ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018  Luând în considerare beneficiul public generat de stabilirea unui cadru consistent și unitar la nivel UE, care să ofere certitudine juridică, de natură să crească încrederea utilizatorilor în domeniul accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile,având în vedere faptul că din cauza concurenței limitate, cumpărătorii de site-uri web, de aplicații mobile și de produse și servicii conexe se confruntă cu prețuri ridicate în ceea ce privește furnizarea de servicii sau cu dependența de un singur furnizor,pentru a da posibilitatea obținerii de beneficii economice și sociale de pe urma extinderii furnizării serviciilor online sau mobile prin includerea unei categorii mai largi de cetățeni și clienți,având în vedere necesitatea ca persoanelor cu dizabilități să li se asigure cât mai curând posibil accesibilitatea sporită a site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, conform obiectivului prevăzut de Directiva (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public,pentru a nu exista motive legitime care să împiedice achiziționarea sau dezvoltarea sistemelor software de administrare a conținutului site-urilor web și al aplicațiilor mobile,ținând cont de faptul că lipsa unui act normativ care prevede obligația de asigurare a accesului acestor persoane la site-urile web și la aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public din România este de natură să determine o fragmentare a pieței interne în acest domeniu, reducând beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice,luând în considerare că o creștere a competitivității pieței interne generează la nivelul întreprinderilor creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă atât pe plan național, cât și în cadrul Uniunii Europene,dat fiind interesul României de a construi o societate incluzivă și cu o mai bună calitate a vieții încurajând participarea la viața economică și socială a persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea accesibilității la serviciile de e-guvernare pe întreg teritoriul național,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,luând în considerare faptul că a fost deja declanșată procedura de punere în întârziere prin Cauza 2018/0384 având ca obiect necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE,se impune transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2016/2.102/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public prin ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are drept obiectiv stabilirea cerințelor privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, pentru a permite ca site-urile web și aplicațiile mobile respective să fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități.(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește normele prin care se asigură faptul că site-urile web, indiferent de dispozitivul utilizat pentru acces, precum și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public îndeplinesc cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3.(3) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică următoarelor site-uri web și aplicații mobile:a) site-urile web și aplicațiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune și ale filialelor societăților care prestează astfel de servicii, precum și ale altor organisme sau filiale ale acestora care îndeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;b) site-urile web și aplicațiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii esențiale pentru public;c) site-urile web și aplicațiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii care vizează în mod specific nevoile persoanelor cu dizabilități sau care le sunt destinate acestora.(4) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică următoarelor tipuri de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile:a) formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazului în care un astfel de conținut este necesar pentru procesele administrative active aferente atribuțiilor exercitate de organismul din sectorul public în cauză;b) conținutul media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de 23 septembrie 2020;c) conținutul media cu dimensiune temporală în direct;d) hărți și servicii de cartografiere online, atât timp cât informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;e) conținutul terților care nu este nici finanțat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public;f) reproduceri ale unor elemente din colecțiile de patrimoniu care nu pot fi făcute accesibile integral, fie:(i) ca urmare a incompatibilității cerințelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului în cauză sau cu autenticitatea reproducerii, de exemplu, contrastul; fie(ii) ca urmare a indisponibilității unor soluții automatizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să extragă cu ușurință textul manuscriselor sau alte elemente ale colecțiilor de patrimoniu și să le transforme în conținut compatibil cu cerințele privind accesibilitatea;g) conținutul site-urilor de tip extranet și intranet, și anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrâns de persoane, și nu publicului larg ca atare, publicat înainte de 23 septembrie 2019, până în momentul în care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substanțiale;h) conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce înseamnă că acestea au un conținut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat după 23 septembrie 2019.  +  Articolul 2În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) organism din sectorul public - autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, organismele de drept public, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități ori din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public, dacă respectivele asociații sunt instituite cu scopul explicit de a răspunde nevoilor de interes general, neavând un caracter industrial sau comercial;b) aplicație mobilă - software-ul pentru aplicații conceput și dezvoltat de către sau în numele organismelor din sectorul public, în vederea utilizării de către publicul larg, pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente și tabletele, cu excepția software-ului care controlează respectivele dispozitive (sisteme de operare pentru dispozitivele mobile) sau echipamente hardware;c) standard - un standard astfel definit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012, al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;d) standard european - un standard european astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;e) standard armonizat - un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;f) conținut media cu dimensiune temporală - conținutul media de următoarele tipuri: numai audio, numai video, audiovideo, audio și/sau video combinat cu interacțiune;g) elemente ale colecțiilor de patrimoniu - bunuri aflate în proprietate privată sau publică, care prezintă un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, științific sau tehnic și care fac parte din colecții conservate de instituții culturale, cum ar fi bibliotecile, arhivele și muzeele;h) datele privind măsurătorile - rezultatele cuantificate ale activității de monitorizare desfășurate pentru a verifica conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3. Datele privind măsurătorile acoperă atât informații cantitative cu privire la eșantionul de site-uri web și de aplicații mobile testate (numărul de site-uri web și aplicații, eventual cu numărul lor de vizitatori sau utilizatori etc.), cât și informații cantitative cu privire la nivelul de accesibilitate;i) sarcina disproporționată - măsurile care impun o sarcină organizatorică sau financiară excesivă pentru un organism din sectorul public sau care pun în pericol capacitatea organismului de a-și îndeplini obiectivul sau de a publica informațiile necesare sau relevante pentru sarcinile și serviciile sale, luând în același timp în considerare posibilele beneficii rezultate sau prejudiciul care riscă să fie adus cetățenilor, în special persoanelor cu dizabilități, si care sunt determinate doar de un motiv legitim, ținând seama și de prevederile art. 4 alin. (3);j) accesibilitate - principii și tehnici care trebuie respectate la proiectarea, construirea, întreținerea și actualizarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile pentru a le face mai accesibile pentru utilizatori, în special pentru persoanele cu dizabilități;k) motiv legitim - dreptul de a justifica o acțiune prin raportare la un temei juridic  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 3(1) Organismele din sectorul public asigură accesibilitatea site-urilor lor web și ale aplicațiilor lor mobile, făcându-le ușor de identificat, funcționale, ușor de înțeles și stabile.(2) Principiile care stau la baza accesibilității sunt:a) perceptibilitatea - informațiile și componentele interfeței de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe;b) operabilitatea - componentele interfeței de utilizare și navigarea trebuie să poată fi utilizate;c) inteligibilitatea - informațiile și exploatarea interfeței de utilizare trebuie să poată fi înțelese;d) robustețea - întreg conținutul trebuie să fie suficient de robust încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenți utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare.  +  Articolul 4(1) Organismele din sectorul public aplică cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, în măsura în care aplicarea acestor cerințe nu impune o sarcină disproporționată.(2) Pentru a stabili măsura în care conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 impune o sarcină disproporționată, organismul din sectorul public vizat efectuează, în prealabil, o evaluare inițială.(3) Pentru realizarea evaluării prevăzute la alin. (2), organismul din sectorul public vizat ține seama de toate circumstanțele relevante, incluzând și următoarele aspecte:a) dimensiunea, resursele și domeniul de interes al organismului din sectorul public vizat;b) costurile și beneficiile estimate pentru organismul din sectorul public vizat în raport cu beneficiile estimate pentru persoanele cu dizabilități, luând în considerare frecvența de accesare și durata de utilizare a site-ului web sau a aplicației mobile specifice.(4) În scopul evaluării măsurii în care conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea impune o sarcină disproporționată, sunt luate în considerare doar motivele legitime.