LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenția, instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.(2) Agenția are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului București se realizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.(2) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.  +  Articolul 3Agenția îndeplinește următoarele funcții:a) de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;b) de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;d) de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;e) de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal;f) de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.  +  Articolul 4(1) În îndeplinirea funcțiilor sale, Agenția cooperează cu:a) Ministerul Public;b) Consiliul Superior al Magistraturii;c) Ministerul Afacerilor Interne;d) Ministerul Finanțelor Publice;e) Agenția Națională de Administrare Fiscală;f) Oficiul Național al Registrului Comerțului;g) Autoritatea de Supraveghere Financiară;h) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;i) Departamentul de Luptă Antifraudă;j) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;k) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;l) Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;m) Uniunea Națională a Barourilor din România;n) orice altă autoritate sau instituție publică cu atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenție.(2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, între Agenție și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum și procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate.  +  Articolul 5Principiile după care se desfășoară activitatea Agenției sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.  +  Capitolul II Conducerea, organizarea și funcționarea Agenției  +  Articolul 6(1) Agenția este condusă de un director general, judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiției.(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcție publică de conducere, numit prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ministrului finanțelor publice. În caz de imposibilitate de exercitare a atribuțiilor prevăzute de lege de către directorul general, directorul general adjunct va exercita atribuțiile acestuia.(3) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singură dată, pentru încă 4 ani.(4) Funcțiile de director general și director general adjunct se ocupă prin detașare pe durata mandatului prevăzut la alin. (3), prin derogare de la dispozițiile legale privind durata detașării.  +  Articolul 7Pentru a fi numită director general al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) să fi îndeplinit efectiv în ultimii 5 ani, până la data numirii, funcția de judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;b) să aibă vechime în funcțiile menționate la lit. a) de cel puțin 8 ani;c) să nu fi fost sancționată disciplinar în ultimii 5 ani;d) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere.  +  Articolul 8(1) Pentru a fi numită director general adjunct al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) să fie funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;b) să fie licențiat în științe economice și să dețină vechime în specialitate economică de cel puțin 8 ani;c) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;d) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;e) să nu aibă antecedente penale;f) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.  +  Articolul 9(1) Mandatul directorului general și al directorului general adjunct încetează în următoarele situații:a) demisie;b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 11 alin. (3);c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;d) când se constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităților sau când se dispune confiscarea unei părți din avere ori a unui bun determinat;e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 7 sau 8.(2) Încetarea mandatului directorului general și a directorului general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 10(1) Directorul general conduce activitatea Agenției, o reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție. Directorul general poate delega atribuțiile sale.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și instrucțiuni cu caracter administrativ, în condițiile legii.(3) Directorul general este ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 11(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea activității, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, necesitatea de suplimentare a posturilor Agenției sau de reorganizare internă a acesteia.(4) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agenției procedează la comunicarea acestuia ministrului justiției și Consiliului Agenției prevăzut la art. 12.(5) Primul raport de audit se realizează în anul calendaristic imediat următor celui în care Agenția a devenit operațională și a funcționat minimum 9 luni.  +  Articolul 12(1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, 3 reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dintre care unul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și unul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei instituții reprezentate, pentru o perioadă de 2 ani.(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reunește de cel puțin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general al Agenției sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.(3) Consiliul se consideră a fi legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(4) Lucrările sunt conduse de un președinte ales dintre membrii Consiliului pentru un mandat de un an.(5) Ordinea de zi se stabilește pe baza propunerii directorului general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea. Ordinea de zi este adusă la cunoștința membrilor Consiliului cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței.(6) Cu aprobarea majorității membrilor săi, la reuniunile Consiliului poate participa orice persoană a cărei prezență este considerată utilă, inclusiv reprezentanți ai societății civile.(7) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.(8) Calitatea de membru al Consiliului sau de președinte al acestuia nu este incompatibilă cu funcțiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sau de funcționar public.  +  Articolul 13Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă directorul general al Agenției referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu;b) aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia;c) aprobă strategia operațională a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an;d) avizează metodologia de lucru a Agenției privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, propusă de către directorul general al Agenției;e) avizează propunerile de politici publice ale Agenției în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;f) analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 11;g) identifică, pe baza rapoartelor prevăzute la lit. a), b) și f), problemele apărute în activitatea Agenției și face recomandări conducerii Agenției pentru eficientizarea activității în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, precum și orice alte recomandări de natură organizatorică sau managerială.  +  Articolul 14(1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în servicii și birouri.(2) La propunerea directorului general al Agenției, prin ordin al ministrului justiției, pot fi înființate structuri teritoriale fără personalitate juridică.(3) Numărul de posturi al Agenției este stabilit prin hotărâre a Guvernului.(4) Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) se aprobă de către Consiliu, la propunerea directorului general.(5) Agenția funcționează cu următoarele categorii de posturi:a) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) inspectori de urmărire și administrare bunuri, denumiți în continuare inspectori, funcție publică specifică, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) funcționari publici, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Pentru a fi numită în funcția de inspector, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele condiții cumulative:a) să fie licențiat în științe economice sau juridice;b) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;c) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;d) să nu aibă antecedente penale.(7) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) și c) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.(8) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la art. 4 pot detașa și/sau delega personal în cadrul acesteia, în condițiile legii. Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcțiile prevăzute la alin. (5) lit. b).(9) Competențele privind numirea, promovarea, sancționarea, încetarea exercitării funcției, precum și toate celelalte aspecte ce țin de desfășurarea raporturilor de muncă privind personalul din cadrul Agenției sunt exercitate de directorul general al Agenției, cu respectarea procedurilor și condițiilor prevăzute de lege.(10) Funcțiile de șef serviciu și șef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agenției, în condițiile legii, din categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a)-c).(11) Prevederile legale în materia declarării averilor și a intereselor se aplică personalului Agenției în mod corespunzător.(12) Funcțiile deținute în cadrul Agenției sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii sau al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Salarizarea funcției de director general adjunct se stabilește prin asimilare cu funcția de director în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Salarizarea funcției de șef serviciu se stabilește prin asimilare cu funcția de șef serviciu în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Pentru funcția de șef serviciu, vechimea minimă în specialitate este de 7 ani.(3) Salarizarea funcției de șef birou se stabilește prin asimilare cu funcția de șef compartiment în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Pentru funcția de șef birou, vechimea minimă în specialitate este de 5 ani.(4) Salarizarea funcției de inspector gradul superior se stabilește prin asimilare cu funcția de analist financiar gradul I în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Pentru funcția de inspector gradul superior, vechimea minimă în specialitate este de 8 ani.(5) Salarizarea funcției de inspector gradul principal se stabilește prin asimilare cu funcția de analist financiar gradul II în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Pentru funcția de inspector gradul principal, vechimea minimă în specialitate este de 6 ani.(6) Salarizarea funcției de inspector gradul asistent se stabilește prin asimilare cu funcția de analist financiar gradul III în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Pentru funcția de inspector gradul asistent, vechimea minimă în specialitate este de 3 ani.(7) Prin vechime în specialitate în sensul alin. (2)-(6) se înțelege vechimea în specialitatea studiilor.(8) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției sunt salarizați potrivit dispozițiilor legale aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Ministerului Justiției.  +  Articolul 16(1) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Atribuțiile și sarcinile personalului Agenției se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(3) Agenția dispune de un parc auto propriu. Numărul maxim de autoturisme, consumul de carburant și modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17(1) Agenția se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției. Cheltuielile ocazionate de exercitarea atribuțiilor Agenției se suportă din bugetul acesteia.(2) Agenția poate primi donații, sponsorizări și poate accesa alte surse de finanțare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18Corespondența se transmite Agenției, de regulă, în format electronic, la adresa oficială de e-mail a acesteia. În vederea primirii și păstrării întregii corespondențe, Agenția organizează propriul sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.  +  Articolul 19(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Agenția prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale incidente în domeniu.(2) În exercitarea funcției prevăzute la art. 3 lit. a), Agenția prelucrează și transmite altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene date și informații referitoare la bunuri ale persoanelor fizice identificate sau identificabile.(3) Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispozițiile prevăzute la alin. (1).(4) Agenția aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.  +  Capitolul III Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse  +  Articolul 20În domeniul identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, Agenția îndeplinește următoarele atribuții:a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în vederea îndeplinirii funcției prevăzute la art. 3 lit. a);b) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) în vederea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor și informațiilor la care are acces direct sau indirect;c) asigură reprezentarea României la nivelul Rețelei de Interagenții Camden pentru Recuperarea Creanțelor (CARIN) și schimbă date și informații în acest scop, inclusiv la nivelul altor rețele similare.  +  Articolul 21(1) Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;b) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgență.(2) În situația în care cererile de date și informații se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile.(3) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.(4) Transmiterea cererii de asistență se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.  +  Articolul 22(1) Agenția transmite datele și informațiile pe care le deține, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanțelor sau a unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorități judiciare române.(2) Transmiterea din oficiu a datelor și informațiilor are loc, în temeiul cererii prealabile, fără a fi necesară o nouă cerere, în situația în care Agenția apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități.(3) În vederea transmiterii datelor și informațiilor solicitate potrivit prevederilor art. 19, în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor și informațiilor solicitate de Agenție.  +  Articolul 23(1) În cazul în care, pentru a obține anumite date și informații necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 20 este necesară o autorizație specială, Agenția are obligația de a depune toate diligențele pentru obținerea respectivei autorizații, în condițiile legii.(2) În cazul în care datele și informațiile solicitate sunt obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță și sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obținerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe care le-a comunicat.  +  Articolul 24(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată poate solicita date și informații fie Agenției, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau țară terță, prin intermediul Agenției.(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 25În situațiile în care obținerea datelor și informațiilor excedează cadrului facilitării identificării și urmăririi bunurilor, Agenția informează organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.  +  Articolul 26(1) În situațiile prevăzute la art. 21, Agenția poate refuza colectarea sau transmiterea datelor și informațiilor solicitate:a) dacă există motive pentru a presupune că colectarea sau furnizarea:(i) ar aduce atingere securității naționale;(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;(iii) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile;b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.(2) Agenția refuză colectarea și comunicarea de date și informații dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informațiile solicitate și nici transmiterea acestora în situația în care sunt incidente dispozițiile art. 23.  +  Capitolul IV Atribuții privind bunurile indisponibilizate  +  Secţiunea 1 Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate  +  Articolul 27(1) Agenția administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Evidența prevăzută la alin. (1) include informații privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente, precum și ale părții vătămate, suma de bani care face obiectul sechestrului, valoarea până la care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, precum și dobânzile acumulate.(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), pe numele Agenției se deschid un cont unic în lei și conturi unice pentru fiecare valută în parte, la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Conturile deschise de Agenție includ subconturi deschise pe numele fiecărei persoane fizice sau juridice în parte, prevăzute la alin. (1).(4) Banca pune la dispoziția Agenției extrasele de cont privind operațiunile efectuate în conturile deschise pe numele acesteia.(5) Toate sumele de bani virate în conturile deschise pe numele Agenției, în conformitate cu alin. (3), sunt purtătoare de dobânzi.(6) Agenția comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți sau de către instanța de judecată, către toate instituțiile publice și entitățile profesionale cu atribuții în domeniul executării silite, care au obligația de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiași bun au fost înființate și alte măsuri asigurătorii. Dacă nu au fost înființate și alte măsuri asigurătorii sau executorii, Agenția virează suma în contul notificat de suspect, inculpat, persoana responsabilă civilmente sau persoana în proprietatea sau posesia căreia se aflau bunurile supuse măsurilor asigurătorii, după caz, deschis pe numele acestuia, la o unitate bancară de pe teritoriul României. Dacă au fost înființate și alte măsuri asigurătorii, rămân aplicabile dispozițiile dreptului comun în materie.(7) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea titlului executoriu, în situația în care măsura asigurătorie a fost dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracțiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar suma de bani a fost virată în contul prevăzut la alin. (3), Agenția va informa partea civilă, în vederea punerii în executare a titlului executoriu, în condițiile legii, precum și toate instituțiile publice și entitățile profesionale cu atribuții în domeniul executării silite. Plata sumei de bani aflate în conturile prevăzute la alin. (3) se efectuează de către Agenție, în condițiile legii, pe baza dispoziției emise de organul de executare competent.(8) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii definitive a judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma ca venit la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 2-a Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate  +  Articolul 28(1) La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit dispozițiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabilește prin protocolul privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, prevăzut la art. 4 alin. (2).(3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), Agenția poate încheia contracte de achiziții publice cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea și administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agenției.