HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 8 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Masterplanul investițiilor în turism, urmărește:a) dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;c) dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional;d) Abrogată. (la 27-12-2018, Litera d) din Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.  +  Articolul 2Masterplanul investițiilor în turism vizează realizarea următoarelor activități majore:a) dezvoltarea turismului de sănătate;b) dezvoltarea domeniului schiabil;c) dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;d) dezvoltarea turistică echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a litoralului Mării Negre; (la 27-12-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) e) dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;f) dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.  +  Articolul 3În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: parc balnear, traseu de cură, centru balnear, bază kinetoterapie, instalație de punere în valoare a mofetelor, aquaparc/parc acvatic, baie tradițională, amenajare plajă, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice, creare/reabilitare facilități de utilizare a izvoarelor minerale. (la 27-12-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 4În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: pârtii de schi, instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului, pârtie/pistă săniuș, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, trambulină, patinoar, parcuri tematice de iarnă. (la 27-12-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 5În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: parcuri tematice, aquaparc, instalație sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, centru/zonă de agrement, patinoar, zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanță, port de agrement/marină turistică/miniport turistic, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement. (la 27-12-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 6În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: post de prim ajutor/foișor salvamar, Delfinariu, port de agrement/marină turistică/miniport turistic, cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare și pentru pescuit în Delta Dunării și litoralul Mării Negre, infrastructură ușoară de vizitare și observare în zonele protejate. (la 27-12-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 7În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanțarea de investiții pentru: construire/reabilitare/modernizare/extindere: port de agrement/ marină turistică/miniport turistic, centru/zonă de agreement și amenajare în scop turistic a lacurilor/plajelor de agrement. (la 27-12-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 8În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: refugiu montan/centru/bază/punct salvamont și infrastructură de acces. (la 27-12-2018, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 9(1) În vederea realizării activităților majore prevăzute în prezenta hotărâre se are în vedere finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11(1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinație, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susținerea financiară a unităților administrativ-teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, și se defalcă prin ordin al ministrului turismului.(2) Unitățile administrativ-teritoriale pot solicita decontarea sumelor cheltuite pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție la data încheierii procesului-verbal de recepție parțială a lucrărilor sau la data realizării recepției la terminarea lucrării, după caz, dar nu mai mult de 3% din valoarea fondurilor alocate în contractul de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 13. (la 27-12-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 12(1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, cod 51.02.21 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism“, către unitățile administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. B care au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2 se face conform prevederilor din contractele de finanțare.(2) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiții și au obligația înregistrării separate în contabilitatea proprie a operațiunilor legate de primirea și utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului. Unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabile de atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice încheiate între acestea și executanți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin structurile sale de specialitate sau în colaborare cu alte instituții publice pe baza unor protocoale în condițiile legii sau cu persoane juridice de drept privat, pe baza unor contracte/acorduri încheiate în condițiile legii.(4) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, cod 51.02.21 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism“, către unitățile administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A se face conform prevederilor din contractele de finanțare, precum și cu obligativitatea prezentării următoarelor documente:a) autorizația de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, în vigoare, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz;d) garanția de bună execuție a contractului aflată în termenul de valabilitate. (la 27-12-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 13Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanțare este următorul:a) pentru investițiile de importanță națională contribuția Ministerului Turismului este de 100% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiția de bază»;b) pentru investițiile realizate în stațiunile turistice de interes național sau stațiunile balneare și balneoclimatice, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerului Turismului este de 90% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiția de bază»; c) pentru investițiile realizate în stațiunile turistice de interes local, atestate în condițiile legii, cu