ORDIN nr. M.30 din 21 martie 2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012    Pentru aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) și g) și ale art. 40 lit. b), c), e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) și art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare,având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 și 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, și ale art. 41 și art. 176 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea "Stagiilor minime pe tipuri de funcții ce trebuie îndeplinite de ofițeri în perioada anterioară promovării în funcție", a "Tipurilor de cursuri de carieră", a "Componenței și competențelor comisiilor de selecție", precum și a "Funcțiilor unicat în care, prin excepție, ofițerii pot fi menținuți mai mult de 4 ani", cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/6, Concepția de formare, dezvoltare profesională și utilizare a subofițerilor și maiștrilor militari în Armata României", cu modificările ulterioare;c) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/12, Concepția de formare, dezvoltare profesională și utilizare a ofițerilor în Armata României", cu modificările ulterioare;d) art. 1, 4 - 6, 9 - 10, 15 - 16, art. 17 alin. (2) și (3), art. 18 - 20, 23 - 27 și 29 - 36 din "I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selecție și orientare", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2007*);e) Ordinul ministrului apărării nr. M.103/2007*) pentru aprobarea "I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învățământul militar și ocuparea funcțiilor de soldat/gradat voluntar și soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace";f) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare;g) art. 2, 4 - 9 și 12 din Instrucțiunile de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificările ulterioare;h) orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.--------*) Ordinele ministrului apărării naționale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 și M.103/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Gabriel Oprea
    București, 21 martie 2012.Nr. M.30.  +  AnexaINSTRUCTIUNIprivind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară înArmata României*)