ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 23 februarie 2009  Notă
  Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, astfel: «De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari"» .
  Luând în considerare că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012 se numără și introducerea pensiei sociale minime ca măsură de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a standardului de viață al populației,având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită beneficiarilor un trai decent,ținând seama de necesitatea de a îmbunătăți sistemul de protecție socială în concordanță cu prioritățile naționale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile,în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România,având în vedere categoria specială de persoane care face obiectul acestei măsuri, constituită din beneficiari ai sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează sub limita minimă, dincolo de care pot interveni marginalizarea socială și sărăcia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se instituie indemnizația socială pentru pensionari**).(2) Începând cu anul 2010, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari**) se stabilește, anual, prin legea bugetului de stat și poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici și cu resursele financiare.(3) Pentru anul 2009, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari**) este de 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009 și de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009*). Notă
  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010,  de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari".
  Notă 1. Conform art. 38 din LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 decembrie 2011, în anul 2012, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.2. Conform art. 50 din LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015, în anul 2016, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.3. Conform alin. (2) al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017, începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei.4. Conform alin. (2) al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 640 lei.5. Conform art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei.
   +  Articolul 2(1) Beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari. (la 11-12-2015, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) (2) Indemnizația socială pentru pensionari**) se determină ca diferență între nivelul prevăzut la art. 1 și nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată, stabilit în conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.(3) Diferența prevăzută la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Român de Informații. (la 11-12-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) (4) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, indemnizația socială pentru pensionari**), calculată potrivit prevederilor alin. (2), se acordă fiecărui urmaș în parte. Notă
  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, «De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari"» .
   +  Articolul 3(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât și de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum și de drepturi stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizației sociale pentru pensionari**) se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri.(2) Indemnizația socială pentru pensionari**) se acordă numai în situația în care veniturile prevăzute la alin. (1), însumate, se situează sub nivelul prevăzut la art. 1. Notă
  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, «De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari"» .
   +  Articolul 4Drepturile acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu titlu de indemnizație socială pentru pensionari**) se stabilesc și se plătesc de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, și se evidențiază distinct pe talonul de pensie. Notă
  Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari".
   +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații toate informațiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Procedura, tipurile de informații, termenele și modalitățile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol încheiat între Casa Națională de Pensii Publice și la dispoziția caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații și fiecare dintre sistemele de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii. (la 11-12-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 7Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare începând cu luna aprilie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi,
  secretar de stat
  București, 18 februarie 2009.Nr. 6.