererii depuse de organizația solicitantă de autorizație, pentru a determina dacă include toate documentele și informațiile necesare, conform prezentelor norme;b) informarea solicitantului de autorizație despre necesitatea furnizării de documente și informații suplimentare, în situația în care documentația de autorizare depusă este incompletă;c) analiza și evaluarea documentației de autorizare, în particular evaluarea documentației de securitate nucleară a instalației nucleare, pentru verificarea conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile;d) solicitarea de clarificări, documente și informații suplimentare care trebuie puse la dispoziția CNCAN pentru analiză și evaluare, acolo unde este necesar;e) efectuarea inspecțiilor pentru verificarea conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile;f) dispunerea de acțiuni corective, prin stabilirea de dispoziții în procesele-verbale de control, acolo unde este necesar;g) analiza integrată a datelor provenind din evaluarea documentației de autorizare, în particular din evaluarea documentației de securitate nucleară a instalației nucleare și din constatările făcute în cadrul inspecțiilor, inclusiv din verificarea implementării tuturor acțiunilor corective dispuse, pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate prevederile legale și cerințele din reglementările aplicabile;h) documentarea bazelor pentru decizia de eliberare a autorizației, în situația în care CNCAN a constatat îndeplinirea tuturor prevederilor legale și a cerințelor din reglementările aplicabile;i) eliberarea autorizației, în care se consemnează limitele și condițiile impuse de CNCAN titularului de autorizație;j) verificarea, prin analize, evaluări și inspecții efectuate în mod periodic sau inopinat, a modului în care titularul de autorizație asigură conformitatea cu prevederile legale, reglementările aplicabile și limitele și condițiile din autorizație, pe toată perioada de valabilitate a autorizației.(2) În situația în care, în urma analizelor, evaluărilor și inspecțiilor efectuate de CNCAN la pașii specificați la alin. (1) lit. a)-g), se constată că solicitantul de autorizație nu poate demonstra îndeplinirea tuturor prevederilor legale și reglementărilor aplicabile, CNCAN respinge solicitarea de autorizare.(3) În vederea eficientizării procesului de autorizare, se recomandă ca potențialii solicitanți de autorizație, pentru oricare dintre fazele de autorizare a instalațiilor nucleare, să demareze activitățile de transmitere a documentației de autorizare relevante, conform prevederilor prezentelor norme și indicațiilor CNCAN, cu cel puțin 18 luni înainte de data la care se intenționează începerea efectivă a activităților pentru care este necesară eliberarea autorizației. Pentru o instalație nucleară aflată la prima autorizare, pentru oricare dintre fazele de autorizare, toată documentația de autorizare specificată la art. 9 trebuie trimisă la CNCAN pentru evaluare cel mai târziu cu 12 luni înainte de data la care este necesară eliberarea autorizației.(4) În cadrul procesului de autorizare, în urma evaluării și acceptării sau aprobării de către CNCAN a unor documente care fac parte din bazele de autorizare pentru diferite faze sau care prezintă angajamente și/sau o strategie de dezvoltare a unui proiect de durată îndelungată și care necesită resurse considerabile pentru asigurarea conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile în vederea solicitării și obținerii unei autorizații, CNCAN poate emite scrisori de confort care să certifice acceptarea respectivelor documente. O scrisoare de confort nu ține locul unei autorizații.  +  Articolul 21(1) Pe fiecare autorizație emisă de CNCAN se identifică numărul reviziei, data la care intră în vigoare și perioada de valabilitate.(2) Pe fiecare autorizație emisă de CNCAN se identifică organizația care deține instalația nucleară, ca titular de autorizație, precum și organizația sau principalele organizații care coordonează și desfășoară activitățile propriu-zise care fac obiectul autorizației, respectiv activități de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizația care deține instalația nucleară, iar sistemele lor de management sunt autorizate de CNCAN conform normelor aplicabile.(3) Autorizațiile eliberate de CNCAN sunt valabile pentru perioadele specificate în autorizații, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizații și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(4) Transferul instalației nucleare către un alt deținător face obiectul unei noi autorizări.(5) Schimbarea organizației sau principalelor organizații care coordonează și desfășoară activitățile propriu-zise acoperite de autorizație, respectiv activități de proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune sau exploatare, după caz, dacă acestea sunt diferite de organizația care deține instalația nucleară, face obiectul unei noi autorizări.(6) Eliberarea de către CNCAN a unei autorizații pentru o instalație nucleară nu îl scutește pe titularul de autorizație de obligația de a obține toate celelalte autorizații, acorduri, avize și aprobări necesare de la alte autorități și organe competente, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 22(1) Titularul de autorizație are obligația de a raporta la CNCAN orice modificări ale instalației sau ale documentației care a stat la baza autorizării instalației nucleare, cu potențial impact asupra limitelor și condițiilor din documentația de autorizare și/sau din autorizația emisă de CNCAN pentru respectiva instalație nucleară, inclusiv modificările SSCE cu funcții de securitate nucleară, precum și orice modificări ale statutului sau organizației titularului de autorizație, în vederea evaluării, aprobării și/sau modificării autorizației, după caz, în funcție de importanța acestora.