(4) Pentru bunurile mobile prevăzute la alin. (1), aflate în custodie, Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Secţiunea a 3-a Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate  +  Articolul 29(1) Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabilește prin protocolul privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, prevăzut la art. 4 alin. (2).(3) În baza informațiilor gestionate prin sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate propune, din oficiu, procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți sau instanței de judecată inițierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.(4) Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(5) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:a) de către Agenție, prin licitație publică;b) de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;c) prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii;d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.(6) Directorul general al Agenției decide asupra uneia din modalitățile de valorificare enumerate la alin. (5), în conformitate cu metodologia de lucru privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Metodologia de lucru este avizată de Consiliu și se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice.(7) În vederea stabilirii prețului la care se valorifică bunurile prevăzute la alin. (1), Agenția poate angaja evaluatori autorizați, în condițiile legii. În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), bunurile se valorifică la prețul stabilit de Agenție, conform metodologiei de lucru prevăzute la alin. (6).(8) În cazul în care bunurile nu se vând în termen de 6 luni de la comunicarea dispoziției prevăzute la alin. (1), Agenția informează procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată.  +  Secţiunea a 4-a Atribuții privind imobilele sechestrate  +  Articolul 30(1) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ține evidența imobilelor asupra cărora a fost solicitată intabularea ipotecii legale, în condițiile Codului de procedură penală, precum și a imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii, în baza ordonanței procurorului sau a încheierii judecătorului.(2) În acest sens, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a dispus instituirea sechestrului transmite Agenției o copie de pe ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul și o copie a procesului-verbal de sechestru.(3) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale competente, are obligația de a comunica din oficiu Agenției, prin mijloace electronice, încheierile de carte funciară prin care s-au dispus înscrierile prevăzute la alin. (1), într-un termen și în formatul ce se vor stabili prin protocolul încheiat în condițiile art. 4 alin. (2).(4) La solicitarea Agenției, autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte persoane juridice de drept privat transmit acesteia informațiile pe care le dețin privind situația juridică, starea fizică, precum și orice alte date referitoare la bunurile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul V Atribuții privind bunurile confiscate  +  Articolul 31(1) Agenția ține evidența hotărârilor și a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine.(2) Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse.(3) Bunurile aflate în administrarea Agenției, confiscate în cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.  +  Articolul 32(1) Agenția analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente.(2) Agenția analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente.(3) Agenția publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante.  +  Articolul 33În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, în condițiile legii.  +  Articolul 34Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.  +  Articolul 35Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură înființate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.  +  Articolul 36Regulamentul privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 37Abrogat. (la 29-12-2018, Articolul 37 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 60, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Capitolul VI Atribuții privind sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni  +  Articolul 38(1) Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal.(2) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la alin. (1) va cuprinde date privind:a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;b) măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;c) confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;h) amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege.(3) Autoritățile, instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat, care, potrivit competențelor legale, dețin datele prevăzute la alin. (2), sunt obligate să introducă aceste date în sistemul informatic prevăzut la alin. (1). În acest scop, Agenția încheie protocoale cu orice autorități, instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat.(4) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni este accesibil instituțiilor implicate în luarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2), potrivit competențelor acestora.(5) Băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 39În cazul hotărârilor definitive prin care s-a dispus măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse în echivalent a unei sume de bani, Agenția, prin sistemul informatic integrat, dezvoltă și comunică o alertă, în format electronic, către toate instituțiile publice relevante, în vederea punerii în executare.  +  Articolul 40(1) Agenția publică trimestrial, în format deschis, date și informații de interes public generate de sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.(2) Până la operaționalizarea sistemului informatic, Agenția publică, trimestrial, date și informații de interes public privind activitatea sa.  +  Capitolul VII Alte atribuții  +  Articolul 41Agenția sprijină organele judiciare în utilizarea celor mai bune practici în materia urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, precum și în materia administrării simple a bunurilor indisponibilizate. În acest sens, Agenția:a) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;b) acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente- suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente-suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției;c) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;d) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale;e) ține evidența bunurilor mobile pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în temeiul art. 253 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 30 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  +  Articolul 42(1) Agenția este desemnată organ competent, potrivit prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția este autorizată să negocieze și să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate.(3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1) și (2), Agenția cooperează cu structurile similare din alte țări, autoritățile administrative și judiciare competente, precum și cu organele de valorificare.  +  Articolul 43Agenția îndeplinește și următoarele atribuții:a) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor și oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state;b) organizează, în condițiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competență; în acest sens, Agenția efectuează demersuri în vederea obținerii acreditărilor și autorizărilor necesare;c) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;d) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competență;e) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniile recuperării și administrării creanțelor provenite din infracțiuni;f) elaborează și dă publicității anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluțiile și recomandările în domeniul său de competență;g) dezvoltă și implementează proiecte cu finanțare europeană și internațională;h) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniul administrării și valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;i) poate desemna un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, în situația în care valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 44(1) Până la operaționalizarea compartimentului cu atribuții financiar-contabile din cadrul Agenției, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, finanțarea Agenției se realizează din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justiției. La data operaționalizării, Ministerul Justiției repartizează, potrivit legii, credite bugetare și credite de angajament Agenției.(2) Până la operaționalizarea compartimentelor cu atribuții de resurse umane și administrative din cadrul Agenției, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuțiile în domeniu se exercită, în condițiile prezentei legi, de către directorul general al Agenției, prin direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, în colaborare cu personalul Agenției. Atribuțiile în domeniul resurselor umane se exercită potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiției.(3) La data operaționalizării compartimentului cu atribuții de resurse umane din cadrul Agenției, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiției dosarele profesionale, precum și orice alte documente și evidențe în legătură cu cariera personalului Agenției.(4) La data operaționalizării compartimentului cu atribuții administrative din cadrul Agenției, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiției toate documentele în legătură cu activitatea Agenției și programele de asistență tehnică, precum și orice alte documente referitoare la patrimoniul Agenției.(5) Până la operaționalizarea compartimentelor din cadrul Agenției, orice alte atribuții decât cele prevăzute la alin. (1)-(4) se pot duce la îndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, potrivit specificului acestora.  +  Articolul 45Pentru operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la art. 38, băncile transmit, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției, situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate.  +  Articolul 46(1) În vederea creșterii capacității instituționale de identificare a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate accesa și primi informații de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la bunurile mobile și imobile.(2) Procedura de colectare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a informațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Autoritățile și instituțiile publice care dețin informații cu privire la proprietățile imobiliare și mobiliare au obligația de a transmite aceste informații către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit procedurii și la termenele stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).(4) În vederea asigurării accesului direct al organelor de urmărire penală, al instanțelor de judecată și al Agenției la informațiile deținute potrivit alin. (1), Agenția Națională de Administrare Fiscală încheie protocoale de cooperare.  +  Articolul 47Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 252, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.2. La articolul 252^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) și (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).3. La articolul 252^1, alineatul (5) se abrogă.  +  Articolul 48Alineatul (2) al articolului 185 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Asistența solicitată de oficiile de recuperare a creanțelor sau alte autorități cu atribuții similare din statele membre ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii prevăzute de legea prin care este desemnată autoritatea națională drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.  +  Articolul 49Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele de valorificare abilitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe.3. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) organe de valorificare - unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se stabilește și arondarea teritorială a deținătorilor de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din punctul de vedere al organului de valorificare competent a le prelua.5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Bunurile confiscate sau neridicate în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătorești definitive ori, după caz, definitive și irevocabile.6. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.(4^2) În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia.7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.8. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.  +  Articolul 50Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la emiterea ordinului, valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează de către organele de valorificare, astfel cum au fost definite până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 51În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 52(1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Secretariatul General al Guvernului, realizează un inventar la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului, realizează un inventar la nivel național al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii și al stadiului în care acestea se găsesc.(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, realizează, la nivel național, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum și al stadiului în care acestea se găsesc, în limitele competențelor legale.(4) Capacitățile de stocare și depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispoziția Agenției cu titlu gratuit.(5) Condițiile și procedura de utilizare a capacităților de stocare și depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenție și autoritatea sau instituția publică deținătoare.(6) Atribuțiile prevăzute la art. 28 se exercită după împlinirea unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 53Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 54(1) Până la operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente.  +  Articolul 55(1) Agenția preia atribuțiile privind schimbul de date, informații și bune practici în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni, asumate până la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției.(2) Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), protocoalele încheiate de Ministerul Justiției pentru operaționalizarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției rămân în vigoare.(3) Ministerul Justiției își menține celelalte atribuții prevăzute de lege pentru Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni.(4) În cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor în vigoare, denumirea "Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", în ceea ce privește atribuțiile Agenției preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni.  +  Articolul 56Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.*Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 decembrie 2015.Nr. 318.  +  Anexa nr. 1
  Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informații
  Prezentul formular trebuie utilizat pentru:a) a transmite datele și/sau informațiile operative solicitate;b) a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;c) a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorități judiciare spre autorizare;d) a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informațiile respective.Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorități judiciare și în cazul în care se dovedește ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).
  Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)  
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)  
  Numărul de referință al prezentului răspuns  
  Data și numărul de referință ale răspunsului anterior  
    
  În răspuns către următoarea autoritate solicitantă 
  Data și ora cererii  
  Numărul de referință al cererii  
  Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI
  Infracțiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAIși datele sau informațiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat. Se solicită tratament de urgență -> [] 8 ore
  Nu se solicită tratament de urgență -> [] o săptămână
  Alte cazuri -> [] 14 zile
    
  Informații transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele și informațiile operative furnizate
  1. Utilizarea datelor sau informațiilor operative furnizate [] nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat și grav pentru siguranța publică [] este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiții (facultativ):
  2. Fiabilitatea sursei [] fiabilă [] fiabilă în general [] deloc fiabilă [] nu poate fi evaluată
  3. Fiabilitatea datelor sau informațiilor operative [] sigure [] atestate de sursă [] informații indirecte-confirmate [] informații indirecte-neconfirmate
  4. Rezultatele investigațiilor polițienești sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date și informații operative trebuie comunicate autorității care a transmis aceste date sau informații operative [] nu [] da
  5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informațiile operative ar putea contribui la depistarea și la prevenirea infracțiunilor menționate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:
   
  ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI.
   
  Datele sau informațiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:
  Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de: [] o zi [] două zile [] 3 zile [] .... săptămâni [] o lună
  [] S-a solicitat autorizarea unei autorități judiciare. Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a autorizării este de .... săptămâni.
   
  REFUZ - Datele sau informațiile operative: [] nu ar putea fi comunicate și solicitate la nivel național sau [] nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
  A - Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistență judiciară reciprocă
  [] Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informațiile operative și nici schimbul acestora.
  [] Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive și transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislației naționale.
  [] Datele sau informațiile operative nu sunt deținute: - de către autoritățile de aplicare a legii sau - de către autoritățile publice sau entitățile private într-un mod care permite autorităților de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.
  B - Comunicarea informațiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naționale esențiale în materie de securitate ale statului membru solicitat sau ar dăuna bunei desfășurări a unei investigații polițienești sau a procesului penal sau siguranței persoanelor, ori datele sau informațiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporționate sau fără relevanță cu privire la scopurile pentru care au fost solicitate.
  C - În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informații sau se va indica motivul refuzului (facultativ):
  D - Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea privește, în temeiul legislației statului membru solicitat, următoarea infracțiune (a se preciza natura și calificarea juridică a infracțiunii) ....care se pedepsește cu închisoarea până la un an.
