LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005 (**republicată**)privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2008  (la 03-11-2015, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul 51 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015 ) **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 12 iunie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 218/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005 și a mai fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 10 /2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 326/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006.  +  Articolul 1(1) În scopul susținerii instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziție beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul european de garantare agricolă, precum și pentru susținerea obiectivelor de politică agricolă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se constituie la dispoziția ministerului Fondul de creditare și garantare a creditelor, denumit în continuare fond. Fondul se constituie din alocări de la bugetul de stat, din sumele rambursate de beneficiarii creditelor acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și din sumele care rămân la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale rezultate ca urmare a încheierii schemelor de garantare din FEADR și POP pentru perioada de programare 2007-2013 și reconstituite din sumele disponibilizate ca urmare a încheierii angajamentelor asumate. Sumele derulate prin fond au statut de împrumuturi subordonate, sunt înregistrate distinct în gestiunea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, corespunzător surselor de finanțare și măsurilor sprijinite, și se derulează în baza actelor normative care reglementează aceste măsuri. Prin normele metodologice prevăzute la art. 13 sunt stabilite condițiile de accesare a sumelor din fond, utilizarea acestora în susținerea instrumentelor financiare și a măsurilor de politică agricolă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 03-11-2015, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 51 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015. ) (2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garanții instituțiilor de credit.(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de convenții încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.  +  Articolul 2Sumele alocate și dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidențele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.  +  Articolul 3Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea și va fi utilizată exclusiv pentru plata garanțiilor executate și a comisioanelor de garantare. (la 21-06-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 4(1) Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din fond, dobânzile aferente acestora și sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanției/soldului garanției, după caz, în situația contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit. (la 21-06-2012, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 5(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare sunt:a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii;d) consiliile locale și asociații ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară și drumuri forestiere;e) Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire și protecție împotriva inundațiilor;f) direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratoarelor și pentru rețeaua informațională națională;g) persoane fizice și juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii;h) Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Mureș, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratorului Unității fitosanitare;i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu;j) alți beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.  +  Articolul 6Creditele acordate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 vor fi garantate astfel:a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanțare necesare realizării producției, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului; Notă
  Reproducem prevederile art. 1 din ORDINUL nr. 21 din 21 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 29 ianuarie 2020:Articolul 1Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale, definite conform legislației în vigoare, pentru garanțiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente în evidența fondului de garantare la 31 decembrie 2019, astfel:
  Tipul de creditNivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2020
  a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanțare necesare realizării producției conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare1%
  b) Credite pe termen scurt, mediu și lung acordate în scopul realizării de investiții1%
  Tipul de proiect: Proiecte finanțate din fonduri SAPARD, proiecte de investiții neeligibile pentru finanțare din fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emis anual1%
  b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu și lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investiții, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD și al celor încadrate în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.
   +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. acordă garanții pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 8Comisioanele de garantare datorate de instituțiile de credit pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 9În situația în care valoarea garanțiilor executate de instituțiile de credit depășește nivelul dobânzilor acumulate și afectează sumele alocate din fond pentru acordarea de garanții, reîntregirea sumelor alocate din fond se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 21-06-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 10(1) Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate și plătite de către fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în temeiul prezentei legi, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt venituri ale bugetului de stat. (la 03-12-2009, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009, care modifică art. 51, Titlul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009. ) (2) Executarea silită a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transmis de fondurile de garantare. (la 20-12-2010, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010. ) (3) În cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la alin. (1) se efectuează de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. sau Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii IFN - S.A., după caz.(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) și (3) sunt venituri ale bugetului de stat.(5) În biletul la ordin prevăzut la alin. (2), suma pe care debitorul se obligă să o plătească va fi înscrisă în moneda în care a fost acordat creditul.(6) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale. (la 25-06-2009, Art. 10 a fost modificat de art. 51, Titlul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009. )  +  Articolul 11Eventualele sume restituite de instituțiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garanții prevăzute în contractele de credit și a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.  +  Articolul 12(1) Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum și cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanții beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă și pentru majorarea capitalului social al Societății Naționale «Casa de Comerț Agroalimentar UNIREA» înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale «Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA» - S.A., cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.(2) Sumele destinate majorării capitalului social al Societății Naționale «Casa de Comerț Agroalimentar UNIREA», potrivit prevederilor alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 29-12-2018, Articolul 12 a fost modificat de Articolul 62, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 12^1Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația sumelor primite și utilizate, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 ale lunii curente. (la 21-06-2012, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012. )  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale*), Guvernul va adopta normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Notă
  *) Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administrației publice centrale, denumirea "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale".
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, modificată prin:
  - Hotărârea Guvernului nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 20 martie 2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006.
  -----