LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), litera h) se abrogă.2. La articolul 7 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 5 și 6. În cazul unităților/fermelor de producție, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cadrul inspecțiilor și controalelor prevăzute la alin. (1), organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, și să se asigure că analiza probelor prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produse alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, sau în laboratoarele de referință desemnate conform art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.4. La articolul 8, alineatele (3^2) și (3^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecții tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelevă probe de sol, din plante și din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.(3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale și de referință cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 12 și art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale5. La articolul 8, după alineatul (3^5) se introduce un nou alineat, alineatul (3^6), cu următorul cuprins:(3^6) Condițiile și procedurile detaliate de colectare, procesare, definirea scopului analizelor și transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul importurilor de produse ecologice din țări terțe, verificarea lotului și vizarea certificatului de inspecție se efectuează de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentelor, autoritate competentă relevantă pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 12 decembrie 2008.7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Regulile naționale privind importul de produse ecologice din țări terțe, pe teritoriul României se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.8. Articolul 13 se abrogă.9. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „organism de inspecție și certificare“ se înlocuiește cu sintagma „organism de control“.  +  Articolul IIOrdinele autorităților publice competente prevăzute la art. 8 alin. (3^3) și (3^6), precum și la art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se elaborează și se publică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 decembrie 2018.Nr. 352.-----