excepția celor care au statut de stațiuni balneare sau balneoclimatice care se finanțează conform lit. b), contribuția Ministerului Turismului este de 85% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiția de bază»; d) pentru investițiile în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit. b) și c), contribuția Ministerului Turismului este de 70% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiția de bază (la 27-12-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 13^1Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării și acestea sunt următoarele:a) cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;b) cheltuieli pentru expertizele tehnice și/sau audit energetic;c) cheltuieli pentru asistența tehnică sau consultanță;d) cheltuieli specifice taxelor pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații;e) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale;f) cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, penalități, costuri credite;g) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar;h) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și a cap. I secțiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz;i) cheltuieli cu construirea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea pârtiilor de schi cu lungimea mai mică de 800 m indiferent de gradul de dificultate;j) cheltuieli diverse și neprevăzute. (la 27-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 14(1) Unitățile administrativ-teritoriale care solicită finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligația să depună la Ministerul Turismului, în vederea avizării documentației, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, până la data de 31 decembrie 2020.(2) Neprezentarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiului de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, în termenul prevăzut la alin. (1), determină eliminarea propunerii de proiect din anexa nr. 1.(3) Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ-teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a propunerilor de proiecte, însoțite de studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, este 1 august a fiecărui an. (la 27-12-2018, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 15Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 558.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând proiectele de investiții în turism
  A. Lista cuprinzând proiectele de investiții în turism, cu contracte de finanțare aflate în derulare
  Nr. crt.         Autoritatea publică locală                           Proiectul             
  1.   Consiliul Local Borsec, județul Harghita   Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, stațiunea Borsec              
  2.   Consiliul Local Petroșani, județul        Hunedoara                                 Schi în România, municipiul Petroșani     
  3.   Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc,    județul Suceava                           Schi în România, stațiunea Câmpulung     Moldovenesc                             
  4.   Consiliul Local Voineasa, județul Vâlcea   Dezvoltarea infrastructurii de agrement, stațiunea Voineasa                      
  B. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de interes național și localI. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță națională
  Nr. crt.            Denumire propunere proiect              Formă turism/destinație turistică
  1.    Dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil,  Munții Făgăraș (200 de zile cu zăpadă pe an -     Dezvoltare durabilă în Masivul Făgăraș)           Turism montan                      
  2.     Dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei      turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pelitoralul Mării Negre, Sulina (Miniport/port de   agrement, orașul Sulina, județul Tulcea)          Turism în Delta Dunării             
  3.     Dezvoltarea infrastructurii turistice de          agrement - port turistic, Constanța (Amenajarea   portului de agrement Diamant Port, municipiul     Constanța, județul Constanța)                     Turism de agrement Marea Neagră     
  II. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță locală
  Nr. crt.       Județul                          Denumire propunere de proiect               
  1.            Județul Alba                 Baza Salvamont Șureanu, Valea Sebeșului                        
  Amenajarea domeniului schiabil, Valea Sebeșului                
  Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă,   munții Sebeș                                                   
  Dezvoltarea zonei turistice "Ursoaia", comuna Horea            
  Dezvoltarea infrastructurii turistice - amenajare domeniu       schiabil, orașul Zlatna                                        
  2.    Județul Arad         Repunerea în circuitul internațional a stațiunii Moneasa       
  Amenajarea unui "Aventura Parc", comuna Moneasa                
  3.  Județul Argeș      Schi în România, Albeștii de Muscel                            
  4.                  Județul Bacău                      Amenajarea infrastructurii balneare, orașul Slănic Moldova     
  Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic - Aqualand, parc aventura, patinoar), orașul Slănic Moldova                
  Construcție telecabină, orașul Slănic Moldova                  
  Construcția unui complex de agrement, orașul Slănic Moldova    
  Amenajare aquaparc - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna       
  Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată - Parc Măgura,orașul Târgu Ocna                                              
  Amenajare parc aventură - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna       
  Amenajare patinoar - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna       
  5.         Județul Bihor             Pârtie de schi, comuna Budureasa                               
  Dezvoltarea turismului de iarnă, pârtia Vârtop, etapa 2, oraș   Nucet                                                          
  Realizarea unui parc de distracții și aventură, comuna Sânmartin
