INSTRUCȚIUNI din 21 martie 2012 privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. M.30 din 21 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Personalul militar în activitate al Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare personal militar, este format din:a) cadre militare - ofițeri, maiștri militari și subofițeri;b) soldați și gradați profesioniști.  +  Articolul 2(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) recrutarea candidaților;b) selecționarea candidaților;c) admiterea candidaților la cursurile instituțiilor și unităților de învățământ militar, respectiv repartizarea candidaților în posturi de soldați și gradați profesioniști; (la 18-01-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) d) formarea profesională inițială;e) formarea profesională continuă;f) evoluția în cariera militară.(2) Pentru ocuparea locurilor în unitățile de învățământ liceal militar se desfășoară următoarele activități:a) recrutarea candidaților;b) selecționarea candidaților;c) admiterea candidaților.  +  Articolul 3Noțiunea de candidat, în înțelesul prezentelor instrucțiuni, desemnează acea persoană, bărbat sau femeie, care dorește să urmeze cursurile unei unități/instituții de învățământ militar sau un program de formare/instruire.  +  Articolul 4Recrutarea candidaților pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unitățile de învățământ liceal militar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare birouri informare-recrutare.  +  Articolul 5Selecționarea candidaților se desfășoară astfel:a) de către centrele zonale de selecție și orientare, pentru candidații la învățământul liceal militar, învățământul postliceal militar pentru formarea inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor, învățământul universitar militar pentru formarea inițială a ofițerilor, la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate, precum și la programele de instruire destinate formării soldaților și gradaților profesioniști;b) de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ‹‹General doctor aviator Victor Anastasiu››, Centrul de Medicină Navală și laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, pentru candidații declarați ‹‹Admis›› la selecție în centrele zonale de selecție și orientare sau în colegiile naționale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau psihologică specială; (la 18-01-2018, Litera b) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) c) de către structurile de personal din unitățile militare desemnate în actele normative specifice, pentru formarea profesională continuă a personalului militar.d) de către colegiile naționale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din anii terminali. (la 18-01-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 6(1) Candidații pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar declarați "Admis" la selecție participă la concursul de admitere organizat de aceste instituții, conform prevederilor dispozițiilor șefului Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist declarați "Admis" la selecție sunt repartizați de către centrele zonale de selecție și orientare, pe unități militare, arme sau servicii și specialități militare, în funcție de nivelul caracteristicilor evaluate, de opțiunile proprii și de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unitățile de instrucție.(3) Admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislației în vigoare la nivel național și normelor specifice Ministerului Apărării Naționale, elaborate de către Direcția generală management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 7Formarea profesională a personalului militar în activitate este inițială și continuă.  +  Articolul 8Formarea profesională inițială a cadrelor militare în activitate se realizează astfel:a) prin parcurgerea și finalizarea cursurilor organizate de către unitățile de învățământ postliceal militar și de către instituțiile de învățământ universitar militar, potrivit legii și actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera directă;b) prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate, organizat în unitățile/instituțiile de învățământ militar, școlile de aplicație/centrele de instruire/unitățile de instrucție specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare, potrivit legii și actelor normative specifice, denumită în continuare formarea pe filiera indirectă.  +  Articolul 9Formarea profesională continuă a cadrelor militare se desfășoară în instituțiile de învățământ universitar militar, în unitățile de învățământ preuniversitar militar, în școlile de aplicație/centrele de instruire din Ministerul Apărării Naționale, în instituțiile de învățământ universitar civil, precum și în alte instituții din țară și străinătate, potrivit legii și actelor normative specifice.  +  Articolul 10(1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naționale, Direcția generală management resurse umane elaborează/stabilește următoarele:a) strategiile, politicile și reglementările specifice recrutării, selecționării, formării profesionale și evoluției în carieră a personalului militar;b) planurile anuale de școlarizare și de perfecționare a pregătirii personalului militar;c) armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează activitățile de asigurare cu personal militar;d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele și durata programelor de formare profesională, în condițiile legii;e) unitățile/instituțiile de învățământ militar organizatoare de programe de formare profesională a cadrelor militare. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor potrivit domeniilor de competență, Direcția generală management resurse umane avizează:a) normele de organizare și funcționare ale birourilor informare-recrutare și ale centrelor zonale de selecție și orientare;b) metodologiile utilizate în procesul de recrutare și selecție a candidaților, precum și metodologia de repartizare a candidaților pe posturile de soldat și gradat profesionist;c) planurile și graficele activităților de recrutare și selecție;d) repartizarea pe arme sau servicii și specialități militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate;e) planurile de învățământ ale unităților/instituțiilor de învățământ militar;f) tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate;g) metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere în unitățile/instituțiile de învățământ militar. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 11Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, criteriile generale și specifice de recrutare ale categoriei de personal, instituției de învățământ militar și ale filierei de formare pentru care optează.  +  Capitolul II Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Secţiunea 1 Criterii generale de recrutare a candidaților  +  Articolul 12Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar sunt următoarele:a) să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data începerii anului de învățământ/ cursului/programului de formare;b) să fie declarat "apt medical";c) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unități de învățământ liceal militar, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;d) să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunța la această calitate;e) să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;f) să nu aparțină unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunța la această calitate;h) pentru candidate - să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate/maternitate.  +  Secţiunea a 2-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea inițială a ofițerilor în activitate  +  Articolul 13Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani - 24 de ani pentru aviație-naviganți - împliniți în anul organizării concursului de admitere; (la 19-03-2018, Litera a) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) Notă
  Potrivit art. IX din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018, începând cu data de 1 octombrie 2019, la articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să aibă vârsta de cel mult 26 de ani-24 de ani pentru aviație-naviganți - împliniți în anul organizării concursului de admitere;
  b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; (la 18-06-2015, Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) c) să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat. (la 22-06-2017, Litera c) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )
   +  Articolul 14(1) Recrutarea candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate se realizează din rândul:a) ofițerilor în rezervă;b) maiștrilor militari și subofițerilor în activitate;c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale.(2) Criteriile specifice de recrutare din rândul ofițerilor în rezervă a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licență până la data concursului de admitere la cursul de formare. (la 18-06-2015, Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți la data acordării gradului;b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să fie confirmați sau să își fi desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează și să fi absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licență în domeniul financiar-contabil; (la 10-04-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) c) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca maiștri militari/subofițeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad și până la data începerii cursului de formare ca ofițer;d) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puțin «Foarte bun»; candidații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă în ultimele trei aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puțin «Foarte bun (la 10-04-2018, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (4) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare. (la 18-06-2015, Lit. b) a alin. (4) al art. 14 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. )  +  Articolul 15(1) Candidații recrutați pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor din serviciul medical trebuie să dețină certificat de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, în condițiile legii.(2) Candidații recrutați pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor din specialitatea militară Psihologie trebuie să dețină atestat/atestate de liberă practică, în condițiile legii. (la 22-06-2017, Articolul 15 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )
   +  Secţiunea a 3-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate  +  Articolul 16(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere; (la 19-03-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere. (la 18-06-2015, Lit. b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate sunt următoarele:a) să fie soldați/gradați profesioniști;b) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere;c) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; (la 18-06-2015, Lit. c) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) d) să aibă cel puțin 2 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofițerilor în activitate; (la 21-11-2016, Litera d) din Alineatul (2) al Articolului 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puțin ‹‹Bun››; candidații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puțin «Bun»; (la 18-01-2018, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) f) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru candidații care optează pentru armele «auto», «geniu» și «tancuri» (la 21-11-2016, Alineatul (2) al Articolului 16 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) (3) În funcție de nevoile de încadrare cu subofițeri în activitate, la armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care nu sunt posibilități de recrutare din rândul soldaților/gradaților profesioniști, candidații pot proveni și din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere și care au vârsta de cel mult 35 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere. (la 19-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (4) Situațiile prevăzute la alin. (3) se reglementează prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 17Recrutarea candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate se realizează din rândul:a) soldaților și gradaților profesioniști în activitate;b) subofițerilor în rezervă;c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 18(1) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:a) să aibă cel mult vârsta de 45 de ani împliniți la data acordării gradului;b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; (la 18-06-2015, Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) c) să aibă studii/competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ și să dețină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau să facă dovada deținerii acestor documente la data concursului de admitere; (la 22-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) e) abrogată; (la 18-06-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) f) să aibă cel puțin 3 ani vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate;g) să fie confirmați în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate;h) excepție de la prevederile lit. g) fac candidații pentru armele «auto», «geniu» și «tancuri», care trebuie să posede permis de conducere categoriile B și C, precum și cei pentru serviciul muzici militare și serviciul medical; (la 22-06-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) i) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel puțin "Foarte bun".(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul subofițerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;c) să aibă studii/competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, potrivit prevederilor actelor normative specifice; (la 22-06-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) d) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ, și să dețină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau să facă dovada deținerii acestor documente la data concursului de admitere; (la 22-06-2017, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) e) abrogată; (la 18-06-2015, Lit. e) a alin. (2) al art. 18 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) f) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru candidații care optează pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri".(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere; (la 18-06-2015, Lit. b) a alin. (3) al art. 18 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) c) pentru serviciul medical - să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ, și să dețină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau să facă dovada deținerii acestor documente la data concursului de admitere; (la 22-06-2017, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) d) abrogată; (la 18-06-2015, Lit. d) a alin. (3) al art. 18 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) e) să aibă studii/competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;f) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai pentru candidații care optează pentru armele "auto", "geniu" și "tancuri".(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. e), competențele profesionale ale candidaților pentru serviciul muzici militare se evaluează în cadrul probelor de concurs. (la 21-11-2016, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )  +  Secţiunea a 4-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru formarea profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști  +  Articolul 19Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști sunt următoarele:a) să aibă vârsta între 18 ani, împliniți până la data începerii programului de instruire, și cel mult 50 de ani, împliniți până la data încheierii primului contract de angajare; (la 18-06-2015, Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) b) să fie absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire; (la 18-06-2015, Lit. b) a art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) c) să posede permis de conducere auto categoriile B și C - numai candidații care optează pentru arma «auto», iar pentru arma «geniu» doar pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto; (la 18-06-2015, Lit. c) a art. 19 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) d) să fie de acord să renunțe la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist, după angajarea în armată;e) să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ - numai candidații care optează pentru profesia de soldat și gradat profesionist în arma «aviație», specialitatea militară «însoțitor de bord - paramedic (la 22-06-2017, Litera e) din Articolul 19 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 20(1) În funcție de necesarul de încadrare al Ministerului Apărării Naționale, pentru anumite arme sau servicii și specialități militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști pot fi completate cu criterii suplimentare, la inițiativa sau cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) În cazul adăugării unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare.  +  Secţiunea a 5-a Criterii specifice de recrutare a candidaților pentru unitățile de învățământ liceal militar  +  Articolul 21(1) Candidații pentru unitățile de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în învățământul liceal militar. (la 18-01-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Secţiunea a 6-a Conținutul dosarului de candidat  +  Articolul 22Pentru fiecare candidat care îndeplinește criteriile de recrutare se întocmește un dosar cu următoarele documente:a) cererea de înscriere - document tipizat;b) copia certificatului de naștere, iar pentru Institutul Medico-Militar, în două exemplare; (la 21-11-2016, Litera b) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) c) copia actului de identitate; (la 21-11-2016, Litera c) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) d) copia actului de identitate al părinților sau tutorilor legali - pentru candidații care sunt minori la data depunerii dosarului de candidat; (la 22-06-2017, Litera d) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) e) fișa de examinare medicală - document tipizat;f) abrogată; (la 22-06-2017, Litera f) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) g) certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepția candidaților care nu au împlinit 18 ani; (la 22-06-2017, Litera g) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) h) adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau că a absolvit învățământul secundar inferior sau ciclul gimnazial - numai pentru candidații care optează pentru instituțiile de învățământ liceal militar; (la 18-06-2015, Lit. h) a art. 22 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. ) i) copia certificatului de absolvire sau adeverință din care să reiasă că a absolvit ciclul inferior liceal/școala profesională/școala de arte și meserii ori adeverință că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate; (la 18-01-2018, Litera i) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) j) copia diplomei de bacalaureat sau adeverința care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverința/certificatul care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învățământul liceal; (la 21-11-2016, Litera j) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) k) copia certificatului de competențe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate sau dovada deținerii acestuia la data concursului de admitere - cu excepția candidaților care optează pentru serviciul «Muzici militare»; (la 22-06-2017, Litera k) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) l) copia actului de studii sau adeverința care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I de studii universitare, domeniul de studii/profilul și specializarea sau adeverința din care să reiasă că solicitantul a absolvit ciclul I de studii universitare sau este înmatriculat în ultimul an de studii, domeniul de studii/profilul și specializarea - doar pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor sau subofițerilor în activitate, după caz; (la 22-06-2017, Litera l) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) m) copia certificatului/diplomei de absolvire a învățământului liceal/postliceal sau universitar de licență de specialitate și copia certificatului valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, avizat pentru anul anterior/curent desfășurării concursului, sau dovada deținerii acestora la data concursului de admitere - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate din serviciul «Medical»; (la 22-06-2017, Litera m) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) m^1) copia atestatului/atestatelor valabil/valabile de liberă practică sau să facă dovada obținerii documentului/ documentelor până la data concursului de admitere - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor din specialitatea militară «Psihologie»; (la 22-06-2017, Articolul 22 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) n) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberă practică, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinței de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, după caz, copia poliței de asigurare malpraxis - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate din serviciul medical;o) copia permisului de conducere - pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera directă și indirectă a subofițerilor în activitate, armele «auto», «geniu» și «tancuri» și pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în arma «auto» și pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma «geniu» (la 21-11-2016, Litera o) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) p) copia livretului militar - numai pentru candidații care provin din rândul cadrelor militare în rezervă și al civililor care au satisfăcut stagiul militar;q) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la cursul de formare/instituția militară de învățământ, aprobat de către comandantul unității militare unde este încadrat, în care va menționa instituția de învățământ și sesiunea la care participă la concurs, precum și faptul că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - numai pentru candidații care provin din rândul personalului militar în activitate, al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din rândul elevilor din instituțiile militare de învățământ postliceal; (la 22-06-2017, Litera q) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) r) declarație pe propria răspundere, în care menționează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - numai pentru candidații care optează pentru formarea pe filiera indirectă a cadrelor militare în activitate, proveniți din civili din afara Ministerului Apărării Naționale; (la 22-06-2017, Litera r) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) s) copia contractului/contractelor cu Ministerul Apărării Naționale, pentru candidații care provin din rândul soldaților și gradaților profesioniști, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, certificat/certificate de structurile de personal ale unităților unde sunt încadrați, din care să rezulte vechimea în serviciu; (la 22-06-2017, Litera s) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) t) fișa "Cumul de puncte", pentru candidații la profesia de soldat și gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia repartizării pe funcții a candidaților selecționați pentru posturile de soldat și gradat profesionist, elaborată de Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și avizată de Direcția generală management resurse umane; (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) u) rezultatul selecției din centrele zonale de selecție și orientare sau din colegiile naționale militare - pentru elevii din ultimul an de învățământ - și, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale și/sau psihologice speciale; (la 22-06-2017, Litera u) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) v) documente din care să rezulte vechimea în serviciul militar activ, calificativele obținute în aprecierile de serviciu anuale și confirmarea în arma sau serviciul corespunzător. (la 22-06-2017, Litera v) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) w) documentele doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității - numai pentru candidații urmași ai personalului armatei decedat sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare. (la 18-01-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) x) avizul comisiei de selecție - numai pentru maiștrii militari și subofițerii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate. (la 10-04-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 )  +  Secţiunea a 7-a Întocmirea dosarului de candidat  +  Articolul 23Dosarul de candidat se întocmește de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza județului/sectorului municipiului București aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori este înmatriculat într-o unitate/instituție de învățământ din județul/sectorul respectiv, în perioada recrutării.  +  Articolul 24Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază. (la 18-01-2018, Articolul 24 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 25(1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 25 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Modelul raportului personal și al declarației pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 6 și 7.(3) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fișa de contact, document tipizat al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, care stă la baza inițierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare și a urmăririi rezultatelor ulterioare obținute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.(4) Întocmirea fișelor de contact pentru potențialii candidați care solicită participarea la procesul de recrutare se desfășoară permanent, însă întocmirea dosarelor de candidat se desfășoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare și de selecție, corelat cu structura anului școlar/universitar, cu perioadele de desfășurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicității.(5) Fiecare dosar de candidat este însoțit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat și a verificat conținutul dosarului, precum și de către șeful biroului informare-recrutare, iar filele din dosar sunt numerotate în colțul din dreapta jos. (la 22-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 25 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (6) Coperta dosarului de candidat este inscripționată conform modelului prezentat în anexa nr. 9.  +  Articolul 26Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofițerul/subofițerul recrutor; candidații pot prezenta copii certificate, la solicitarea acestora, de către instituțiile care dețin documentul original. (la 18-01-2018, Articolul 26 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 27(1) Fișa de examinare medicală are formatul prevăzut în anexa nr. 4 și se asigură, la prezentarea candidatului pentru examinare, de către unitățile sanitare militare la care este arondat centrul militar unde candidatul depune dosarul, pe baza unei adeverințe eliberate de către centrul respectiv.(2) Fișa de examinare medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie și a documentelor medicale existente la unitate sau de către unitatea sanitară militară la care este arondat centrul militar unde candidatul își întocmește dosar, pe baza adeverinței eliberate de către medicul de familie, după caz, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale.(3) Unitățile sanitare militare trimit documentele la centrele militare la care candidații își întocmesc dosarul, prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate, astfel:a) fișele de examinare medicală ale celor declarați «Apt», în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;b) tabelele cu candidații declarați «Inapt» și cu cei care au formulat contestații, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor. (la 22-06-2017, Articolul 27 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 28(1) Fișele de contact ale candidaților, dosarele nefinalizate, dosarele candidaților declarați "Respins la selecție" se păstrează timp de 3 ani de la data inițierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.(2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecție sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepția cererii de înscriere, a fișei de examinare medicală și a fișei «Cumul de puncte» (la 19-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 28 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Secţiunea a 8-a Desfășurarea recrutării pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Articolul 29(1) Recrutarea se desfășoară pe baza următoarelor documente:a) Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, întocmit pe baza Planului de școlarizare în unitățile/instituțiile de învățământ militar, denumit în continuare Plan de școlarizare, elaborat anual de către Direcția generală management resurse umane; (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) b) Planul de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist în activitate se întocmește pe serii de instruire, de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, pe baza necesarului de încadrat stabilit în funcție de propunerile categoriilor de forțe ale armatei și corelat cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Prin planurile de recrutare se stabilește numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmește fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar, iar unde este cazul, și pe unități militare și/sau arme sau servicii și specializări militare, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat.  +  Articolul 30(1) Direcția generală management resurse umane trimite Planul de școlarizare aprobat și Planul de recrutare a candidaților pentru unitățile/instituțiile de învățământ militar la Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare numărul de locuri prevăzute în Planul de școlarizare și lista cu posturile de soldat și gradat profesionist prevăzute a fi încadrate. (la 19-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 30 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 ) (3) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite necesarul de încadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist și o copie a planului de recrutare pentru această categorie de personal militar la Direcția generală management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (4) Numărul de locuri și posturile prevăzute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale și în Buletinul Informativ al Armatei.  +  Articolul 31Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite fiecărui birou informare-recrutare extrasele corespunzătoare din planurile de recrutare, prevăzute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidați, unități/instituții de învățământ militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, și pe unități militare și/ori arme sau servicii și specialități militare. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 32Sursele de proveniență a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe arme sau servicii și specialități militare, sunt aprobate de către ministrul apărării naționale, prin Planul de școlarizare.  +  Articolul 33Birourile informare-recrutare își planifică activitățile specifice pe baza planurilor de recrutare și elaborează planul lunar de contactări, până la sfârșitul lunii în curs, pentru luna următoare.  +  Articolul 34Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:a) prezentarea ofertei profesionale/educaționale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităților de desfășurare a recrutării și selecției, a condițiilor de admitere/angajare, de formare și de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum și prin organizarea și/sau participarea la activități de promovare a profesiei militare în mediul civil și militar;b) completarea fișei de contact de către recrutor;c) punerea la dispoziția candidatului a materialelor de informare disponibile;d) consilierea, ori de câte ori candidatul solicită acest lucru, și orientarea profesională în funcție de preocupările, înclinațiile candidatului și de oferta armatei pe arme sau servicii și specialități militare;e) consilierea candidatului privind modalitatea de efectuare a examinării medicale și înmânarea adeverinței necesare unității sanitare militare; (la 18-01-2018, Litera e) din Articolul 34 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) f) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare și verificarea acestor documente;g) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare și existenței tuturor documentelor în dosarul de candidat; (la 18-01-2018, Litera g) din Articolul 34 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) h) luarea deciziei de către recrutor și consemnarea în fișa de contact; (la 22-06-2017, Litera h) din Articolul 34 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) i) programarea candidatului pentru susținerea selecției, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";j) informarea candidatului planificat pentru selecție, privind desfășurarea probelor la care urmează să participe și conținutul acestora.  +  Articolul 35Birourile informare-recrutare, centrele zonale de selecție și orientare și instituțiile de învățământ militar informează candidații despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituție de învățământ militar de cel mult același nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unitățile/instituțiile de învățământ militar, ori către programele de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, în cazul respingerii la selecție sau la concursul de admitere. (la 18-01-2018, Articolul 35 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 36(1) Examinarea medicală a candidaților se efectuează o singură dată și este valabilă, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fișei de examinare medicală, eliberată în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1); prin excepție, candidații pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinați medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situația în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depășește 6 luni calendaristice. (la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 36 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Examinarea medicală a candidaților care provin din rândul elevilor unităților de învățământ liceal militar se efectuează în luna decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităților de învățământ liceal militar, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale. Fișa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie.(3) Examinarea medicală a candidaților pentru instituțiile de învățământ liceal militar și a celor care provin din rândul civililor se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naționale, conform dispozițiilor șefului Direcției medicale.(4) Pentru maiștri militari, subofițeri și soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilă fișa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unității sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinței eliberate de către medicul de familie; în funcție de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigații suplimentare.  +  Articolul 37În funcție de parcurgerea etapelor prevăzute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situații, care se consemnează în fișa de contact:a) contact inițial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare și se află în una dintre următoarele situații: nu îndeplinește unul sau mai multe criterii generale și/sau specifice pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; îndeplinește criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituția de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale;b) recrutat - candidatul îndeplinește toate criteriile generale și specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituția militară de învățământ militar/programul de instrucție și arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opțiune, și pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.  +  Articolul 38Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ține legătura cu acesta și îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare și selecție.  +  Articolul 39După ce au fost întocmite și verificate, dosarele candidaților se trimit de către birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecție și orientare la care acestea sunt arondate.  +  Articolul 40Candidații care au dosarul de candidat finalizat sunt planificați pentru susținerea probelor/testelor de selecție în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare, respectând următoarea procedură:a) birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecție și orientare planificarea candidaților pe serii/perioade/categorii de candidați, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, pentru fiecare serie de admitere;b) birourile informare-recrutare contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecție și orientare la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție;c) candidații care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecție, își declară indisponibilitatea temporară se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opțiunii lor. În cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecție și orientare, completarea locurilor rămase libere se va face de comun acord cu reprezentanții acestuia;d) candidații neprezentați la selecție la data la care au fost planificați se replanifică pentru o altă dată, dacă se prezintă la biroul informare-recrutare și își exprimă în continuare dorința de a participa la selecție;e) cu cel puțin 3 zile după data la care li s-a comunicat planificarea candidaților la selecție, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecție și orientare lista nominală a candidaților care vor participa la selecție, pe categorii de candidați; (la 22-06-2017, Litera e) din Articolul 40 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) f) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituții militare de învățământ și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale, birourile informare recrutare comunică unităților militare în care sunt încadrați data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecție și orientare și documentele și materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecție; (la 22-06-2017, Litera f) din Articolul 40 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) g) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaților, adeverințe din care să rezulte că au fost planificați la selecție. (la 18-01-2018, Litera g) din Articolul 40 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 41Perioadele de recrutare și selecție, pe categorii de personal/candidați și tipuri de unități/instituții de învățământ militar/programe de formare/instruire, termenele-limită de finalizare a dosarelor de candidat și de încheiere a selecției se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și se comunică birourilor informare-recrutare. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 42(1) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi transferați sau înscriși, la cerere, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condițiilor legale, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă au fost declarați «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia, la cerere, cu respectarea condițiilor legale și a prezentelor instrucțiuni, și copiii personalului prevăzut la art. 25 alin. 2 și 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(3) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional pot fi transferați la colegiile naționale militare sau în unitățile militare de învățământ care formează maiștri militari și subofițeri, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, dacă au fost declarați «Admis» la testele de aptitudini/probele eliminatorii.(4) Dosarele candidaților prevăzuți la alin. (1)-(3) conțin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității, iar pe copertă, la rubrica «Mențiuni suplimentare», se specifică situația candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituțiile de învățământ militar preuniversitar/universitar, după caz.(5) Dosarele prevăzute la alin. (4) se înaintează, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcției generale management resurse umane, pentru avizare.(6) Direcția generală management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecție și orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificării candidaților pentru participarea la selecție.(7) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcția generală management resurse umane se returnează birourilor informare-recrutare.(8) Candidații care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi transferați/înscriși fără examen la instituțiile sau unitățile de învățământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecție și admitere, conform normelor în vigoare.(9) Centrele zonale de selecție și orientare trimit atât Direcției generale management resurse umane, cât și birourilor informare-recrutare adeverințele cu rezultatele acestor candidați, în termen de 3 zile de la data susținerii probelor/testelor de selecție, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunțării candidaților.(10) Prevederile alin. (1) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar. (la 19-03-2018, Articolul 42 din Sectiunea a 8-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 42^1(1) Urmașii personalului armatei decedat și copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare pot fi încadrați, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declarați «Admis» la probele de evaluare psihologică susținute în cadrul Centrului de investigații sociocomportamentale și există astfel de posturi vacante în unități militare din garnizoanele solicitate.(2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmașii și copiii prevăzuți la alin. (1) se adresează în scris unității militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate și întocmesc dosarul de candidat în cadrul unității respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unității militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eșalonului superior.(3) Unitățile militare prevăzute la alin. (2) solicită, pe cale ierarhică, la Direcția generală management resurse umane planificarea candidaților la evaluarea psihologică în cadrul Centrului de investigații sociocomportamentale.(4) Centrul de investigații sociocomportamentale comunică pe cale ierarhică unităților militare solicitante datele la care sunt planificați candidații pentru participarea la evaluarea psihologică, iar unitățile respective anunță candidații să se prezinte pentru susținerea probei de selecție. În condițiile prezentului articol, evaluarea psihologică se poate efectua în tot timpul anului.(5) Centrul de investigații sociocomportamentale efectuează evaluarea psihologică utilizând criteriile și metodologia de evaluare psihologică pentru intrarea în sistemul militar și transmite, pe cale ierarhică, unităților militare adeverințele cu rezultatele obținute de candidați, în termen de 5 zile de la data susținerii probei de selecție, în vederea completării dosarului de candidat, respectiv a anunțării candidaților.(6) În situația în care candidații declarați «Admis» solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.(7) În cazul în care candidații declarați «Admis» solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eșalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidații solicită încadrarea, inițierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceștia îndeplinesc criteriile de recrutare și selecție.(8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unității militare unde s-a întocmit dosarul de candidat. Dosarul de candidat completat cu toate documentele se transmite de îndată unității militare în cadrul căreia se regăsește postul vacant de soldat/gradat profesionist, care inițiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.(9) Încadrarea efectivă are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare. (la 19-03-2018, Sectiunea a 8-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )
