ORDONANTA nr. 3 din 27 iulie 1992 ***Republicatăprivind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 11 ianuarie 1995    Republicată în temeiul art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 16 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123 din 9 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, cu actualizarea şi numerotarea corespunzătoare a textului.Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 17 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130 din 29 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 30 decembrie 1992, şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 31 august 1993, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect, care se stabileşte asupra operaţiunilor privind transferul proprietăţii bunurilor, precum şi asupra celor privind prestările de servicii.Valoarea adăugată, în sensul prezentei ordonanţe, este echivalenta cu diferenţa dintre vânzările şi cumpărările în cadrul aceluiaşi stadiu al circuitului economic.Taxa se aplică asupra tranzacţiilor fiecărui stadiu al circuitului economic şi reprezintă un venit al bugetului de stat.  +  Capitolul 2 Sfera de aplicareSubcapitolul 1Operaţiuni impozabile  +  Articolul 2În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operaţiunile cu plata, precum şi cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonanţe, efectuate de o maniera independenta de către persoane fizice sau juridice, privind: a) livrări de bunuri mobile şi prestări de servicii efectuate în cadrul exercitării activităţii profesionale; b) transferul proprietăţii bunurilor imobiliare între agenţii economici, precum şi între aceştia şi instituţii publice sau persoane fizice; c) importul de bunuri şi servicii.Sunt asimilate cu livrările de bunuri şi prestările de servicii, în sensul prezentei ordonanţe, şi următoarele operaţiuni:2.1. vânzarea cu plata în rate sau închirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietăţilor asupra bunurilor respective după plata ultimei rate sau la o anumită data;2.2. preluarea de către agentul economic a unor bunuri în vederea folosirii, sub orice formă, în scop personal sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit. Acelaşi regim se aplică şi prestărilor de servicii. Se exceptează de la prevederile de mai sus bunurile şi serviciile acordate în mod gratuit în limitele şi potrivit destinaţiilor prevăzute prin lege.Operaţiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrări separate. În cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de către doua sau mai multe persoane, prin intermediul mai multor tranzacţii, fiecare operaţiune se considera o livrare separată, fiind impozitată distinct, chiar dacă bunul respectiv este transferat direct spre beneficiarul final.  +  Articolul 3Nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată operaţiunile privind livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizata, efectuate de: a) asociaţiile fără scop lucrativ, pentru activităţile având caracter social-filantropic; b) organizaţiile care desfăşoară activităţi de natura religioasă, politica sau civică; c) organizaţiile sindicale, pentru activităţile legate direct de apărarea colectivă a intereselor materiale şi morale ale membrilor lor; d) instituţiile publice, pentru activităţile lor administrative, sociale, educative, de apărare, ordine publică, siguranţa statului, culturale şi sportive.Persoanele juridice de mai sus sunt supuse taxei pe valoarea adăugată, pentru operaţiunile efectuate în mod sistematic, direct sau prin unităţi subordonate, pentru obţinerea de profit.Subcapitolul 2Teritorialitatea  +  Articolul 4Sunt supuse taxei pe valoarea adăugată operaţiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul României.Bunurile provenite din import sunt impozabile în România la intrarea acestora în ţara şi la înregistrarea declaraţiei vamale.Prestările de servicii sunt impozabile atunci când sunt utilizate în România, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.Subcapitolul 3Reguli de impozitate  +  Articolul 5Operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se împart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, după cum urmează: a) operaţiuni impozabile obligatoriu, la care se aplică cota stabilită prin prezenta ordonanţă. Pentru aceste operaţiuni, taxa se calculează asupra sumelor obţinute din vinzari de bunuri sau prestări de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic, până la consumatorul final inclusiv.Din taxa facturată corespunzător sumelor reprezentind contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, destinate realizării operaţiunilor impozabile; b) operaţiuni la care se aplică cota zero. La aceste operaţiuni, furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, destinate realizării operaţiunilor impozabile; c) operaţiuni scutite de plată taxei pe valoarea adăugată.Aceste operaţiuni sunt reglementate prin lege şi nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferente intrărilor destinate realizării produselor sau serviciilor scutite de taxa, dacă prin lege nu se prevede altfel.Livrările de utilaje