  Bază salvamont, Vadu Crișului                                  
  6.            Județul            Bistrița-Năsăud             Extindere turistică Băile Figa - spa centru medical            
  Domeniu schiabil Valea Sălăuței                                
  Domeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului    
  Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna    
  Parc de aventuri, orașul Sângeorz-Băi                          
  Sat de vacanță, orașul Sângeorz-Băi                            
  7.                                           Județul Brașov                                              Sanie de vară în Poiana Brașov, municipiul Brașov              
  Extindere domeniul schiabil - etapa II, Poiana Brașov,          municipiul Brașov                                              
  Modernizare pârtie de schi Drăguș, comuna Drăguș               
  Domeniul schiabil, comuna Lisa                                 
  Îmbunătățire domeniu schiabil, orașul Predeal                  
  Dezvoltarea domeniului schiabil zona Olăreasa, orașul Predeal  
  Amenajare domeniu schiabil etapa 2 - legătura cu Azuga, orașul  Predeal                                                        
  Amenajare de noi pârtii de schi, orașul Predeal                
  Modernizarea pârtiilor de schi existente, orașul Predeal       
  Dezvoltarea infrastructurii de transport pe cablu, orașul       Predeal                                                        
  Amenajarea de parcuri/baze sportive tematice de iarna și de     vară, orașul Predeal                                           
  Dezvoltarea unei zone de agrement în Timișul de Jos, orașul     Predeal                                                        
  Refugiu Salvamont Pârtia Clăbucet, orașul Predeal              
  Parc de agrement Valea Râșnoavei, orașul Predeal               
  Infrastructură agrement sportiv, orașul Râșnov                 
  Dezvoltarea domeniului schiabil - modernizare bază olimpică,    orașul Râșnov                                                  
  Domeniu schiabil Valea Largă, municipiul Săcele                
  Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina, orașul Zărnești                                       
  8.       Județul Buzău           Sprijinirea înființării de baze spa, welness etc. și            redeschiderea unor bazine mai vechi cu apă, cu tradiție în      curele și tratamentele turiștilor, stațiunea Sărata Monteoru,   comuna Merei                                                   
  Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei
  9.          Județul            Caraș-Severin             Dezvoltarea zonei turistice Semenic                            
  Amenajarea și extinderea domeniului schiabil în Muntele Mic,    comuna Turnu Ruieni                                            
  Construcție cabană salvamont, Muntele Mic                      
  Amenajarea zonei turistice și domeniul schiabil Nedeia, comuna  Zăvoi                                                          
  10.    Județul Călărași      Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea-Călărași               
  Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, amenajare    port de agrement, municipiul Oltenița                          
  11.     Județul Cluj           Schi în România, stațiunea Băișoara, comuna Băișoara           
  Amenajare lac Chinteni, comuna Chinteni                        
  Aquaparc, comuna Chinteni                                      
  12.                     Județul Constanța                      Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical primar șia punctelor de salvamar din zona litorală a județului Constanța
  Miniporturi turistice, Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindărești   
  Extindere Delfinariu, municipiul Constanța                     
  Amenajarea portului de agrement Marina Nord, municipiul         Constanța                                                      
  Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, orașul Eforie                                    
  Realizarea unui port de agrement, orașul Eforie                
  Creșterea atractivității turistice a stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud; Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear,orașul Eforie                                                  
  Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic, orașul Techirghiol                                                    
  13.     Județul Covasna        Schi în România, comuna Comandău                               
  Centru balneoclimateric multifuncțional, orașul Covasna        
  Schi în România, orașul Covasna                                
  14.            Județul Dâmbovița             Construirea de pârtii de schi, în zona Padina-Peștera, comuna   Moroeni                                                        
  Parcare publică și dotări conexe în zona Telecabină             Padina-Peștera, comuna Moroeni                                 
  Refacere zonă de agrement și construire bază de tratament și    valorificarea apei sulfuroase (existente în zonă) pe dealul     Moțăianca și în zona "La sursă", orașul Pucioasa               
  Amenajare zonă de agrement pe lacul de acumulare, orașul        Pucioasa                                                       
  15.     Județul Gorj           Reabilitare, dezvoltare și amenajare Bază de salvare montană    Rânca                                                          
  Amenajare, modernizare și extindere domeniul schiabil Păpușa,   munții Parâng, comuna Baia de Fier                             
  16.                           Județul Harghita                             Extinderea Complexului Balnear, orașul Băile Tușnad            
  Reabilitarea băii tradiționale Nadas, comuna Tușnad            
  Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarnă înimediată vecinătate a pârtiei de schi, orașul Borsec           
  Realizarea unui parc de aventură, orașul Borsec                
  Lucrări de reamenajare și modernizare a punctelor de acces la   izvoarele de apă minerală, orașul Borsec                       