   +  Capitolul III Selecția candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Articolul 43(1) Candidații sunt luați în evidența centrelor zonale de selecție pe baza informațiilor din dosarul de candidat.(2) Centrele zonale de selecție și orientare planifică participarea la selecție a candidaților recrutați, astfel încât să asigure anunțarea și prezentarea acestora în timp util și încadrarea activității de selecție în termenele stabilite.  +  Articolul 44Abrogat. (la 18-06-2015, Art. 44 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015. )  +  Articolul 45(1) Selecția candidaților în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare cuprinde următoarele tipuri de probe:a) probe psihologice;b) probe fizice;c) interviu de evaluare finală.(2) În activitatea de selecție, centrele zonale de selecție și orientare utilizează, diferențiat, pe categorii de candidați/personal militar, instrumente de evaluare a potențialului intelectual și aptitudinal, a capacității motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potențialului de lider, a capacității de comunicare, de identificare a nivelului și naturii motivației pentru cariera militară, precum și a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apărării Naționale.(3) Probele de selecție sunt eliminatorii în ordinea susținerii lor.(4) Rezultatele obținute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obținute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecție și orientare.(5) Metodologia de evaluare psihologică se elaborează de către Centrul de investigații sociocomportamentale și se aprobă prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 22-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 45 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (5^1) Metodologia de evaluare a nivelului capacității motrice a candidaților se elaborează de către structura specializată de educație fizică din Statul Major al Apărării și se aprobă prin dispoziție a șefului Direcției instrucție și doctrină, cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 10-04-2018, Articolul 45 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 ) (6) Probele prevăzute la alin. (1) se organizează și se desfășoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu și cu cele privind organizarea și funcționarea centrelor zonale de selecție și orientare.(7) Instrumentele de selecție nu se schimbă pe parcursul unui an de selecție.  +  Articolul 46La activitatea de selecție participă doar candidații care sunt declarați "apt medical" și care declară, sub semnătură, că starea psihică și cea fizică le permit susținerea probelor.  +  Articolul 46^1(1) Evaluarea psihologică a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se desfășoară de către psihologii încadrați în aceste instituții pe baza metodologiilor de specialitate elaborate de către Centrul de investigații sociocomportamentale și aprobate prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Evaluarea nivelului capacității motrice a elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ se execută de către profesorii de educație fizică încadrați în aceste instituții, în cadrul orelor de educație fizică - curriculum diferențiat, potrivit metodologiei specifice în vigoare, elaborată de structura specializată de educație fizică din Statul Major al Apărării, aprobată prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare.(3) Candidații proveniți din rândul elevilor colegiilor naționale militare din ultimul an de învățământ nu susțin interviul de evaluare finală.(4) Dosarele candidaților se completează cu avizele eliberate de colegiile naționale militare, în urma evaluărilor prevăzute la alin. (1) și (2). (la 22-06-2017, Articolul 46^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 47Toți candidații recrutați de un birou informare-recrutare participă la selecție, fără excepție, la același centru zonal de selecție și orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării și care nu poate fi modificată pe parcursul unui an de recrutare și selecție. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 48(1) Procesul de selecție se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situații:a) "Admis" - dacă îndeplinește baremul/cerințele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;b) "Respins" - dacă nu îndeplinește unul/una dintre baremele/cerințele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;c) "Neprezentat" - dacă până la încheierea perioadei de selecție pentru categoria de candidați din care face parte nu sa prezentat la centrul zonal de selecție și orientare la care a fost planificat/replanificat.d) «Eliminat» - dacă, indiferent de rezultatele obținute, candidatul încalcă prevederi legale pe timpul activității de selecție; (la 22-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 48 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) e) «Retras» - dacă, pe timpul activității de selecție, candidatul se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susținerea probelor în cursul aceluiași an de selecție. (la 22-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 48 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (2) Abrogat. (la 22-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 48 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 49(1) După ce au fost declarați ‹‹Admis›› la selecția din centrele zonale de selecție și orientare sau, după caz, la colegiile naționale militare, următoarele categorii de candidați efectuează examinări medicale și/sau psihologice speciale, astfel: (la 18-01-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 49 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) a) candidații la programele de formare inițială în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare, precum și candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară «forțe pentru operații speciale», la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu»;b) candidații pentru profesia de ofițer sau maistru militar în Forțele Navale, indiferent de arma și specialitatea militară, la Centrul de Medicină Navală din Constanța;c) candidații pentru profesia de soldat și gradat profesionist în specialitatea militară «scafandri» sau cei care vor fi ambarcați, la Centrul de Medicină Navală din Constanța;d) candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare pentru care este necesară deținerea/ obținerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale.(2) Candidații declarați «Apt» obțin avizul scris al instituțiilor care efectuează examinările medicale și/sau psihologice speciale prevăzute la alin. (1).(3) Candidații care sunt sportivi de performanță și urmează să fie legitimați la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» efectuează examinarea psihologică în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua (la 22-06-2017, Articolul 49 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 50(1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecție și orientare sau, după caz, la colegiile naționale militare, precum și în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 se adăugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor. (la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 50 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Perioadele, graficul de desfășurare și modalitatea de planificare a candidaților pentru efectuarea examinării medicale și/sau psihologice speciale se stabilesc de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, împreună cu structurile militare specificate la art. 49. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 51(1) În urma rezultatelor obținute pe parcursul procesului de selecție aptitudinală și la concursul/examenul de admitere, candidații se pot reorienta spre o altă categorie de personal/unitate/instituție de învățământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu și specialitate militară, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare și selecție stabilite pentru noua opțiune și dacă graficul de desfășurare a admiterii în unitatea/instituția de învățământ militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului și înscrierea la concursul/examenul de admitere.(2) Schimbarea opțiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecție și admitere se face prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ștampila instituției în care a avut loc schimbarea opțiunii, precum și anularea precedentei cereri de înscriere. (la 22-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 51 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (3) Schimbarea opțiunii candidatului după finalizarea procesului de recrutare are loc astfel:a) la centrul zonal de selecție și orientare, după parcurgerea probelor de selecție, conform primei opțiuni;b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecție și orientare, pentru candidații care au fost declarați "Inapt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale;c) la unitatea/instituția de învățământ militar, după afișarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;d) la biroul informare-recrutare, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituție de învățământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de către Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (4) Noua opțiune a candidatului trebuie să se regăsească înscrisă pe adeverința eliberată de centrul zonal de selecție și orientare la care a fost declarat "Admis".  +  Articolul 52Personalul militar în activitate, elevii din unitățile/instituțiile militare de învățământ și personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naționale participă la selecție și la concursurile de admitere prin grija unităților militare de care aparțin și sunt considerați ca fiind în misiune. (la 22-06-2017, Articolul 52 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 53(1) Dosarele candidaților declarați "Admis" la selecție și, după caz, declarați "Apt" în urma efectuării examinării medicale și/sau psihologice speciale sunt trimise la instituțiile de învățământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecție și orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unități de instrucție a candidaților pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde și o adeverință eliberată de către centrul zonal de selecție și orientare, în care se consemnează rezultatul final.(2) Candidaților declarați "Respins" la selecție li se înmânează, sub semnătură, dosarul de candidat.(3) Dosarele candidaților declarați "Neprezentat" la selecție sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.(4) Dosarele candidaților declarați «Neprezentat», «Respins» sau «Neadmis» la concursul de admitere se transmit, după caz, altor unități/instituții militare de învățământ, conform opțiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare. (la 22-06-2017, Articolul 53 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 54Candidaților declarați "Admis" sau "Respins" la selecție li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverință prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecție și în care se consemnează rezultatul final.  +  Articolul 55Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile privind selecția se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziție a șefului Direcției personal și mobilizare a Statului Major al Apărării, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel național și specifice Ministerului Apărării Naționale. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 56(1) Centrele zonale de selecție și orientare trimit rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii probelor de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, birourilor informare-recrutare.(2) Birourile informare-recrutare operează în fișa de contact și în baza de date rezultatele obținute de către candidați în procesul de selecție, inclusiv reorientarea opțiunii lor, precum și rezultatele obținute în urma susținerii concursului de admitere.  +  Capitolul IV Formarea profesională inițială a personalului militar în activitate  +  Secţiunea 1 Formarea profesională inițială a ofițerilor în activitate  +  Articolul 57Formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare universitare de licență, organizate și desfășurate în instituțiile de învățământ universitar militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 58Studiile militare universitare de licență se organizează astfel:a) învățământ cu frecvență cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licență, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent;b) învățământ cu frecvență cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofițer și a gradului de sublocotenent/aspirant;c) învățământ cu frecvență cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent și a brevetului de ofițer, la sfârșitul anului al IV-lea, și a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.  +  Articolul 59Planurile de învățământ ale studiilor militare universitare de licență se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:a) pregătire universitară, potrivit standardelor naționale și specifice;b) pregătire militară generală și tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;c) pregătire militară de specialitate pentru inițierea în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;d) stagii de practică în unități militare.  +  Articolul 60Studiile militare universitare de licență asigură:a) însușirea cunoștințelor științifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază și inițierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului și specialității militare;b) formarea competențelor de comandă și de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;c) formarea competențelor inițiale de specialist militar, capabil să sintetizeze și să interpreteze informațiile la dispoziție, să rezolve problemele de bază și să evalueze rezultatele;d) formarea competențelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, și de utilizare a tehnologiilor informatice;e) formarea competențelor de educator și de instructor, în spiritul normelor și valorilor militare, naționale și universale;f) formarea ca bun cetățean care să cunoască și să respecte valorile societății.  +  Articolul 61(1) Formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în instituții de învățământ militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal și/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de serviciul și specialitatea militară.(3) Abrogat. (la 13-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 61 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.124 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a 2-a Formarea profesională inițială a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate  +  Articolul 62Formarea pe filiera directă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea studiilor militare postliceale, organizate și desfășurate în unitățile de învățământ postliceal militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel național și celor specifice Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 63(1) Învățământul postliceal militar asigură:a) însușirea cunoștințelor teoretice și metodologice necesare îndeplinirii atribuțiilor funcțiilor de luptător, de specialist militar și de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă și similare acestora;b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoștințe psihopedagogice și metodice necesare exercitării atribuțiilor de instructor;c) formarea deprinderilor și abilităților necesare exploatării, reparării, întreținerii, verificării și menținerii în stare operațională a armamentului și tehnicii din dotare;d) formarea capacității de adaptare la schimbările tehnologice, organizaționale și doctrinare din sistemul militar;e) formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, precum și a abilităților de utilizare a mijloacelor informatice;f) dezvoltarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice calificării profesionale.(2) Planurile de învățământ se proiectează în concordanță cu prevederile legislației naționale și cuprind, de regulă, următoarele module:a) pregătire postliceală și de specialitate, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară, precum și pentru specializarea postliceală;b) pregătire militară generală, metodică și tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.(3) Studiile pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate au durata de 1 an și se finalizează cu examen de competențe profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofițer, confirmarea în armă și numirea într-o funcție corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale și opțiunile individuale.  +  Articolul 64(1) Formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate se realizează prin parcurgerea și finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, organizat și desfășurat în unitățile de învățământ postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naționale și în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care există un deficit major de personal și/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naționale.(2) Durata cursului de formare pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanții.(3) Abrogat. (la 13-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 64 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 2 din ORDINUL nr. M.124 din 4 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2017 )  +  Secţiunea a 3-a Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști  +  Articolul 65Formarea profesională inițială a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin parcurgerea și finalizarea programelor de formare profesională inițială a soldaților și gradaților profesioniști, desfășurate în centrele de instruire/unitățile de instrucție ale categoriilor de forțe ale armatei, potrivit legii și actelor normative specifice.  +  Articolul 66(1) Planificarea, organizarea și desfășurarea programelor prevăzute la art. 65 sunt stabilite și aprobate de către șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandanții comandamentelor de armă, cu avizul șefului Direcției instrucție și doctrină a Statului Major al Apărării, și sunt proiectate în sistem modular de către școlile de aplicație/centrele de pregătire/unitățile de instrucție specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Programele prevăzute la art. 65 au durata de 2-5 luni, în funcție de pregătirea militară anterioară a candidaților și de specificul armei sau serviciului și specialității militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și repartizarea în prima funcție și cuprind următoarele module:a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală și tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecției individuale, ducerii luptei și mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;b) modulul perfecționării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor și specialităților militare.  +  Capitolul V Formarea profesională continuă a personalului militar în activitate  +  Secţiunea 1 Formarea profesională continuă a ofițerilor în activitate  +  Articolul 67(1) Formarea profesională continuă a ofițerilor în activitate se realizează prin cursuri de bază, cursuri de carieră, studii universitare de master, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare și prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislației în vigoare.(2) Programele de formare continuă a ofițerilor în activitate, cifrele de școlarizare, formele de organizare a învățământului și durata pregătirii se stabilesc anual, prin planul de școlarizare sau planul de perfecționare a pregătirii, după caz, elaborate de Direcția generală management resurse umane și aprobate de către ministrul apărării naționale.  +  Articolul 68Ofițerii în activitate frecventează cursuri de bază și de carieră în armele sau serviciile și specialitățile militare în care sunt confirmați ori în domeniile instituționale sau de stat major pentru funcțiile în care sunt încadrați ori în care sunt propuși să fie promovați.  +  Articolul 69Ofițerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale:a) să fie evaluați prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor;b) să fie propuși de către comandanți/șefi prin aprecierile de serviciu.  +  Articolul 70Cursurile de bază și de carieră necesare ofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor și criteriile specifice de participare la selecție sunt prevăzute în anexa nr.10.  +  Articolul 71Studiile militare universitare de master asigură:a) aprofundarea pregătirii interarme, prin dezvoltarea competențelor de comandă și acumularea de cunoștințe noi;b) aprofundarea pregătirii de specialitate în domeniul specialităților militare;c) completarea pregătirii în alte domenii decât cel al studiilor de licență, pentru obținerea de competențe noi în domeniul militar;d) formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar militar;e) asimilarea celor mai noi tehnici de cercetare independentă și aplicarea creativă a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea direcțiilor noi de dezvoltare a cunoașterii și de perfecționare a pregătirii profesionale;f) dezvoltarea capacității de a acționa independent și creativ în abordarea și soluționarea problemelor, de a evalua obiectiv și constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme și de a comunica rezultatele acestora.  +  Articolul 72(1) Studiile universitare de master în ramura de știință corespunzătoare domeniului de licență sunt organizate în instituții militare și civile de învățământ universitar acreditate, în condițiile legii.(2) Studiile militare universitare de master în ramura de știință corespunzătoare domeniului de licență sunt de conducere interarme, denumite în continuare master de conducere interarme, și de specialitate corespunzătoare domeniului de licență, denumite în continuare master în domeniul de licență.(3) Studiile universitare de master organizate de instituții civile de învățământ universitar sunt studii de specialitate în domeniul de licență sau în alt domeniu.  +  Articolul 73(1) Masterul de conducere interarme asigură dezvoltarea competențelor necesare ofițerilor în activitate în exercitarea actului de comandă și de conducere a unităților și marilor unități pe timp de pace și în campanie.(2) Masterul în domeniul de licență asigură dezvoltarea competențelor profesionale ale ofițerilor în activitate, specifice armelor sau serviciilor și specialităților militare.(3) Studiile prevăzute la art. 72 alin. (3) asigură dezvoltarea competențelor de specialitate, iar aplicabilitatea acestora în domeniul militar este stabilită prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 74Studiile militare universitare de master se organizează la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, cu durate diferite, astfel:a) 2 ani - 120 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe militare" și "Informații și securitate națională";b) 1,5 ani - 90 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe inginerești", "Științe militare" și "Informații și securitate națională";c) 1 an - 60 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Științe militare" și "Informații și securitate națională".  +  Articolul 75Masterul de conducere interarme se organizează, potrivit cifrelor de școlarizare aprobate în condițiile legii, la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat și cuprinde specializările:a) conducere interarme - forțe terestre;b) conducere interarme - forțe aeriene;c) conducere interarme - forțe navale;d) comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică;e) management economico-financiar;f) management logistic.g) conducere - informații pentru apărare. (la 22-06-2017, Articolul 75 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 21-11-2016, Articolul 75 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )  +  Articolul 76(1) Ofițerii în activitate care candidează pentru admitere la masterul de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență, pentru locuri finanțate de la bugetul de stat, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute de Ghidul carierei militare și următoarele condiții:a) sunt absolvenți ai cursului de stat major sau au urmat diferite programe de pregătire în țară ori în străinătate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementărilor în vigoare;b) sunt căpitani în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiori/locotenenți-comandori pe toată durata stagiului în grad sau locotenenți-colonei/căpitani-comandori aflați în primul an de stagiu în grad;c) au fost evaluați în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel puțin «Foarte bun»;d) sunt recomandați prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către evaluatorii decidenți;e) au recomandarea comandantului/șefului unității militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.(2) Ofițerii în activitate care candidează pentru admitere la masterul de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență redusă, pentru locuri cu taxă, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute de Ghidul carierei militare și următoarele condiții:a) sunt locotenenți-colonei/căpitani-comandori aflați, în anul 2017, cel puțin în al doilea an de stagiu în acest grad sau colonei/comandori;b) au fost evaluați în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani cu calificativul cel puțin «Foarte bun»;c) au recomandarea comandantului/șefului unității militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal;d) au vârsta mai mică cu cel puțin 4 ani decât vârsta-standard de pensionare, în anul absolvirii programului de pregătire universitară de master;e) nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani consecutivi de activitate, cu excepția avertismentului;f) nu sunt în curs de urmărire penală, trimiși în judecată sau judecați în stare de libertate;g) nu sunt puși la dispoziție în vederea încadrării ori a trecerii în rezervă sau suspendați din funcții;h) nu au fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea. (la 22-06-2017, Articolul 76 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 77(1) Ofițerii în activitate care candidează la programele de studii militare universitare de master pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, altele decât masterul de conducere interarme, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fie absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de licență ciclul I Bologna sau ai studiilor universitare cu diplomă de licență obținută până la absolvirea primei promoții de studii universitare de licență similare ciclului I Bologna;b) să aibă gradul de la sublocotenent/aspirant până la maior/locotenent-comandor inclusiv;c) să aibă aprobarea comandantului/șefului unității militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.(2) Ofițerii care candidează la programe de studii universitare de master pentru locurile finanțate în regim cu taxă trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).  +  Articolul 78(1) Ofițerii în activitate declarați «Admis» la masterul de conducere interarme organizat la forma de învățământ cu frecvență și pentru locuri finanțate de la bugetul de stat cu durata de 2 ani se numesc în funcții prevăzute în state anexă la statul de organizare al instituției de învățământ universitar militar, organizatoare a acestor programe de studii. (la 21-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 78 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) (1^1) Pe timpul participării la forma de pregătire prevăzută la alin. (1), ofițerii nu pot fi analizați în cadrul comisiilor de selecție în vederea promovării în funcții și nu pot constitui bază de selecție pentru participarea la concursuri/examene în vederea ocupării posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte. (la 27-12-2018, Articolul 78 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) Ofițerii în activitate declarați "Admis" la studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, la forma de învățământ cu frecvență pentru locuri finanțate de la bugetul de stat, sunt detașați în instituția de învățământ universitar militar organizatoare a acestor studii.  +  Articolul 79Ofițerii în activitate declarați "Admis" la programele de studii militare universitare de master pe locuri în regim cu taxă, cu frecvență sau cu frecvență redusă, pot participa la studii cu îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor în care sunt încadrați și beneficiază de concediu de studii, conform prevederilor legale.  +  Articolul 80(1) Ofițerii în activitate care participă la programe de studii universitare de master în instituții civile de învățământ universitar prezintă comandanților/șefilor unităților militare, la începutul fiecărui an universitar, o adeverință eliberată de instituția organizatoare în vederea actualizării evidențelor privind pregătirea profesională a resursei umane.(2) Participarea și absolvirea de către ofițerii în activitate a studiilor universitare de master organizate de instituții civile de învățământ universitar nu creează obligații din partea Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 81Studiile militare universitare de doctorat se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență, în domeniile fundamentale acreditate, cu respectarea legislației naționale în vigoare.  +  Articolul 82Studiile militare postuniversitare se organizează și se desfășoară în cadrul instituțiilor de învățământ universitar militar prin programe postdoctorale de cercetare avansată și programe postuniversitare de formare profesională continuă, în condițiile legii.  +  Articolul 83În cazul în care Ministerul Apărării Naționale nu organizează prin rețeaua de învățământ militar din subordine anumite programe de studii pentru specialiști, acestea pot fi frecventate în instituții civile de învățământ, conform dispoziției șefului Direcției generale management resurse umane privind normele de participare a cadrelor militare din Armata României la cursuri de perfecționare organizate în țară. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Formarea profesională continuă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate  +  Articolul 84Formarea profesională continuă a maiștrilor militari și a subofițerilor în activitate se realizează prin cursuri de carieră și prin alte programe de formare profesională continuă, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 85Maiștrii militari și subofițerii în activitate care participă la concursul de admitere la un curs de carieră, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele criterii generale:a) să fie evaluați prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor;b) să fie propuși de către comandanți/șefi prin aprecierile de serviciu.  +  Articolul 86Cursurile de carieră necesare maiștrilor militari și subofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor și criteriile specifice de participare la selecție sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Secţiunea a 3-a Formarea profesională continuă a soldaților și a gradaților profesioniști  +  Articolul 87Formarea profesională continuă a soldaților și a gradaților profesioniști se realizează prin cursuri de perfecționare/specializare, stagii de instruire și acțiuni în teatrele de operații.  +  Articolul 88(1) Gradații profesioniști cu gradul de fruntaș pot urma cursul de perfecționare necesar promovării în gradul de caporal clasa a III-a și încadrării în funcții prevăzute cu acest grad.(2) Selecția în vederea frecventării acestui curs de perfecționare se face în raport cu calificativele obținute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad și potențialul de a îndeplini o funcție prevăzută cu gradul de caporal clasa a III-a.(3) Organizarea cursului prevăzut la alin. (1) și normele de participare la curs se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării. (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 89(1) Soldații și gradații profesioniști participă la selecția organizată pentru trimiterea la studii specifice acestei categorii de personal militar, în țară și în străinătate, conform ordinelor și dispozițiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare.(2) Soldaților și gradaților profesioniști care au absolvit forme de pregătire în străinătate li se echivalează studiile absolvite cu studii similare din țară, în condițiile legii.(3) Soldații și gradații profesioniști, indiferent de gradul pe care îl au, pot să urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bază de comandă/cursul de formare pe filiera directă sau indirectă a subofițerilor în activitate, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și selecționare.  +  Capitolul VI Evoluția în cariera militară Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Secţiunea 1 Evoluția în carieră a cadrelor militare în activitate  +  Articolul 90Profesia militară se poate exercita prin îndeplinirea succesivă a unor funcții pe toate treptele ierarhiei militare sau prin îndeplinirea unui număr redus de funcții pe unele trepte ale ierarhiei militare, de la intrarea în sistemul militar și până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 91Evoluția în cariera militară este decizia fiecărui cadru militar și se realizează pe trasee distincte, stabilite în cadrul armelor sau al serviciilor și specialităților militare în care sunt confirmate, în funcție de nivelul de studii, de filiera de formare, de ierarhizarea funcțiilor, de acumularea graduală a experienței și a cunoștințelor necesare exercitării actului de comandă sau de conducere, cu respectarea prevederilor Ghidului carierei militare, a normelor de definire a funcțiilor și a celor privind promovarea în funcții și înaintarea în grad, aflate în vigoare. Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 92Cadrele militare în activitate își desfășoară activitatea în structuri militare aflate pe următoarele niveluri ierarhice:a) nivelul 1, corespunzător structurilor militare de tipul: pluton, companie, batalion/bază de instrucție, regiment, bază și similar acestora;b) nivelul 2, corespunzător structurilor militare de tipul: unitate/instituție de învățământ militar, instituție de cercetare științifică, comandament de brigadă, comandament de divizie și similare acestora;c) nivelul 3, corespunzător structurilor militare de tipul: state majore ale categoriilor de forțe ale armatei, structuri subordonate structurilor centrale/structuri subordonate altor structuri din subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale, comandamente de armă;d) nivelul 4, corespunzător structurilor militare de tipul: structuri centrale și alte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale. (la 20-01-2018, Articolul 92 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 92 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 93Încadrarea unei funcții de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menționată:a) nevoile de încadrare ale structurilor Ministerului Apărării Naționale;b) opțiunile personale pentru următoarea funcție și aspirațiile în carieră ale cadrului militar;c) specificațiile de personal ale funcției vacante;d) experiența profesională necesară încadrării unei funcții de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de 2 ani a unor funcții de execuție în structuri militare de nivel ierarhic superior sau a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcții imediat inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeași structură militară;e) poziția cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecție în funcție de cunoștințele, aptitudinile, competența și experiența profesională dobândite;f) participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecție pentru promovarea în funcții, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcției îndeplinite în misiune și a domeniului funcției în care se propune promovarea. (la 20-01-2018, Articolul 93 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 93 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 94Evoluția în carieră a ofițerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 12. (la 20-01-2018, Articolul 94 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 94 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