(5) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, lipsa încadrării acțiunii ca prioritară, constrângerea temporală sau lipsa cunoștințelor necesare în materie nu pot fi invocate ca motive legitime. De asemenea, achiziționarea sau lipsa dezvoltării sistemelor software de administrare a conținutului site-urilor web și a aplicațiilor mobile într-un mod accesibil nu poate fi invocată ca motiv legitim având în vedere existența tehnicilor adecvate pentru a face ca respectivele sisteme să respecte cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(6) În urma evaluării prevăzute la alin. (2), organismul din sectorul public are obligația de a explica în declarația privind accesibilitatea prevăzută la art. 6 motivele nerespectării cerințelor privind accesibilitatea ori a acelor părți din aceste cerințe care nu au putut fi respectate, oferind alternative accesibile.(7) Organismul din sectorul public are obligația de a publica pe propriul site evaluarea prevăzută la alin. (2), împreună cu declarația privind accesibilitatea prevăzută la art. 6.(8) Conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile puse la dispoziție de către un organism din sectorul public trebuie să ofere un cod intern comun de limbaj natural, structuri, relații și secvențe, precum și date ale oricărei componente integrate ale interfeței de utilizare, facilitându-se astfel utilizatorilor folosirea tehnologiilor de asistare pentru accesarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile.  +  Articolul 5(1) Conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care respectă standardele armonizate sau părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate de către Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012, este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea reglementate la art. 3, care sunt cuprinse în standardele respective sau în părți ale acestora.(2) În cazul în care nu a fost publicată nicio referință a standardelor armonizate prevăzute la alin. (1), conținutul aplicațiilor mobile care respectă specificațiile tehnice sau părți ale acestora adoptate de Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, care fac obiectul respectivelor specificații tehnice sau al unor părți ale acestora. Specificațiile tehnice respective respectă cerințele de accesibilitate prevăzute la art. 3 și asigură cel puțin un nivel de accesibilitate echivalent celui asigurat prin standardul european EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), respectiv v2.1.2 „Cerințele privind accesibilitatea pentru achizițiile publice de produse și servicii TIC în Europa“ (2015-04)“.(3) În cazul în care nu au fost publicate referințele standardelor armonizate prevăzute la alin. (1), conținutul site-urilor web care îndeplinește cerințele relevante din standardul european prevăzut la alin. (5) sau din părți ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 care fac obiectul cerințelor relevante respective sau al unor părți ale acestora.(4) În cazul în care nu au fost publicate referințele standardelor armonizate prevăzute la alin. (1) și în lipsa specificațiilor tehnice prevăzute la alin. (2), conținutul aplicațiilor mobile care îndeplinește cerințele relevante din standardul european prevăzut la alin. (5) sau din părți ale acestuia este considerat a fi în conformitate cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 care fac obiectul cerințelor relevante respective sau al unor părți ale acestora.(5) Standardul european este EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), urmând ca eventualele sale versiuni ulterioare sau standardul european care îl înlocuiește să se stabilească prin acte delegate adoptate de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 6 alin. (4) și art. 10 din Directiva (UE) 2016/2102.  +  Articolul 6(1) Organismele din sectorul public oferă anual și actualizează ori de câte ori este cazul, în termen de 3 zile de la constatare, o declarație privind accesibilitatea detaliată, cuprinzătoare și clară cu privire la conformitatea cu prezenta ordonanță de urgență a site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile.(2) Pentru site-urile web, declarația privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declarație privind accesibilitatea prevăzut la alin. (6), și se publică pe site-ul web relevant.(3) Pentru aplicațiile mobile, declarația privind accesibilitatea este furnizată într-un format accesibil, utilizând modelul de declarație privind accesabilitatea prevăzut la alin. (6), și este disponibilă pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicația mobilă în cauză sau împreună cu alte informații disponibile în momentul descărcării aplicației.(4) Declarația include:a) o explicație cu privire la părțile din conținut care nu sunt accesibile, precum și motivele care au stat la baza inaccesibilității și, după caz, alternativele accesibile prevăzute;b) o descriere a unui mecanism de feedback și un link către acesta, pentru a permite oricărei persoane să informeze organismul din sectorul public vizat asupra oricăror neconformități ale site-ului său web sau ale aplicației mobile cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 și să solicite informațiile excluse în temeiul art. 1 alin. (4) și al art. 4;c) un link către procedura de asigurare a punerii în aplicare pusă la dispoziție de organismul de monitorizare prevăzut la art. 8 alin. (4), la care se poate recurge în cazul unui răspuns nesatisfăcător la informare sau solicitare.(5) Organismele din sectorul public au obligația de a transmite solicitantului un răspuns adecvat pentru fiecare informare sau la solicitare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.