ORDIN nr. 943 din 24 iunie 2016privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prevederile prezentului ordin se aplică:a) numai pentru achitarea obligațiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 24 iunie 2016.Nr. 943.  +  Anexă
  Tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
  Cod clasificație/Cont disponibil Denumire indicatori/cont Denumire impozit/taxă
   IMPOZIT PE VENIT IMPOZIT PE VENIT
  03.01.01 Impozit pe venituri din activități independente Impozit pe veniturile din activități independente
  03.01.02 Impozit pe venituri din salarii Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
  03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor
  03.01.04 Impozit pe venituri din dividende Impozit pe veniturile din investiții sub formă dedividende din străinătate
  03.01.05 Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate
  03.01.06 Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
  03.01.07 Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din premii
  03.01.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,inclusiv instrumente financiare derivate
  Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul aurului financiar
  03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
  03.01.13 Impozit pe venituri din activități agricole Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
  03.01.22 Impozit pe veniturile din jocurile de noroc Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
  03.01.50 Impozit pe venituri din alte surse Impozit pe veniturile din investiții sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice
  Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
  03.01.60 Regularizări Regularizări
   IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI – PERSOANELE FIZICE IMPOZIT PE VENITURILE OBȚINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENȚI – PERSOANELE FIZICE
  05.01.01.01Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente
  05.01.01.02Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente
  05.01.01.03Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente
  05.01.01.04Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din comisioane obținute dinRomânia de persoane nerezidente
  05.01.01.05Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment
  05.01.01.06Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
  05.01.01.07Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente
  05.01.01.08Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
  05.01.01.09Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
  05.01.01.10Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
   ACCIZE ACCIZE
  14.01.02.01Accize încasate din vânzarea de alcool etilic Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
  14.01.03.01Accize încasate din vânzarea de țigarete Accize încasate din vânzarea de țigarete
  14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
  14.01.13.01Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete Accize încasate în vamă din importul de produse de țigarete
   CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE
  1.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
  20.03.01.01Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
  21.03.12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică Contribuția de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice
  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și din activități economice
  21.03.13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
   CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  20.03.04.01Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă șiboli profesionale datorate de angajatori Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
   CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  21.05.03.01Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de angajator de la asigurații angajați (salariați)
  21.05.03.03Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurat Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată
  20.05.03.01Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
  20.05.03.06Contribuția suportată de angajator pentru concedii șiindemnizații datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boalăprofesională
  20.05.03.04Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fizice Contribuția pentru concedii și indemnizații de lapersoanele fizice care au calitatea de angajator
  21.05.03.02Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activități independente și alte activități și persoanele care nurealizează venituri Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activități independente, activități economice și din drepturi de proprietate intelectuală
  Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  21.05.23 Contribuții individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinței bunurilor, investiții, premii și câștiguri din jocuri
  21.05.24RegularizăriRegularizări privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați
   CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ
  21.04.02.01Contribuții individuale Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați
  20.04.02.01Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
   TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ
  10.01.01.01TVA încasată pentru operațiuni interne Taxa pe valoarea adăugată
   ALTE TAXE ȘI TARIFE ALTE TAXE ȘI TARIFE
  16.01.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare Eliberarea autorizației pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecționar, Eliberarea autorizației pentru organizarea și desfășurarea cursului de inițiere și pregătire teoretică și practică pentru cunoașterea legislației și a modului de folosire a armelor și munițiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere
  Taxele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare
  Tarife aplicabile activității de formare profesională, atestare, autorizare și acceptare personal
  Eliberarea cărții de identitate a armei sau a unui nou permis de armă
  Avizarea artificierilor și pirotehniștilor
  Taxa de emitere a autorizației de pescuit comercial cu caracter temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/ sportiv/taxa de emitere a licenței de pescuit
  Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, conform Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare
  33.01.02 Taxe consulare Taxe pentru cererile de eliberare a pașaportului simplu electronic depuse în țară/pașaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în țară/pașaportului simplu temporar depus în țară
  33.01.09 Taxe și alte venituri din protecția mediului Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităților cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiții de izolare
  Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalațiilor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare (în funcție de numărul de certificate) și alte persoane decât cele aflate sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare
   AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI
  35.01.01.01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de Direcția generală antifraudă fiscală Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate deDirecția generală antifraudă fiscală
  35.01.01.02Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate
  35.01.05 Amenzi judiciare Amenzi judiciare
  35.01.07 Penalități datorate în cazul eșalonării la plată Penalități datorate în cazul eșalonării la plată
  35.01.08 Penalități de nedeclarare Penalități de nedeclarare
   VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚIVENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
  33.01.25.01Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente
   OBLIGAȚIILE FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICEOBLIGAȚIILE FISCALE DE PLATĂ ALE CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE
  55.04Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuireSume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire
  (la 10-01-2019, Tabelul din Anexă a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.899 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2019 )
  ----