(2) Revizuirea și modificarea unei autorizații emise de CNCAN se face la solicitarea titularului de autorizație sau la inițiativa CNCAN, atunci când este necesară modificarea limitelor și condițiilor din autorizație sau a informațiilor referitoare la organizația titularului de autorizație.(3) Revizuirea și modificarea unei autorizații la inițiativa CNCAN se poate face în urma modificării/actualizării legislației, în baza experienței de reglementare și de exploatare, în baza rezultatelor actualizării evaluărilor de securitate nucleară pentru instalația nucleară și pentru amplasamentul acesteia și/sau în baza rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare relevante. În aceste situații, titularul de autorizație va fi informat și va avea oportunitate de a-și preciza opinia cu privire la modificările propuse.(4) Procesul pentru evaluarea și implementarea modificărilor la o autorizație urmează pașii generici specificați la art. 20 alin. (1), iar amploarea și gradul de detaliu al verificărilor efectuate de CNCAN depind de complexitatea modificărilor tehnice sau a schimbărilor organizaționale care afectează instalația nucleară și/sau organizația titularului de autorizație.(5) Perioada de timp necesară evaluării de către CNCAN a documentației afectate de modificări și a impactului acestor modificări, precum și a revizuirii autorizației se va stabili de la caz la caz, în funcție de complexitatea modificărilor.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea proiectului unei instalații nucleare  +  Articolul 23(1) Autorizația pentru proiectul unei instalații nucleare se solicită la CNCAN în situația în care se intenționează obținerea unei confirmări a conformității proiectului cu cerințele de securitate nucleară aplicabile din normele emise de CNCAN, înaintea inițierii demersurilor pentru selectarea unui amplasament.(2) Autorizația de proiect emisă de către CNCAN, în urma verificării și constatării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile, are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor și condițiilor tehnice înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(3) Autorizația de proiect se anulează sau se revizuiește, după caz, atunci când cercetarea științifică sau rezultatele analizelor realizate cu coduri de calcul, metodologii sau modele îmbunătățite demonstrează că soluțiile propuse în proiect nu asigură îndeplinirea cerințelor de securitate nucleară cel puțin la nivelul demonstrat anterior.  +  Articolul 24Prevederile art. 23 nu se aplică pentru instalațiile aflate în fazele de amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune sau exploatare. Pentru acestea, evaluarea proiectului instalației nucleare face parte integrantă din procesul de autorizare specific fazelor respective, nefiind necesară autorizarea separată a proiectului.  +  Secţiunea a 3-a Autorizația de amplasare  +  Articolul 25(1) Autorizația de amplasare se emite de către CNCAN în urma verificării și constatării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu alte cerințe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru toate instalațiile nucleare cu funcționalitate proprie din patrimoniul solicitantului care se intenționează a fi construite pe un amplasament comun.(2) Autorizația de amplasare emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(3) Planul de activități specifice pentru amplasarea instalației nucleare se transmite pentru evaluare și aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităților de amplasare, CNCAN stabilește inspecții specifice.  +  Articolul 26(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației de amplasare, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obținut autorizația de construcție și montaj.(2) Procesul de reînnoire a autorizației de amplasare este similar celui implementat la autorizarea inițială a amplasamentului, diferențele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea inițială, a noilor informații relevante pentru amplasament și a conformității cu legislația și standardele curente, în baza documentației de securitate nucleară actualizate.  +  Articolul 27În situația în care pentru faza de amplasare se solicită o autorizație pentru o instalație al cărei proiect a fost autorizat de CNCAN conform prevederilor art. 23, proiectul va fi reanalizat luând în considerare specificul amplasamentului selectat, precum și conformitatea cu cerințele de reglementare în vigoare la momentul solicitării autorizației de amplasare.  +  Articolul 28În situația în care solicitarea de autorizație este formulată pentru amplasarea uneia sau mai multor instalații nucleare noi pe un amplasament autorizat anterior, pe care se găsesc deja alte instalații nucleare în fazele de construcție și montaj, punere în funcțiune, exploatare sau dezafectare, atât Raportul inițial de securitate nucleară pentru instalațiile noi, cât și RSN pentru instalațiile deja existente trebuie să fie elaborate, respectiv revizuite astfel încât să includă analiza interacțiunii dintre instalațiile de pe amplasament, inclusiv a creșterii riscului radiologic în cazul unor evenimente de cauză comună.  +  Articolul 29Pentru instalațiile nucleare aflate în fazele de construcție și montaj, punere în funcțiune sau exploatare, reevaluarea caracteristicilor amplasamentului face parte integrantă din procesul de autorizare specific fazelor respective și se documentează în RSN aferente, nefiind necesară reautorizarea amplasamentului.  +  Secţiunea a 4-a Autorizația de construcție și montaj  +  Articolul 30(1) Autorizația de construcție și montaj se emite de către CNCAN, în urma verificării și constatării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu alte cerințe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalație nucleară cu funcționalitate proprie din patrimoniul solicitantului.(2) Autorizația de construcție și montaj emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(3) Planul de activități specifice pentru construcția și montajul instalației nucleare se transmite pentru evaluare și aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităților de construcție și montaj, CNCAN stabilește inspecții specifice.(4) În situația în care proiectul detaliat în vederea construcției și montajului nu este finalizat pentru toate SSCE ale instalației nucleare, CNCAN poate emite autorizații parțiale de construcție și montaj, la cererea solicitantului de autorizație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.(5) Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear în vederea realizării construcției și montajului instalației nucleare se face conform Normelor privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 407/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006. Autorizația de construire se poate emite de CNCAN în baza conformității cu Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 407/2005, ca parte din autorizația de construcție și montaj emisă conform prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 31(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației de construcție și montaj, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obținut autorizația de punere în funcțiune.(2) Procesul de reînnoire a autorizației de construcție și montaj este similar celui implementat la autorizarea inițială, diferențele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea inițială, a noilor informații relevante pentru proiectul și amplasamentul instalației nucleare și a conformității cu legislația și standardele curente aplicabile, în baza documentației de securitate nucleară actualizate.(3) Prevederile de la alin. (1) și (2) se aplică și pentru instalațiile nucleare pentru care s-au sistat activitățile de construcție și montaj pentru o perioadă mai mare de 10 ani și pentru care se solicită reautorizarea în vederea finalizării construcției și montajului. Pentru aceste instalații, analiza detaliată a schimbărilor survenite de la autorizarea inițială include verificarea stării actuale a SSCE deja existente, a eficacității programelor sau măsurilor de management al îmbătrânirii și a modificărilor de proiect necesare pentru asigurarea conformității cu cele mai noi cerințe de securitate nucleară, în acord cu principiile aplicate la revizuirea periodică a securității nucleare din normele CNCAN.  +  Secţiunea a 5-a Autorizația de punere în funcțiune  +  Articolul 32(1) Autorizația de punere în funcțiune se emite de către CNCAN, în urma verificării și constatării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu alte cerințe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalație nucleară cu funcționalitate proprie din patrimoniul solicitantului.(2) Autorizația de punere în funcțiune emisă de către CNCAN are o perioadă de valabilitate de 5 ani, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(3) Planul de activități specifice pentru punerea în funcțiune a instalației nucleare se transmite pentru evaluare și aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităților de punere în funcțiune, CNCAN stabilește inspecții specifice.(4) Pentru introducerea inițială a combustibilului nuclear în instalație este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.(5) În situația în care nu au fost finalizate activitățile de construcție și montaj pentru toate SSCE și se dorește începerea punerii în funcțiune doar pentru anumite SSCE care au fost finalizate, CNCAN poate emite autorizații parțiale de punere în funcțiune, la cererea solicitantului de autorizație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.  +  Articolul 33(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației de punere în funcțiune, titularul poate solicita reînnoirea acesteia, dacă nu a obținut autorizația de exploatare.(2) Procesul de reînnoire a autorizației de punere în funcțiune este similar celui implementat la autorizarea inițială, diferențele constând în analiza detaliată a eventualelor schimbări survenite de la autorizarea inițială, a noilor informații relevante pentru proiectul și amplasamentul instalației nucleare și a conformității cu legislația și standardele curente, în baza documentației de securitate nucleară actualizate.  +  Secţiunea a 6-a Autorizația de exploatare  +  Articolul 34(1) Autorizația de exploatare se emite de către CNCAN, în urma verificării și constatării conformității cu prevederile legale și reglementările aplicabile, precum și cu alte cerințe specifice stabilite în procesul de autorizare, pentru fiecare instalație nucleară cu funcționalitate proprie din patrimoniul solicitantului.(2) Autorizația de exploatare eliberată de către CNCAN este valabilă pentru perioada estimată de solicitantul de autorizație, specificată în documentația de autorizare, pentru exploatarea în siguranță a instalației nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire și activitățile de retehnologizare, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.(3) În situația în care, în urma reevaluării, se constată posibilitatea exploatării instalației nucleare în condiții de siguranță pentru o perioadă mai îndelungată decât cea estimată inițial, titularul de autorizație poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației, în baza unei documentații tehnice justificative, care include analizele de securitate nucleară actualizate.