ORDIN nr. 146/2.578/2018privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 146 din 11 decembrie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.578 din 18 decembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1110 din 28 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 22^10 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, stabilind următoarele:a) procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;c) procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu;d) procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu.  +  Articolul 2(1) Intervențiile polițiștilor la cazurile de violență domestică se realizează ca urmare a sesizărilor:a) prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență;b) formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităților de poliție de către persoanele implicate în actele de violență domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență domestică sau de către alte persoane;c) din oficiu.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), polițistul care preia sesizarea va gestiona intervenția și emiterea ordinului de protecție provizoriu, indiferent dacă victima reclamă sau nu săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, aplicând în mod corespunzător prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică:a) în cazul sesizării potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), de către polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică;b) în cazul sesizărilor potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) și c), de către polițiștii care sunt sesizați direct sau se sesizează din oficiu, indiferent de structura din care fac parte.  +  Articolul 4(1) Pe parcursul intervenției, polițiștii desfășoară, după caz, următoarele activități:a) iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate; b) observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale; c) informează atât victima, cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție provizoriu;d) sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora;e) procedează la obținerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(2) Polițiștii solicită sprijin din partea altor efective din dispozitivele de ordine și siguranță publică în situațiile în care, în funcție de evoluția stării conflictuale, nu se poate asigura desfășurarea în condiții de siguranță a procedurii de evaluare a riscului și de emitere a ordinului de protecție provizoriu.(3) În cazul în care la eveniment intervine o patrulă formată exclusiv din alte structuri decât cele ale Poliției Române, membrii acesteia vor lua măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și vor solicita, prin dispecerat, prezența polițiștilor competenți să emită ordinul de protecție provizoriu potrivit prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Cu ocazia intervenției, în vederea stabilirii existenței unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii evaluează situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului.(2) Modelul formularului de evaluare a riscului este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoștința victimei, care semnează de luare la cunoștință.(2) În situația în care victima refuză să semneze, se menționează acest fapt în formularul de evaluare a riscului, la secțiunea dedicată semnăturii acesteia.  +  Articolul 7(1) În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, polițistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecție provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(2) Ordinul de protecție provizoriu poate fi emis și în situația în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor din cap. I al formularului de către polițist.(3) În situația prevăzută la alin. (2), informațiile necesare completării cap. I al formularului sunt obținute pe baza probelor administrate potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Originalul ordinului de protecție provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidențele unității/subunității de poliție din care face parte polițistul care l-a emis.  +  Articolul 8După emiterea ordinului de protecție provizoriu, în situația în care constată necesitatea acordării de servicii sociale, polițiștii solicită intervenția echipei mobile prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care își îndeplinește atribuțiile stabilite prin același act normativ.  +  Articolul 9Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 10(1) Cu ocazia evaluării gradului de risc premergătoare emiterii ordinului de protecție provizoriu, atât victimei, cât și agresorului li se solicită să dea câte o declarație, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6.(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză sau nu pot să dea declarații, acest aspect se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9.  +  Articolul 11(1) În situația în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar agresorul declară că nu are asigurată cazarea din altă sursă, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la dreptul de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte.(2) Dacă agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziție potrivit alin. (1) și optează să locuiască la o altă persoană, polițistul care a emis ordinul de protecție îi va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui și persoana care îi va asigura cazarea.(3) Aspectele referitoare la îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 9 sau în declarația prevăzută în anexa nr. 6, după caz.(4) Cu ocazia evacuării temporare din locuință, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să își poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate.  +  Articolul 12În situația în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după evacuarea agresorului din locuință, polițistul procedează la reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor acesteia în locuință.  +  Articolul 13În situația în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și agresorul este prezent la fața locului alături de victimă, polițistul procedează la conducerea acestuia la distanța minimă prevăzută în ordinul de protecție provizoriu.  +  Articolul 14Măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se execută potrivit legii speciale. Până la data intrării în vigoare a legii speciale, polițiștii nu vor dispune această măsură.  +  Articolul 15(1) În situația în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 22^4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițiștii procedează la ridicarea armelor și munițiilor pe bază de proces-verbal și iau măsurile necesare pentru depunerea acestora în camera de corpuri delicte a unității de poliție, organizată potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte, precum și pentru informarea structurii competente de arme, explozivi și substanțe periculoase.(2) În cazul în care armele și munițiile sunt deținute de agresor în alt loc decât cel în care a fost realizată intervenția, polițistul care a emis ordinul de protecție informează, de îndată, structura de arme, explozivi și substanțe periculoase competentă despre măsura de protecție dispusă.(3) Structura competentă de arme, explozivi și substanțe periculoase adoptă măsurile necesare în vederea ridicării, cu celeritate, a armelor și munițiilor și demarează procedurile de verificare a îndeplinirii de către agresor a condițiilor prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16Dacă ordinul de protecție provizoriu vizează minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, polițiștii pun la dispoziția echipei mobile prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, date necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri de protecție urgente și specifice sau, după caz, pentru sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente cu punerea în aplicare a acestor măsuri.  +  Articolul 17(1) Prevederile prezentului ordin se aplică și de către polițiștii ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare sesizați cu privire la existența unui act de violență domestică.(2) Competențele și atribuțiile polițiștilor care realizează intervențiile prevăzute la art. 2 se exercită în mod corespunzător și de către polițiști ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare, cu sprijinul, după caz, al unor efective din dispozitivele de ordine și siguranță publică, dacă în cauză a fost deschis un dosar penal.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 19Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
   +  Anexa nr. 1
  FORMULAR DE EVALUARE A RISCULUI
  CAPITOLUL I - CONSTATĂRI REZULTATE PRIN PRISMA RĂSPUNSURILOR OFERITE DE VICTIMĂ
  Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieții și integrității victimei, răspundeți cu DA sau NU la următoarele întrebări:DANU
  1. Agresorul/Agresoarea a încercat vreodată să vă ucidă?
  2. Au fost agresați și alți membri de familie/copii?
  3. Agresorul/Agresoarea a amenințat vreodată că îi va răni sau ucide pe vreunul dintre ei?
  4. În urma prezentului incident ați suferit leziuni? Echimoze o Excoriații o Plăgi tăiate/înțepate/împușcate o Arsuri o Mutilări o Altele o
  5. Agresorul/Agresoarea a folosit vreodată arme sau obiecte care să vă rănească?
  6. Agresorul/Agresoarea a vandalizat sau a distrus bunuri, a agresat/maltratat animale de companie ale victimei/familiei?
  7. Vă este teamă de viitoare agresiuni sau violențe asupra dumneavoastră sau a altor membri de familie?
  8. Agresorul/Agresoarea este o persoană violentă?
  9. Agresiunile au crescut în intensitate și frecvență în ultima perioadă?
  10. Agresorul/Agresoarea deține în mod legal/ilegal arme letale sau neletale?
  11. Agresorul/Agresoarea este consumator/consumatoare de substanțe stupefiante?
  12. Agresorul/Agresoarea a fost diagnosticat/diagnosticată cu afecțiuni psihice sau alte boli care îi pot afecta discernământul?
  13. Agresorul/Agresoarea are probleme cu consumul de alcool?
  14. Agresorul/Agresoarea vă interzice să vă întâlniți cu familia, prietenii sau alte persoane, vă controlează frecvent activitățile zilnice, convorbirile telefonice, corespondența (inclusiv electronică)?
  15. Ați mai fost victima vreunui astfel de incident în relația dumneavoastră cu agresorul/agresoarea?
  16. Agresorul/Agresoarea v-a împiedicat să vă despărțiți de el/ea?
  17. Împotriva agresorului/agresoarei a mai fost emis ordin de protecție/ordin de protecție provizoriu?
  18. Există o altă persoană, asociată agresorului/agresoarei, care v-a amenințat sau de care vă este frică? Dacă răspunsul este DA, menționați numele, prenumele și relația acesteia cu agresorul/agresoarea. ....................................................................................................................……............................
  19. Cunoașteți dacă agresorul/agresoarea a mai avut probleme cu legea? În caz afirmativ, vă rog, detaliați. Violență domestică o Violență sexuală o Alt tip de violență o Altele o .........................................................................................................................................................
  20. Vă simțiți amenințat(ă), urmărit(ă), hărțuit(ă) de agresor/agresoare?
  21. Agresorul/Agresoarea v-a interzis vreodată să cereți ajutor sau să apelați la sprijinul organelor de aplicare a legii?
