NORMĂ nr. 19 din 29 noiembrie 2018privind distribuția de asigurări
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 21 decembrie 2018    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a)-e), g) și h) și alin. (2) lit. a), b) și e)-g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 28.11.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează: a) intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, încadrarea acestora în categorii;b) raporturile juridice dintre distribuitori și canalele de distribuție ale acestora;c) procesul de înregistrare a intermediarilor prevăzuți la lit. a) care cuprinde:(i) înregistrarea intermediarilor principali de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ulterior autorizării brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, denumiți în continuare companii de brokeraj, și avizarea instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, în vederea desfășurării activității de distribuție;(ii) înregistrarea intermediarilor secundari de către societăți și intermediarii principali;(iii) sistemul de înregistrare, forma și conținutul registrelor A.S.F și ale distribuitorilor;d) procesul de supraveghere și monitorizare permanentă de către A.S.F. a activității de distribuție desfășurate de către distribuitori, inclusiv a respectării regulilor de conduită;e) cerințele:(i) privind menținerea înregistrării;(ii) organizatorice și de raportare;(iii) privind fuziunea și divizarea companiilor de brokeraj;(iv) privind informarea și conduita în desfășurarea activității de distribuție;f) dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul statelor membre pentru intermediarii autorizați sau avizați de A.S.F. și/sau înregistrați la A.S.F.;g) dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul României pentru intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare autorizați și/sau înregistrați într-un stat membru, precum și colaborarea acestora cu societățile și intermediarii de asigurări și/sau reasigurări înregistrați/autorizați de A.S.F.; h) colaborarea societăților care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii și a dreptului de stabilire cu intermediarii de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare autorizați sau avizați de A.S.F. și/sau înregistrați la A.S.F.;i) cerințe suplimentare pentru activitățile de distribuție de produse de asigurare cu componentă investițională;j) informațiile pe care distribuitorii le furnizează persoanelor fizice și juridice, în calitatea lor de clienți sau potențiali clienți;k) activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin intermediul site-urilor distribuitorilor și/sau prin alte mijloace de comunicare.(2) Termenii consumator și client au semnificațiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, atât în conținutul prezentei norme, cât și al actelor sau regulamentelor delegate, standardelor tehnice de reglementare, celor de aplicare, actelor de punere în aplicare și altor acte emise de Comisia Europeană sau de Consiliul și Parlamentul European, cu aplicabilitate directă în statele membre.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 236/2018, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele semnificații:1. agent - intermediar secundar, persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție sub răspunderea uneia sau mai multor societăți, după caz, în baza unui contract de colaborare cu acestea; 2. agent afiliat - intermediar secundar, instituție de credit sau firmă de investiții care optează, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 236/2018, să își desfășoare activitatea de distribuție ca intermediar secundar și care, sub răspunderea unuia sau mai multor asigurători, încheie în numele acestora contracte de asigurare cu clienții, conform condițiilor stipulate în contractul de colaborare încheiat; 3. agent auxiliar - intermediar secundar de asigurări auxiliare persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție în conformitate cu alin. (5), sub răspunderea unuia sau mai multor asigurători, după caz, în baza unui contract de colaborare cu aceștia;4. agent de management - persoană fizică sau juridică, cu reședința sau domiciliul sau sediul social, după caz, în România, care, în baza autorizației deținute de o societate dintr-un alt stat membru care desfășoară activitate de distribuție în România în baza libertății de a presta servicii, are dreptul să coordoneze o rețea de prestatori locali, inclusiv intermediari și intermediari de asigurări auxiliare, pe baza împuternicirii acordate de societatea respectivă, în vederea îndeplinirii mandatului acesteia;5. asistent - intermediar secundar, persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție în baza unui contract de colaborare cu un intermediar principal în legătură cu mandatul de brokeraj/intermediere al acestuia, sub răspunderea deplină a intermediarului principal respectiv;6. asistent auxiliar - intermediar secundar de asigurări auxiliare persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție în conformitate cu alin. (5), în baza unui contract de colaborare cu un intermediar principal în legătură cu mandatul de brokeraj/intermediere al acestuia, sub răspunderea deplină a intermediarului principal respectiv;7. broker în asigurări-reasigurări - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unei companii de brokeraj, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducerea companiei respective;8. comercializare electronică - activitatea de distribuție de asigurări efectuată fie la distanță prin utilizarea mediului on-line, fie prin utilizarea altor mijloace electronice, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unități de procesare fixe sau mobile;9. companie de brokeraj - intermediar principal, persoană juridică română, autorizată în condițiile prevederilor legale, care:a) în cadrul activității principale, desfășoară activitate de distribuție, care constă în: oferirea de consultanță clienților săi sau potențialilor clienți, propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare, acordarea asistenței pentru gestionarea și derularea acestora, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri, cum ar fi instrumentare daune în serviciul/beneficiul clienților, negocierea cu societățile în vederea obținerii și încheierii celor mai bune contracte de asigurare și/sau reasigurare pentru aceștia; b) în cadrul activității secundare, poate efectua activitățile permise conform art. 19 alin. (3); 10. conducere executivă: a) în cazul companiei de brokeraj, persoana fizică sau persoanele fizice, care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârilor organelor statutare ale companiei, este împuternicită/sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă, precum și învestită/învestite cu competența de a angaja răspunderea companiei, iar în cazul indisponibilității sau vacantării postului, înlocuitorul de drept este administratorul sau persoana desemnată de către adunarea generală a asociaților/acționarilor;b) în cazul instituțiilor de credit sau al firmelor de investiții intermediari principali, persoana sau persoanele cu atribuții de conducere și administrare a departamentului de distribuție;c) în cazul intermediarilor secundari, persoana sau persoanele cu atribuții de conducere și administrare a activității de distribuție;11. conduită - reguli de desfășurare a activității societăților, intermediarilor și intermediarilor de asigurări auxiliare, pentru asigurarea unui tratament corect față de clienți și evitarea practicilor incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive;12. distribuție în baza dreptului de stabilire - activitatea desfășurată pe teritoriul României printr-o sucursală sau prezență permanentă a unui distribuitor dintr-un stat membru;13. distribuție în baza libertății de a presta servicii - activitatea desfășurată pe teritoriul României de un distribuitor dintr-un stat membru, fie direct prin intermediul mijloacelor de comunicație, precum telefon, internet, e-mail, fie cu caracter temporar în condițiile prevăzute la alin. (7); această activitate este diferită de cea desfășurată printr-o sucursală sau prezență permanentă; 14. divizare - operațiunea care constă în împărțirea întregului patrimoniu al unei companii de brokeraj, care își încetează astfel existența, între două sau mai multe companii de brokeraj existente sau nou-constituite; 15. furnizori de software - persoane fizice sau juridice care au în obiectul de activitate proiectarea, programarea, dezvoltarea, gestionarea, actualizarea sau îmbunătățirea soluțiilor informatice care permit comercializarea electronică, în parametri de securitate informatică, indiferent dacă sunt destinate rulării pe unități de acces ori procesare fixe sau mobile; 16. fuziune - operațiunea realizată prin:a) absorbție, constând în absorbirea uneia sau mai multor companii de brokeraj de către