(4) În situația în care, în urma reevaluării, se constată reducerea marjelor de securitate nucleară astfel încât perioada de exploatare estimată în bazele de autorizare nu poate fi atinsă, titularul de autorizație are obligația de a informa CNCAN în vederea modificării autorizației de exploatare.  +  Articolul 35(1) Pentru menținerea valabilității autorizației de exploatare, titularul de autorizație trebuie să asigure conformitatea cu bazele de proiectare și analizele și evaluările de securitate nucleară curente, documentate în Raportul final de securitate nucleară, actualizat periodic pe toată durata de exploatare a instalației.(2) Actualizarea analizelor și evaluărilor de securitate nucleară se va face ori de câte ori apar modificări semnificative în proiect, în starea instalației, sau când apar rezultate noi ale activităților relevante de cercetare și dezvoltare sau modificări în metodologia de analiză, cu impact asupra rezultatelor analizelor de securitate nucleară. Actualizarea analizelor și evaluărilor de securitate nucleară se va face cel puțin o dată la 10 ani, pentru a putea fi considerată în revizuirea periodică a securității nucleare.(3) În sprijinul îndeplinirii cerințelor de la alin. (1) și (2), titularul de autorizație trebuie să mențină actualizată, pe toată durata de exploatare a instalației nucleare, lista datelor utilizate în analizele de securitate nucleară.(4) Revizuirea periodică a securității nucleare trebuie efectuată de titularul de autorizație cel puțin o dată la 10 ani, începând de la data intrării în vigoare a autorizației de exploatare, în conformitate cu prevederile din Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2017, și din normele specifice emise de CNCAN.  +  Articolul 36(1) În situația în care o instalație nucleară necesită implementarea unor lucrări de retehnologizare complexe, pentru care este necesară o oprire cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină, CNCAN va revizui și va modifica autorizația de exploatare existentă pentru completarea limitelor și condițiilor din autorizație cu cerințe specifice privind activitățile de retehnologizare, supravegherea și verificarea acestor activități și repunerea în funcțiune a instalației nucleare după retehnologizare.(2) Planul de activități specifice pentru retehnologizarea instalației nucleare se transmite pentru evaluare și aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităților de retehnologizare, CNCAN stabilește inspecții specifice.(3) Repunerea în funcțiune a unei instalații nucleare aflate în faza de exploatare și pentru care s-au implementat lucrări de retehnologizare complexe se face în baza autorizației de exploatare pentru respectiva instalație, nefiind necesară emiterea unei autorizații separate de punere în funcțiune.(4) Pentru repunerea în funcțiune a instalației nucleare după retehnologizare este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.  +  Articolul 37(1) În situația în care o instalație nucleară aflată în faza de exploatare necesită o oprire planificată și o perioadă de conservare în vederea reluării funcționării sau în vederea dezafectării, titularul de autorizație va notifica această situație la CNCAN, împreună cu justificarea deciziei și planurile și procedurile pentru asigurarea securității nucleare a instalației pe perioada conservării. În această situație, CNCAN va revizui și va modifica autorizația de exploatare pentru stabilirea limitelor și condițiilor aplicabile stării de conservare, inclusiv cerințele care trebuie îndeplinite în cazul în care se intenționează repunerea în funcțiune a instalației nucleare, respectiv în cazul în care se intenționează dezafectarea.(2) Planul de activități specifice pentru conservarea instalației nucleare se transmite pentru evaluare și aprobare la CNCAN. Pentru verificarea anumitor aspecte importante ale activităților de conservare, CNCAN stabilește inspecții specifice.(3) Pentru repunerea în funcțiune a instalației nucleare după o perioadă de conservare este necesară aprobarea scrisă a CNCAN.  +  Capitolul V Obligațiile titularului de autorizație  +  Articolul 38(1) Responsabilitățile generale ale titularului de autorizație sunt stabilite în Legea nr. 111/1996 și în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2017.(2) Responsabilitățile specifice ale titularului de autorizație sunt stabilite în normele emise de CNCAN pentru instalațiile nucleare, pentru diferite faze și diferite domenii de activitate asociate proiectării, amplasării, construcției și montajului, punerii în funcțiune și exploatării instalațiilor nucleare, precum și în limitele și condițiile înscrise în autorizație.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 39Titularii de autorizații pentru instalațiile nucleare aflate în faza de exploatare la data intrării în vigoare a prezentelor norme pot solicita reautorizarea instalațiilor respective, conform prevederilor din prezentele norme, înainte de expirarea autorizațiilor existente.  +  Articolul 40Orice dispoziție contrară prevederilor prezentelor norme se abrogă la data intrării în vigoare a acestora.  +  Articolul 41Anexa face parte integrantă din prezentele norme.  +  ANEXĂla norme
  Conținutul minim al Raportului de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare
   +  Capitolul 1 Introducere și descrierea generală a instalației nucleareAcest capitol include următoarele informații:a) sumarul informației conținute în RSN și în principalele documente de referință care stau la baza elaborării RSN;b) descrierea generală a instalației nucleare, principalele caracteristici tehnice și moduri de operare;c) descrierea filozofiei de securitate nucleară care stă la baza proiectului instalației nucleare;d) comparația cu proiectele similare de instalații nucleare aflate în operare în România sau în alte țări;e) o scurtă prezentare a etapelor de realizare a instalației nucleare;f) descrierea organizațiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune, respectiv pentru exploatarea instalației nucleare, precum și a organizațiilor principalilor contractori;g) lista completă a tuturor standardelor, codurilor, normelor, reglementărilor și ghidurilor tehnice utilizate la proiectarea, amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune și, respectiv, exploatarea instalației nucleare, cu precizarea ediției aplicabile;h) analiza conformității cu legislația și actele normative naționale relevante aflate în vigoare, cu identificarea secțiunilor din RSN care conțin evaluările SSCE ale instalației nucleare și articolele aplicabile din normele de securitate nucleară emise de CNCAN;i) identificarea diferențelor semnificative între ediția precedentă a RSN și ediția curentă;j) lista modificărilor de proiect cu implicații de securitate nucleară implementate de la ediția precedentă a RSN transmisă la CNCAN și secțiunile din ediția curentă a RSN care conțin actualizările aferente;k) stadiul implementării acțiunilor corective rezultate din cea mai recentă revizuire periodică a securității nucleare și/sau din alte evaluări majore de securitate nucleară finalizate de la ediția precedentă a RSN, inclusiv lista modificărilor de proiect cu implicații de securitate nucleară propuse sau planificate pentru implementare.  +  Capitolul 2 Caracteristicile amplasamentuluiAcest capitol include informații referitoare la amplasamentul selectat sau, în cazul RSN pentru autorizația de proiect, la amplasamentul generic considerat în analizele de securitate nucleară:a) geografia și demografia amplasamentului; descrierea amplasamentului; granițele pentru stabilirea limitelor evacuărilor de efluenți; controlul zonei de excludere; monitorizarea zonei de populație redusă;b) caracteristicile luate în considerare în planurile de răspuns la situații de urgență, inclusiv pentru situațiile care ar necesita evacuarea populației din vecinătatea instalației nucleare;c) obiectivele economice, instalațiile industriale, căile de transport terestru, naval și aerian, obiectivele militare aflate în apropierea amplasamentului și impactul potențial al acestora asupra funcționării instalației nucleare în condiții de siguranță;d) condițiile meteorologice regionale și locale, monitorizarea acestora și modul în care sunt acestea reflectate în analizele de securitate nucleară pentru instalația nucleară;e) caracterizarea hidrologică a amplasamentului;f) caracterizarea geologică, seismologică și geotehnică a amplasamentului;g) evaluarea riscului asociat pericolelor externe specifice pentru amplasamentul instalației nucleare, inclusiv a riscului asociat potențialelor evenimente externe extreme, care depășesc bazele de proiectare; informațiile detaliate privind rezultatele acestei evaluări se pot prezenta în cap. 3, în subcapitolul dedicat analizelor de hazard/pericol;h) descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului pentru toate fazele de autorizare.Caracteristicile amplasamentului descrise și analizate în acest capitol cuprind atât caracteristicile actuale, cât și cele estimate pentru toată durata de viață a instalației nucleare.  +  Capitolul 3 Proiectarea SSCE importante pentru securitatea nuclearăAcest capitol include informații referitoare la:a) modul în care se implementează conceptul de protecție în adâncime;b) proiectarea clădirilor și structurilor instalației nucleare; bazele de proiectare pentru acestea;c) încadrarea SSCE cu funcții de securitate nucleară în categorii și clase de securitate nucleară;d) analizele de pericol/hazard; metodologia, codurile de calcul și ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor; concluziile și rezultatele analizelor și cerințele derivate din acestea, pentru:– analiza pericolului de incendiu;– analiza de hazard seismic;– analiza pericolului de inundații externe;– analiza pericolului de inundații interne;– analiza impactului ruperii conductelor care transportă fluide sub presiune;– analiza protecției împotriva efectelor tip proiectil;– analiza impactului fenomenelor meteorologice extreme;– analiza impactului evenimentelor cauzate de activități umane, cum ar fi: căderile de avioane de diferite categorii; analiza impactului evenimentelor datorate activităților din vecinătatea amplasamentului, ca de exemplu nori de gaz; explozii; interferențe electromagnetice;e) protecția SSCE împotriva efectelor datorate fenomenelor naturale, inclusiv proiectarea antiseismică;f) protecția SSCE împotriva efectelor de tip proiectil;g) protecția SSCE împotriva incendiilor interne;h) protecția SSCE împotriva inundațiilor din surse interne și externe;i) protecția SSCE împotriva condițiilor de mediu ce pot apărea în timpul operării normale sau în situații de accident;j) protecția SSCE împotriva efectelor dinamice și a forțelor de jet care pot fi produse ori cauzate indirect de ruperea conductelor de energie ridicată;k) protecția SSCE împotriva evenimentelor externe ce pot fi cauzate de activități umane;l) criteriile, metodologiile și procedurile de calificare la seism, la condiții de mediu și la interferențe electromagnetice, pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară;m) mecanismele de îmbătrânire a