  CLASIFICAREA RISCULUI ASUPRA VICTIMEI
  EXISTĂ RISC IMINENTNU EXISTĂ RISC IMINENT
  Dacă la întrebările 1-7 minimum 2 răspunsuri sunt cu DADacă la întrebările 1-7 nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA și nici la întrebările 8-21 nu sunt minimum 6 răspunsuri cu DA
  Dacă la întrebările 1-7 nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA, dar la întrebările 8-21 au fost minimum 6 răspunsuri cu DA
  CAPITOLUL II - CONSTATĂRILE POLIȚISTULUI
  Pentru evaluarea riscului iminent asupra vieții și integrității victimei:DANU
  1. Agresorul/Agresoarea manifestă agresivitate în limbaj.
  2. Victima, copiii acesteia sau alți membri ai familiei se află în stare de panică.
  3. În locuință sunt urme de distrugeri/răvășiri.
  4. Victima nu cooperează cu poliția din cauza unei stări de temere. Față de agresor o Față de alți membri de familie o Față de alte persoane o Altele o Observații .........................................
  5. Victima, copiii acesteia sau alți membri ai familiei prezintă urme vizibile de violență. Echimoză(e) o Excoriații o Plăgi tăiate/înțepate o Arsuri o Cu hainele smulse, rupte o Mutilări o Legat(ă) de ceva o Împușcat(ă) o Altele o Observații ......................................................................................................................................................
  6. Victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile prevăzute la cap. I.
  Alte informații relevante obținute de la victimă sau identificate de către polițist și care pot conduce la stabilirea nivelului de risc. (de exemplu: vulnerabilitățile victimei, dizabilități, boli mintale, starea de ebrietate, ocupația agresorului/agresoarei - dacă are acces la arme, de exemplu, militar, polițist, sau orice alte detalii de interes).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Încheiat azi .........................., ora ..............POLIȚISTSemnătura ............................VICTIMA
  Am luat cunoștință de prevederile art. 326 - Falsul în declarații din Codul penal.Semnătura ............................Am fost informat(ă) cu privire la riscurile la care mă expun și mă opun emiterii unui ordin de protecție provizoriu.Semnătura ............................
  Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 2
  METODOLOGIE
  de utilizare a formularului de evaluare a riscului
  1. Formularul de evaluare a riscului se completează de către polițist.2. Formularul de evaluare a riscului este structurat pe două categorii:– evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă;– constatările polițistului.3. Consemnarea răspunsului la întrebările din formular se face prin bifarea căsuței corespunzătoare cu X. În cazul în care victima nu înțelege semnificația unor termeni, polițistul va oferi explicațiile necesare, într-un limbaj adaptat nivelului de înțelegere al victimei.4. Evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă se realizează prin interpretarea răspunsurilor și stabilirea categoriei de risc în care se încadrează situația de fapt.5. Clasificarea riscului rezultat din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă se poate încadra în una dintre următoarele două categorii:– „există risc iminent“;– „nu există risc iminent“.6. Pentru încadrarea în categoria „există risc iminent“ trebuie ca:– minimum 2 dintre răspunsurile la cap. I - întrebările 1-7 din formularul de evaluare a riscului să fie DA; sau– dacă la cap. I - întrebările 1-7 din formularul de evaluare a riscului nu au fost minimum 2 răspunsuri cu DA, dar la cap. I - întrebările 8-21 din formularul de evaluare a riscului au fost minimum 6 răspunsuri cu DA.7. Pentru încadrarea în categoria „nu există risc iminent“ trebuie ca la întrebările 1-7 să nu fie minimum 2 răspunsuri cu DA și nici la întrebările 8-21 să nu fie minimum 6 răspunsuri cu DA.8. Evaluarea riscului prin constatările polițistului este de natură să întărească aspectele rezultate din evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă.9. Dacă victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile prevăzute la cap. I din formularul de evaluare a riscului, polițistul va completa căsuțele de la cap. I din același formular pe baza informațiilor pe care le poate obține din administrarea probelor conform legii, aplicând în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 6 și 7.10. Indiferent de natura constatărilor polițistului înscrise la cap. II - pct. 1-5 din formularul de evaluare a riscului, dacă din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă riscul a fost evaluat în categoria „există risc iminent“, polițistul emite ordin de protecție provizoriu, în condițiile legii.11. Ordinul de protecție nu va fi emis doar în situația în care victima se opune în mod expres. Opoziția trebuie să fie explicită și neechivocă și se materializează prin semnătura victimei pe formularul de evaluare a riscului, după ce aceasta a fost informată în prealabil despre riscurile la care se expune. Dacă polițistul nu emite ordinul în aceste condiții, acesta va informa victima cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pune la dispoziția acesteia formularul de cerere prevăzut la art. 26 din același act normativ.12. Dacă în urma evaluării riscului rezultă că nu există risc iminent ori victima se opune emiterii ordinului, polițistul va informa persoana care susține că este victimă a violenței domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție potrivit art. 23 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pune la dispoziția acesteia formularul de cerere prevăzut la art. 26 din același act normativ.13. Orice altă informație comunicată de victimă, obținută de la alte persoane sau constatată de polițist, va fi consemnată în formularul de evaluare a riscului în spațiul special destinat.14. Victima va semna la rubrica aferentă luării la cunoștință cu privire la dispozițiile art. 326 - Falsul în declarații din Codul penal.15. Formularul de evaluare a riscului va fi semnat, în mod obligatoriu, de către polițist. Victima semnează formularul de evaluare a riscului doar dacă se opune în mod expres și neechivoc emiterii ordinului de protecție provizoriu.