(6) Modelul de declarație privind accesibilitatea se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, după adoptarea de către Comisia Europeană a actelor de punere în aplicare pentru stabilirea modelului de declarație privind accesibilitatea, conform art. 7 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/2102.(7) Organismele din sectorul public au obligația de a promova și facilita organizarea, cel puțin o dată pe an, a programelor de formare privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile destinate părților interesate relevante și personalului organismelor din sectorul public, destinate învățării modului de a crea, a administra și a actualiza conținutul accesibil al site-urilor web și al aplicațiilor mobile, pe baza cadrului stabilit prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.(8) Organismele din sectorul public au obligația de a publica pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de către acesta informări complete, cu privire la:a) cerințele privind accesibilitatea;b) avantajele pentru utilizatorii și proprietarii de site-uri web și de aplicații mobile;c) posibilitatea de a furniza feedback în cazul neconformității site-ului web sau a aplicației mobile cu cerințele privind accesibilitatea.  +  Capitolul III Roluri și responsabilități  +  Articolul 7(1) La cererea organismului din sectorul public, organismele de inspecție au obligația de a întocmi un raport de inspecție care să conțină rezultatele inspecției și care se înaintează reprezentantului legal al organismului din sectorul public.(2) Conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele prevăzute de documentele aplicabile în vigoare prevăzute la art. 5 este evaluată de organisme de inspecție de tip A, acreditate de Asociația de acreditare din România, denumită în continuare RENAR, în condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.(3) Organismul din sectorul public auditat publică pe site-ul propriu, la secțiunea accesibilitate, raportul de inspecție și declarația privind accesibilitatea referitoare la conformitatea acestora cu cerințele prevăzute la art. 3, într-un format accesibil.(4) În cazul aplicațiilor mobile, raportul de inspecție este furnizat într-un format accesibil și este disponibil pe site-ul web al organismului din sectorul public care a dezvoltat aplicația mobilă în cauză sau împreună cu alte informații disponibile în momentul descărcării aplicației.(5) În baza metodologiei de monitorizare a conformității site-urilor web prevăzute la art. 8 alin. (1) și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea de la art. 3, puse la dispoziție de către Comisia Europeană, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale cooperează cu autoritățile celorlalte state membre și cu părțile interesate relevante, în vederea realizării schimbului de bune practici și pentru revizuirea metodologiei de monitorizare, evoluția pieței și a tehnologiei, precum și progresele în materie de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile.  +  Articolul 8(1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere în domeniul accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile, elaborează, după publicarea de către Comisia Europeană a metodologiei de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea de la art. 3, normele de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile cu cerințele privind accesibilitatea.(2) Normele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Normele prevăzute la alin. (1) cuprind:a) periodicitatea monitorizării și eșantionarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile care fac obiectul monitorizării;b) la nivelul site-urilor web, eșantionarea paginilor web și a conținutului paginilor respective;c) la nivelul aplicațiilor mobile, conținutul care urmează să fie testat, luând în considerare momentul lansării inițiale a aplicației și al actualizărilor ulterioare ale funcționalităților;d) o descriere a modului în care conformitatea sau neconformitatea cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3 trebuie suficient demonstrată, cu trimiteri directe, atunci când este cazul, la descrierile relevante care figurează în standardul armonizat sau, în absența acestuia, la cele care figurează în specificațiile tehnice emise de Comisia Europeană prevăzute la art. 5 alin. (2) ori în standardul prevăzut la art. 5 alin. (3);e) în cazul în care sunt identificate deficiențe, un mecanism pentru furnizarea de date și informații cu privire la conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea, într-un format care să poată fi utilizat de organismele din sectorul public în vederea corectării deficiențelor;f) măsuri adecvate, inclusiv, dacă este necesar, exemple și orientări, pentru testări automate, manuale și privind posibilitățile de utilizare, în combinație cu parametrii de eșantionare, într-un mod care să fie compatibil cu periodicitatea monitorizării și a raportării.(4) Agenția pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, monitorizează conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, pe baza normelor de monitorizare prevăzute la alin. (1) și, după caz, a raportului de inspecție/audit.(5) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile o dată la 3 ani, prima raportare făcându-se până la data de 23 decembrie 2021. Raportul respectiv se redactează pe baza modalităților de raportare prevăzute la alin. (7). Raportul cuprinde, de asemenea, informații privind utilizarea procedurii de asigurare a punerii în aplicare prevăzute la art. 9.