LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de supraveghere și control, precum și de sancționare a eventualelor contravenții săvârșite de:a) persoanele ce operează stații de radiocomunicații, serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, denumite în continuare SMAS, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, denumite în continuare SMMS, serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, denumit în continuare SRCNI, precum și în serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile, denumit în continuare SMT;b) radioamatori.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) autorizație de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare și se acordă unei persoane cu domiciliul sau rezidența pe teritoriul României dreptul de a opera o stație de radiocomunicații în benzile de frecvențe radio atribuite serviciului de amator;b) certificat de operator - act prin care se atestă că o persoană deține nivelul de cunoștințe necesar pentru operarea unei stații de radiocomunicații conform legii în SMAS, SMMS, SRCNI și SMT;c) certificat de radioamator - act prin care se atestă că titularul deține cunoștințele și aptitudinile necesare operării unei stații de radiocomunicații în serviciul de amator;d) operator stație de radiocomunicații - persoană care operează o stație de radiocomunicații în SMAS, SMMS și SRCNI;e) operator stație de radiocomunicații în SMT - persoană care operează și coordonează activitatea stațiilor de radiocomunicații;f) responsabil cu radiocomunicațiile - persoană care operează, coordonează și controlează activitatea stațiilor de radiocomunicații în SMAS, SMMS, SRCNI și SMT;g) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicații având ca scop autoinstruirea, intercomunicarea și investigațiile tehnice realizate de radioamatori autorizați și certificați conform legii, ce sunt interesați de tehnica radio în scop personal și fără interes pecuniar;h) stație de radiocomunicații - unul sau mai multe emițătoare și receptoare sau un ansamblu de emițătoare și receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicații.(2) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile și definițiile termenilor și expresiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) În domeniul prevăzut la art. 1 lit. a), operarea și coordonarea activității stațiilor de radiocomunicații în SMT sau operarea stațiilor de radiocomunicații în SMAS, SMMS și SRCNI sunt/este permise/permisă doar persoanelor care dețin certificatul de operator corespunzător.(2) Titularul certificatului de operator are următoarele obligații:a) să opereze doar stații de radiocomunicații corespunzătoare tipurilor și categoriilor de certificate al căror titular este;b) să coordoneze, să controleze, să îndrume și să răspundă pentru activitatea desfășurată la stațiile de radiocomunicații sau la rețelele de comunicații electronice al căror responsabil este;c) să dețină certificatul de operator asupra sa ori la stația de radiocomunicații, în timpul serviciului;d) să respecte datele înscrise în autorizațiile acordate conform legii și să opereze numai stații de radiocomunicații autorizate conform actelor normative în vigoare;e) să permită desfășurarea activității de supraveghere și control.(3) Titularului unui certificat de operator îi este interzis:a) să recepționeze, în mod intenționat, traficul stațiilor de radiocomunicații care nu sunt parte a aceleiași rețele de comunicații electronice și să ia legătura cu asemenea stații, iar, în cazul în care recepția a avut ori are loc, în mod neintenționat, să divulge existența și conținutul mesajelor recepționate, să le publice sau să le folosească în orice mod;b) să transmită sau să permită transmiterea de semnale neidentificabile;c) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje care conțin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;d) să transmită sau să permită transmiterea de semnale false sau înșelătoare sau să folosească indicative, coduri, cifruri, prescurtări sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale în vigoare;-e) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje sau semnale superflue;f) să obstrucționeze ori să zădărnicească efectuarea activității de supraveghere și control;g) să permită accesul persoanelor care nu posedă certificatul de operator corespunzător la aparatura și la instalațiile ce compun stația de radiocomunicații.(4) Prevederile alin. (2) și alin. (3) lit. a) nu se aplică în cazul calamităților naturale, asistenței umanitare și nici în situațiile care pun în primejdie vieți umane sau bunuri materiale.  +  Articolul 4(1) În domeniul prevăzut la art. 1 lit. b), autorizarea în serviciul de amator este permisă în scopurile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Titularul unei autorizații de radioamator are următoarele obligații:a) să transmită complet și corect indicativele de apel în conformitate cu actele normative în vigoare;b) să respecte parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanță, indiferent de stația de la care lucrează radioamatorul: a sa proprie, de radioclub, deținută de o altă persoană sau pusă la dispoziție către un alt radioamator;c) să nu transmită date și informații ce nu au legătură cu activitatea de radioamator ori care au caracter comercial sau a mesajelor care conțin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;d) să nu intercepteze mesajele transmise de operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații decât cel de amator sau, în situația în care interceptarea mesajelor are loc accidental, să nu divulge existența sau conținutul mesajelor recepționate, să nu se folosească de acestea sub nicio formă, cu excepția situațiilor de urgență sau a altor interese publice;e) să nu realizeze legături radio cu operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu își comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;f) să nu utilizeze stația radio fără acordul scris al deținătorului acesteia;g) să mențină o copie audio a traficului realizat pe stația radio pentru o durată de un an, în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare;h) să întocmească un jurnal de trafic în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare, să îl întocmească corespunzător, să menționeze identitatea radioamatorilor care au utilizat stația radio și a parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate de un alt radioamator, în mod direct sau de la distanță;i) să efectueze reglajele la emițătorul stației de amator doar cu utilizarea unei antene artificiale neradiante;j) să permită desfășurarea activității de supraveghere și control.