  (la 10-01-2019, Subsectiunea 1 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 95(1) Traseul în carieră al ofițerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în prima funcție, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar sau alte funcții de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din cadrul structurilor militare de nivel 1 ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) b) funcții de locțiitor comandant/comandant de companie, locțiitor comandant/comandant al altor subunități similare sau șef al altor subunități de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în prima funcție de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (4) Maiorii/Locotenenți-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master: (la 18-01-2018, Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 95 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) a) funcții de execuție precizate la alin. (3) lit. a);b) funcții de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție inferioară sau de același nivel din cadrul structurilor militare de nivel 1; (la 18-01-2018, Litera b) din Alineatul (4), Articolul 95 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar sau dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major în structuri militare de nivel 2; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 3. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (5) Căpitanii, maiorii/locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții similare în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (6) Maiorii/Locotenenți-comandorii și locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice categoriei de forțe ale armatei în care au obținut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii și cu respectarea prevederilor privind experiența profesională specificate la alin. (5) lit. b).(7) Ocuparea funcției de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:a) experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar;b) experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 2 ori de cel puțin 2 ani în funcții de execuție în structuri militare de nivel 3 sau 4. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (7^1) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofițerilor care, la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, aveau cel puțin gradul de maior/locotenent-comandor și îndeplineau funcții de comandă/conducere superioare celei de comandant companie, în cadrul statului major al unității tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior. (la 22-06-2017, Articolul 95 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (8) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a funcției de comandant de batalion/similar, din cele prevăzute la alin. (7), este o condiție obligatorie pentru ocuparea oricărei funcții de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcții prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licență:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sau au cel puțin un an de experiență în funcții în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii similare în structuri militare de nivel ierarhic superior; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) c) funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în aceeași structură, imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, ori au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în structuri militare de nivel 4 și au îndeplinit funcții de comandă/conducere în structuri de nivel 3, după caz.(10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor și cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7) - (9), după caz.(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare «Carol I» sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea, cel puțin 2 ani, a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați și cu respectarea prevederilor alin. (8). (la 21-11-2016, Alineatul (11) din Articolul 95 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) (12) Ofițerii care dețin gradul de colonel/comandor și au master de conducere interarme sau master în domeniul de licență pot urma cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major și serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea, cel puțin 2 ani, a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4, ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 21-11-2016, Alineatul (12) din Articolul 95 , Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 95 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 95 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
  (la 10-01-2019, Subsectiunea a 2-a din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 96(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 și, respectiv, 3, numai pentru management financiar-contabil, ori într-o funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:a) funcții de comandă/conducere sau de execuție precizate la alin. (1);b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, altele decât cele cu corespondență în domeniul logistic. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență: (la 18-01-2018, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 96 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) b) funcții de comandant de companie, comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin 2 ani de experiență întro funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1;c) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3;d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandant de companie/similar. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (3^1) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 ori 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 18-01-2018, Articolul 96 din Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (4) Căpitanii, maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv; (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil din toate structurile;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, după caz. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (5) Maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcții de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții imediat inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior.(6) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil sau funcții de conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (7) Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 96 din Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 96 din Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 97Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 96. (la 20-01-2018, Articolul 97 din Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 97 din Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 98Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare. (la 20-01-2018, Articolul 98 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 98 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 99(1) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție specifice acestui serviciu în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor și a celorlalte criterii precizate la art. 93.(2) Ofițerii care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcționale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcții specifice acestor domenii, cu respectarea cerințelor precizate pentru aceste domenii la art. 96. (la 22-06-2017, sintagma: domeniile de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 99 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 99 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 100Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii și coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 93 și, după caz, a prevederilor privind experiența profesională specificate la art. 95 alin. (6) și (10) sau la art. 96 alin. (5). (la 20-01-2018, Articolul 100 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 100 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 101Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare "Carol I" sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin, domeniilor de stat major sau serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 102Ofițerii din serviciul tehnico-ingineresc formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 103Ofițerii formați pe filiera indirectă și confirmați în specialități militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 99 alin. (1). (la 20-01-2018, Articolul 103 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 103 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
  (la 10-01-2019, Subsectiunea a 4-a din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 104(1) În cadrul serviciilor specializate, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico-ingineresc, care au absolvit instituții civile de învățământ superior și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcții:a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;b) funcții specifice domeniilor funcționale de de sprijin*) sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96.(2) Ofițerii de servicii specializate proveniți din rândul absolvenților Institutului Medico-Militar pot ocupa următoarele tipuri de funcții:a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;b) funcții specifice domeniilor funcționale de de sprijin*) sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 96.(3) În cadrul structurilor de audit intern și de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă și cei formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico-ingineresc și care, după caz, au fost avizați de structura cu responsabilități în domeniu și/sau dețin certificate de atestare potrivit legii pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor structuri, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate. (la 01-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 104 , Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (la 18-01-2018, Articolul 104 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 22-06-2017, Articolul 104 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 104 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 104 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor cuprinse la art. I pct. 29-32, care intră în vigoare la data expirării suspendării acestora.
  Conform pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017, în întreg cuprinsul instrucțiunilor, sintagma „domenii de sprijin instituțional“ se înlocuiește cu sintagma „domenii funcționale de sprijin“.
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 105Ofițerii de servicii specializate menționați la art. 104 care dețin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere imediat inferioare celor în care urmează să fie încadrați. (la 22-06-2017, sintagma: domeniilor de sprijin instituțional a fost înlocuită de Punctul 37, Articolul I ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 105 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 105 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 106(1) Ofițerii de servicii specializate formați pe filiera indirectă, cu excepția celor din serviciul medical, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (1) lit. a).(2) Ofițerii din serviciul medical formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (2) lit. a).(3) Ofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (3). (la 18-01-2018, Articolul 106 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 22-06-2017, Articolul 106 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (la 20-01-2018, Articolul 106 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 106 din Subsectiunea a 4-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor cuprinse la art. I pct. 29-32, care intră în vigoare la data expirării suspendării acestora.
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
  (la 10-01-2019, Subsectiunea a 5-a din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 107Traseul în carieră al maiștrilor militari și al subofițerilor formați pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent și cu repartiția în prima funcție, specifică armei sau serviciului și specialității militare în care au fost confirmați. (la 20-01-2018, Articolul 107 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 107 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 108(1) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor militare postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcții specifice corpului profesional din care fac parte și prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) prima funcție în care sunt repartizați maiștrii militari clasa a V-a/sergenții este o funcție de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1;b) maiștrii militari clasa a IV-a și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2;c) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;d) maiștrii militari clasa a II-a - maiștrii militari principali și plutonierii-majori - plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.(2) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor universitare de licență cu profil corespunzător cu domeniul în care își desfășoară activitatea pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție, astfel:a) maiștrii militari clasa a V-a, maiștrii militari clasa a IV-a, maiștrii militari clasa a III-a și sergenții, sergenții-majori, plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;b) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali și plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți, plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.(3) Abrogat. (la 22-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 108 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) (4) Subofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca subofițerii formați pe filiera directă.(5) Abrogat. (la 01-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 108 , Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (6) Pentru încadrarea funcției de subofițer/maistru militar de comandă este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:a) efectuarea unui stagiu de minimum 2 ani în fiecare dintre funcțiile de comandant de grupă/similar, locțiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar și, în cazul subofițerilor, în funcția de subofițer de companie/similar;b) calificativul minim ‹‹Foarte bun›› obținut în ultimele 5 aprecieri de serviciu anuale. (la 18-01-2018, Articolul 108 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (7) Pentru ocuparea funcției de subofițer de companie este necesară îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a unei funcții de locțiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar și obținerea calificativului «Foarte bun›› în ultimele 3 aprecieri de serviciu anuale. (la 18-01-2018, Articolul 108 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 20-01-2018, Articolul 108 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 108 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 109Evoluția în carieră a maiștrilor militari și a subofițerilor este reprezentată în schema prevăzută în anexa nr. 13. (la 20-01-2018, Articolul 109 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 109 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Secţiunea a 2-a Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști  +  Articolul 110Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști începe odată cu absolvirea programului de instruire și cu numirea în prima funcție de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1. (la 20-01-2018, Articolul 110 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost suspendat de Litera a), Articolul III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 10-01-2019, Articolul 110 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost suspendat de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) Notă
  Conform lit. a) a art. III din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018, în perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112;
  Art. IV din același act normativ prevede că în perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluție în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.
   +  Articolul 111Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști se realizează pe baza criteriilor de performanță prevăzute de legislația în vigoare. Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Articolul 112Soldații și gradații profesioniști își pot perfecționa pregătirea profesională în instituții de învățământ militare sau civile, astfel încât să obțină competențele necesare accederii în cariera de cadru militar. Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 este reprodusa la finalul anexei nr. 13 din prezentul act normativ.
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 113(1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare și selecție, Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării transmite Direcției generale management resurse umane situația cu rezultatele activităților de recrutare și selecție, pe categorii de candidați/personal militar, unități/instituții de învățământ militar, arme sau servicii și specialități militare, surse de proveniență a candidaților și pe genuri. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 18-01-2018, sintagma: Statului Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Direcția personal și mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcției generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților, elaborate de birourile informare-recrutare, și din dările de seamă anuale privind activitatea de selecție a candidaților, elaborate de centrele zonale de selecție și orientare. (la 19-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 113 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 19 martie 2018 )  +  Articolul 114(1) Planul de școlarizare și planurile de perfecționare a pregătirii cadrelor militare se elaborează anual de către Direcția generală management resurse umane și se aprobă de către ministrul apărării naționale. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (2) Normele metodologice privind elaborarea planurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 115Cursurile de perfecționare, altele decât cele de carieră, se desfășoară potrivit planurilor de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri, altele decât cele de carieră, organizate de unitățile/instituțiile de învățământ militar, aprobate anual, până la 1 mai, de către șefii structurilor centrale/categoriilor de forțe ale armatei/ comandamentelor de armă care au în subordine unitățile/instituțiile de învățământ militar, cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 18-01-2018, sintagma: Direcției management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 116Corespondența dintre armele sau serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor/subofițerilor în activitate și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituțiile de învățământ civile se stabilește prin dispoziție a șefului Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 117Ofițerii care au absolvit studii universitare de licență în instituții civile de învățământ superior, în baza unui angajament încheiat cu Ministerul Apărării Naționale, și ale căror cheltuieli de întreținere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naționale se bucură de toate drepturile ca și absolvenții instituțiilor militare de învățământ superior de același nivel.  +  Articolul 118(1) Ofițerii în activitate care au studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, absolvite până în anul 2013 inclusiv și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 76 pot candida la concursul de admitere la cursul interarme.(2) Cursurile interarme sunt organizate în instituții de învățământ universitar militar, în condițiile legii, pentru specializările prevăzute la art. 75.(3) Cursurile interarme asigură dezvoltarea competențelor profesionale precizate la art. 73 alin. (1).(4) Ofițerii în activitate care au absolvit cursul interarme pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca și absolvenții studiilor universitare de master de conducere interarme.  +  Articolul 119(1) Diploma de master de conducere interame conferă absolvenților aceleași drepturi, indiferent de durata studiilor.(2) Funcțiile din domeniul financiar-contabil, prevăzute în statele de organizare cu studii de master, se încadrează cu prioritate din rândul absolvenților masterului de conducere interarme, specializarea management economico-financiar.  +  Articolul 120În perioada 2017-2022, programele de studii universitare de master de conducere interarme prevăzute la art. 75 se pot organiza și la forma de învățământ cu frecvență redusă, pe locuri cu taxă, pentru aceleași specializări, potrivit cifrelor de școlarizare aprobate în condițiile legii. (la 21-11-2016, Articolul 120 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )  +  Articolul 121(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în activitate care sunt încadrați în funcții la structuri de nivel superior celui prevăzut la cap. VI secțiunea 1 pot fi numiți sau promovați, în baza hotărârilor comisiilor de selecție, în funcții la structuri de cel mult același nivel ierarhic cu cel al structurii din care provin. (la 27-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 121 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) Până la data de 31 decembrie 2020, funcțiile din cadrul Agenției pentru sisteme și servicii informatice militare pot fi încadrate cu ofițeri, maiștri militari și, respectiv, cu subofițeri, indiferent de gradul acestora, cu respectarea cerințelor specifice prevăzute în fișele posturilor. (la 21-11-2016, Articolul 121 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )  +  Articolul 122(1) Direcția generală de informații a apărării desfășoară, în baza dispoziției directorului general, activități specifice de recrutare și selecție, în vederea asigurării cu personal militar a structurilor pe care le are în compunere, în subordine, comandă sau control operațional.