o altă companie de brokeraj; b) contopire, constând în contopirea a două sau mai multe companii de brokeraj pentru a forma o nouă companie de brokeraj;17. intermediar exceptat - intermediar de asigurări auxiliare secundar exceptat de la obligația de înregistrare în registrul A.S.F., persoană fizică, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoană juridică, care desfășoară activități de distribuție a produselor de asigurare care sunt complementare bunurilor sau serviciilor proprii, conform obiectelor lor de activitate, în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 236/2018;18. mandat de brokeraj - contractul dintre un client persoană juridică și compania de brokeraj prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea celor mai bune oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; acest contract poate avea caracter oneros, în cazul în care părțile stabilesc astfel;19. mandat de intermediere - contractul dintre un client persoană juridică și instituția de credit sau firma de investiții în calitate de intermediar principal, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea celor mai bune oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; acest contract poate avea caracter oneros, în cazul în care părțile stabilesc astfel;20. mandatar - persoana fizică din statul membru în care intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare își stabilesc o sucursală, în baza dreptului de stabilire, care are competența de a-i reprezenta și angaja în relațiile cu terții, cu supraveghetorii și cu alte instituții din statul membru respectiv;21. mediu on-line - mijloc prin care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei rețele de acces informatic la distanță, preponderent prin servicii web/internet; 22. mijloace de comercializare electronică - totalitatea elementelor prin care distribuitorii comercializează electronic contracte de asigurare, precum servicii web, soluții informatice și echipamente hardware;23. notă de acoperire - document provizoriu emis de către intermediarul principal și care:a) este valabil până la data încheierii poliței de asigurare de către asigurător; b) conține date referitoare la identitatea asiguratului și cea a contractantului/clientului, descrierea riscului asigurat, prima de asigurare și suma asigurată corespunzătoare unei perioade determinate;c) își încetează efectele la data prevăzută în cuprinsul acesteia, în situația în care contractul de asigurare nu mai este încheiat sau este încheiat în alte condiții decât cele prevăzute în cuprinsul notei de acoperire;d) constituie mijloc de probă în situația producerii riscului asigurat;24. risc de conduită - riscul pentru clienți, asigurători, sectorul asigurărilor sau piața asigurărilor, care provine din desfășurarea activităților societăților și/sau intermediarilor într-un mod care nu asigură un tratament corect și echitabil clienților;25. societate - societate, astfel cum este definită la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;26. soluții informatice - aplicații on-line sau pe terminale mobile, destinate comercializării electronice, dezvoltate în numele asigurătorilor sau intermediarilor principali; 27. subagent - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unui agent persoană juridică, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducătorul acestuia;28. subagent afiliat - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unui agent afiliat, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducătorul acestuia;29. subagent auxiliar - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unui agent auxiliar persoană juridică, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducătorul acestuia;30. subasistent - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unui asistent persoană juridică, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducătorul acestuia;31. subasistent auxiliar - persoană fizică ce desfășoară activitate de distribuție în cadrul unui asistent auxiliar persoană juridică, în baza unui contract individual de muncă, alta decât conducătorul acestuia.(2) Prin comercializarea electronică prevăzută la alin. (1) pct. 8 sunt realizate, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 236/2018, și următoarele activități: a) promovarea, simularea, înregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea cererilor de ofertă privind contractele de asigurare, finalizate ori nu prin încheierea acestora; b) emiterea prin mijloace electronice ori aplicații aferente dispozitivelor mobile a unor documente de încasare; c) emiterea și/sau modificarea contractelor de asigurare ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace electronice.(3) Prin intermediul soluțiilor informatice prevăzute la alin. (1) pct. 26 se pot realiza direct, fără redirecționare, următoarele:a) prezentarea produselor proprii ale creatorilor de produse;b) plasarea cererilor de ofertă;c) efectuarea comenzilor contractelor de asigurare;d) emiterea contractelor de asigurare.(4) Agentul de management prevăzut la alin. (1) pct. 4 nu este un intermediar sau intermediar de asigurări auxiliare conform prevederilor legale.(5) În sensul definiției prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 236/2018, agenții auxiliari și/sau asistenții auxiliari distribuie numai produse de asigurare care sunt complementare bunurilor sau serviciilor proprii, conform obiectelor lor de activitate, iar în situația în care acestea includ riscurile din asigurările de viață și/sau de răspundere civilă, acestea pot fi oferite numai împreună cu bunul sau serviciul oferit ca parte a activității lor profesionale principale.(6) Termenul asigurător utilizat în prezenta normă are semnificațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 3-6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare. (7) Activitatea prevăzută la alin. (1) pct. 13 are caracter temporar în următoarele situații:a) la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) colaborarea societăților care desfășoară activitate de asigurare în baza libertății de a presta servicii pe teritoriul României cu intermediarii principali se desfășoară în condițiile în care aceștia din urmă au încheiat deja un mandat de brokeraj/intermediere cu un client, conform pct. 18 și 19, iar clientul respectiv a solicitat produsul de asigurare al societății notificate sau dacă produsul a fost solicitat de un consumator;(ii) durata colaborării prevăzute la pct. (i) este de maximum 3 ani;(iii) în cazul în care există colaborări între societățile care desfășoară activitate de asigurare în baza libertății de a presta servicii pe teritoriul României cu diverși furnizori pentru prestarea unor servicii, în scopul obținerii suportului tehnic necesar desfășurării în condiții optime a activități, acestea sunt punctuale și fără continuitate;b) prin desemnarea unui agent de management conform definiției prevăzute la alin. (1) pct. 4, cu îndeplinirea prevederilor lit. a).(8) În sensul prezentei norme, sintagma activitate de distribuție are semnificațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 9 și 10 din Legea nr. 236/2018.(9) În sensul prezentei norme, acronimele de mai jos au următoarele semnificații:1. A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară;2. BNR - Banca Națională a României;3. ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului.(10) În sensul prezentei norme, actele normative de mai jos au următoarele semnificații:1. OUG nr. 44/2008 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;2. Legea nr. 237/2015 - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;3. Legea nr. 236/2018 - Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;4. Regulamentul nr. 1.469/2017 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID);5. Regulamentul nr. 1.286/2014 - Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP);6. Regulamentul delegat 2017/2.358 - Regulamentul delegat (UE) 2017/2.358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări;7. Regulamentul delegat nr. 2017/2.359 - Regulament delegat (UE) 2017/2.359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări.(11) În sensul prezentei norme, actele privind colaborarea dintre autoritățile competente au următoarele semnificații:1. Decizia EIOPA-BoS-17/014 - Decizia Consiliului Supraveghetorilor EIOPA din 30 ianuarie 2017 referitoare la cooperarea dintre supraveghetorii din statele membre ale Spațiului Economic European cu privire la aplicarea Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare;2. Decizia EIOPA-BoS/18-340 - Decizia Consiliului Supraveghetorilor EIOPA din 28 septembrie 2018 referitoare la cooperarea dintre autoritățile competente din statele membre cu privire la Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări.  +  Articolul 3Categorii, tipuri de intermediari și raporturi juridice(1) Din categoria intermediarilor principali fac parte:a) companiile de brokeraj;b) instituțiile de credit și firmele de investiții care desfășoară activitate de distribuție de asigurări.