ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018  Având în vedere exigența creării unui cadru legislativ clar și previzibil pentru sprijinirea în continuare a dezvoltării tuturor comunităților locale, pentru atingerea indicatorilor Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, și anume finanțarea a până la 9.500 de obiective de investiții, din care cel mult 2.500 de creșe și grădinițe și cel mult 2.000 de unități de învățământ preuniversitar, se impune intervenția legislativă de urgență.Precum și faptul că, la acest moment, pentru unele obiective de investiții din cadrul Etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală introduse la finanțare în baza prevederilor art. 38 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a nu sunt încheiate contracte de finanțare, întrucât documentațiile tehnico-economice sunt în diferite stadii de evaluare, altele sunt în diferite etape de analiză, solicitându-se de la beneficiari completări sau clarificări privind conținutul documentațiilor, alte documentații nu au fost încă depuse de către beneficiari întrucât sunt revizuite sau urmează a fi revizuite în conformitate cu modificările solicitate prin anumite avize, acorduri sau în funcție de clarificarea regimului juridic al terenului pe care urmează să se realizeze obiectivele de investiții, astfel că documentațiile în ediție finală urmând a fi înaintate spre analiză în anii următori, consecința directă fiind că contractele de finanțare nu se pot încheia până la finalul anului 2018.Astfel, este necesar și de maximă celeritate ca prin prezentul act normativ să se creeze mecanismul prin care creditele de angajament rămase neutilizate din diverse cauze, pe parcursul perioadei de derulare a programului, respectiv în perioada 2017-2020, să se utilizeze în continuare, pentru încheierea angajamentelor legale cu beneficiarii cărora le-au fost alocate sume prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și nu au contracte de finanțare încheiate datorită situațiilor descrise anterior, cu respectarea limitei maxime a sumei alocate pentru derularea Programului etapa a II-a, de 30 de miliarde lei.Sunt imperios necesare crearea și detalierea acestui mecanism întrucât, conform prevederilor art. 4 alin. (6), coroborat cu art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care ordonatorii de credite nu încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv, în vederea realizării acțiunilor multianuale, acestea nu mai pot fi utilizate, intervine nulitatea de drept a creditelor de angajament neutilizate la sfârșitul anului bugetar, iar programul, așa cum a fost el aprobat, nu va putea fi implementat, nefiind atinse obiectivele și indicatorii preconizați ai Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a. Având în vedere că în cadrul Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a există credite de angajament care se disponibilizează permanent, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziții publice sau datorită renunțării la finanțarea obiectivelor de investiții prin program, fiind identificate de către beneficiari alte surse de finanțare, propunem ca, pe model similar programelor finanțate cu fonduri europene, bugetul alocat programului PNDL II pe perioada 2017-2020 să fie valabil în integralitatea lui, iar pentru obiectivele de investiții din lista aprobată în prezent prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, să se poată încheia contracte de finanțare în continuare pe toată durata de derulare a etapei a II-a a programului după analizarea documentației tehnico-economice și elaborarea fișei-sinteză în condițiile legii.Estimăm că neadoptarea prezentului act normativ ar duce la imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor asumați prin program, la neutilizarea bugetului alocat PNDL II, în cuantum de 30.000.000.000 lei, și la nerealizarea numărului de 9.500 de obiective, aspecte care ar afecta un număr însemnat de beneficiari, unități administrativ-teritoriale din România care au aplicat la finanțare pentru a realiza în comunitățile lor cele 10 servicii esențiale, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, și la întreruperea circuitului economic întrucât au fost realizate cheltuieli de natura investițiilor publice odată cu realizarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice, au fost angajate sume pentru realizarea consultanței pentru procedurile de achiziții de lucrări, au fost încheiate contracte de lucrări/prestări servicii încheiate între prestatori și beneficiari care nu ar mai utiliza fondurile alocate, fără promovarea ordonanței de urgență pentru adoptarea unor măsuri financiar-fiscale, și astfel nu ar mai beneficia de sprijinul autorităților publice centrale pentru dezvoltare locală prin PNDL II.Pe parcursul derulării Programului național de dezvoltare locală Etapa a II-a, multianual 2017-2020, creditele de angajament pot fi dezangajate, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziții publice sau datorită renunțării la finanțarea obiectivelor de investiții, beneficiarii identificând alte surse de finanțare, astfel, în scopul utilizării eficiente a creditelor de angajament alocate programului pe cei 4 ani se propune instituirea prezentului mecanism de contractare a sumelor rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării programului în limita sumei de 30.000.000.000 lei.Consecința negativă generată de neadoptarea prezentului act normativ este, de asemenea, neîncheierea unui număr însemnat de contracte de finanțare aferente obiectivelor de investiții aprobate la finanțare în cursul anului 2018, reprezentând 26,20% din numărul total de obiective de investiții identificate ca fiind necesare pentru asigurarea dezvoltării locale și coeziunii teritoriului național și astfel, condamnarea unui număr foarte mare de unități administrativ-teritoriale la subdezvoltare, la lipsa unor servicii esențiale care să asigure calitatea corespunzătoare a vieții tuturor cetățenilor în România.Și ținând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații a căror reglementare este necesară și nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017 și 2018, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 113.-----