(2) Formarea profesională și evoluția în carieră a personalului militar din structurile Direcției generale de informații a apărării se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale sau dispoziție a directorului general, după caz. Pentru încadrarea funcțiilor prevăzute în statele de organizare ale Direcției generale de informații a apărării și ale structurilor subordonate acesteia cu grade de generali/similari se aplică prevederile art. 95 alin. (12) din prezentele instrucțiuni. (la 21-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 122 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )  +  Articolul 122^1Activitățile și cerințele specifice de recrutare și selecție în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forțelor pentru operații speciale se stabilesc prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 27-12-2018, Capitolul VII a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 123Statul Major al Apărării elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, norme privind organizarea și funcționarea birourilor informare-recrutare și a centrelor zonale de selecție și orientare. (la 18-01-2018, sintagma: Statul Major General a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Articolul 124Direcția generală management resurse umane stabilește condiții și norme privind participarea cadrelor militare la programele de formare profesională continuă organizate în țară. (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) (la 22-06-2017, Articolul 124 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )  +  Articolul 124^1Pe durata aplicării prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 275/2017 pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, ofițerii menținuți în funcții prevăzute cu nivel de studii superior față de nivelul studiilor absolvite pot fi numiți în alte funcții prevăzute cu același grad și cu nivel de studii superior celor absolvite, în condițiile prevăzute la alin. (3) al aceluiași articol, doar în situația reorganizării unităților militare în care sunt încadrați. (la 27-12-2018, Capitolul VII a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 125Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuniGLOSARI. AbrevieriM.R.F - microradiofotografieV.D.R.L - test de identificare a bolilor venericeTA - tensiune arterialăAV - alură ventricularăEKG - electrocardiogramăVOD - vedere ochi dreptVOS - vedere ochi stângT.G.O. - transaminază glutamică oxaloaceticăT.G.P. - alaninaminotransferazăAg. HBs. - antigen de suprafață al virusului hepatic BRh. - factor RhesusAc. AntiV. H.C. - anticorpi antivirus hepatita CO.R.L. - otorinolaringologieAJOFM - agenție județeană pentru ocuparea forței de muncăS.G.P. soldat/gradat profesionistII. Termeni și definițiiRecrutorul este o persoană din cadrul birourilor informare-recrutare care are atribuții în domeniul recrutării candidaților pentru profesia militară.Anul de recrutare și selecție începe la 1 octombrie și se termină la data de 30 septembrie a anului următor. (la 21-11-2016, A doua definiție a pct. II din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) Armele de luptă sunt: infanterie, tancuri, aviație, marină, forțe pentru operații speciale.Armele pentru sprijin de luptă sunt: artilerie și rachete, rachete și artilerie antiaeriană, geniu, comunicații și informatică, apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară, radiolocație, poliție militară, informații pentru apărare.Domeniile funcționale de sprijin sunt: management resurse umane, politica de apărare și planificarea apărării, planificarea înzestrării, achiziții, administrație, învățământ, secretariat, domenii și infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relații civili -militari, inspecții și controale, pensii militare și drepturi sociale, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală, jurnalism și relații publice, istorie, arhive și tradiții militare. (la 22-06-2017, A cincea definiție a pct. II din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 ) Domeniile de stat major sunt: stat major și conducere centrală, stat major și conducere forțe terestre, stat major și conducere forțe aeriene, stat major și conducere forțe navale.Serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă sunt: intendență, auto, planificarea înzestrării și achiziții, căi ferate, construcții, transporturi militare, topogeodezie.Serviciul tehnico-ingineresc cuprinde ingineri și subingineri.Serviciile specializate sunt: muzici militare, justiție militară, medical, sanitar-veterinar, educație fizică, jurnalism și relații publice, securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală, psihologie, sociologie, audit intern, istorie, arhivă și tradiții militare, prevenirea și investigarea corupției și a fraudelor.Prima funcție de la baza ierarhiei militare: cea mai mică funcție din ierarhia funcțiilor specifice unei arme sau unui serviciu (de exemplu: funcția de comandant de pluton este cea mai mică funcție în ierarhia funcțiilor ce pot fi ocupate de către ofițerii din arma infanterie).Funcții de același nivel ierarhic sunt funcțiile situate pe aceeași poziție în ierarhii specifice armelor și serviciilor (de exemplu: funcția de comandant de pluton este situată pe prima poziție a ierarhiei funcțiilor specifice armei infanterie și este de același nivel ierarhic cu funcția de pilot ce este situată pe prima poziție a ierarhiei funcțiilor specifice armei aviație, specialitate pilot pe aeronave cu motoare reactive).Funcții corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sunt funcțiile de același fel după nivelul atribuțiilor exercitate, de comandă/conducere sau de execuție, și din același domeniu de activitate (de exemplu: funcția de "șef al operațiilor" dintr-un comandament de divizie este funcția corespondentă din structura de nivel ierarhic inferior pentru funcția de "șef al operațiilor" din Statul Major al Forțelor Terestre).  +  Anexa nr. 2la instrucțiuni- Model -ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEBiroul informare-recrutare …………Denumirea și ștampila structurii la care candidatul și-a modificat opțiunea: .......................................................................CERERE DE ÎNSCRIERE    Subsemnatul(a),*1) ........(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului) ..................,născut(ă) în anul ............, luna ......, ziua ....., în localitatea ...............................,județul/sectorul ......................., de cetățenie*2) .....................,naționalitate ........................, starea civilă ......................., legitimat(ă) cu B.I./C.I.seria ........, nr .................., eliberat(ă) de ................, la data de ................., cudomiciliul stabil în județul/sectorul ..............., localitatea ....................................,strada .............................., nr. ........, bl. ......, sc. ........, et. ........, ap. ......,telefon ........................., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][] având următoarelestudii: .......(ultima formă de învățământ absolvită: denumirea, localitatea și anul absolvirii)........ocupația actuală: ............(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ)............,situația militară: ..............................., fiul/fiica lui .........(numele și prenumele tatăluicandidatului).........................., născut în anul .........., luna .........., ziua .............,în localitatea .................., județul/sectorul ..................., de cetățenie .................,naționalitate ........................, profesia de bază ..............................................,ocupația actuală ................................. locul de muncă .....................................,cu domiciliul în județul/sectorul .........................., localitatea .............................,strada ............................. nr. .........., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., legitimatcu B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de .............., la data de ...................,și al/a ...........(numele și prenumele mamei candidatului)................, născută în anul ..........,luna .........., ziua ........., în localitatea .................., județul/sectorul ..................,de cetățenie ..................., naționalitate .................., profesia de bază ..................,ocupația actuală ..............................., locul de muncă ..................................., cudomiciliul în județul/sectorul ........................., localitatea .................................,strada ............................. nr. .........., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......, legitimatăcu B.I./C.I. seria ..... nr. ............, eliberat(ă) de .................., la data de ..............,căsătorit/ă cu .............(numele și prenumele soției/soțului candidatului)..........................,născut/ă în anul .............., luna .........., ziua ........, în localitatea .......................,județul/sectorul ................., de cetățenie ....................., naționalitate .................,profesia de bază ................................., ocupația actuală ..................................,locul de muncă ..........................., cu domiciliul în județul/sectorul .........................,localitatea .......................................... strada ..................., nr. ......, bl. ....,sc. ......., et. ......., ap. ......, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ....................,eliberat(ă) de ......................., la data de ..................., solicit să particip la selecțiapentru (prima opțiune): 1. .........................(categoria de personal).....................................................(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire,arma/serviciul și specialitatea militară sau  specializarea) ..........................................;    Alte opțiuni:    2. .......(pentru reorientare sau pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ................    3. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ......................................    4. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ......................................    5. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ......................................    6. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ......................................    7. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ......................................    8. ........(pentru profesia de soldat și gradat profesionist) ...................................... Notă
  *1) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.
  *2) Se trec toate cetățeniile deținute.
  Declar pe propria răspundere că:a) accept investigarea activității mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;b^1) nu am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție/am fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii …………….., fiind reabilitat conform ………………………………..…; (la 27-12-2018, Declarația pe propria răspundere din Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) c) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituția de învățământ militar, voi renunța la această calitate;d) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;e) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;f) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea medicală, până la concursul de admitere în instituția de învățământ militar, o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;h) la dobândirea calității de soldat și gradat profesionist, sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist (numai pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);i) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecționat(ă) pentru un post în județul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat(ă) într-o unitate militară dintr-un alt județ;j) nu sunt asociat unic și nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situații, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunța la această calitate;k) în cazul în care voi fi declarat(ă) „Admis“ la examenul de admitere într-o instituție de învățământ universitar sau postliceal militar de formare pe filiera directă a ofițerilor sau maiștrilor militari în activitate, îmi voi da demisia din calitatea de soldat și gradat profesionist;l) AM/NU AM parcurs, total sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat. Pentru situația în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituția de învățământ universitar militar la care am fost admis, voi face dovada achitării integral sau parțial a contravalorii serviciilor de școlarizare universitară de care am beneficiat anterior;m) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura și conținutul semnificației lor);n) la data prezentării în instituția de învățământ militar, voi face dovada calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinților/reprezentanților legali și/sau soției/soțului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere^3: ………………………………………………… Notă
  ^3 Candidații pentru profesia de ofițer/subofițer, filiera indirectă, vor completa următorul text: „În situația în care nu voi fi admis(ă) pe locurile scoase la concurs în categoria de forțe ale armatei pentru care am fost recrutat(ă), sunt de acord să fiu redistribuit(ă) pe locurile repartizate celorlalte categorii de forțe ale armatei“.
  ......................................................................În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea și semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință.Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității, voi suporta consecințele legale.Semnătura părintelui^4: Notă
  ^4 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinți/reprezentanții legali pentru candidații care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția elevilor claselor a XII-a din colegiile naționale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară și declară că îndeplinește criteriile prevăzute la pct. a), d) și e) din prezenta cerere de înscriere.
  Tatăl/mama (reprezentantul legal):……….......…………………………Data ……………………Semnătura candidatului:......................................................Data …………………………… (la 22-06-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 18-01-2018, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Anexa nr. 4la instrucțiuni- Model -FIȘA DE EXAMINARE MEDICALĂ - TIPMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEla angajare/pentru admiterea în instituțiimilitare de învățământ  +   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Date generale*1): │ │ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │ │Data └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Nr. F.O./R.C. └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │ │ │ │Grad ............... Nume .......... Prenume .............................. │ │ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │ │Din U.M ................... CNP └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │ │ │ │Adresa: ................................................................... │ │ │ │BI/CI ........ seria ........... nr. ............ din ..................... │ │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ │Cadru militar în activitate └─┘ S.g.p. └─┘ Elev/student └─┘ │ │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │ │Militar în rezervă/concentrat└─┘ Personal civil └─┘ Altele └─┘ │ │ │ │Medicul de familie ........................................................ │ │ │ │(data luării în evidență) ................................... │ │ │ │Date antropometrice: Înălțime (cm) ................. Greutate (kg) ........ │ │ │ │Grupa sanguină: ............. Rh: .................... │ │ │ │Antecedente personale patologice .......................................... │ │........................................................................... │ │ │ │Situația medico-militară prezentă*2) ...................................... │ │Misiuni efectuate în T.O. sau alte zone cu risc (se va specifica perioada și│ │locul) │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │........................................................................... │ │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│ │Examen psihologic: efectuat DA └─┘ în data de ..... NU └─┘ Nu este cazul └─┘│ │Ultimul control medical efectuat: Data .......... la ...................... │ │Semnătura și parafa medicului unității militare/de familie ................ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Concluziile comandantului/șefului unității sanitare militare*3): │ │ ┌─┐ │ │APT/Ă └─┘ ───────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌─┐ │ │INAPT/Ă └─┘ ───────────────────────────────────────────────────── │ │ALTE SITUAȚII ───────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ Semnătura și ștampila ................ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │*1) Se completează de către medicul unității militare sau medicul la care │ │este arondată unitatea militară │ │*2) Se completează numai pentru personalul militar │ │*3) Se completează de către comandantul/șeful unității sanitare militare │ │unde se efectuează examinarea medicală/medicul specialist expertiza capaci- │ │tății de muncă │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +   ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │EXAMEN │ EXAMEN CLINIC │ │MEDICAL ├────┬──────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────────┤ │LA ANGA-│Nr. │Specialitatea │Diagnosticul│Concluzii│Semnătura și │ │JARE/ │crt.│ medicală │ │ │ parafa │ │PENTRU ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ADMITE- │ 1. │BOLI INTERNE │TA: │ │ │ │REA ÎN │ │(concluziile se vor ├────────────┤ │ │ │INSTITU-│ │lua după efectuarea │AV: │ │ │ │ȚII MI- │ │tuturor investigații- ├────────────┤ │ │ │LITARE │ │lor paraclinice) │ECG: │ │ │ │DE ÎN- ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │VĂȚĂ- │ 2. │CHIRURGIE │ │ │ │ │MÂNT ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 3. │ORTOPEDIE │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 4. │O.R.L. │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 5. │OFTALMOLOGIE │VOD = │ │ │ │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │ │ │VOS = │ │ │ │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │ │ │Simț │ │ │ │ │ │ │cromatic: │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 6. │NEUROLOGIE │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 7. │PSIHIATRIE │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 8. │DERMATOLOGIE - │ │ │ │ │ │ │VENEROLOGIE │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 9. │GINECOLOGIE │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 10.│MEDICINĂ DENTARĂ │ │ │ │ │ │ │(formula dentară) │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 11.│BOLI INFECȚIOASE │ │ │ │ │ │ │(dacă este cazul) │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤ │ │ 12.│MEDICINA MUNCII │ │ │ │ │ │ │(se va efectua la fi- │ │ │ │ │ │ │nalul investigațiilor │ │ │ │ │ │ │clinice și │ │ │ │ │ │ │paraclinice) │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────────┤ │ │ EXAMEN PARACLINIC │ │ ├────┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤ │ │Nr. │Tipul examenului│Data, numărul buletinului│ Semnătura și │ │ │crt.│ │de analiză și rezultatul │ parafa │ │ │ │ │ examenului │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 1. │Radiografie │ │ │ │ │ │pulmonară │ │ │ │ │ │standard │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 2. │Ecografie │ │ │ │ │ │abdominală │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 3. │Hemograma │ │ │ │ │ │completă │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 4. │VSH │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 5. │Glicemie │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 6. │Creatinină │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 7. │Colesterol │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 8. │Trigliceride │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 9. │Bilirubină │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 10.│TGO, TGP │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 11.│Sumar de urină │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 12.│VDRL │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 13.│Uree │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 14.│Acid uric │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 15.│Test HIV │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 16.│Ag. HB(s) │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 17.│Ac. Anti VHC │ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ 18.│Grupa sanguină*)│ │ │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ │ 19.│Rh*) │ │ │ └────────┴────┴────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘────────────*) Se efectuează doar dacă nu sunt deja cunoscute  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 18-01-2018, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )  +  Anexa nr. 6la instrucțiuni- Model -ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEU.M. .......................................................... (unitatea militară din care provine)................................................................... (gradul, numele și prenumele cu inițiala tatălui)RAPORT PERSONAL^1 Notă
  ^1 Raportul se întocmește de către toți/toate candidații/candidatele care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Naționale, militari și civili.