(2) Din categoria intermediarilor secundari fac parte:a) agenții persoane fizice;b) agenții persoane juridice;c) agenții afiliați persoane juridice;d) agenții auxiliari persoane fizice; e) agenții auxiliari persoane juridice;f) asistenții persoane fizice;g) asistenții persoane juridice;h) asistenții auxiliari persoane fizice;i) asistenții auxiliari persoane juridice. (3) În desfășurarea activității de distribuție, raporturile juridice ale societăților cu distribuitorii care reprezintă canalele de distribuție sunt reprezentate astfel:a) canalele de distribuție independente, reprezentate de intermediarii principali care acționează în interesul clienților proprii:(i) companiile de brokeraj pot colecta prime de asigurare și pot emite note de acoperire în vederea încheierii contractelor de asigurare, cu condiția primirii împuternicirii din partea asigurătorilor;(ii) companiile de brokeraj pot colecta prime de reasigurare în vederea încheierii contractelor de reasigurare, cu condiția primirii împuternicirii din partea reasigurătorilor;(iii) instituțiile de credit și firmele de investiții pot colecta prime de asigurare și pot emite note de acoperire în vederea încheierii contractelor de asigurare, cu condiția primirii împuternicirii din partea asigurătorilor;b) canalele de distribuție proprii, reprezentate de intermediarii secundari, care acționează numai în numele și pe răspunderea societăților:(i) agenții încheie contracte de colaborare, denumite contracte de agent, cu una sau mai multe societăți, în vederea desfășurării activității de distribuție, în numele acesteia/acestora, în cazul în care produsele de asigurare sau de reasigurare nu se află în concurență, și acționează sub răspunderea totală a societăților respective pentru produsele aferente fiecărei societăți;(ii) agenții auxiliari încheie contracte de colaborare, denumite contracte de agent auxiliar, cu unul sau mai mulți asigurători, în vederea desfășurării activității de distribuție de asigurări, în numele acestuia/acestora, cu condiția îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 236/2018 și ca produsele de asigurare sau de reasigurare să nu se afle în concurență, acționând sub răspunderea totală a acelor asigurători pentru produsele aferente fiecărui asigurător;(iii) agenții afiliați încheie contracte de colaborare cu unul sau mai mulți asigurători, denumite în continuare contracte de agent afiliat, în vederea desfășurării activității de distribuție de asigurări, în numele acestuia/acestora, și acționează sub răspunderea totală a acelor asigurători pentru produsele aferente fiecărui asigurător.(4) În desfășurarea activității de distribuție, raporturile juridice ale intermediarilor principali cu distribuitorii care reprezintă canalele de distribuție sunt reprezentate astfel:a) intermediarii principali încheie cu asistenții și asistenții auxiliari contracte de colaborare, denumite contracte de asistent, respectiv contracte de asistent auxiliar, în vederea desfășurării activității de distribuție, cu condiția îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 236/2018, după caz, pentru îndeplinirea mandatului în brokeraj/de intermediere, după caz; b) asistenții și asistenții auxiliari pot colabora fiecare numai cu un intermediar principal.(5) Intermediarii principali și secundari, persoane juridice, prevăzuți la alin. (1) și (2), desfășoară activitate de distribuție și prin intermediul personalului propriu astfel:a) companiile de brokeraj prin brokeri în asigurări și/sau reasigurări;b) instituțiile de credit și firmele de investiții prin personal propriu implicat în activitatea de distribuție de asigurări;c) agenții prin subagenți;d) agenții afiliați prin subagenți afiliați;e) agenții auxiliari prin subagenții auxiliari;f) asistenții prin subasistenți;g) asistenții auxiliari prin subasistenți auxiliari.(6) Tipurile de intermediari principali, secundari și angajați ai acestora prevăzute în prezentul articol sunt incompatibile între ele; intermediarilor, intermediarilor de asigurări auxiliare și angajaților acestora le este interzis să aibă simultan mai multe calități și să fie înscriși în registrele prevăzute la cap. II de două ori. (7) Intermediarii principali pot colabora cu alți intermediari principali în realizarea unui mandat de intermediere/brokeraj, după caz, încheiat cu un client, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) clientul a fost informat în prealabil asupra colaborării și este de acord;b) activitățile îndeplinite de fiecare intermediar principal sunt menționate expres în mandatul respectiv, iar în cazul în care activitățile sunt prestate în comun, răspunderea juridică a intermediarilor principali este solidară.(8) Societăților și intermediarilor principali le este interzisă încheierea contractelor de colaborare cu persoane fizice sau juridice fără respectarea prevederilor alin. (3)-(5) și (7), în legătură cu activitatea de distribuție.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), intermediarii principali pot colabora în realizarea unui mandat de brokeraj/intermediere, în condițiile prevăzute la alin. (7), cu intermediarii care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și care în statul membru de origine acționează independent, într-un mod similar intermediarului principal, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 236/2018.(10) Persoanele fizice prevăzute la alin. (2) sunt și acele entități reglementate prin OUG nr. 44/2008; în desfășurarea activității de distribuție, acestea respectă cerințele specifice prevăzute în macheta nr. 1 lit. A-C din anexa nr. 5.  +  Capitolul II Procesul de înregistrare  +  Secţiunea 1 Registrele A.S.F., registrele proprii ale distribuitorilor și sistemul de înregistrare  +  Articolul 4Prevederi generale(1) Solicitările de înregistrare ale persoanelor fizice sau juridice care doresc să desfășoare activitate de distribuție, în calitate de intermediari de asigurări, reasigurări sau asigurări auxiliare, se depun la A.S.F. de către intermediarii principali, respectiv la societăți și intermediarii principali de către intermediarii secundari, după caz, prin unul dintre următoarele moduri:a) pe suport hârtie; b) prin poștă electronică sau fax;c) prin aplicație on-line.(2) În situația opțiunilor de transmitere a solicitărilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) lit. b) și (c), documentele originale necesare înregistrării sunt transmise ulterior pe suport hârtie.(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, societățile și intermediarii principali înregistrează intermediarii secundari cu condiția îndeplinirii cerințelor cuprinse în prevederile legale.(4) A.S.F. înregistrează intermediarii principali și:a) deschide, menține și administrează Registrul intermediarilor principali, denumit în continuare RIP;b) gestionează/administrează Registrul intermediarilor secundari, denumit în continuare RIS, care conține datele de înregistrare ale acestora și exclud datele menționate la lit. a).(5) Societățile și intermediarii principali deschid, mențin și încarcă electronic în RIS datele privind intermediarii secundari, astfel:a) societățile deschid Registrul agenților, denumit în continuare RA, care conține datele privind agenții și agenții auxiliari, persoane fizice, precum și datele din registrele proprii ale agenților, agenților afiliați și agenților auxiliari, intermediari secundari, conform anexei nr. 1; b) companiile de brokeraj deschid, la începerea activității, Registrul brokerilor în asigurări, denumit în continuare RBA, conform anexei nr. 2, și Jurnalul asistenților pentru asistenți și asistenți auxiliari, denumit în continuare JA, conform anexei nr. 1; c) instituțiile de credit și firmele de investiții deschid un JA conform anexei nr. 1 și un Registru al personalului propriu, denumit în continuare RPP, având structura prevăzută în anexa nr. 2.(6) Agenții, agenții afiliați și agenții auxiliari persoane juridice deschid și mențin registre proprii cu conducătorii, subagenții, subagenții afiliați și subagenții auxiliari, conform anexei nr. 1; aceste registre pot fi deschise și menținute și de către societate dacă se stabilește astfel de comun acord.(7) Asistenții și asistenții auxiliari, persoane juridice, deschid și mențin registre privind conducătorii, subasistenții și subasistenții auxiliari, conform anexei nr. 1; aceste registre pot fi deschise și menținute și de către intermediarul principal dacă se stabilește astfel de comun acord.(8) Registrele proprii ale fiecărui distribuitor sunt permanent accesibile publicului, pe pagina oficială de internet a fiecăruia sau pe un suport durabil, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 236/2018.