HOTĂRÂRE nr. 96 din 9 februarie 2000privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 11 februarie 2000    În temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumita în continuare agenţie, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2În exercitarea funcţiei de strategie agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează studii şi prognoze pentru evaluarea sistemului naţional de protecţie a copilului, în vederea fundamentarii strategiei de reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului, precum şi pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice; b) fundamentează şi elaborează strategia naţionala de reforma a sistemului de protecţie a copilului, cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte, şi o supune spre aprobare Guvernului; c) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional în domeniul protecţiei copilului şi le supune spre aprobare Guvernului; d) promovează şi sprijină formarea iniţială şi permanenta a specialiştilor care acţionează în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiei de reglementare agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei, în vederea realizării obiectivelor reformei sistemului naţional de protecţie a copilului; b) elaborează norme, metodologii şi standarde pentru funcţionarea serviciilor şi instituţiilor care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap; c) elaborează regulamente-cadru orientative şi ghiduri metodologice pentru organizarea şi funcţionarea tuturor serviciilor şi instituţiilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului; d) avizează propunerile de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiei de administrare agenţia are următoarele atribuţii principale: a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; b) gestionează fondurile alocate pentru finanţarea programelor de interes naţional din domeniul protecţiei copilului; c) finanţează sau, după caz, confinanteaza proiecte în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, din bugetul agenţiei care se constituie din fonduri de la bugetul de stat, fonduri extrabugetare, intrari de credite externe şi din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; d) aplica sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finanţare a serviciilor şi instituţiilor de protecţie a copilului, precum şi pentru evaluarea aplicării standardelor de funcţionare a acestora; e) fundamentează şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a instituţiilor şi serviciilor de protecţie a copilului; f) gestionează baza de date constituită la nivelul sistemului naţional de protecţie a copilului; g) proiectează un sistem de monitorizare a necesarului de fonduri pentru finanţarea serviciilor şi instituţiilor de protecţie a copilului, precum şi pentru evaluarea aplicării standardelor minime de funcţionare a acestora.  +  Articolul 5În exercitarea funcţiei de reprezentare agenţia are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară şi dezvolta relaţii de colaborare şi cooperare internationala în domeniul specific; b) negociaza şi încheie colaborări în domeniul propriu de activitate cu organisme interne şi internaţionale; c) reprezintă statul în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 6În exercitarea funcţiei de autoritate de stat, agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) monitorizează şi asigura respectarea principiilor şi normelor stabilite prin Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum şi prin celelalte convenţii internaţionale din domeniul sau de activitate, la care România este parte; b) centralizează şi sintetizeaza informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la lit. a), elaborează şi prezintă rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Convenţia cu privire la drepturile copilului; c) monitorizează şi controlează activităţile de aplicare a strategiei naţionale de reforma a sistemului de protecţie a drepturilor copilului; d) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de servicii şi instituţii care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap; e) asigura îndrumarea şi controlul activităţilor specifice domeniului sau de activitate şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate; f) propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizica ori psihică a copilului, şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice responsabile; g) acţionează pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului; h) stabileşte modalităţile de monitorizare a informaţiilor referitoare la finanţarea instituţiilor şi serviciilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului, a indicatorilor de eficienta a acestora, precum şi a modului de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii şi instituţii.  +  Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin agenţia colaborează şi cooperează cu autorităţile şi cu instituţiile publice române şi străine, cu organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice. (2) În realizarea activităţilor de protecţie a copilului agenţia colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protecţia copilului aflate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile pentru protecţia copilului organizate la nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare. (3) În scopul îndeplinirii funcţiilor sale agenţia are dreptul să solicite informaţii ce interesează domeniul sau de activitate de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la instituţii publice, precum şi de la organizaţii neguvernamentale. (4) Agenţia poate furniza informaţii, la solicitare, în limitele dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte asistat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate şi reprezintă agenţia în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice, române sau străine, şi este ordonator principal de credite. (3) Preşedintele este membru al Comitetului Roman pentru Adoptii. (4) Preşedintele răspunde în faţa Guvernului de întreaga activitate a agenţiei.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative emise potrivit legii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, cu respectarea principiului autonomiei administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici; b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul protecţiei drepturilor copilului; c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul propriu şi răspunde, potrivit legii, de execuţia acestuia; d) reprezintă interesele statului în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al agenţiei; e) dezvolta relaţii de colaborare cu organisme internaţionale şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu alte organizaţii internaţionale interesate de domeniul sau de activitate; f) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al agenţiei; g) colaborează cu instituţiile de specialitate, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul agenţiei; h) ia măsuri pentru editarea, dacă este cazul, a unor publicaţii de specialitate şi de informare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (3) Preşedintele agenţiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice domeniului de activitate al agenţiei, stabilite prin acte normative, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei sau prin decizie a primului-ministru. (4) Preşedintele îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin prin aparatul propriu al agenţiei.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, vicepreşedintele exercita aceste atribuţii, cu înştiinţarea primului-ministru. (2) Atribuţiile şi competentele vicepreşedintelui sunt stabilite prin ordin al preşedintelui agenţiei.  +  Articolul 11În structura organizatorică a agenţiei funcţionează un secretar general, numit de către preşedintele agenţiei, în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin ordin al preşedintelui agenţiei, acţionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor, instrucţiunilor şi a măsurilor dispuse de acesta, organizează şi coordonează activitatea aparatului propriu al agenţiei.  +  Articolul 12 (1) Structura organizatorică a agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În structura organizatorică a agenţiei funcţionează direcţii, servicii, birouri şi colective temporare de lucru, precum şi cabinetul demnitarului, conform legislaţiei în vigoare. (3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, care se aproba prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 13În structura agenţiei şi în subordinea directa a preşedintelui se organizează şi funcţionează, la nivel de direcţie, corpul de control al activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului, care are atribuţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999.  +  Articolul 14 (1) Agenţia este sprijinita în activităţile sale de un consiliu de coordonare cu rol consultativ. (2) Consiliul de coordonare este condus de preşedintele agenţiei şi este compus din 16 membri, după cum urmează: a) 9 reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Funcţiei Publice, Ministerului Finanţelor, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, desemnaţi de conducerile acestora; b) 6 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv:- secretarii judeţelor care se afla pe prima poziţie din cele 5 grupe de judeţe prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, aceştia urmând a fi înlocuiţi la fiecare 3 luni de către secretarii judeţelor care ocupa poziţia următoare, respectându-se ordinea alfabetica a denumirii judeţelor;- secretarul municipiului Bucureşti. c) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate. (3) Consiliul de coordonare se întruneşte, la convocarea preşedintelui, trimestrial, în şedinţe ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. (4) Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii principale: a) asigura cooperarea agenţiei cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale; b) analizează şi face recomandări cu privire la programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, finanţate sau cofinantate, după caz, de agenţie. (5) Consiliul de coordonare adopta recomandări în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu votul majorităţii.  +  Articolul 15 (1) Numărul maxim de posturi este de 70, exclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi cabinetul demnitarului. (2) Salarizarea personalului de conducere şi execuţie al agenţiei se stabileşte potrivit prevederilor anexei nr. V cap. I, ale anexei nr. VIII/2 şi nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului are în dotare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare, următoarele mijloace de transport: a) 3 autoturisme cu un consum lunar stabilit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) un autoturism cu o cota de carburant de 350 l/luna, pentru desfăşurarea activităţilor specifice de monitorizare şi de control în teritoriu.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad RoscaPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Vlad Mihai RomânoMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de stat, ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Ion Pascu,secretar de statSecretariatul de Statpentru Persoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Radu Stroe  +  Anexă