  Vă rog să îmi aprobați participarea la concursul de admitere la^2 ……………………....... pe unul dintre locurile scoase la concurs. Notă
  ^2 Cursul de formare/instituția militară de învățământ și sesiunea la care participă la concurs.
  În situația în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).Data: ..............Semnătura: ................... (la 22-06-2017, Anexa 6 a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 22 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 7la instrucțiuni- Model -DECLARAȚIE*1)pe propria răspundere-----*1) Declarația se întocmește numai de către candidații/candidatele proveniți/provenite din afara Ministerului Apărării Naționale.Subsemnatul(a), ......../(numele și prenumele cu inițiala tatălui)......, declar că, în situația în care voi fi admis(ă) la cursul de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, după absolvirea acestuia și acordarea gradului de ofițer/subofițer, mă oblig să îmi desfășor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale cel puțin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).
  Data ............ Semnătura ...........
   +  Anexa nr. 8la instrucțiuni- Model -FIȘA DE CONTACT*Font 7*  +   ┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │Categoria de personal: │ │Data: │ └───────────────────────────────────┘ └───────────────────────┘  +   ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Numele: │Prenumele tatălui: │ └──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘  +   ┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Prenumele: │Genul: M.[] F.[] │ └──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +   ┌──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ │Cod numeric personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  +   ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐ │Data nașterii: │Localitatea: │Județul │Vârsta: │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘  +   ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │Cetățenia │Naționalitatea: │Religia: │ └───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +   ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │Starea civilă: căsătorit/ă [] Necăsătorit/ă [] │Mediul de proveniență: urban [] rural [] │ └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘  +   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Adresa: ......................................................................................│ │.............................................. Telefon: ......................................│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Studiile absolvite/în curs: │Anul: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘  +   ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Ocupația actuală: │Locul de muncă/studiu: │ └───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘  +   ┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐ │Categoria socio-profesională a părinților │Tatăl: │Mama: │ └───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘    Ați efectuat stagiul militar? DA [] NU [] Dacă da:    Unitatea militară: .....................................    Perioada: ..............................................    Arma/serviciul și specialitatea: ....................... Gradul ................    Ați încheiat un contract cu instituția militară? DA [] NU [] Dacă da:    Unitatea militară: .....................................    Perioada: ..............................................    Arma/serviciul și specialitatea: ....................... Gradul ................     ┌─────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐     │ Ce v-a determinat să ne contactați? │ │De unde ați aflat despre oferta armatei?││     Ce/cine v-a influiențat în      │     ├───┬───────────────────────────────┬─┤ ├───┬──────────────────────────────────┬─┤│           luarea deciziei?          │     │ 1.│Idealul profesional            │ │ │ 1.│Televiziune                       │ │├───┬───────────────────────────────┬─┤     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 1.│Convingerile personale         │ │     │ 2.│Prestigiul instituției militare│ │ │ 2.│Radio                             │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 2.│Discuțiile cu personalul       │ │     │ 3.│Pasiunea                       │ │ │ 3.│Presa națională                   │ ││   │recrutor                       │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 4.│Siguranța locului de muncă     │ │ │ 4.│Presa locală                      │ ││ 3.│Familia                        │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 5.│Venitul                        │ │ │ 5.│Presa militară                    │ ││ 4.│Prietenii, colegii             │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 6.│Tradiția familiei              │ │ │ 6.│Internet                          │ ││ 5.│Școala                         │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 7.│Greutățile familiei/decepțiile │ │ │ 7.│Afișe, panouri publicitare        │ ││ 6.│Informațiile din presa scrisă  │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 8.│Imposibilitatea găsirii unui   │ │ │ 8.│Pliante, broșuri, fluturași       │ ││ 7.│Informațiile din pliante,      │ │     │   │loc de muncă                   │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│   │brosuri, afișe                 │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │ 9.│Biroul informare-recrutare        │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │ 9.│Spiritul de aventură           │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 8.│Clipuri publicitare            │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │10.│Școală                            │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │10.│Nevoia de afirmare             │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 9.│Informații prezentate la       │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │11.│Familie                           │ ││   │televizor                      │ │     │11.│Dorința de calificare          │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤     │   │profesională                   │ │ │12.│Prieteni, colegi, cunoștințe      │ ││10.│Informații prezentate la       │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│   │radio                          │ │     │12.│Atracția pentru viața de       │ │ │13.│Instituție militară de învățămant │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │   │colectivitate                  │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│11.│Informații găsite pe Internet  │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │14.│Unitatea militară                 │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │13.│Dorința de a comanda           │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│12.│Contactul cu mediul militar    │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │15.│Târg locuri de muncă/AJOFM        │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │14.│Atracția pentru uniformă/arme  │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│13.│Filmele despre armată          │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │16.│Altele (care?)                    │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤     │15.│Patriotismul                   │ │ └───┴──────────────────────────────────┴─┘│14.│Activitățile organizate de     │ │     ├───┼───────────────────────────────┼─┤                                           │   │armată                         │ │     │16.│Alte motive (care?)            │ │                                           ├───┼───────────────────────────────┼─┤     └───┴───────────────────────────────┴─┘                                           │15.│Inormațiile de la târguri/     │ │                                                                                       │   │AJOFM                          │ │                                                                                       ├───┼───────────────────────────────┼─┤                                                                                       │16.│Altele (care?)                 │ │                                                                                       └───┴───────────────────────────────┴─┘    Doriți să participați la selecția pentru cariera militară? DA [] NU []  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Opțiunea: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data interviului: Rezultatul recrutării: Contact inițial [] Recrutat [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Observații: .................................................................................................... ││................................................................................................................ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reorientare: Da [] Nu [] Noua opțiune: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data selecției: Rezultatul selecției: [] Admis/ă [] Respins/ă [] Neprezentat/ă []│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Rezultatul admiterii: Admis/ă [] Neadmis/ă [] Respins/ă [] Eliminat/ă [] Retras/ă [] Neprezentat/ă []│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Rezultatul repartizării (pentru SGP): Repartizat/ă [] Nerepartizat/ă [] ___________________________________ ││Recrutor: Biroul informare-recrutare: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 9la instrucțiuni- Model -ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALECentrul Militar Zonal/Județean/al Sectorului .........Biroul informare-recrutareDOSAR DE CANDIDAT.................................................................(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului/candidatei)pentru...........................................................(categoria de candidați/personal)Prima opțiune:.................................................................(unitatea/instituția de învățământ militar/programul de formare/instruire).................................................................(arma sau serviciul și specialitatea militară sau specializarea)
  MENȚIUNI SUPLIMENTARE: (celelalte opțiuni ale candidatului/candidatei, situații speciale etc.)  ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
   +  Anexa nr. 10la instrucțiuniROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALECURSURILE DE BAZĂ ȘI DE CARIERĂnecesare ofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad
  Nr. crt.Cursul Durata Gradul pentru care este necesar SimbolulCriterii specifice de participare Scopul studiilor/cursurilor Observații
  1. Cursul de bază Cursul are duratade până la 6 luni, respectiv până la 11 luni pentru personalul militar aeronavigantși pentru ofițerii din arma comunicații și tehnologia informației -  - destinate pentruformarea ofițerilor în activitate ca specialist militar/comandant de pluton/similare. -
  2. Cursul avansat/similarCursul are durata de până la 3 luni Căpitan CA Ofițerii în activitate cugradul de locotenent - Locotenenții absolvenți ai cursului avansat/similar sunt înaintați în gradul de căpitan. - Dezvoltă competențe de lider militar, per- fecționează pregătirea necesară conducerii și instruirii companiei/similar, formează abili- tăți de ofițer de stat major la nivel de bata-lion, regiment, brigadă și asigură pregătirea pe linie de specialitate militară.  
  3. Cursul de stat major/ similar Cursul are durata de până la 3 luni. Maior/ Locotenent- comandor CSM Ofițerii în activitate cugradul de căpitan - Căpitanii absolvenți ai cursului de stat major/similar sunt înaintați în gradul de maior/locotenent-comandor. - Dezvoltă competențe de stat major, necesare la nivel de batalion/similar, regiment, briga-dă/similar, divizie/flotă,comandament de armă,stat major al categoriei de forțe ale armatei și structură centrală a Ministerului Apărării Naționale, și perfecționează de asemenea pre- gătirea în domeniile serviciilor pentru spri- jin logistic, management financiar-contabil, tehnico-ingineresc și al celor specializate.  
  4. Cursul postuniversitarde perfecționare a pregătirii/similar pentru locotenenți- colonei/căpitani- comandori. Cursul are durata de până la 3 luni Locotenent- colonel/ Căpitan- comandor CPLC Ofițerii în activitate cugradul de maior/locote- nent-comandor care nu sunt absolvenți ai stu- diilor militare universi-tare de conducere inter- arme - Maiorii/locotenenții-comandori în activitateabsolvenți ai cursului postuniversitar de per-fecționare a pregătirii/similar pentru locote-nenți-colonei/căpitani-comandori sunt înain- tați în gradul de locotenent-colonel/căpitan- comandor. - Asigură perfecționarea pregătirii profesio- nale în domeniul de activitate corespunzător funcției.  
  5. Cursul postuniversitarde perfecționare a pregătirii/similar pentru colonei/coman- dori. Cursul are durata de până la 3 luni. Colonel/ Comandor CPC Ofițerii în activitate cugradul de locotenent- colonel/căpitan-comandor - Locotenenții-colonei/căpitanii-comandori în activitate absolvenți ai cursului postuniver- sitar de perfecționare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori sunt înaintați în gradul de colonel/comandor. - Asigură perfecționarea pregătirii profesio- nale în conducerea structurilor/microstructu- rilor/unităților și a marilor unități.  
  6. Cursul postuniversitarde perfecționare în conducere strategică. Cursul are durata de până la 6 luni. General de brigadă/ similar CS - Ofițerii în activitate cu gradul de colonel/ comandor - Vârsta de cel mult 54 de ani, în anul în care urmează cursurile - Absolvenți ai studiilormilitare universitare de conducere interarme - Coloneii/comandorii în activitate absolvențiai cursului postuniversitar de perfecționare în conducere strategică pot fi promovați în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similare. - Asigură competențe și cunoștințe în dome- niile planificării, conducerii acțiunilor mi- litare și/sau ale resurselor de apărare la ni-vel strategic, în vederea exercitării comenziiunei brigăzi/similare, precum și îndeplinirii atribuțiilor funcționale ale unor funcții de conducere/comandă de la nivelul diviziilor/ flotei, comandamentelor de armă, statelor ma- jore ale categoriilor de forțe ale armatei și structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale.  
  7. Programe de pregătire/cursuri în domeniul securității naționale,organizate la ColegiulNațional de Apărare. Programele de pregăti-re/cursurile au duratade până la 6 luni. General de brigadă, general-maior,general- locotenent, general/ similare acestora CN - Ofițerii în activitate cu gradul de colonel/ comandor, general de bri-gadă, general-maior, ge- neral-locotenent și simi-lare acestora - Vârsta de cel mult 54 de ani pentru colonei saucomandori și de cel mult 56 de ani pentru gene- rali, în anul în care ur-mează cursurile - Absolvenții programelor de pregătire/cursu- rilor în domeniul securității naționale, orga-nizate la Colegiul Național de Apărare, pot fipromovați în funcții de comandă/conducere, la nivelul structurilor centrale ale MinisteruluiApărării Naționale, ale căror cerințe impun studii de nivel înalt în domeniul securității naționale  
  (la 27-12-2018, Nr. crt. 1 din anexa nr. 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) NOTĂ: Cursurile de carieră din instituțiile de învățământ militar se desfășoară potrivit Planului de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri de carieră și cursuri de perfecționare și specializare, organizate de unitățile/instituțiile de învățământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naționale.Tematica și bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naționale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituțiile de învățământ militar, până la data de 30 martie, și pe rețeaua MILNET, de către instituțiile de învățământ militar.