  Pârtii de schi și telecabine la Harghita-Mădăraș, comuna        Căpâlnița                                                      
  Amenajare domeniu schiabil Suhard, municipiul Gheorgheni       
  Realizarea unui sistem de telegondolă din stațiunea Lacu Roșu pevârful Suhardul Mare, municipiul Gheorgheni                    
  Înființare Centru SPA în stațiunea Lacu Roșu, municipiul        Gheorgheni                                                     
  Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița 
  Dezvoltarea domeniului schiabil Izvoru Mureșului, comuna        Voșlăbeni                                                      
  17.      Județul Hunedoara       Amenajare zonă de agrement, orașul Geoagiu                     
  Schi în România, stațiunea Straja, municipiul Lupeni           
  Dezvoltarea și extinderea "Domeniul Schiabil Șureanu", orașul   Petrila                                                        
  18.      Județul Ialomița        Reabilitare zona 4 Complex balnear, Plaja Zorilor, orașul Amara
  Reabilitarea Parcului Balnear etapa II, orașul Amara           
  Dezvoltarea infrastructurii de turism prin amenajarea Plajei    Perla, orașul Amara                                            
  19.               Județul Maramureș                Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa           
  Dezvoltarea domeniului schiabil Prislop-Știol-Runcul Știol-Buza Dealului, orașul Borșa                                         
  Amenajarea unui complex de trambuline pentru practicarea        sportului de sărituri cu schiurile, orașul Borșa               
  Construirea unei instalații de transport pe cablu de tip        telecabină - baza muntelui Pietrosul Rodnei-Lacul Iezer-vârful  muntelui, orașul Borșa                                         
  Construirea unei arene de biatlon și schi fond, orașul Borșa   
  Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei, orașul Cavnic  
  20.   Județul Mureș        Amenajare bază de agrement (aquaparc), orașul Sovata           
  Amenajare pârtie de schi, orașul Sovata                        
  21.      Județul Neamț           Amenajarea unor pârtii de schi în zonele Bicaz-Chei, Bicazu     Ardelean, Borca, Tarcău                                        
  Schi în România, stațiunea Durău                               
  Construire Parc tematic Ion Creangă, orașul Târgu-Neamț        
  22.                                     Județul Prahova                                        Amenajare pârtie de schi Cazacu - zona superioară, inclusiv     legătura cu stația superioară de telegondolă, orașul Azuga     
  Dezvoltarea domeniului schiabil al stațiunii Azuga prin         construire telegondolă Cazacu, orașul Azuga                    
  Îmbunătățire condiții de funcționare instalație zăpadă          artificială, etapa I, orașul Azuga                             
  Amenajare pârtie de schi III "Urechea", instalație de transport pe cablu și instalație zăpadă artificială, orașul Azuga        
  Amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica - Stație  inferioară telegondolă, orașul Azuga                           
  Realizarea unei noi instalații de transport pe cablu            Bușteni-Platoul Bucegi, orașul Bușteni                         
  Realizarea unor trasee - pârtii de schi fond în munții Baiului, orașul Bușteni                                                 
  Amenajarea domeniului schiabil - Pârtiile de schi Babeșu 1 și   Babeșu 2, stațiunea Cheia, comuna Măneciu                      
  Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400-Cota 2000, orașulSinaia                                                         
  Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia-Zona Vânturiș-Vârfu cu   Dor-Piatra Arsă-Cota 2000, orașul Sinaia                       
  Reabilitarea pârtiei de bob, orașul Sinaia                     
  Complex de agrement, orașul Sinaia                             
  Park aventură, orașul Sinaia                                   
  Amenajare zonă de campare, orașul Sinaia                       
  23.      Județul Satu Mare       Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Negrești-Oaș            
  Înființarea unui post de salvamont în zona turistică "Luna Șes",orașul Negrești-Oaș                                            
  Bază de tratament, orașul Tășnad                               
  24.           Județul Sibiu                Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor   sporturi de iarnă, orașul Avrig                                
  Înființare bază de tratament (wellness), comuna Bazna          
  Înființare bază de agrement (aqua park), comuna Bazna          
  Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea              balneoclimatică Ocna Sibiului, orașul Ocna Sibiului            
  Bază salvare salvamont în stațiunea Păltiniș, municipiul Sibiu 
  25.                     Județul Suceava                        Realizare Aqua Park, orașul Gura Humorului                     
  Realizare pârtie de schi artificială - schi pe timp de vară,    sanie-tobogan și tubing, orașul Gura Humorului                 
  Amenajarea unui parc de tip "Adventure", comuna Sucevița       
  Amenajarea unei pârtii de schi, comuna Sucevița                
  Construirea unui patinoar, comuna Sucevița                     
  Domeniu schiabil în Munții Călimani, comuna Șaru Dornei        
  Dezvoltarea domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei       
  Creșterea atractivității stațiunii turistice Vatra Dornei prin  optimizarea și creșterea rețelei de producere a zăpezii         artificiale, municipiul Vatra Dornei                           
  Creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul Dornelor   prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei
  26. Județul Timiș      Aquaparc cu ape minerale, orașul Buziaș                        
  27.   Județul Tulcea       Miniport/port de agrement, comuna Murighiol                    
  Miniport turistic/port de agrement, comuna Sarichioi           