şi echipamente, precum şi prestările de servicii, legate nemijlocit de activităţile din domeniul explorării zăcămintelor de petrol şi gaze, realizate de investitorii străini în baza Legii nr. 66/1992, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorii şi prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate activităţilor de mai sus.Subcapitolul 4Operaţiuni scutite  +  Articolul 6Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată următoarele operaţiuni:A. Livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizata, efectuate în ţara de: a) unităţile sanitare şi de asistenţa socială: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, aziluri, case de copii şi altele autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială; b) unităţile de ştiinţa şi învăţământ, de cultura şi sport, în cadrul învăţământului general, liceal, superior; şcolile profesionale, complementare, de meserii sau postliceale; şcolile de maiştri; centrele de perfecţionare a pregătirii profesionale; învăţământul postuniversitar, precum şi de persoanele fizice care dau lecţii particulare legate de aceste forme de învăţământ; grădiniţele, taberele de copii şi tineret, precum şi unităţile de învăţământ cu scop social.Sunt scutite, de asemenea, unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru programele naţionale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentală, din domeniul tehnic, de prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, finanţate din fonduri publice; c) persoanele fizice care prestează munca la domiciliu, ale căror venituri sunt asimilate salariilor; d) liber-profesioniştii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea individual; e) gospodăriile agricole individuale şi asociaţiile de tip privat ale acestora; f) organizaţiile de nevăzători, asociaţiile persoanelor handicapate şi unităţile economice în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, membrii acestora; g) cantinele organizate pe lângă unităţile de învăţământ, agenţii economici şi sociali, instituţiile publice, pentru vânzările de preparate culinare proprii către personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile respective, cu excepţia celor care funcţionează cu regim de alimentaţie publică; h) instituţiile bancare, financiare, de asigurări şi reasigurari, Regia Autonomă "Loteria Naţionala", Regia Autonomă "Monetaria Statului", pentru producerea de medalii, insigne şi monede; i) sunt, de asemenea, scutite: i) 1. lucrările de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru cimitire, monumente comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de război şi ale Revoluţiei din decembrie 1989, inclusiv livrarea unor obiecte de uz funerar; i) 2. încasările din taxele de intrare la castele, muzee, tîrguri şi expoziţii, grădini zoologice şi botanice, biblioteci; i) 3. activităţile de tipărire şi vînzare a timbrelor, la valoarea declarata; i) 4. vânzările de opere de arta originale, efectuate de autori; i) 5. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe vânzarea de active, asa cum acestea sunt definite prin lege, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie şi a taxelor pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc; i) 6. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă hirtiei de ziar, cumpărată din ţara şi din import, exclusiv activităţile cu caracter de reclama şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea de cărţi şi reviste, exclusiv activităţile cu caracter de reclama şi publicitate, realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate; i) 7. arendările de pământ şi închirierile de clădiri şi utilaje de întrebuinţare agricolă; i) 8. operaţiunile de vînzare a deşeurilor din industrie şi a materialelor recuperate, precum şi cele de intermediere, de comision sau de alta natura legate de acestea; i) 9. vânzările de terenuri, cu excepţia celor destinate construcţiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile sau alte amenajări ale localităţilor; i) 10. aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societăţilor comerciale; i) 11. produsele şi serviciile importante pentru consumul populaţiei, prevăzute în anexa.Agenţii economici care produc şi comercializează pîine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs; i) 12. activităţile agenţilor economici, precum şi ale unităţilor economice din cadrul altor persoane juridice care realizează un venit total din activitatea de baza şi din alte activităţi, declarat la organul fiscal competent, de până la 10 milioane lei anual.