(9) Registrele prevăzute la alin. (8) sunt menținute pe un suport durabil și, la solicitarea A.S.F., sunt certificate pentru conformitate de către conducerea societății sau conducerea executivă a intermediarului principal. (10) Datele înscrise în registrele prevăzute în prezentul capitol se transmit în sistem computerizat A.S.F., acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu și pe pagina oficială de internet, în conformitate cu anexa nr. 1; aceste date sunt monitorizate de către A.S.F. (11) Distribuitorii desemnează o persoană din cadrul entității sau grupului din care fac parte care este responsabilă pentru coordonarea activității de înregistrare, actualizare a registrelor proprii și transmitere/încărcare a datelor în registrele societăților, respectiv intermediarilor principali sau în RIS, după caz.(12) Distribuitorii includ în registrele prevăzute la alin. (6) și (7) numele persoanei sau persoanelor fizice din conducerea executivă care sunt responsabile de activitatea de distribuție.(13) Societățile și companiile de brokeraj publică pe site-ul propriu lista intermediarilor neînregistrați cu care colaborează și transmit trimestrial lista actualizată către A.S.F. în termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. c). (14) Societățile și intermediarii principali retrag calitatea persoanelor fizice sau juridice și le radiază din registrele proprii și din RIS, în termen de 5 zile de la data în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerințele conform prevederilor art. 35 alin. (8) din Legea nr. 236/2018; dispozițiile sunt aplicabile și în situația în care societățile și intermediarii principali urmează să procedeze la retragerea autorizației.(15) Clauzele contractuale minime cuprinse în contractele și acordurile încheiate între societăți, intermediari principali și intermediarii secundari, prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4), sunt prezentate în anexa nr. 10.(16) În cazul suspendării contractului de intermediar secundar persoană fizică, pentru o perioadă de maximum 2 ani, din motive similare celor de suspendare a contractului individual de muncă, prevăzute la art. 50 lit. a)-c) și art. 51 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul este menținut în registrul societăților și intermediarilor principali și, implicit, în RIS pe perioada suspendării, chiar dacă intermediarul secundar respectiv nu mai îndeplinește cerințele conform prevederilor legale privind pregătirea profesională.(17) Intermediarul secundar prevăzut la alin. (16) prezintă societății sau intermediarului principal, în maximum 60 de zile de la data încetării suspendării, dovada respectării cerințelor de pregătire profesională; în caz contrar, acesta este radiat din registrele societăților sau intermediarilor principali.(18) În perioada prevăzută la alin. (17), intermediarul secundar respectiv își desfășoară activitatea în condițiile anterioare intervenirii suspendării.  +  Articolul 5Registrul societăților și intermediarilor principali - prevederi generale(1) Societățile și intermediarii principali autorizați sau avizați să funcționeze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentei norme se înregistrează la A.S.F. astfel:a) societățile în Registrul societăților, denumit în continuare RSO;b) intermediarii principali în RIP.(2) RIP se menține și se actualizează de A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acesta sunt permanent accesibile publicului pe site-ul A.S.F. și cuprind informațiile prevăzute în anexa nr. 2.(3) Înscrierea societăților și intermediarilor principali în registrele special constituite se face în ordinea cronologică a autorizării sau avizării acestora de către A.S.F. și aceștia se includ în categoria intermediarilor principali aferentă, conform alin. (4)-(8). (4) Editarea RSO și RIP este efectuată astfel: a) pentru RSO, secțiunile I și II;b) pentru RIP, secțiunea I cu subsecțiunile 1-3 și secțiunea II, cu subsecțiunile 1-3. (5) Secțiunea I a RSO cuprinde societățile care dețin, în condițiile legii, o autorizație de funcționare emisă de A.S.F., iar secțiunea II cuprinde societățile a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației de funcționare; asigurătorii supravegheați conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, sunt înscriși în rubrici distincte ale celor două secțiuni. (6) Secțiunea I a RIP cuprinde intermediarii principali care dețin, în condițiile legii, o autorizație sau un aviz de funcționare emis de A.S.F., iar secțiunea II cuprinde intermediarii principali a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației sau avizului de funcționare. (7) Subsecțiunile prevăzute la alin. (4) cuprind categoriile de intermediari principali, și anume:a) companii de brokeraj;b) instituții de credit;c) firme de investiții.(8) Numărul de înmatriculare al societăților și intermediarilor principali are următoarea structură alfanumerică: a) RA-000 pentru societăți;b) RBK-000 pentru companii de brokeraj;c) RIC-000 pentru instituțiile de credit;d) RFI-000 pentru firmele de investiții. (9) A.S.F. comunică fiecărei societăți și fiecărui intermediar principal numărul și data înmatriculării în RSO sau RIP, după caz. (10) Intermediarii înregistrați în conformitate cu prevederile legale includ în toate documentele proprii emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrul A.S.F., precum și următorul înscris: „Autorizat/Avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară“, după caz.  +  Articolul 6Registrul intermediarilor secundari - prevederi generale(1) Societățile și intermediarii principali verifică îndeplinirea condițiilor de înregistrare și aplicarea cerințelor prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 pentru persoanele care intenționează să desfășoare activitate de distribuție, anterior înscrierii în registrele proprii și transmiterii datelor/încărcării în RIS.(2) Societățile și intermediarii principali înregistrează intermediarii secundari, persoane fizice și juridice, în sistem computerizat, cu păstrarea unui istoric al tuturor documentelor și al modificărilor survenite, pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului cu aceștia.(3) A.S.F. atribuie coduri unice prin care este certificată calitatea de intermediar secundar și se permite începerea activității de distribuție.(4) RIS este disponibil pe website-ul oficial al A.S.F., iar publicarea datelor personale se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(5) Intermediarii înregistrați în conformitate cu prevederile prezentei norme includ în toate documentele proprii emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, codul unic alocat prin registrul A.S.F., precum și următorul înscris: „Înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară“.  +  Articolul 7Registre societăți(1) Registrele societăților conțin rețeaua proprie a intermediarilor secundari, persoane fizice și juridice, conform art. 4 alin. (5) lit. a).(2) Modificările înregistrărilor intermediarilor sunt operate în registrele proprii ale societăților și transmise prin mijloace electronice de îndată la A.S.F.(3) Forma și conținutul datelor referitoare la intermediarii secundari înscrise în registrul societăților sunt descrise în anexa nr. 1.(4) Registrele angajaților proprii implicați în activitatea de distribuție sunt deschise, menținute și actualizate, conform politicilor și/sau procedurilor scrise proprii, după caz, fiind puse la dispoziția A.S.F., la solicitare. (5) Societățile preiau din RIS codurile unice alocate intermediarilor secundari menționați la alin. (1) și emit certificate de înregistrare pentru persoanele fizice și juridice conform machetei nr. 1 din anexa nr. 3 și anexei nr. 4. (6) Asigurătorii verifică îndeplinirea condițiilor și cerințelor de înregistrare și pentru agenții care dețin deja coduri RAF și RAJ, în situația în care agenții solicită colaborarea cu aceștia pentru distribuția produselor de asigurare pentru clase diferite, anterior înregistrării în registrele proprii și încărcării datelor în RIS.  +  Articolul 8Registre agenți(1) Agenții persoane juridice pot deschide și menține registre proprii cu subagenții de la data la care asigurătorul confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu obligația menținerii condițiilor și cerințelor de înregistrare pe tot parcursul relației contractuale cu aceștia. (2) Înregistrarea ulterioară în registrele altui/altor asigurător(i) pentru distribuția unor produse de asigurare din clase diferite se efectuează cu respectarea condițiilor și cerințelor de înregistrare efectuate cu primul asigurător.(3) Respectarea prevederilor alin. (1) și eventualele modificări sunt verificate de conducerea agentului, operate în registrul propriu de persoanele responsabile și comunicate de îndată asigurătorului/asigurătorilor în al cărui/căror registru/registre este înscris. (4) Registrele proprii prevăzute la alin. (1) au forma și conținutul conform anexei nr. 1.