(6) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publica anual, pe site-ul instituției, conținutul rapoartelor privind rezultatele monitorizării.(7) Conținutul tuturor rapoartelor, care nu includ în mod obligatoriu lista site-urilor web, a aplicațiilor mobile sau a organismelor din sectorul public examinate, se publică într-un format accesibil, după modelul stabilit de Comisia Europeană, conform art. 8 alin. (6) al Directivei 2016/2.102.(8) În plus față de măsurile adoptate în conformitate cu art. 6, primul raport, prevăzut la alin. (5), acoperă, de asemenea, următoarele:a) o descriere a mecanismelor instituite pentru consultarea părților interesate relevante cu privire la accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile;b) proceduri pentru a face publice eventualele evoluții ale politicii privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile;c) experiențele și constatările rezultate în urma punerii în aplicare a normelor privind respectarea cerințelor privind accesibilitatea prevăzute la art. 3;d) informații cu privire la activitățile de formare și de sporire a gradului de informare;e) în cazul în care există modificări semnificative ale elementelor prevăzute la lit. a)-d), informațiile privind respectivele modificări sunt incluse în rapoartele ulterioare.(9) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale informează Comisia Europeană cu privire la organismul desemnat să efectueze funcțiile de monitorizare și raportare.(10) Pentru tipuri de site-uri web sau aplicații mobile, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), în special în cazul site-urilor web sau al aplicațiilor mobile reglementate prin legislația națională incidentă în materie, în vederea facilitării aplicării cerințelor privind accesibilitatea prevăzute la art. 3, autoritățile responsabile emit reglementări specifice, cu avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 9(1) Asigurarea conformității cu cerințele prevăzute în art. 3, 4 și art. 6 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență se realizează prin inspecții privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile, potrivit dispozițiilor art. 7.(2) RENAR implementează schema specifică de acreditare a organismelor de inspecție prevăzute la art. 7 alin. (1), cu consultarea autorității de reglementare și supraveghere în domeniul accesibilității prevăzute la art. 8 alin. (1), a Agenției pentru Agenda Digitală a României și a Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități din România.(3) În documentațiile întocmite de către organismele din sectorul public care se referă la achiziția de produse sau servicii de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicații mobile care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență trebuie să fie tratate următoarele aspecte:a) existența în produsul final de tip website sau aplicație mobilă de funcționalități de administrare conținut care să faciliteze crearea sau modificarea de conținut accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;b) existența printre livrabilele contractului a sesiunilor și a materialelor de instruire pentru administrarea conținutului web sau de aplicație mobilă, astfel încât să se păstreze caracterul accesibil, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, al website-urilor sau aplicațiilor mobile;c) responsabilizarea personalului de a participa activ la pregătirea funcționalităților pentru persoane cu dizabilități;d) responsabilizarea personalului desemnat privind includerea în caietul de sarcini a cerințelor de accesibilitate pentru programele software sau pentru aplicațiile informatice ce urmează a fi achiziționate în vederea asigurării accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile;e) responsabilitatea de a publica, pe site-ul propriu sau prin oricare alte mijloace considerate adecvate de către acesta, întregul conținut într-un format accesibil utilizatorilor.(4) Fiecare organism din sectorul public face o evaluare a componentelor sistemelor IT de tip website sau aplicație mobilă care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, din inventarul propriu, precum și a conținutului publicat, și, în funcție de aceasta, stabilesc necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații software specifice și/sau servicii de consultanță, în vederea asigurării conformității acestora cu prevederile art. 3, iar cheltuielile implicate cu achiziționarea echipamentelor suplimentare se prevăd de către fiecare organism din sectorul public în bugetul anului respectiv.(5) Responsabilitatea punerii in aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor naționale prevăzute la art. 8 alin. (1) revine Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere specializată în domeniul accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile din România.(6) Delegarea, în tot sau în parte, a atribuțiilor de supraveghere, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, unei alte autorități publice cu competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor poate fi dispusă la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului.(7) În cazul în care o persoană constată că nu există o tratare eficientă a cerințelor prevăzute în art. 3 și art. 6 alin. (1), a informărilor și solicitărilor primite, astfel cum se prevede la art. 6 alin. (4) lit. (b), și pentru a examina evaluarea prevăzută la art. 4, aceasta are posibilitatea de a se adresa Avocatului Poporului în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată.(8) Posibilitatea reglementată la alin. (7) nu înlătură dreptul persoanelor fizice sau juridice la o altă cale de atac, adică la dreptul acestora de a se adresa instanței potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Control, supraveghere, sancționare  +  Articolul 10(1) AADR exercită controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a obligațiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, în limitele competențelor legale de monitorizare sau de verificare.(2) În vederea efectuării controlului prevăzut la alin. (1), președintele AADR, prin decizie, desemnează și stabilește atribuțiile personalului de specialitate împuternicit să efectueze controlul în conformitate cu procedura aprobată prin decizie a președintelui, precum și natura, conținutul și modalitatea de solicitare a informațiilor cuprinse în documentele necesare efectuării controlului.(3) În urma sesizărilor primite sau în urma autosesizării, personalul de control poate să efectueze acțiuni de control, în cadrul cărora poate să solicite, menționând temeiul legal și scopul solicitării, documentele necesare pentru efectuarea controlului.(4) În cadrul acțiunilor de control, personalul de control poate să solicite și să primească, la fața locului sau la termenul solicitat, informațiile cu privire la conformitatea cu cerințele privind accesibilitatea, necesare pentru efectuarea controlului, și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) Contravențiile prevăzute la art. 11 se constată de către personalul de control din cadrul AADR prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, semnat de către personalul care efectuează controlul și de către reprezentantul instituției prezent la momentul încheierii procesului-verbal, căruia i se va înmâna o copie a procesului-verbal.(6) Înainte de aplicarea unei sancțiuni, în cazul constatării nerespectării prevederilor art. 3, art. 6, art. 9 alin. (3), AADR va transmite entității în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoștință încălcarea constatată, măsurile cu caracter obligatoriu ce trebuie luate în vederea remedierii deficiențelor constatate și stabilește termenul de conformare, care nu poate depăși 30 de zile pentru contravențiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) și b), respectiv 6 luni, pentru cea prevăzută laart. 11 alin. (1) lit. d).(7) Termenul de conformare se calculează începând cu data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).(8) După expirarea termenului de conformare prevăzut la alin. (6), personalul de control care a făcut constatarea aplică sancțiunea pentru contravențiile prevăzute la art. 11.(9) Procesul-verbal prevăzut la alin. (5) poate fi atacat cu plângere, prin derogare de la art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, în termen de 30 de zile de la de la data înmânării sau comunicării acestuia.  +  Articolul 11(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 4 la 5 puncte, nepublicarea de către organismul din sectorul public a declarației de accesibilitate prevăzute la art. 6;b) cu amendă de la 1 la 2 puncte, neactualizarea de către organismul din sectorul public a declarației de accesibilitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);c) cu amendă de la 1 la 5 puncte, omiterea includerii în caietul de sarcini a produselor sau serviciilor de realizare sau modificare de site-uri web sau aplicații mobile care urmează a fi achiziționate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile, prevăzute la art. 9 alin. (3);d) cu amendă între 5 și 10 puncte, neîndeplinirea de către organismele din sectorul public a cerințelor de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile potrivit prevederilor art. 3.(2) În sensul alin. (1), un punct reprezintă valoric salariul minim brut pe țară garantat în plată.(3) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică, începând cu data de 23 septembrie 2019, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu au fost publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică, începând cu data de 23 septembrie 2020, site-urilor web ale organismelor din sectorul public care nu sunt vizate la alin. (1).(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică, începând cu data de 23 iunie 2021, aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public.(4) Tipurile de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile cărora nu li se aplică prezenta ordonanță de urgență, precizate în art. 1 alin. (4), pot fi revizuite, fără a se aplica prevederile art. 6 alin. (1), de către organismul din sectorul public ce administrează site-ul sau aplicația mobilă sau de către organismul de monitorizare prevăzut la art. 8 alin. (4), cu respectarea standardelor din domeniu.(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale informează Comisia Europeană cu privire la organismul responsabil de asigurarea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.Prezenta ordonanță de urgență transpune integral Directiva (UE) 2016/2.012 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 2 decembrie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  București, 21 decembrie 2018.Nr. 112.------