   +  Anexa nr. 11la instrucțiuniROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEDirecția generală management resurse umane (la 18-01-2018, sintagma: Direcția management resurse umane a fost înlocuită de Articolul II ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 ) CURSURILE DE CARIERĂnecesare maiștrilormilitari/subofițerilor în activitate pentru înaintarea în grad
  Nr. crt.  Cursul de carieră Durata   Gradul pentru care este necesar Simbolul   Criterii specifice de participare   Scopul studiilor/cursurilor   Observații  
  1.    Cursul de plutonier/ similar. Cursul are o durată depână la două luni. Maistru militar clasa a III-a/ Plutonier C Plt./similar   Maiștrii militari clasa a IV-a/Sergenții-majori în activitate  - Maiștrii militari clasa a IV-a/sergenții- majori în activitate absolvenți ai cursului deplutonier/similar sunt înaintați în gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier.     
  2.     Cursul de plutonier- major/similar. Cursul are o durată depână la două luni.   Maistru militar clasa a II-a/ Plutonier- major C Plt.- maj./ similar   Maiștrii militari clasa a III-a/Plutonierii în activitate   - Maiștrii militari clasa a III-a/plutonierii în activitate absolvenți ai cursului de pluto-nier-major/similar sunt înaintați în gradul demaistru militar clasa a II-a/plutonier-major.       
  3.     Cursul de plutonier- adjutant/similar. Cursul are o durată depână la două luni.  Maistru mili- tar clasa I/ Plutonier- adjutant   C Plt.- adj./ similar   Maiștrii militari clasa a II-a/Plutonierii-majoriîn activitate   - Maiștrii militari clasa a II-a/plutonierii- majori în activitate absolvenți ai cursului deplutonier-adjuvant/similar sunt înaintați în gradul de maistru militar clasa I/plutonier- adjutant.      
  NOTĂ: Cursurile de carieră din instituțiile de învățământ militar se desfășoară potrivit Planului de perfecționare a pregătirii ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prin cursuri de carieră organizate de instituțiile de învățământ militar, aprobat anual de către ministrul apărării naționale.Tematica și bibliografia pentru pregătirea în vederea participării la concursul de admitere la cursurile de carieră se publică anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naționale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine instituțiile de învățământ militar, până la data de 30 martie, și pe rețeaua MILNET, de către instituțiile de învățământ militar.
   +  Anexa nr. 12la instrucțiuniEVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A OFIȚERILOR (la 10-01-2019, Anexa nr. 12 a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Anexa nr. 13la instrucțiuniEVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A MAIȘTRILOR MILITARI ȘI A SUBOFIȚERILOR Notă
  Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI și a anexelor nr. 12 și 13 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 90, 91, 101, 102, 111 și 112.(2) În perioada suspendării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluția în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Reproducem mai jos anexa nr. 7 din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018:  +  Anexa nr. 7
  Reguli temporare de evoluție în cariera militară
   +  Articolul 1Încadrarea funcțiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naționale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menționată:a) nevoile de încadrare ale structurilor;b) opțiunile personale pentru următoarea funcție și aspirațiile în carieră ale cadrului militar;c) specificațiile de personal ale funcției vacante;d) experiența profesională necesară încadrării unei funcții de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcții de execuție în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcții inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeași structură militară;e) poziția cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecție în funcție de cunoștințele, aptitudinile, competența și experiența profesională dobândite;f) participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecție pentru promovarea în funcții, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcției îndeplinite în misiune și a domeniului funcției în care se propune promovarea.  +  Articolul 2(1) Traseul în carieră al ofițerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în prima funcție, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 și 2.(2) Începând cu ultimul an de stagiu în gradul de sublocotenent/aspirant, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa funcții de locțiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcții de execuție corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 și funcții de comandă/conducere cu gradul de căpitan, corespunzătoare domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, în structuri de nivel 1 și 2.(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;b) funcții de comandant de companie, comandant al altor subunități similare sau șef al altor subunități de același nivel ierarhic, specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență în prima funcție de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori un an de experiență în funcții inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(4) Căpitanii, maiorii/locotenenți-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă și armelor pentru sprijin de luptă până la nivelul 3 inclusiv, precum și funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 4 inclusiv;b) funcții de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție inferioară sau de același nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1-3, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar sau dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major.(5) Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/ căpitani-comandorii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major.(6) Maiorii/Locotenenți-comandorii și locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice categoriei de forțe ale armatei în care au obținut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii și cu respectarea prevederilor privind experiența profesională specificate la alin. (5) lit. b).(7) Ocuparea funcției de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:a) experiență profesională de cel puțin un an în funcții de locțiitor comandant de batalion sau șef de stat major de batalion și cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar ori experiență profesională de cel puțin 2 ani în funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2, 3 sau 4 și cel puțin 2 ani în funcții de comandant de companie/similar;b) experiență profesională de cel puțin un an în funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major.(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofițerilor care, la data de 5 aprilie 2014, aveau cel puțin gradul de maior/locotenent-comandor și îndeplineau funcții de comandă/conducere superioare celei de comandant de companie, în cadrul statului major al unității tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior.(9) Îndeplinirea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani a unei funcții de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiție obligatorie pentru ocuparea oricărei funcții de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.(10) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcții prevăzute în statele de organizare cu master în domeniul de licență:a) funcții de execuție specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4;b) funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puțin un an de experiență în funcții în aceeași structură, inferioare celor în care vor fi încadrați, ori cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;c) funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/ conducere în aceeași structură, inferioare celor în care vor fi încadrați, ori au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție inferioare celor în care vor fi încadrați.(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor și cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(10), după caz.(12) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea cel puțin 2 ani a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/ conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați și cu respectarea prevederilor alin. (9).(13) Ofițerii care dețin gradul de colonel/comandor și au master de conducere interarme sau master în domeniul de licență pot urma cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major și serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competență profesională prin îndeplinirea cel puțin 2 ani a unor funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puțin un an a unor funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.  +  Articolul 3(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciile pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcții de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2.(2) Odată cu obținerea gradului de locotenent, ofițerii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:a) funcții de comandă/conducere sau de execuție precizate la alin. (1);b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 și 3.(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licență:a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;b) funcții de comandant de companie, comandant/șef al altor subunități de același nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 și 2, dacă au cel puțin un an de experiență într-o funcție de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;c) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;d) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(4) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de master:a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 și până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an de experiență în funcții de comandant de companie/similar ori cel puțin un an în funcții de execuție inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(5) Căpitanii, maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master în domeniul de licență pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) funcții de execuție specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;b) funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă din toate structurile;c) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.(6) Maiorii, locotenenți-coloneii și coloneii care au master de conducere în domeniul logistic pot ocupa funcții de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puțin un an de experiență în aceeași structură, în funcții inferioare celor în care vor fi încadrați, sau au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.(7) Coloneii care au master de conducere în specializările management logistic pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă sau funcții de conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(8) Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.  +  Articolul 4(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent și repartiția în funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.(2) Locotenenții și căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licență:a) funcții de execuție precizate la alin. (1);b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri de nivel 1, 2 sau 3;c) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 sau 2, cu excepția celei de contabil-șef/similar la structuri militare de nivel 2; pentru ocuparea funcțiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2, altele decât cele de contabil-șef/similar, este necesară o experiență de minimum un an în funcții de execuție specifice serviciului management financiar-contabil.(3) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcții prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de master de specialitate:a) funcții de execuție specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare până la nivel 4 inclusiv;b) funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major din structuri până la nivelul 3 inclusiv;c) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1, 2 sau 3, mai puțin cea de contabil-șef/similar la structurile militare ale căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite; pentru ocuparea funcțiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2 sau 3 este necesară o experiență de minimum 3 ani în funcții de execuție sau cel puțin 2 ani în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;d) funcții de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri aflate în finanțarea nemijlocită a ministrului apărării naționale în calitate de ordonator principal de credite, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție și un an în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;e) șef compartiment/șef birou/șef secție independentă, la structuri centrale, în cadrul structurii financiar-contabile, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de execuție și un an în funcții de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;f) funcții de comandă/conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin și de stat major din structurile militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puțin un an de experiență în funcții de execuție specifice domeniilor funcționale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puțin un an în funcții inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(4) Locotenenți-coloneii și coloneii care au studii militare universitare de master de specialitate sau master de conducere interarme în specializarea management economico-financiar pot ocupa funcții de execuție sau comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil în toate structurile militare, cu respectarea condițiilor de experiență profesională menționate la alin. (2) și (3); pentru funcția de contabil-șef/similar la structuri militare de nivel 3 ale căror comandanți/șefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, precum și pentru funcțiile de conducere superioare celei de șef compartiment/birou/secție independentă din cadrul structurilor centrale, este necesară o experiență de minimum 3 ani în funcții de contabil-șef/similar sau minimum 5 ani în alte funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.(5) Coloneii care au master de conducere în specializarea management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecționare în conducere strategică organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ sau cursul Colegiului Național de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcții de comandă/ conducere specifice serviciului management financiar-contabil sau funcții de conducere specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.(6) Ofițerii din serviciul management financiar-contabil formați pe filiera directă, care dețin gradul de colonel și au master în domeniul de licență, pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciului management financiar-contabil, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.  +  Articolul 5Ofițerii de servicii pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă și management financiar-contabil formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale și cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii și nivelul ierarhic, specifice ofițerilor formați pe filieră directă, precizate la art. 3, respectiv la art. 4.  +  Articolul 6(1) Traseul în carieră al ofițerilor formați pe filiera directă și confirmați în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant și repartiția în funcții specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor.(2) Ofițerii prevăzuți la alin. (1) care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcționale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcții specifice acestor domenii, cu respectarea cerințelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.(3) Maiorii/Locotenenți-comandorii, locotenenți-coloneii/ căpitani-comandorii și coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcții de comandă/ conducere specifice specializării obținute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 și, după caz, a prevederilor privind experiența profesională specificate la art. 2 alin. (6) și (11) sau la art. 3 alin. (6).  +  Articolul 7Ofițerii formați pe filiera indirectă și confirmați în specialități militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor și cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 8(1) În cadrul serviciilor specializate, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico-ingineresc, care au absolvit instituții civile de învățământ superior și/sau dețin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcții:a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;b) funcții specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.(2) Ofițerii de servicii specializate proveniți din rândul absolvenților Institutului Medico-militar pot ocupa următoarele tipuri de funcții:a) funcții de execuție sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate;b) funcții specifice domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerințelor privind experiența profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.(3) În cadrul structurilor de audit intern și de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, ofițerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă și cei formați pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acțiunilor de luptă, management financiar-contabil și tehnico-ingineresc și care, după caz, au fost avizați de structura cu responsabilități în domeniu și/sau dețin certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor structuri indiferent de nivelul ierarhic, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 și a prevederilor legislației naționale în domeniul de specialitate.  +  Articolul 9Ofițerii de servicii specializate menționați la art. 8 care dețin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Național de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcții de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcționale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puțin 2 ani de experiență în funcții de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puțin un an de experiență în funcții de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadrați.  +  Articolul 10(1) Ofițerii de servicii specializate formați pe filiera indirectă, cu excepția celor din serviciul medical, pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (1) lit. a).(2) Ofițerii din serviciul medical formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar și cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (2) lit. a).(3) Ofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa funcții de execuție sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (3).  +  Articolul 11Traseul în carieră al maiștrilor militari și al subofițerilor formați pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent și cu repartiția în prima funcție, specifică armei sau serviciului și specialității militare în care au fost confirmați din structuri militare de nivel 1 sau 2 sau 3.  +  Articolul 12(1) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de funcții specifice corpului profesional din care fac parte și prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:a) maiștrii militari clasa a V-a și sergenții pot ocupa funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3;b) maiștrii militari clasa a IV-a și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 ori funcții de execuție în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 și 3;c) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 și 3 sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;d) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți și plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.(2) Maiștrii militari și subofițerii absolvenți ai studiilor universitare de licență cu profil corespunzător domeniului în care își desfășoară activitatea pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție astfel:a) maiștrii militari clasa a V-a, maiștrii militari clasa a IV-a, sergenții și sergenții-majori pot ocupa funcții de comandă/ conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;b) maiștrii militari clasa a III-a și plutonierii pot ocupa funcții de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcții de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;c) maiștrii militari clasa a II-a, maiștrii militari clasa I, maiștrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanți și plutonierii-adjutanți principali pot ocupa funcții de comandă/conducere sau de execuție în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.(3) Subofițerii formați pe filiera indirectă pot ocupa aceleași tipuri de funcții și în aceleași condiții ca subofițerii formați pe filiera directă.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), subofițerii din serviciul medical pot ocupa funcții de comandă/conducere și de execuție în toate entitățile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerințelor de studii specifice funcțiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 și a prevederilor legislației naționale de reglementare a domeniului.  +  Articolul 13Evoluția în carieră a soldaților și gradaților profesioniști începe odată cu absolvirea programului de instruire și cu numirea în prima funcție de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3.  +  Articolul 14(1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcții corespunzătoare pregătirii profesionale și experienței dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 75^1 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea șefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:a) identificarea funcțiilor vacante corespunzătoare;b) solicitarea opțiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcțiile respective;c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcții.(2) În situația în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiași funcții, selecția acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia sunt admiși la selecție și candidații care dețin certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.
  (la 10-01-2019, Anexa nr. 13 a fost suspendată de Alineatul (1), Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )
  ----