(5) Agenții persoane juridice emit certificate de înregistrare pentru subagenți, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 3.  +  Articolul 9Registre agenți auxiliari și agenți afiliați(1) Agenții auxiliari și agenții afiliați persoane juridice pot deschide și menține registre proprii cu angajații proprii, subagenții auxiliari, respectiv subagenții afiliați, de la data la care asigurătorul confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Respectarea prevederilor alin. (1) și eventualele modificări sunt verificate de conducerea executivă a agentului auxiliar și agentului afiliat, operate în registrul propriu de persoanele responsabile și comunicate de îndată asigurătorului/asigurătorilor în al cărui/căror registru/registre este înscris. (3) Registrele proprii prevăzute la alin. (1) au forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 1.(4) Activitatea de distribuție a agenților auxiliari și/sau afiliați se desfășoară numai prin subagenții auxiliari, respectiv subagenții afiliați cu care au încheiat contracte individuale de muncă. (5) Agenții afiliați și agenții auxiliari persoane juridice emit certificate de înregistrare pentru subagenții afiliați și agenții auxiliari, conform machetei nr. 2 din anexa nr. 3.  +  Articolul 10Registre instituții de credit și firme de investiții(1) Instituțiile de credit și firmele de investiții, în calitate de intermediari principali, înscriu și mențin în registre proprii evidența angajaților proprii care desfășoară activitate de distribuție și a intermediarilor secundari cu care colaborează, de la data obținerii avizului A.S.F. (2) Activitatea de distribuție se desfășoară numai prin persoanele fizice care au încheiat un contract individual de muncă cu intermediarul principal menționat la alin. (1), prin asistenți și asistenți auxiliari, conform art. 3 alin. (4) lit. b).(3) Intermediarii prevăzuți la alin. (1) transmit la A.S.F. datele respective, în format electronic, în vederea înscrierii în RIS și alocării codurilor RAF aferente.(4) Modificările condițiilor și cerințelor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt operate în registrele proprii și încărcate electronic de îndată în RPP.(5) În cadrul departamentului de distribuție, conducerea executivă este numită de către conducerea entității, la nivelul sediului principal.(6) Registrele proprii prevăzute la alin. (1) au forma și conținutul conform anexei nr. 2.(7) Instituțiile de credit și firmele de investiții preiau din RIS codurile unice alocate persoanelor prevăzute la alin. (1) și emit certificate de înregistrare, în formatul prevăzut în machetele nr. 3 și 4 din anexa nr. 3 și din anexa nr. 4.  +  Articolul 11Registre companii de brokeraj(1) Companiile de brokeraj deschid, mențin și actualizează RBA și JA cu date despre rețeaua proprie de distribuție.(2) Companiile de brokeraj înscriu asistenții și asistenții auxiliari în JA și personalul propriu în RBA în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii contractelor cu aceștia.(3) Registrele proprii prevăzute la alin. (1) au forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 2(4) Companiile de brokeraj preiau din RIS codurile unice alocate persoanelor prevăzute la alin. (1) și eliberează certificate de înregistrare pentru persoanele fizice și juridice, conform machetei nr. 3 din anexa nr. 3 și anexei nr. 4. (5) Modificările condițiilor și cerințelor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt operate în registrele proprii și încărcate electronic de îndată în JA și RBA.  +  Articolul 12Registre asistenți și asistenți auxiliari(1) Asistenții și asistenții auxiliari persoane juridice pot deschide și menține registre proprii cu subasistenții, respectiv subasistenții auxiliari, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care intermediarul principal confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Asistenții și asistenții auxiliari persoane juridice comunică de îndată intermediarului principal modificările efectuate în registrele proprii. (3) Conducerea persoanei juridice sau persoana responsabilă din structura de conducere, după caz, a asistentului și a asistentului auxiliar îndeplinește cerințele prevăzute în Legea nr. 236/2018 privind probitatea morală și pregătirea profesională.(4) Registrele proprii prevăzute la alin. (1) au forma și conținutul prevăzute în anexa nr. 2.(5) Asistenții și asistenții auxiliari persoane juridice emit certificate de înregistrare pentru subasistenți și subasistenți auxiliari, conform machetei nr. 4 din anexa nr. 3.  +  Articolul 13Înregistrarea în RIP(1) A.S.F. alocă fiecărui intermediar principal și intermediar de asigurări auxiliare înregistrat de către o societate sau un intermediar principal un cod unic, reprezentând o combinație alfanumerică în care literele au semnificațiile prevăzute la alin. (2) și (3). (2) Codul RAF este alocat pentru următoarele categorii de persoane fizice:a) categoria 1, agenți, agenți auxiliari, asistenți, asistenți auxiliari;b) categoria 2, conducători executivi și/sau conducerea persoanelor juridice, astfel:(i) companii de brokeraj;(ii) instituții de credit și firme de investiții;(iii) agenți;(iv) agenți afiliați;(v) agenți auxiliari;(vi) asistenți;(vii) asistenți auxiliari;c) categoria 3, personalul propriu al persoanelor juridice, astfel:(i) brokeri în asigurări;(ii) persoane din cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții implicate în activitatea de distribuție de asigurări;(iii) subagenți;(iv) subagenți afiliați;(vi) subagenți auxiliari;(vii) subasistenți auxiliari.(3) Codul RAJ este alocat pentru următoarele persoane juridice:a) agenți;b) agenți afiliați;c) agenți auxiliari;d) asistenți;e) asistenți auxiliari. (4) Codurile din RIP sunt alocate următoarelor persoane juridice, astfel:a) companii de brokeraj, codul RBK;b) instituții de credit, codul RIC;c) firme de investiții, codul RFI.(5) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare cu domiciliul sau, după caz, cu sediul social într-un alt stat membru care intenționează să exercite activitate pe teritoriul României sunt înscriși într-un registru al A.S.F.  +  Articolul 14Dobândirea calității de intermediar secundar, persoană fizică(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent sau asistent, persoana fizică îndeplinește și următoarele cerințe: a) să fie absolventă de liceu, cu diplomă de bacalaureat; b) în funcție de regimul fiscal în vigoare, să aibă în obiectul de activitate distribuția de asigurări; c) să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau fapte înscrise în cazierul fiscal pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală; d) să aibă asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018; e) să aibă probitate morală;f) să nu fi fost declarată în faliment și să nu fi făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării înregistrării; g) să nu aibă legături strânse cu persoane fizice sau juridice care să împiedice exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către A.S.F., cu evitarea conflictelor de interese;h) să îndeplinească cerințele privind pregătirea profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională. (2) În vederea înregistrării ca agent auxiliar și asistent auxiliar, persoana fizică îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e)-f), la art. 2 alin. (5) și are asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018, la un nivel care să reprezinte 75% din valoarea prevăzută la art. 11 alin. (1) din aceeași lege.(3) Documentele necesare în vederea înregistrării sunt menționate în macheta nr. 1 din anexa nr. 5.  +  Articolul 15Dobândirea calității de agent, persoană juridică(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent, persoana juridică îndeplinește și următoarele cerințe: a) să fie persoană juridică română și să adauge lângă denumire, în toate documentele emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, sintagma agent de asigurare, fără a se modifica denumirea înregistrată la ONRC; b) să aibă în obiectul de activitate distribuția de asigurări; c) să aibă asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare sau o garanție, conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018; d) să nu aibă legături strânse cu persoane fizice sau juridice care să împiedice exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către A.S.F., cu evitarea conflictelor de interese;e) să nu fi fost declarată în faliment și să nu fi făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării înregistrării;f) subagenții să respecte prevederile art. 14 alin. (1) lit. a);g) subagenții să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului sau fapte înscrise în cazierul fiscal pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală; h) subagenții să îndeplinească cerințele privind pregătirea profesională conform prevederilor legale în vigoare privind pregătirea profesională; i) sediul social sau principal și/sau sediile secundare să dispună de un spațiu adecvat destinat desfășurării activității de distribuție, în care să se asigure cel puțin următoarele:(i) transmiterea și primirea corespondenței;(ii) dotarea tehnică adecvată care să asigure buna desfășurare a activității;(iii) sistem informatic care să permită administrarea contractelor de asigurare în condiții optime.