(3) Deținătorul unei stații de radioamator trebuie să asigure:a) respectarea parametrilor de emisie și a conținutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanță, de către orice radioamator care lucrează pe o stație a radioclubului la care el este responsabil sau pe stația radio deținută în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare și să mențină o copie audio a traficului realizat pe stația radio respectivă;b) menționarea, în jurnalul de trafic, a identității radioamatorilor care au utilizat stația de radioclub la care este responsabil sau stația radio deținută în mod direct sau de la distanță, precum și parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate;c) punerea la dispoziție a unei stații radio doar către persoane care dețin calitatea de radioamator.  +  Articolul 5Activitatea de supraveghere și control desfășurată în scopul asigurării îndeplinirii dispozițiilor prezentei legi se exercită de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.  +  Articolul 6Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:a) operarea și coordonarea activității stațiilor de radiocomunicații în SMT sau operarea stațiilor de radiocomunicații în SMAS, SMMS ori SRCNI, de către persoane care nu dețin certificatul de operator corespunzător ori acesta le-a fost suspendat; b) operarea unei stații de radiocomunicații în alte benzi de frecvențe radio decât cele atribuite serviciului de amator ori operarea stației de către persoane ce nu dețin ori le-a fost suspendată autorizația de radioamator;c) refuzul personalului operator al stațiilor de radiocomunicații menționate la art. 1 lit. a) ori a radioamatorului de a se supune controlului sau obstrucționarea efectuării controlului de către personalul de control al ANCOM, împuternicit în acest scop.  +  Articolul 7Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, în domeniul menționat la art. 1 lit. a), următoarele fapte:a) nerespectarea de către personalul operator al stațiilor de radiocomunicații a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. g);b) nerespectarea de către personalul operator al stațiilor de radiocomunicații a obligației prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), cu excepția situațiilor care privesc calamități naturale, asistența umanitară ori situațiile care pun în primejdie vieți umane sau bunuri materiale;c) nerespectarea de către personalul operator al stațiilor de radiocomunicații a obligației prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c);d) nerespectarea de către personalul operator al stațiilor de radiocomunicații a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e).  +  Articolul 8(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, în domeniul menționat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale titularului unei autorizații de radioamator:a) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a);b) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b);c) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c);d) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d);e) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e);f) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f);g) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. g);h) nerespectarea de către radioamator a obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. h);i) nerespectarea de către radioamator a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. i).(2) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, în domeniul menționat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale deținătorului stației de radioamator:a) nerespectarea parametrilor de emisie și a conținutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanță, de către orice radioamator care lucrează pe o stație a radioclubului la care el este responsabil sau pe stația radio deținută, în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare ori lipsa copiei audio a traficului realizat pe stația radio deținută;b) lipsa menționării, în jurnalul de trafic, a identității radioamatorilor care au utilizat stația de radioclub sau stația radio deținută, în mod direct sau de la distanță, precum și lipsa parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate;c) punerea la dispoziție a unei stații radio către o persoană care nu deține calitatea de radioamator.  +  Articolul 9(1) Contravențiile prevăzute la art. 6 se sancționează astfel:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 6 lit. a), cu amendă de la 2.200 lei la 3.300 lei;b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 6 lit. b) și c), cu amendă de la 2.500 lei la 7.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la art. 7 se sancționează astfel:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 7 lit. a) și b), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;b) în cazul contravenției prevăzute la art. 7 lit. c), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;c) în cazul contravenției prevăzute la art. 7 lit. d), cu amendă de la 500 lei la 6.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 8 se sancționează astfel:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), c), d) și f), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și i), precum și în cazul contravențiilor stabilite în art. 8 alin. (2) lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 5.500 lei;c) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e), g) și h), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;d) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și c), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei.(4) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 6 lit. b) și c) și art. 7 lit. a) și b), personalul de control poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și sancțiunea complementară a suspendării autorizației de radioamator sau a certificatului de operator, după caz, pentru o perioadă de până la 6 luni sau retragerea acestora.(5) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se pot actualiza cu rata inflației prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 10Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul de control din cadrul ANCOM, împuternicit în acest scop prin decizie a președintelui.  +  Articolul 11Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul operării stațiilor de radiocomunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 decembrie 2018.Nr. 356.------