În situaţia realizării unui venit superior plafonului de mai sus, agenţii economici devin plătitori de taxa pe valoarea adăugată începând cu data de 1 a lunii a doua celei în care plafonul a fost depăşit. În acest caz, agenţilor economici le revin toate obligaţiile prevăzute la art. 25 din prezenta ordonanţă.După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, agenţii economici nu mai beneficiază de scutire, chiar dacă ulterior realizează un venit total inferior plafonului de 10 milioane lei anual.B. Operaţiuni de import: a) bunurile de import care, prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale; b) maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele şi mijloacele de transport din import necesare investiţiilor, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorilor străini la capitalul social ori la majorarea acestuia; c) mărfurile importate şi comercializate în regim de duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora; d) bunurile introduse în ţara fără plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice; e) bunurile şi serviciile de import provenite sau finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor; f) importul de aur al Băncii Naţionale a României; g) reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate; h) aeronavele civile şi produsele prevăzute în nomenclatorul la Tariful vamal de import al României, provenite din ţările semnatare ale Acordului privind comerţul cu aeronave civile; i) bunurile de import similare bunurilor din ţara scutite de taxa pe valoarea adăugată conform art. 6 lit. A. i) 6 şi i) 11.Subcapitolul 5Operaţiuni impozabile prin opţiune  +  Articolul 7Agenţii economici, precum şi unităţile economice din cadrul altor persoane juridice care efectuează operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată pot opta pentru plata acestei taxe, pentru întreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de către Ministerul Finanţelor prin organele sale fiscale şi se referă la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adăugată, iar aplicarea se face începând cu luna următoare date aprobării.Subcapitolul 6Plătitorii taxei pe valoarea adăugată  +  Articolul 8Taxa pe valoarea adăugată se plăteşte de către persoanele fizice sau juridice care efectuează, de o maniera independenta, în mod obişnuit sau ocazional, una sau mai multe operaţiuni impozabile prevăzute de prezenta ordonanţă.Pentru bunurile de import, taxa pe valoarea adăugată se plăteşte de persoanele fizice sau juridice importatoare, direct sau prin intermediari.Pentru bunurile din import închiriate, precum şi pentru operaţiunile de publicitate, consulting, studii şi cercetare, cesiuni sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licenţe, de mărci de fabrica şi de comerţ sau alte drepturi similare, efectuate de un prestator cu sediul sau domiciliul în străinătate şi folosite de beneficiari cu sediul sau domiciliul în România.  +  Articolul 9Agentul economic care înscrie taxa pe valoarea adăugată pe o factura sau pe un document legal aprobat este obligat sa achite suma respectiva la bugetul de stat, chiar dacă operaţiunea în cauza nu este impozabilă potrivit prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 3 Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată  +  Articolul 10Obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată ia naştere la data efectuării livrării de bunuri mobile, transferului proprietăţii bunurilor imobiliare şi prestării serviciilor.În cazul livrării parţiale sau executării parţiale de servicii, obligaţia de plată se determina corespunzător valorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii cu plata în rate, precum şi pentru cele care dau naştere la decontări sau încasări succesive, faptul generator intervine la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, după caz, la data prevăzută pentru plata ratelor.  +  Articolul 11Pentru operaţiunile prevăzute mai jos, obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată ia naştere la: a) data înregistrării declaraţiei vamale, în cazul importurilor de bunuri, sau la data recepţiei de către beneficiari, pentru serviciile din import; b) data vinzarii bunurilor către beneficiari în cazul operaţiunilor efectuate prin intermediari sau consignaţie; c) data emiterii documentelor în care se consemnează preluarea unor bunuri achiziţionate sau fabricate de agentul economic, în vederea folosirii, sub orice formă, sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit; d) data documentelor prin care se confirma prestarea de către agenţii economici a unor servicii, cu titlu gratuit, pentru alte persoane fizice sau juridice; e) data colectării monedelor din masina pentru mărfurile vîndute prin maşini automate.  +  Articolul 12Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde plătitorului, la o anumită data, plata taxei datorate bugetului de stat.Taxa pe valoarea adăugată este exigibilă pentru livrările de bunuri mobile, transferul proprietăţii bunurilor imobiliare, prestările de servicii şi pentru operaţiunile specificate la art. 11 din prezenta ordonanţă, la realizarea faptului generator.Prin derogare, atunci când emiterea facturii sau a unui document legal aprobat are loc înaintea momentului în care bunurile au fost livrate, expediate sau puse la dispoziţia cumpărătorului, taxa este exigibilă la data emiterii documentelor respective.Pentru prestările de servicii, inclusiv lucrările imobiliare, la care se încasează avansuri sau se fac decontări succesive cu autorizarea organului fiscal competent, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe bază de factura sau alt document înlocuitor.Antreprenorii de lucrări imobiliare pot, în condiţiile şi pentru lucrările stabilite prin hotărâre a Guvernului, sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea livrărilor.  +  Capitolul 4 Baza de impozitare  +  Articolul 13Baza de impozitare reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.Baza de impozitare este determinata de: a) preţurile negociate între vinzator şi cumpărător, precum şi alte cheltuieli datorate de cumpărător pentru livrările de bunuri şi care nu au fost cuprinse în preţ. Aceste preţuri cuprind şi accizele stabilite potrivit normelor legale; b) tarifele negociate pentru prestările de servicii; c) suma rezultată din aplicarea cotei de comision sau suma convenită între parteneri, pentru operaţiunile de intermediere; d) preţurile de piaţa sau, în lipsa acestora, costurile bunurilor executate de agenţi economici pentru folosinţă proprie ori predate sub diferite forme angajaţilor sau altor persoane; e) valoarea în vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamală, alte taxe şi accizele datorate pentru bunurile şi serviciile din import; f) preţurile de piaţa sau, în lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate pentru folosinţă proprie de un agent economic sau cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice; g) preţurile vinzarilor efectuate din depozitele vămii sau stabilite prin licitaţie.  +  Articolul 14Nu se cuprind în baza de impozitare următoarele: a) remizele şi alte reduceri de preţ acordate de către furnizor direct clientului; b) sumele primite cu titlu de penalitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale; c) dobinzile percepute pentru plăţile cu întârziere.  +  Articolul 15În cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, preţurile sau alte elemente cuprinse în facturi sau în documente similare, suma impozabilă va fi redusă corespunzător. În acelaşi mod se procedează şi în situaţia în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa.  +  Capitolul 5 Cotele de impozitare  +  Articolul 16Taxa pe valoarea adăugată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanţă asupra bazei de impozitare determinate în condiţiile art. 13; ART. 17 În România se aplică următoarele cote:A. Cota de 18% pentru operaţiunile privind livrările de bunuri, transferurile imobiliare şi prestările de servicii, din ţara şi din import, cu excepţia celor prevăzute la lit. B şi C.B. Cota redusă de 9% pentru:1. carne de animale şi păsări domestice, inclusiv organe şi măruntaie, vîndute în stare proaspăta, ca produse şi conserve;2. peste şi produse din peste, inclusiv semiconserve şi conserve, exclusiv icre;3. lapte, lapte praf şi produse lactate;4. uleiuri şi grăsimi comestibile;5. medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicală şi alte bunuri destinate exclusiv utilizării în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.Aplicarea cotei reduse se va face începând cu data de 1 ianuarie 1995, data de la care se va modifica corespunzător Lista produselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată, conform anexei.C. Cota zero pentru: a) exportul de bunuri şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agenţii economici cu sediul în România; b) prestările de servicii efectuate de agenţii economici cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate; c) transportul internaţional de persoane în şi din străinătate, efectuat de agenţii economici autorizaţi cu sediul în România; d) bunurile şi serviciile în favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare şi a reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor pe bază de reciprocitate; e) bunurile cumpărate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărătorul care nu are domiciliul sau sediul în România, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor; f) bunurile şi serviciile destinate realizării unor obiective pe teritoriul României cu finanţare directa asigurata din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Capitolul 6 Regimul deducerilor  +  Articolul 18Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată au dreptul la deducerea taxei aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate, destinate realizării de: a) operaţiuni supuse taxei pe valoarea adăugată conform art. 17 din prezenta ordonanţă; b) bunuri şi servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede în mod expres exercitarea dreptului de deducere; c) acţiuni de sponsorizare, reclama şi publicitate, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute în legi, cu respectarea plafoanelor şi destinaţiilor prevăzute în acestea.Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate şi serviciile prestate şi a taxei aferente intrărilor, dedusă potrivit prevederilor de mai sus.Diferenţa de taxa în plus sau în minus se regularizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, pe bază de deconturi ale plătitorilor.  +  Articolul 19Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă intrărilor, agenţii economici sunt obligaţi: a) să justifice prin documente legal întocmite, cuantumul taxei; b) să justifice ca bunurile în cauza sunt destinate pentru nevoile firmei şi sunt proprietatea acesteia.Dreptul de deducere priveşte numai taxa ce este înscrisă într-o factura sau în alt document legal care se referă la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 18 din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 20Agenţii economici care folosesc, pentru nevoile firmei, bunuri şi servicii achiziţionate, au dreptul sa deducă integral taxa pe valoarea adăugată aferentă intrărilor, numai dacă sunt destinate realizării operaţiunilor prevăzute la art. 18 din prezenta ordonanţă.În situaţia în care realizează altor operaţiuni prevăzute la art. 18 din prezenta ordonanţă, cît şi alte operaţiuni scutite de plată taxei pe valoarea adăugată, dreptul de deducere se determina în raport cu participarea bunurilor sau serviciilor respective la realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 18 din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 21Dreptul de deducere se exercită pe doua cai: a) prin reţinerea din suma reprezentind taxa pe valoarea adăugată, pentru livrările de bunuri sau serviciile prestate, a taxei aferente intrărilor; b) prin rambursarea de către organul fiscal a sumei reprezentind diferenţa dintre taxa aferentă intrărilor şi taxa facturată de agentul economic pentru livrările de bunuri sau serviciile prestate.  +  Articolul 22Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii, deducerea prevăzută la art. 21 lit. a) se face lunar.  +  Articolul 23Rambursarea diferenţei de taxa, prevăzută la art. 21 lit. b), se efectuează la cerere, pe baza documentaţiei stabilite de Ministerul Finanţelor şi a verificărilor efectuate de către organele fiscale teritoriale, la termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, diferenţiate în funcţie de natura operaţiunilor şi de suma minima de rambursat.  +  Articolul 24Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili cazurile şi condiţiile în care, pentru anumite rambursări ale taxei pe valoarea adăugată, Ministerul Finanţelor poate cere garanţii personale sau solidare pentru eventuale sume incorect rambursate.  +  Capitolul 7 Obligaţiile plătitorilor  +  Articolul 25Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată au următoarele obligaţii:A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale: a) să depună sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaraţie de înregistrare conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de 15 zile de la data începerii activităţii sau a modificării condiţiilor de exercitare a acesteia.Agenţii economici care devin plătitori de taxa pe valoarea adăugată, ca urmare a depăşirii plafonului de venit prevăzut la art. 6 din prezenta ordonanţă, depun declaraţia de înregistrare până la data de 15 a lunii următoare celei în care au realizat depăşirea; b) să solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca plătitor de taxa, în caz de încetare a activităţii, în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectiva.B. Cu privire la întocmirea documentelor privind transferul proprietăţii bunurilor şi prestările de servicii: a) sa emita facturi sau documente legal aprobate pentru operaţiunile impozabile realizate, în care să consemneze, în mod distinct:- numărul de înregistrare fiscală;- data emiterii;- numele şi adresa furnizorului;- numele şi adresa beneficiarului;- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;- preţurile unitare şi valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;- cota de taxa pe valoarea adăugată;- suma taxei pe valoarea adăugată.Taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe o factura sau pe un document legal aprobat este datorată bugetului de stat, chiar dacă operaţiunea în cauza nu este impozabilă sau dacă taxa înscrisă este mai mare decît cea legală; b) cumpărătorii sunt obligaţi să solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau documente legal aprobate pentru toate bunurile sau serviciile achiziţionate şi sa verifice înscrierea în documentele respective a datelor prevăzute la lit. a) de mai sus; c) plătitorii de taxa pe valoarea adăugată sunt scutiţi de obligaţia emiterii unei facturi în cazul următoarelor operaţiuni: c) 1. transportul cu taximetre; c) 2. vinzari de bunuri şi prestări de servicii către populaţie pe bază de bonuri fără nominalizări privind cumpărătorul; c) 3. alte operaţiuni stabilite de Ministerul Finanţelor; d) importatorii sunt obligaţi sa întocmească declaraţia vamală de import şi sa determine, potrivit legii, valoarea în vama, taxele vamale, alte taxe şi accizele datorate de aceştia şi, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat.C. Cu privire la evidenta operaţiunilor: a) sa ţină în mod regulat evidenţa contabilă potrivit legii, care să le permită sa determine baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată facturată pentru livrările şi serviciile efectuate, precum şi cea deductibilă aferentă intrărilor.Documentele justificative şi modul de reflectare în evidenta a operaţiunilor prevăzute la alineatul precedent se vor stabili de Ministerul Finanţelor; b) sa întocmească şi să depună la organul fiscal, lunar, la termenul şi potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanţelor, deconturi privind suma impozabilă şi taxa exigibilă; c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificările necesare stabilirii operaţiunilor impozabile executate atât la sediul principal, cît şi la sucursale sau agenţii; d) sa furnizeze organelor fiscale, la cererea acestora, până la data de 15 august a fiecărui an, informaţiile referitoare la operaţiunile impozabile prevăzute pentru anul următor.D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adăugată: a) sa achite taxa datorată, potrivit decontului întocmit lunar, până la data de 25 ale lunii următoare, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal competent sau la băncile comerciale, după caz; b) sa achite taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor din import la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.Ministerul Finanţelor poate aproba ca taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive, precum şi materiilor prime şi materialelor destinate producţiei, să fie inclusă în decontul lunar şi supusă aceloraşi reglementări ca şi taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor livrate şi serviciilor prestate. Aprobarea se da anual la cererea importatorilor.Ministerul Finanţelor va stabili prin norme metodologice condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată pentru aceste categorii de bunuri poate fi inclusă în decontul lunar; c) în caz de încetare a activităţii, sa achite taxa datorată bugetului de stat, concomitent cu cererea înaintată organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Formularele pentru facturi, borderourile zilnice de vînzare, încasare şi alte documente necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe se stabilesc de Ministerul Finanţelor şi sunt obligatorii pentru plătitorii de taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 27Agenţii economici care realizează operaţiuni impozabile au obligaţia asigurării condiţiilor necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informaţiilor şi conducerea evidentelor prevăzute de reglementările în domeniul taxei pe valoarea adăugată, iar cei care au obiect de activitate comerţul cu amănuntul, activităţi hoteliere, prestări de servicii către populaţie şi alte activităţi de asemenea natura au şi obligaţia instalării aparatelor de marcat care să corespundă cerinţelor pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 28Corectarea taxei facturate în mod eronat de către un agent economic se va efectua prin emiterea unei noi facturi, în roşu, pentru sumele ce urmează a fi scăzute, şi în negru, pentru cele de adăugat.  +  Articolul 29Termenul de prescripţie a drepturilor bugetului de stat sau ale plătitorilor, rezultate din prezenta ordonanţă, este de 5 ani de la data prevăzută pentru exercitarea acestora.  +  Articolul 30Impozitul pe circulaţia mărfurilor cuprins în valoarea materiilor prime şi a materialelor aflate în stoc sau încorporate în producţia neterminată sau în produsele finite existente în unităţi la data aplicării prezentei ordonanţe nu este deductibil din taxa pe valoarea adăugată datorată după intrarea în vigoare a acesteia.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent produsele exportate, pentru care se va restitui impozitul pe circulaţia mărfurilor, potrivit autorizării şi metodologiei în vigoare până la data aplicării prezentei ordonanţe.  +  Articolul 31Pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii facturate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se aplică taxa pe valoarea adăugată, indiferent de data încheierii contractelor, a executării produselor sau a prestării serviciilor.  +  Articolul 32Organele fiscale au dreptul să efectueze verificări şi investigaţii la plătitorii taxei pe valoarea adăugată privind respectarea acestei ordonanţe, inclusiv asupra înregistrărilor contabile. În acest scop, au dreptul sa ceara plătitorilor să prezinte evidentele şi documentele aferente sau orice alte elemente ce pot avea legătură cu verificarea.În situaţia în care, în urma verificării efectuate, rezultă erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au obligaţia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adăugată deductibilă şi facturată şi de a proceda la urmărirea diferenţei de plată sau la restituirea sumelor încasate în plus, după caz.În cazul în care facturile, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc sau sunt incomplete, în ce priveşte cantităţile, preţurile şi tarifele practicate pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii ori taxa pe valoarea adăugată aferentă intrărilor, organelor fiscale vor proceda la reimpozitare prin estimare.  +  Articolul 33Diferenţele în minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adăugată se plătesc în termen de 7 zile de la data încheierii actului de control împreună cu majorările de întârziere aferente, iar cele în plus se restituie în acelaşi termen sau se compensează cu plăţile ulterioare, la cererea agentului economic plătitor.  +  Articolul 34Neplata integrală sau a unei diferenţe din taxa pe valoarea adăugată, în termenul stabilit, atrage majorarea sumei de plată cu 0,3 % pentru fiecare zi de întârziere.Calculul majorărilor de întârziere se face din ziua imediat următoare expirării termenului legal de plată şi până la ziua plăţii taxei datorate, inclusiv.În cazurile în care se constata intirzieri repetate sau intenţionate ale plăţii taxei datorate bugetului de stat, Ministerul Finanţelor poate dispune suspendarea activităţii agentului economic până la efectuarea plăţii.  +  Articolul 35Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor pentru constatarea obligaţiilor de plată privind taxa pe valoarea adăugată constituie titluri executorii.Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor.  +  Articolul 36Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedepunerea în termen la organele fiscale a declaraţiei de înregistrare sau de scoatere din evidenta ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată şi a decontului privind suma impozabilă şi taxa exigibilă; b) refuzul de a furniza organelor fiscale toate informaţiile necesare stabilirii operaţiunilor impozabile, potrivit reglementărilor prevăzute la art. 25 din prezenta ordonanţă; c) ţinerea eronată sau necorespunzătoare a evidentei tehnico-operative sau contabile privind operaţiunile impozabile şi calculul taxei pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat; d) nerespectarea de către organele bancare a prevederilor art. 35 alin. 2 din prezenta ordonanţă.Contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, iar contravenţia prevăzută la lit. d) se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.În situaţia în care se constata ţinerea eronată a evidentelor, cu scopul vadit de a reduce taxa datorată bugetului de stat sau de a obţine o rambursare necuvenita, unităţile plătitoare vărsa la bugetul de stat taxa sustrasa, o amenda egala cu valoarea acesteia, precum şi majorările de întârziere prevăzute la art. 34 din prezenta ordonanţă.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor şi de aparatul teritorial din subordinea acestuia, conform Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25, art. 26 şi art. 27.  +  Articolul 37Contestaţiile privind stabilirea şi încasarea taxei pe valoarea adăugată, a majorărilor de întârziere şi a amenzilor se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării agentului economic plătitor şi se rezolva de către direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestaţie la Ministerul Finanţelor care, în cel mult 60 de zile de la înregistrare, este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă.Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia plătitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 38Contestaţiile cu privire la stabilirea taxei pe valoarea adăugată sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestată. Taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie, cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior, a fost taxată.În vederea calculării taxei de timbru, plătitorii sunt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie proporţional cu suma redusă.  +  Articolul 39Ministerul Finanţelor şi celelalte ministere vor asigura luarea măsurilor necesare privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 40Normele de aplicare a dispoziţiilor din prezenta ordonanţă se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 iulie 1993.Pe data aplicării prezentei ordonanţe se abroga Hotărârea Guvernului nr. 7 din 10 ianuarie 1991 privind unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exportului, precum şi prevederile privind impozitul pe circulaţia mărfurilor din Hotărârea Guvernului nr. 779 din 15 noiembrie 1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele. NOTĂ:Potrivit prevederilor art. II alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 33/1994 ordinele, deciziile, modelele de formulare şi normele de completare referitoare la taxa pe valoarea adăugată, emise de Ministerul Finanţelor, se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată 1. Pîine.2. Combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni, combustibil tip M, tip P şi lichid uşor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat şi gaze naturale.3. Energie electrica pentru consum casnic.4. Energie termica pentru consum casnic.5. Prestările de servicii de salubritate, deratizare, dezinsecţie, apa şi canalizare.6. Proteze şi produse ortopedice.7. Transportul în comun urban de călători, inclusiv cel care parcurge şi o distanta în afară urbanului, dacă se practica tarife stabilite în condiţiile transportului urban de călători, precum şi transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova - Moldova Noua, Brăila - Hârşova, Galaţi - Grindu. NOTĂ:Agenţii economici care produc şi comercializează pîine vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs.Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 2 - 5 sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, la aşezămintele de creştere şi ocrotire a copiilor, la azilurile şi căminele de batrini, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus. ----------------------