   +  Anexa nr. 3
  (spațiu destinat rezoluției administrative a procurorului competent)(spațiu destinat înregistrării)

  ORDIN DE PROTECȚIE PROVIZORIU
  Emis astăzi, ....../......./............, ora .......:......, în^1 ........................ de către^2 ................................, polițist în cadrul .............................Astăzi, data de mai sus, în urma intervenției efectuate la evenimentul sesizat de către ............................................... din localitatea ................................, județul/sectorul ......................................., am constatat existența riscului iminent asupra vieții, integrității fizice ori asupra libertății victimei/victimelor violenței domestice:a) domnul/doamna ....................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ....................., str. ......................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................;b) domnul/doamna ............................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ................., str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .....................;c) domnul/doamna .............................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în .........................., str. ................................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ........................,ocazie cu care, în temeiul art. 22^1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul ordin împotriva agresorului identificat în persoana domnului/doamnei .................................................................................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ........................................................, str. .............................................................. nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ......., ap. ......, județul/sectorul ......................................., care la data de ....../....../............. a săvârșit următoarele^3:................................................................................Situația de fapt a fost evaluată pe baza următoarelor probe^4: .................................................................................................Dispun ca, începând cu data ....../....../............, ora .......:......., pe o perioadă de 5 zile reprezentând o durată de 120 de ore, respectiv până la data de ....../....../............, ora .......:......., agresorul/agresoarea să respecte următoarele măsuri de protecție:[] să părăsească temporar, indiferent dacă acesta/aceasta este titularul dreptului de proprietate, locuința/locuințele comună/comune situată/situate la adresa: ................................., str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, județul ...........................;[] reintegrarea în locuința comună a victimei/victimelor și copilului/copiilor:a) domnul/doamna ........................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ................................, str. ................................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ...................................;b) domnul/doamna ................................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ...................................., str. ............................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............................;c) domnul/doamna ........................................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ............................, str. ............................ nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .......................;[] să păstreze o distanță minimă de ............... metri față de:[] victima/victimele:a) domnul/doamna ...................................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ......................., str. ....................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..........................;b) domnul/doamna ..........................................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ...................., str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..........................;c) domnul/doamna ...................................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în .........................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................;[] membrii familiei acesteia:a) domnul/doamna ..................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ..........................., str. .............................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ........................;b) domnul/doamna ................................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ......................, str. .......................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ....................;c) domnul/doamna ......................................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................. C.N.P. _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în .................................., str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul .......................;[] reședința victimei, situată la adresa ................................., str. .............. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, județul .................;[] locul/locurile de muncă al/ale victimei, de la adresa/adresele^5:a) .............................., str. ......................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul .......................;b) ........................, str. ......................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul ......................;c) ............................, str. ................................ nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul ......................;[] unitatea/unitățile de învățământ a/ale victimei/victimelor ........................, situată/situate la adresa ..................., str. .................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul ......................;[] să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;[] să predea organelor de poliție armele deținute:a) model/serie/număr;b) model/serie/număr;c) model/serie/număr.Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecție provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen.Prezentul ordin poate fi contestat, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Judecătoria^6 .......................................................Prezentul ordin va fi comunicat structurilor Poliției Române în a căror rază de competență teritorială se află locuința victimei și a agresorului, în situația în care acestea nu se află în raza de competență teritorială a structurii emitente.
  Agent constatator (semnătură)Câte o/un copie/duplicat a/al prezentului ordin a fost înmânată/înmânat:
  o victimei/victimelor ................................................. ................................................. ................................................. .................................................o agresorului ...............................................