  28.                Județul Vâlcea                    Dezvoltarea infrastructurii balneare și de agrement, bază de    tratament, centru multifuncțional, trasee de cură, orașul Băile Olănești                                                       
  Realizare traseu promenadă pe digul râului Olt, orașul          Călimănești                                                    
  Parc de agrement în zona captării izvoarelor, Hotel Central,    orașul Călimănești                                             
  Realizare camping, orașul Călimănești                          
  Amenajare camping, orașul Horezu                               
  Dezvoltarea infrastructurii de agrement Adventure Park în       stațiunea turistică Voineasa, comuna Voineasa                  
  29. Județul Vrancea    Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Lepșa-Soveja     
   +  Anexa nr. 2
  CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
  a proiectelor de investiții în turism
  A. Criteriile de identificare a potențialelor proiecte de investiții în turism, de interes național sau local 1. Unitățile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care transmit propuneri de proiecte trebuie să fie incluse în anexele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare.Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura de includere în lista unităților administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari.2. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea infrastructurii balneare trebuie să fie incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare.Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de stațiune balneară și balneoclimatică.3. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil trebuie să fie incluse în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările și completările ulterioare.Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în anexa acestei legi.4. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la programul „Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement“ pot fi:– stațiuni turistice de interes național, respectiv local, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local; sau – stațiuni balneare/balneoclimatice, conform prevederilor de la pct. 2.Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de stațiune balneară și balneoclimatică; sau– UAT-uri care fac parte din zona metropolitană a municipiului București și cei 8 poli: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara, prevăzuți în anexa nr. 1 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.5. UAT-urile care au demarat procedurile de includere: în lista UAT-urilor cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari, în vederea acordării statutului de stațiune balneară și balneoclimatică, în vederea includerii în anexa Legii nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în vederea includerii în lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local vor fi acceptate la finanțare în momentul în care sunt incluse în modificările legislative ale actelor normative specifice. Demararea procedurilor de includere reprezintă depunerea documentației complete la autoritățile publice centrale competente.B. Criteriile de calificare a proiectelor de investiții prevăzute la lit. B pct. I și II din anexa nr. 1. 1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să se afle în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale care propune proiectul, aceasta urmând să dețină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului.2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să dețină toate documentele de urbanism, conform legislației în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.3. În cazul programului de dezvoltare „Schi în România“, cu componenta principală „Turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă“, unitatea administrativ-teritorială va prezenta:– documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investițiilor în turism, dacă este cazul;– studii climatice realizate de autoritatea competentă, dacă este cazul;– îndeplinirea criteriilor minime de omologare a pârtiilor de schi pentru agrement prevăzute în Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor din Regulamentul competițiilor internaționale de schi ale Federației Internaționale de schi, după caz.4. „Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/Studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, și orice modificare a acestora, vor obține avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Turismului, denumit în continuare CTE-MT.5. Prezentarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiului de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/ acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, se face până la data de 31 decembrie 2020, în vederea acordării finanțării. Neprezentarea acestora duce la eliminarea proiectului din anexa nr. 1. 6. UAT-urile trebuie să depună studiul de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, în termenele specificate la art. 14 din hotărâre.7. Prezentarea de către beneficiar a unei analize a capacității proprii de cazare în arealul de referință, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau alimentație publică, precum și a unei estimări a capacității de cazare ca urmare a realizării investiției8. Prezentarea unei declarații pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că investiția ce urmează a fi realizată nu este finanțată sau, după caz, nu a solicitat finanțare din alte fonduri cu finanțare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă9. Pot fi acceptate și proiecte depuse de către asociațiile formate din unități administrativ-teritoriale, constituite în condițiile legii.C. Criterii pentru prioritizarea proiectelor de investiții în turism în vederea finanțării: 1. capacitate financiară multianuală de susținere a proiectelor;2. necesarul de fonduri pentru investiții începute și nefinalizate: stadiu financiar, respectiv raport decontat/valoare totală obiectiv de investiții conform deviz general;3. data semnării contractului de lucrări. (la 27-12-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 )
  ----