(2) Persoana care deține funcția de conducător executiv sau, după caz, persoanele care conduc entitatea îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. f)-h), precum și următoarele condiții: a) să aibă experiență de cel puțin un an în domeniul asigurărilor-reasigurărilor; b) să aibă probitate morală. (3) Documentele necesare în vederea înregistrării sunt menționate în macheta nr. 2 lit. A din anexa nr. 5.  +  Articolul 16Dobândirea calității de agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, persoană juridică(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, după caz, persoana juridică îndeplinește și următoarele cerințe: a) să fie persoană juridică română și să adauge lângă denumire, în toate documentele emise în legătură cu activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, sintagma agent afiliat, agent auxiliar sau asistent auxiliar, fără a se modifica denumirea înregistrată la O.N.R.C.;b) să aibă ca obiect de activitate secundar distribuția de asigurări și/sau de reasigurări, după caz;c) cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-e) și i) pct. (i) și (ii), cu excepția agentului auxiliar și a asistentului auxiliar, pentru care cerințele menționate la lit. c) nu se aplică și care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 14 alin. (2); d) subagenții afiliați, subagenții auxiliari și subasistenții auxiliari să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f)-h);e) sediul social sau principal și/sau sediile secundare să dispună de un spațiu adecvat destinat desfășurării activității de distribuție, în care să se asigure un sistem informatic care să permită administrarea contractelor de asigurare în condiții adecvate;f) în cazul agenților auxiliari și asistenților auxiliari, cerința prevăzută la art. 2 alin. (5).(2) Persoana sau persoanele care dețin funcția de conducător(i) executiv(i) îndeplinesc condițiile menționate la art. 15 alin. (2).(3) Documentele necesare în vederea înregistrării sunt menționate în macheta nr. 2 lit. B din anexa nr. 5.  +  Articolul 17Dobândirea calității de asistent, persoană juridică(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea înregistrării ca asistent, persoana juridică îndeplinește și următoarele cerințe: a) să fie persoană juridică română și să adauge lângă denumire, în toate documentele emise referitor la activitatea de distribuție, inclusiv în corespondența cu terții, sintagma asistent în brokeraj, fără a se modifica denumirea înregistrată la O.N.R.C.; b) să aibă în obiectul de activitate distribuția de asigurări;c) să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-e) și i); d) subasistenții să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f)-h).(2) Persoana sau persoanele care dețin funcția de conducător(i) executiv(i) îndeplinesc condițiile menționate la art. 15 alin. (2).(3) Documentele necesare în vederea înregistrării sunt menționate în macheta nr. 2 lit. C din anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea autorizației de funcționare a companiilor de brokeraj sau respingerea autorizării  +  Articolul 18Prevederi generale(1) În procesul de autorizare a companiilor de brokeraj, A.S.F. poate solicita prezentarea documentelor și/sau informațiilor de către asociați/acționari, conducători executivi, administratori, de către persoane fizice sau juridice care au legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora și de către alte instituții sau autorități din țară ori din străinătate. (2) A.S.F. decide conform prezentului capitol asupra acordării autorizației necesare desfășurării activității în calitate de companie de brokeraj ori asupra respingerii autorizării, în termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete; în decizia de acordare a autorizației emise este prevăzută și data de la care compania de brokeraj își poate începe desfășurarea activității. (3) Dacă solicitantul nu completează documentația în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., pentru obținerea autorizației de funcționare, A.S.F. clasează solicitarea. (4) În cazul clasării prevăzute la alin. (3), al respingerii cererii de autorizare sau al retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.(5) A.S.F. respinge autorizarea companiei de brokeraj în situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 19.  +  Articolul 19Condiții(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, în vederea autorizării de către A.S.F., solicitantul îndeplinește și următoarele condiții: a) să fie persoană juridică română a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul și să cuprindă, în limba română ori într-o limbă de largă circulație internațională, una dintre sintagmele broker de asigurare, broker de reasigurare sau broker de asigurare-reasigurare, după caz;b) să dețină un capital social subscris și vărsat în formă bănească, a cărui valoare să fie de cel puțin 150.000 lei, și mecanismul de finanțare să dovedească faptul că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite;c) să dețină un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre sau garanția conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018, iar în cazul contractului, acesta să prevadă cel puțin clauzele obligatorii, conform machetei nr. 3 din anexa nr. 6; d) să aibă obiect de activitate principal care să corespundă tezei alin. (3);e) sediul social sau principal să dispună de un spațiu adecvat destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizat, în care să se asigure cel puțin următoarele:(i) transmiterea și primirea corespondenței;(ii) dotarea tehnică adecvată care să asigure buna desfășurare a activității;(iii) un sistem informatic care să permită administrarea corespunzătoare a mandatelor în brokeraj și a contractelor de asigurare în condiții optime;f) să nu aibă legături strânse cu persoane fizice sau juridice care să împiedice exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către A.S.F., cu evitarea conflictelor de interes;g) să nu fi fost declarat în faliment și să nu fi făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară și/sau de faliment la data solicitării autorizării; h) să nu facă parte din conducerea unei societăți sau a unui intermediar și să nu aibă ca administratori o societate sau alți intermediari;i) asociații/acționarii direcți și indirecți semnificativi, inclusiv cei listați la bursă, conducătorii executivi și administratorii să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală, fapt dovedit prin certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința; persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultima țară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința;j) persoanele propuse pentru funcțiile de conducători executivi îndeplinesc și mențin următoarele condiții:(i) au studii superioare și experiență profesională de minimum 5 ani sau 2 ani în funcții de conducere în domeniul care derivă din activitatea desfășurată în entități reglementate de A.S.F., în instituții de credit și în instituții financiare nebancare, cu exceptarea funcțiilor-suport;(ii) dețin competență profesională, reputație și probitate morală; în situația în care acestea au fost sancționate cu retragerea autorizației de către A.S.F., B.N.R sau autorități similare din străinătate, responsabile de supravegherea în domeniul financiar, informațiile referitoare la aceste sancțiuni sunt avute în vedere de A.S.F. o perioadă de 5 ani de la data aplicării acestora;(iii) nu dețin funcții în cadrul conducerii executive la o altă persoană juridică română sau străină, în vederea evitării conflictului de interese;(iv) nu dețin funcții de conducere în domeniul financiar, cu excepția activităților didactice, de cercetare științifică și activităților în cadrul asociațiilor profesionale, în vederea evitării conflictelor de interese;(v) dețin dovada privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională pentru persoana/persoanele din conducerea executivă;k) administratorii îndeplinesc următoarele condiții: (i) nu sunt angajați ai societăților sau ai altor intermediari sau intermediari de asigurări auxiliare persoane juridice române sau străine, pe perioada mandatului la broker;(ii) condițiile prevăzute la lit. j) se aplică în cazul în care administratorii îndeplinesc și funcția de conducător executiv;l) companiile de brokeraj îndeplinesc în mod corespunzător pentru brokerii în asigurări condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f)-h);m) achită taxa de autorizare conform prevederilor reglementărilor în vigoare, privind veniturile A.S.F.;n) transmit A.S.F. documentația prevăzută în anexa nr. 6.