  ^1 Locul unde este emis ordinul de protecție provizoriu, prin indicarea unității administrativ-teritoriale/sectorului municipiului București.^2 Gradul, numele și prenumele polițistului.^3 Motivele de fapt care determină dispunerea ordinului de protecție provizoriu.^4 Se indică probele obținute în condițiile art. 22^2 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^5 Se va/vor menționa locul/locurile unde victima/victimele lucrează efectiv.^6 Judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul unde a fost emis ordinul de protecție provizoriu.Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 4
  Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 22^6 alin. (4) din Legea nr. 217/2003
  pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  PROCES-VERBAL
  Astăzi, __l__l______, ora __l__, în .............................., subsemnatul, ................................., polițist în cadrul ...................................., ca urmare a intervenției realizate în data de mai sus, la evenimentul sesizat de către .............................. din localitatea ....................., județul ..................., am emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului identificat în persoana domnului/doamnei ...................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria .........nr. ....................., C.N.P _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în ............................, str. .................................. nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul ......................Cu această ocazie am constatat următoarele:[] Agresorul a părăsit locul emiterii ordinului de protecție provizoriu, după ce i s-a adus la cunoștință că este necesar să aștepte comunicarea rezultatului verificărilor ce se efectuează în legătură cu sesizarea privind violența domestică.[] Agresorul a solicitat cazarea în unul dintre centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc adecvat și a fost informat, orientat și condus de către echipa mobilă de intervenție din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, denumit în continuare SPAS.[] Agresorul, deși prezent la fața la fața locului cu ocazia emiterii ordinului de protecție provizoriu, refuză:[] să primească o copie a acestuia;[] să semneze de primirea acestuia;[] să declare adresa unde va locui și persoana care îi va asigura cazarea, pe perioada de valabilitate a ordinului de protecție provizoriu.[] Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violența domestică sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu. Acestuia i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de protecție provizoriu, precum și conținutul măsurilor de protecție dispuse prin acesta, aspecte dovedite prin:[] declarația martorului ................................................................................................;[] înregistrări video sau audio;[] înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie mobilă.[] Agresorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind violența domestică sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu. Acestuia nu i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de protecție provizoriu și nici conținutul măsurilor de protecție dispuse prin acesta.[] Victima refuză să semneze formularul de evaluare a riscului.[] Nu a putut fi identificat un martor, din următoarele motive: ..............................................................................................[] Victima/Agresorul refuză să dea declarația prevăzută la art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști.
  Polițist............................................................(semnătura)Reprezentant echipa mobilă SPAS............................................................(semnătura)
   Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 5
  Modelul declarației date de victima violenței domestice
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), .................................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................., C.N.P _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. ...................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul ......................., în calitate de victimă a violenței domestice, declar că:1. mi-au fost comunicate drepturile și obligațiile pe care le am în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. am fost informat(ă) cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu;3. mi-au fost aduse la cunoștință concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, ocazie cu care:[] mi-a fost pus la dispoziție formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecție, deoarece s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu;[] nu mi-a fost pus la dispoziție formularul de cerere privind emiterea ordinului de protecție, deoarece s-a constatat că sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu;4. mi-au fost explicate procedura și consecințele purtării unui sistem electronic de supraveghere și:[] sunt de acord să port un astfel de sistem;[] nu sunt de acord să port un astfel de sistem.
  Data...........................................Numele, prenumele, semnătura..................................................
   Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 6
  Modelul declarației date de agresor, autor al actului de violență domestică
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul(a), .............................., posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ...... nr. .................., C.N.P _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. ........................ nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul .................., în calitate de agresor, autor al actului de violență domestică:1. declar că mi-au fost comunicate drepturile și obligațiile pe care le am în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) dreptul de a fi cazat în unul dintre centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc adecvat;b) dreptul de a solicita și a obține o copie a ordinului de protecție provizoriu, oricând în perioada de valabilitate a acestuia, de la unitatea de poliție din care face parte polițistul care l-a emis;c) dreptul de a contesta ordinul de protecție provizoriu la judecătoria competentă în a cărei rază teritorială acesta a fost emis, în termen de 48 de ore de la comunicare;2. pe perioada valabilității ordinului de protecție provizoriu:[] solicit cazarea în unul dintre centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc adecvat;[] declar că voi locui în localitatea ......................., str. .......................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul .................. .Urmează a fi cazat(ă) la ...............................................................;[] pot fi contactat(ă) la numărul de telefon ....................................... .
  Data...........................................Numele, prenumele, semnătura..................................................
   Document care conține date cu caracter personal, protejate potrivit legii!
  -----