ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 8 iunie 2018privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 14 iunie 2018  Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă și faptul că una dintre principalele provocări la care trebuie să răspundă orașele din România este mobilitatea urbană, factor care contribuie major la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea calității mediului,având în vedere gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operațional regional 2014-2020,având în vedere faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanțare pentru achiziția de mijloace de transport, iar în prezent la nivel local există o experiență limitată în pregătirea cererilor de finanțare, precum și a procedurilor de achiziții publice privind dotarea cu mijloace de transport a unităților administrativ-teritoriale, în special cu cele ce prevăd tehnologii mai noi, cum ar fi autobuzele electrice,având în vedere asistența tehnică acordată de către JASPERS Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea pregătirii cererilor de finanțare și a documentațiilor pentru lansarea procedurilor de achiziții publice,având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO_2,având în vedere necesitatea asigurării accesului elevilor la serviciile de educație preuniversitare,având în vedere riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operațional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgență, prin identificarea unor soluții de urgentare a încheierii de contracte de finanțare și de contracte de achiziții publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operațional regional și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la pregătirea și implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport:a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice sau care folosesc orice tip de combustibil alternativ, inclusiv puncte de reîncărcare și alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local; (la 10-01-2019, Litera a) din Alineatul (1) , ARTICOL UNIC a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 9 din 4 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 07 ianuarie 2019 ) b) autobuze școlare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar de stat.(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt finanțate cu fonduri din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 și se implementează în baza acordului de parteneriat, încheiat în condițiile legii între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat, și unitățile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de lider de parteneriat, poate organiza și derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru unitățile administrativ-teritoriale partenere, în condițiile legii.(4) În afara sarcinilor asumate prin acordurile de parteneriat încheiate pentru pregătirea și implementarea proiectelor de finanțare, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale partenere au următoarele obligații:a) să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării acestora;b) să asigure utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor preluate în baza parteneriatului conform destinației stabilite și pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanțare;c) să respecte obligațiile stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile administrativ-teritoriale.(5) După recepția finală a mijloacelor de transport și a echipamentelor, unitățile administrativ-teritoriale partenere vor înscrie bunurile achiziționate în cadrul proiectului în evidențele contabile, conform prevederilor legale în vigoare.(6) În situația în care unitatea administrativ-teritorială, partener în proiect, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepționarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancțiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziția mijloacelor de transport sau a echipamentelor, precum și pentru toate consecințele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare și acordul de parteneriat.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 iunie 2018.Nr. 47.-----