(2) A.S.F. poate verifica dacă sediul social și punctele de lucru ale companiei de brokeraj sunt corespunzătoare pentru desfășurarea activității de distribuție și dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) lit. e). (3) Pe lângă activitatea de distribuție, companiile de brokeraj pot desfășura numai una sau mai multe dintre următoarele activități:a) creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;b) distribuție a produselor de pensii, conform legislației aplicabile;c) distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital în calitate de agenți delegați, conform legislației aplicabile;d) distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, conform legislației naționale aplicabile;e) organizare de cursuri de pregătire profesională pentru angajați, asistenți și asistenți auxiliari, conform legislației aplicabile.(4) Companiile de brokeraj solicită A.S.F. autorizație sau aviz, după caz, în vederea desfășurării activităților menționate la alin. (3) lit. a)-e).  +  Articolul 20Mandatul de brokeraj(1) Mandatele de brokeraj încheiate de companiile de brokeraj cu clienții proprii sau potențialii clienți persoane juridice sunt îndeplinite prin intermediul brokerilor în asigurări, asistenților și/sau asistenților auxiliari, persoane fizice și juridice. (2) Înainte de a încheia un mandat de brokeraj cu un client, companiile de brokeraj solicită informații acestuia privind încheierea altor mandate.(3) Clientul poate fi reprezentat de una sau mai multe companii de brokeraj; acestea pot fi înscrise pe un singur mandat de brokeraj cu un client conform celor prevăzute la art. 3 alin. (7).(4) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul în care se îndeplinește mandatul de brokeraj, acesta are dreptul de a solicita modificarea prin înțelegere amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la niciun acord, are dreptul să revoce mandatul. (5) În cazul în care nu se ajunge la un acord, clientul transmite o solicitare documentată printr-un preaviz, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei de revocare a mandatului. (6) În cazul în care nu se respectă prevederile alin. (5), companiile de brokeraj pot să ceară rambursarea cheltuielilor efectuate și dovedite până la data la care iau cunoștință despre solicitarea de revocare. (7) Mandatul de brokeraj conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 3-a Acordarea avizului de desfășurare a activității de distribuție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții sau respingerea solicitării  +  Articolul 21Prevederi generale(1) În vederea obținerii avizului A.S.F. pentru desfășurarea activității de distribuție în calitate de intermediari principali, instituțiile de credit și firmele de investiții înființează un departament de distribuție a produselor de asigurări la nivelul sediului principal și numesc o persoană din conducerea entității, conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018, care are în subordine acest departament și conducerea executivă a acestuia.(2) În vederea analizării solicitării de acordare a avizului prevăzut la alin. (1), A.S.F. poate cere prezentarea de documente și/sau informații de către conducerea entităților respective, conducerea executivă, de la persoane fizice sau juridice care au legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora și de la alte instituții sau autorități din țară ori din străinătate. (3) A.S.F. decide asupra acordării avizului necesar desfășurării activității în calitate de intermediar principal ori asupra respingerii solicitării de avizare, în termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete; în avizul acordat este prevăzută și data de la care intermediarul principal își poate începe desfășurarea activității. (4) Dacă instituția de credit sau firma de investiții nu completează documentația în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., pentru obținerea avizului, A.S.F. clasează solicitarea; în acest caz sau în cazul respingerii cererii de avizare sau al retragerii documentației de către solicitant, taxa de avizare nu se restituie. (5) A.S.F. respinge avizul pentru o instituție de credit sau firmă de investiții în situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 22.  +  Articolul 22Condiții(1) În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 236/2018, condițiile pe care le îndeplinesc entitățile prevăzute la art. 21 alin. (1) pentru obținerea avizului în vederea desfășurării activității de distribuție ca intermediar principal sunt și următoarele: a) să fie persoane juridice române și să adauge lângă denumirea entității sintagma intermediar principal de asigurări, în documentele emise în relația cu terții în legătură cu activitatea departamentului, fără a modifica denumirea înregistrată la O.N.R.C.; b) să aibă ca obiect de activitate secundar distribuția de asigurări;c) să dețină contractul de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre sau garanția conform prevederilor art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018 iar în cazul contractului, acesta să prevadă clauzele minime obligatorii, conform machetei nr. 3 din anexa nr. 6; d) în incinta sediului principal, a sediilor secundare și/sau a punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea profesională principală, conform reglementărilor specifice, și în care desfășoară activitate de distribuție, să dispună de spații distincte și adecvate pentru desfășurarea activității de distribuție, pentru care să asigure cel puțin următoarele:(i) transmiterea și primirea corespondenței;(ii) dotarea tehnică adecvată care să asigure buna desfășurare a activității;(iii) sistem informatic care să permită gestionarea polițelor de asigurare în condiții optime;e) să nu aibă legături strânse cu persoane fizice sau juridice care să împiedice exercitarea efectivă a procesului de supraveghere de către A.S.F., cu evitarea conflictelor de interes;f) persoanele propuse pentru conducerea executivă îndeplinesc următoarele condiții:(i) au studii superioare și experiență profesională de minimum 5 ani sau 2 ani în funcții de conducere în domeniul care derivă din activitatea desfășurată în entități reglementate de A.S.F., în instituții de credit și în instituții financiare nebancare, cu exceptarea funcțiilor-suport;(ii) nu au fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;(iii) dețin competență profesională, reputație și probitate morală; în situația în care acestea au fost sancționate cu retragerea avizului/autorizației de către A.S.F., B.N.R sau autorități similare din străinătate, responsabile de supravegherea în domeniul financiar, acestea pot fi avizate numai după o perioadă de 5 ani de la data sancționării;(iv) nu dețin funcții similare la o altă persoană juridică română sau străină, în vederea evitării conflictului de interese;(v) dețin dovada privind îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională conform prevederilor legale privind pregătirea profesională pentru persoana/persoanele din conducerea executivă;g) personalul propriu implicat în activitatea de distribuție îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g)-i);h) achită taxa de avizare conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;i) transmit A.S.F. documentația prevăzută în anexa nr. 7.(2) În documentația prevăzută la anexa nr. 7, entitățile transmit A.S.F. și numele conducătorului departamentului de distribuție, care face parte din conducere conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 23Mandatul de intermediere(1) Mandatul de intermediere încheiat de o instituție de credit sau de o firmă de investiții cu un client este îndeplinit prin intermediul angajaților proprii, asistenților și asistenților auxiliari. (2) Înainte de a încheia un mandat de intermediere cu un client, instituțiile de credit și firmele de investiții solicită informații acestuia privind încheierea altor mandate.(3) Clientul poate fi reprezentat de una sau mai multe instituții de credit sau firme de investiții; acestea pot fi înscrise pe un singur mandat de intermediere, conform prevederilor art. 3 alin. (7). (4) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul în care se îndeplinește mandatul de intermediere, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 20 alin. (4)-(6).