  E - Datele sau informațiile operative solicitate nu sunt disponibile.
  F - Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute de la un alt stat membru sau de la o țară terță și sunt supuse principiului specialității, iar statul membru sau țara terță în cauză nu și-a dat acordul pentru comunicarea acestora.
   +  Anexa nr. 2
  Formular de solicitare de date și informații operative care urmează a fi utilizate de către statul român
  în calitate de stat membru solicitant
  Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date și informații operativeI - Informații administrative
  Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)  
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)  
  Către următorul stat membru  
  Data și ora prezentei cereri  
  Numărul de referință al prezentei cererii  
  Cereri anterioare
  [] Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză.
  [] Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeași cauză
  Cerere anterioară (cereri anterioare)Răspuns(uri)
   Data Număr de referință (pentrustatul membru solicitat) Data Număr de referință (pentrustatul membru solicitat)
  1.     
  2.     
  3.     
  4.     
  În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorități din statul membru solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate
  [] Ofițer de legătură UNE/Europol [] spre informare [] spre execuție
  [] BCN Interpol [] spre informare [] spre execuție
  [] SIRENE [] spre informare [] spre execuție
  [] Ofițer de legătură [] spre informare [] spre execuție
  [] Altele (a se preciza) [] spre informare [] spre execuție
  II - TermeneNOTĂ:Termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAIA - Infracțiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorității de aplicare a legii:– cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare;– cererea nu este urgentă - termen: o săptămână.B - Alte cazuri: termen 14 zile
  [] SE SOLICITĂ un tratament de urgență
  [] NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență
  Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu: persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea unei date stabilite): Datele sau informațiile operative solicitate
   
  Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități infracționale) care face obiectul cercetării
  Natura infracțiunii (infracțiunilor)
  Aplicarea art. 4 alin. (1) și (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI [] A.1. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea și maximul pedepsei este decel puțin 3 ani, în statul membru solicitant și [] A.2. Infracțiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:
  [] Participarea la un grup criminal organizat [] Terorism [] Trafic de persoane [] Exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantilă [] Trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope [] Trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive [] Corupție [] Fraudă, incluzând frauda împotrivaintereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene [] Furt organizat sau armat [] Trafic ilicit de bunuri culturale,inclusiv antichități și opere de artă[] Înșelăciune [] Racketul și extorcarea de fonduri [] Contrafacerea și pirateria produselor [] Falsificare de acte oficiale și uz de fals [] Falsificarea de mijloace de plată [] Trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere[] Spălarea produselor infracțiunii [] Falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro [] Fapte legate de criminalitatea informatică [] Infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție [] Facilitarea intrării și șederii ilegale [] Omor și vătămare corporală gravă [] Trafic ilicit de organe și țesuturi umane [] Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici [] Rasism și xenofobie [] Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive [] Trafic de vehicule furate [] Viol [] Incendiere cu intenție [] Crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale [] Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave [] Sabotaj
  [] Infracțiunea intră, prin urmare, sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1) (cereri urgente) și alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt, prin urmare, aplicabile în ceea ce privește termenele de răspuns la prezenta cerere.
  Sau [] B - Infracțiunea (infracțiunile) nu se încadrează la lit. A. În acest caz, descrierea infracțiunii (infracțiunilor):
  Scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative
   
  Legătura între scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative și persoana care face obiectul acestor date sau informații operative
   
  Identitatea/identități (în măsura în care se cunoaște) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigației polițienești sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informații operative
   
  Motive pentru a se consideră că datele sau informațiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat
   
  Restricții privind utilizarea informațiilor care figurează în prezenta cerereîn alte scopuri decât cele pentru care aceste informații au fost furnizate, precum și pentru prevenirea unui pericol imediat și grav pentru siguranța publică
  [] Utilizarea este permisă. [] Utilizarea este permisă, dar fără mențiunea furnizorului informațiilor. [] Utilizarea nu este permisă fără autorizația furnizorului informațiilor. [] Utilizarea nu este permisă.
  --------