SSCE cu funcții de securitate nucleară și modul în care acestea au fost luate în considerare în proiectare; n) durata de viață estimată în instalație a SSCE cu funcții de securitate nucleară care nu pot fi înlocuite sau a căror înlocuire se poate face doar cu centrala în stare oprită, în procesul de retehnologizare;o) integritatea și performanța operațională a SSCE importante pentru securitatea nucleară și procesele prin care se asigură conformitatea cu intenția și cerințele de proiectare;p) experiența de exploatare relevantă și modul în care aceasta a fost utilizată în proiectarea SSCE, cu precizarea acțiunilor corective sau de îmbunătățire implementate;q) identificarea SSCE și a soluțiilor tehnice pentru care, în vederea obținerii autorizației de construcție și montaj, sunt necesare programe speciale de cercetare pentru a demonstra conformitatea instalației cu cerințele de reglementare aplicabile sau cu prevederile din codurile și standardele recomandate, acolo unde nu există cerințe specifice în legislația națională.  +  Capitolul 4 Reactorul nuclearAcest capitol este aplicabil doar instalațiilor nucleare care au în componența lor reactoare nucleare. Acest capitol include cerințele de proiectare și modul de îndeplinire a acestora, referitoare la:a) bazele generale de proiectare a reactorului;b) proiectarea mecanică a reactorului;c) proiectarea nucleară a reactorului;d) proiectarea termică și hidraulică a reactorului;e) proiectarea funcțională a sistemelor de control al reactivității;f) materialele structurale ale reactorului și mecanismelor de control al reactivității;g) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3; h) bazele de proiectare și asigurarea calității combustibilului nuclear;i) experiența de exploatare relevantă.  +  Capitolul 5 Sistemul primar de transport al căldurii și sistemele auxiliare și conexeAcest capitol este aplicabil doar instalațiilor nucleare care au în componența lor reactoare nucleare. Acest capitol include cerințele de proiectare și modul de îndeplinire a acestora, referitoare la:a) bazele de proiectare a sistemului primar de transport al căldurii (SPTC) și definirea limitei incintei sub presiune a agentului primar de răcire;b) proiectarea subsistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor SPTC;c) caracteristicile de performanță ale SPTC;d) asigurarea integrității structurale a componentelor SPTC și protecția la suprapresiune;e) măsurile implementate prin proiect pentru detectarea scurgerilor de agent primar de răcire;f) materialele utilizate la fabricarea componentelor SPTC;g) sistemele auxiliare și conexe SPTC, cum ar fi sistemele de colectare a agentului primar;h) sistemul moderator și sistemele auxiliare, pentru reactoarele la care moderatorul este separat de agentul primar de răcire;i) sursa finală de răcire și sistemele care asigură transferul căldurii din sistemul primar de răcire a reactorului către sursa finală de răcire, în condiții normale sau de accident;j) protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;k) cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare;l) experiența de exploatare relevantă și fiabilitatea SPTC și a sistemelor auxiliare și conexe.  +  Capitolul 6 Sistemele de securitateAcest capitol este aplicabil doar instalațiilor nucleare care au în componența lor reactoare nucleare. Acest capitol include descrierea, bazele de proiectare, cerințele de calificare, inspecție și testare și îndeplinirea acestora pentru:a) sistemele de oprire rapidă a reactorului nuclear;b) sistemele de răcire la avarie a zonei active;c) sistemul anvelopei reactorului;d) sistemele suport de securitate;e) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;f) cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare;g) experiența de exploatare relevantă și fiabilitatea sistemelor de securitate.Pentru alte instalații nucleare, care nu au în componența lor reactoare nucleare, acest capitol va include informații privind sistemele de securitate prevăzute în proiectul instalației nucleare pentru a preveni, respectiv pentru a limita eliberările de materiale radioactive în mediu, în caz de accident, astfel încât să prevină depășirea limitelor stabilite prin legislația în vigoare.  +  Capitolul 7 Instrumentația și controlul instalației nucleareAcest capitol include informații referitoare la:a) arhitectura generală a sistemului de instrumentație și control al instalației nucleare; bazele de proiectare;b) controlul parametrilor de proces;c) sistemele de protecție;d) sistemul de calcul și camerele de comandă principală și secundară;e) sistemele de monitorizare și alarmele asociate parametrilor importanți pentru securitatea nucleară;f) sistemele de comunicație și instrumentația aferentă, inclusiv pentru asigurarea comunicațiilor între camerele de comandă și centrele de răspuns la urgență;g) asigurarea securității cibernetice pentru sistemele de instrumentație și control, inclusiv pentru sistemele de comunicații;h) cerințele de calificare, întreținere, inspecție, supraveghere și testare pentru aceste sisteme;i) experiența de exploatare relevantă și fiabilitatea sistemelor de instrumentație și control.  +  Capitolul 8 Sistemele electriceAcest capitol include informații referitoare la:a) sistemul extern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare;b) sistemul intern de alimentare cu energie electrică, inclusiv bazele de proiectare;c) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;d) cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare;e) experiența de exploatare și fiabilitatea sistemelor electrice.  +  Capitolul 9 Sistemele auxiliareAcest capitol include informații referitoare la:a) sistemele tehnologice de apă;b) sistemele de manipulare și depozitare a combustibilului nuclear proaspăt și uzat;c) sistemele de încălzire, ventilare și condiționare a aerului;d) alte sisteme auxiliare importante pentru securitatea nucleară, după caz;e) bazele de proiectare pentru sistemele auxiliare;f) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;g) cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare;h) experiența de exploatare relevantă.  +  Capitolul 10 Sistemele de producere a energiei electrice/Turbina, generatorul și sistemele auxiliareAcest capitol este aplicabil doar centralelor nuclearoelectrice și reactoarelor de demonstrație.Acest capitol include informații referitoare la:a) sistemul turbină/generator;b) sistemul de condensat principal;c) sistemul de prize turbină;d) sistemul de abur viu;e) sistemul de apă de alimentare al generatorilor de abur;f) alte sisteme auxiliare;g) bazele de proiectare pentru fiecare din sistemele mai sus menționate;h) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;i) cerințele de calificare, întreținere, supraveghere, inspecție și testare;j) experiența de exploatare relevantă.  +  Capitolul 11 Managementul efluenților și deșeurilor radioactiveAcest capitol include informații referitoare la:a) inventarul de produși de fisiune din zona activă;b) activitatea din circuitul primar și din circuitul secundar de transport al căldurii;c) sursele potențiale de scurgeri de materiale radioactive;d) sistemele de gospodărire a deșeurilor radioactive solide;e) sistemele de gospodărire a deșeurilor radioactive lichide;f) sistemele de gospodărire a deșeurilor radioactive gazoase;g) descrierea modului în care se asigură protecția împotriva pericolelor relevante descrise în cap. 3;h) cantități estimate și/sau măsurate de efluenți lichizi, gazoși și deșeuri solide radioactive;i) limite de emisie și evaluări de doze;j) monitorizarea radioactivității efluenților;k) monitorizarea radiologică a mediului;l) strategia și/sau planul de dezafectare;m) programul de management a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;n) experiența de exploatare relevantă.  +  Capitolul 12 Protecția contra radiațiilorAcest capitol include informații referitoare la:a) considerente de proiectare pentru implementarea principiului ALARA - As Low As Reasonably Achievable;b) considerente de exploatare pentru implementarea principiului ALARA; c) zonarea radiologică;d) sursele de expunere la radiații ionizante;e) controlul expunerii la radiații și evaluarea dozelor pentru personalul ocupat profesional;f) sistemele și echipamentele utilizate pentru controlul și limitarea expunerii personalului ocupat profesional;g) experiența de exploatare relevantă.  +  Capitolul 13 Organizarea și conducerea activităților de exploatare a instalației nucleareAcest capitol include informații referitoare la:a) structura organizațiilor responsabile pentru proiectare, amplasare, construcție și montaj, punere în funcțiune și exploatare, rolurile și responsabilitățile entităților organizatorice, nivelurile de autoritate și interfețele interne și externe;b) turele de exploatare;c) modul de control al modificărilor structurii și resurselor organizației de exploatare cu posibil impact asupra securității nucleare;d) selectarea, încadrarea, pregătirea și calificarea personalului;e) prevederile legate de numărul de ore de lucru, starea de sănătate a personalului și regulile privind interzicerea consumului de alcool, droguri sau substanțe halucinogene;f) măsurile prin care se asigură menținerea și creșterea nivelului culturii de securitate și siguranță nucleară, pentru toate categoriile de personal;g) managementul configurației instalației nucleare;h) utilizarea experienței de exploatare interne și externe;i) procedurile instalației nucleare pentru operare normală și procedurile pentru răspunsul la tranzienți și situații de accident;j) planificarea și pregătirea răspunsului la situații de urgență;k) asigurarea protecției fizice a instalațiilor și materialelor nucleare de pe amplasament;l) asigurarea protecției împotriva amenințărilor cibernetice;m) interfața dintre securitatea nucleară și protecția fizică;n) planificarea și pregătirea opririlor periodice necesare pentru efectuarea inspecțiilor, testelor și reparațiilor care nu se pot efectua cu reactorul la putere;o) managementul opririlor neplanificate;p) evaluarea integrată a performanțelor de securitate nucleară de la începerea exploatării comerciale;În situația în care o instalație nucleară se pregătește pentru sau se află în proces de retehnologizare, acest capitol va include informații suplimentare referitoare la:q) programul de retehnologizare, cu identificarea activităților planificate sau implementate, cum ar fi, de exemplu, înlocuirea sau repararea SSCE;r) utilizarea experienței dobândite la retehnologizarea altor instalației nucleare similare;s) sistemul de management al organizației responsabile pentru efectuarea activităților de construcție-montaj;ș) procedurile pentru faza de construcție-montaj;t) pregătirea personalului implicat în realizarea activităților de construcție-montaj;ț) interfața dintre organizația responsabilă pentru efectuarea activităților de construcție-montaj și organizația responsabilă pentru punerea în funcțiune și exploatare;u) programul de asigurare a conformității cu proiectul;v) programele de verificare a SSCE instalate, inclusiv testarea preoperațională.  +  Capitolul 14 Programul de construcție și de punere în funcțiuneAcest capitol include informații generale referitoare la:a) programul de construcție și montaj și principalele etape ale acestuia;b) structura și capabilitățile organizației responsabile pentru efectuarea activităților de construcție-montaj;c) programul de punere în funcțiune a SSCE și principalele etape ale acestuia;d) structura și capabilitățile organizației responsabile pentru efectuarea activităților de punere în funcțiune; interfața cu organizația responsabilă pentru efectuarea activităților de construcție-montaj și interfața cu organizația responsabilă pentru desfășurarea activităților de operare;e) planurile de urgență pentru faza de punere în funcțiune;f) asigurarea protecției fizice a instalațiilor și materialelor nucleare de pe amplasament;g) rezultatele programului de punere în funcțiune.În situația în care pentru o instalație nucleară s-a finalizat procesul de retehnologizare, acest capitol va include informații referitoare la programul de repunere în funcțiune și conformitatea cu prevederile specifice din normele CNCAN aplicabile.  +  Capitolul 15 Analizele de securitate nucleară bază de proiectareAcest capitol include informații referitoare la:a) modul în care analizele deterministe și probabilistice sunt utilizate în fazele de punere în funcțiune și exploatare, pentru îmbunătățirea securității nucleare;b) programul de actualizare a analizelor de securitate nucleară în exploatare;c) analizele deterministe de securitate nucleară:– metodologia, codurile de calcul și ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor deterministe de securitate nucleară pentru accidentele bază de proiectare, cu justificarea alegerii lor;– obiectivele de securitate și criteriile de acceptare, inclusiv definirea și justificarea lor;– identificarea și clasificarea evenimentelor de inițiere și a combinațiilor de evenimente considerate în analize, cu justificarea alegerii lor;– ipotezele de analiză;– lista datelor din analizele de securitate nucleară bază de proiectare;– parametrii de declanșare pentru acțiunea automată a sistemelor de securitate nucleară;– analiza deterministă a tranzienților anticipați în exploatare;– analiza deterministă a secvențelor de accident luate în considerare la stabilirea bazelor de proiectare;– studii de sensibilitate și analize de incertitudini;– termenii-sursă și consecințele radiologice estimate pentru condițiile de accident analizate;– analiza îndeplinirii criteriilor de acceptare;d) conformitatea cu obiectivele de securitate nucleară din normele CNCAN;e) lista datelor utilizate în analizele de securitate nucleară.  +  Capitolul 16 Limitele și condițiile tehnice de operareAcest capitol include informații referitoare la:a) limitele și condițiile tehnice de operare;b) bazele tehnice pentru limitele și condițiile de operare;c) structura documentației care conține limitele și condițiile de operare;d) politicile și principiile de operare.  +  Capitolul 17 Sistemul de managementAcest capitol include informații referitoare la:a) sistemul de management al calității implementat în faza de proiectare;b) sistemul de management al calității implementat în faza de construcție și montaj;c) sistemul de management al calității implementat în faza de punere în funcțiune;d) sistemul de management al calității implementat în faza de exploatare;e) controlul neconformităților și programul de acțiuni corective;f) măsurile prin care se asigură îmbunătățirea continuă a securității nucleare și alinierea la standardele și bunele practici internaționale.Pentru o instalație nucleară aflată în faza de exploatare, lit. a), b) și c) reprezintă informații istorice. Includerea acestora în reviziile succesive ale Raportului final de securitate nucleară pentru instalația nucleară în faza de exploatare se poate face prin referințe.  +  Capitolul 18 Ingineria factorului umanAcest capitol include informații referitoare la:a) modul în care capacitățile și limitele performanțelor umane sunt luate în considerare în proiectarea și în exploatarea instalației nucleare;b) interfața om - mașină în camerele de comandă, în instalație și în centrele de răspuns la urgență;c) utilizarea analizelor de fiabilitate umană în proiectare, punere în funcțiune și exploatare;d) utilizarea analizelor de fiabilitate umană în elaborarea procedurilor importante pentru securitatea nucleară, cum ar fi procedurile de răspuns la alarme, procedurile de operare la urgență etc. și în dezvoltarea programelor de pregătire;e) programul de verificare și validare a procedurilor din punctul de vedere al performanțelor umane;f) utilizarea simulatoarelor pentru pregătirea personalului de operare;g) programul de management al performanțelor umane.  +  Capitolul 19 Evaluările probabilistice de securitate nucleară și analizele de accident severAcest capitol este solicitat doar pentru instalațiile nucleare care au în componența lor reactoare nucleare. Acest capitol include informații referitoare la:a) evaluările probabilistice de securitate nucleară (EPSN):– metodologia, codurile de calcul/programele software și ghidurile folosite pentru efectuarea EPSN;– EPSN de nivel 1 și 2, efectuate în conformitate cu cerințele din normele CNCAN aplicabile;– EPSN de nivel 3, dacă sunt disponibile, în conformitate cu standardele și bunele practici la nivel internațional;b) analizele pentru evenimente care depășesc bazele de proiectare ale instalației nucleare, inclusiv analizele de accident sever; secvențele de accidente severe reprezentative și criterii de selectare a acestora;c) strategia și ghidurile de management al accidentelor severe;d) sistemele, structurile și echipamentele prevăzute pentru reducerea consecințelor accidentelor care depășesc bazele de proiectare ale instalației nucleare, inclusiv pentru managementul accidentelor severe.
  -----