(5) Contractul de mandat de intermediere conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 4-a Crearea produselor de asigurare  +  Articolul 24Prevederi generale(1) Intermediarii principali care intenționează să creeze produse de asigurare în asociere cu asigurătorii solicită avizarea acestei activități la A.S.F. și îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 25; distribuția unor astfel de produse se poate realiza numai ulterior obținerii avizului A.S.F. (2) În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 236/2018 și ale Regulamentului delegat 2017/2.358, responsabilitatea intermediarilor principali în crearea produselor de asigurare prevăzută la alin. (1) este aceea de a determina în mod independent caracteristicile esențiale și elementele principale ale unui produs de asigurare, cum sunt: suma asigurată, prima de asigurare, costurile, riscurile, piața-țintă, drepturile de compensare și de garantare aferente acestuia, elemente care nu sunt modificate în mod substanțial de asigurătorul care furnizează acoperirea oferită de produsul de asigurare.  +  Articolul 25Cerințe(1) În vederea avizării desfășurării activității prevăzute la art. 24 alin. (1), prin care se atestă posibilitatea ca intermediarii principali să poată desfășura activitatea respectivă, aceștia îndeplinesc cerințele prevăzute de Regulamentul delegat 2017/2.358 și următoarele cerințe:a) dețin structura responsabilă, formată din cel puțin o persoană desemnată cu crearea produselor de asigurare, care stabilește, pune în aplicare și revizuiește procesul de aprobare a produselor, acordurile de distribuție a produselor și verifică în permanență respectarea acestor procese la nivel intern și a prevederilor Regulamentului delegat 2017/2.358; b) persoana responsabilă de coordonarea structurii prevăzute la lit. a), inclusiv în cazul în care structura respectivă este externalizată, deține aptitudini, cunoștințe și experiență de minimum 1 an în domeniul asigurărilor;c) elementele prevăzute la lit. a) sunt aprobate de conducerea executivă;d) achită taxa de avizare, conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(2) Ulterior obținerii avizului general prevăzut la alin. (1), în vederea respectării prevederilor Regulamentului delegat 2017/2.358, în special cu privire la analizarea generală a activității acestora desfășurată de la caz la caz pentru obținerea unei aprobări individuale, aceștia îndeplinesc următoarele cerințe:a) încheie un acord cu un asigurător, în care se descrie colaborarea lor în conformitate cu cerințele aplicabile creatorilor de produse de asigurare, procedurile referitoare la identificarea pieței-țintă și rolurile îndeplinite în procesul de aprobare a produselor și în acordurile de distribuție a produselor;b) elaborează un plan de afaceri din care să reiasă rolul acestora în conceperea și dezvoltarea produselor de asigurare și care să conțină minimum elementele prevăzute în anexa nr. 9;c) structura prevăzută la alin. (1) lit. a) documentează modalitatea prin care demonstrează înțelegerea produselor de asigurare comercializate, interesele, obiectivele și caracteristicile clienților aparținând pieței-țintă;d) achită taxa de analizare a documentației privind creatorii de produse.(3) Documentația necesară se depune la A.S.F. conform anexei nr. 9.  +  Articolul 26Prevederi finaleUlterior obținerii avizului A.S.F. prevăzut la art. 24 alin. (1), intermediarii principali notifică A.S.F. situațiile în care aceștia desfășoară activitate în calitate de creatori de produse în asociere cu asigurătorii și transmit documentul prevăzut la art. 25 alin. (2) lit. a).  +  Capitolul III Desfășurarea activității  +  Secţiunea 1 Menținerea înregistrării intermediarilor principali  +  Articolul 27Companii de brokeraj(1) Modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora este acordată autorizația de funcționare se aprobă de către A.S.F., iar acestea se depun ulterior aprobării A.S.F. la ONRC; A.S.F. este notificată în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii asupra prelungirii valabilității contractului de închiriere sau comodat pentru sediul social.(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai în cazul în care compania de brokeraj îndeplinește obligațiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile și de deciziile A.S.F. (3) Condițiile și documentele solicitate asociaților sau acționarilor semnificativi, direcți și indirecți, prevăzute în macheta nr. 1 lit. A și B din anexa nr. 6, se aplică inclusiv persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate la compania de brokeraj respectivă. (4) Condițiile și documentele solicitate conducătorilor executivi și administratorilor, prevăzute în macheta nr. 1 lit. C și D din anexa nr. 6, se aplică inclusiv persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate.(5) Solicitările de aprobare privind modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora este acordată autorizația de funcționare sunt însoțite de dovada plății taxei conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(6) Ulterior obținerii autorizației de funcționare, condițiile pe baza cărora este acordată aceasta sunt îndeplinite inclusiv pe toată perioada de funcționare a companiei de brokeraj. (7) Compania de brokeraj transmite la A.S.F. dovada privind menținerea în vigoare a contractului sau garanției prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c), cu respectarea sumelor asigurate actualizate conform prevederilor legale, numai la adresa electronică publicată pe site-ul A.S.F. (8) Dovada privind modificările menționate la alin. (1) se transmite A.S.F. în termen de 5 zile calendaristice de la data obținerii documentelor justificative de la ONRC. (9) Persoanele prevăzute în macheta nr. 1 lit. B-D din anexa nr. 6 actualizează documentele respective care sunt transmise A.S.F. atunci când acestea nu mai sunt conforme cu realitatea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit modificarea respectivă; prin excepție, modificările actelor de identitate ale conducătorilor executivi și ale administratorilor sunt transmise A.S.F. în termen de 10 zile calendaristice, însoțite de documentația aferentă.(10) În cazul încetării relațiilor contractuale dintre conducătorul executiv și compania de brokeraj, conducătorul notifică acest lucru către A.S.F. documentat, în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării; neîndeplinirea acestei obligații poate conduce la respingerea oricărei aprobări ulterioare a acestuia solicitate A.S.F., pentru o perioada de 5 ani, conform principiului documentării și al raționamentului calificat.(11) În termen de 10 zile calendaristice de la data vacantării unei poziții deținute de persoanele prevăzute în macheta nr. 1 lit. C și D din anexa nr. 6, compania de brokeraj transmite la A.S.F. numele, funcția persoanei respective și documente din care să rezulte data încetării desfășurării activității. (12) Termenul pentru propunerea unei noi persoane și depunerea documentației complete pentru aprobare este de 90 de zile calendaristice de la data vacantării postului; în cazul în care documentația este incompletă la data depunerii inițiale sau ulterior, completarea sau modificarea documentației se efectuează înainte de expirarea termenului, fără ca acesta să fie întrerupt sau suspendat.(13) În situația și pe perioada vacantării simultane a funcției de administrator și conducător executiv, distribuția contractelor de asigurare/reasigurare noi este permisă doar ulterior aprobării A.S.F pentru o nouă persoană.(14) Companiilor de brokeraj le sunt interzise următoarele practici:a) oferirea, negocierea ori distribuția de produse de asigurare prin metoda de vânzare piramidală sau alte metode similare; b) condiționarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate privind încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alți membri ai familiei; c) propunerea adresată unei persoane care are ca finalitate câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate prin adeziuni sau înscrise pe anumite liste; d) publicitatea înșelătoare, informațiile care induc în eroare, promisiunile false sau prezentarea eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potențiali clienți în vederea realizării unor campanii ulterioare în domeniul asigurărilor-reasigurărilor. (15) Pe parcursul desfășurării activității companiilor de brokeraj, A.S.F. poate verifica dacă cerințele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) sunt respectate în continuare.(16) Dacă solicitantul sau brokerul nu completează documentația în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., în cazul modificării condițiilor pe baza cărora a fost acordată autorizația de funcționare, A.S.F. clasează solicitarea; dosarul clasat nu se redeschide și nici nu se restituie societății.(17) În cazul clasării prevăzute la alin. (16) sau a retragerii solicitării, taxa de aprobare a modificărilor nu se restituie.  +  Articolul 28Instituții de credit și firme de investiții(1) Modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora este acordat avizul instituțiilor de credit și firmelor de investiții se supune avizării A.S.F.; în situația modificării informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 236/2018, avizul A.S.F. este acordat ulterior obținerii aprobării BNR.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai în cazul în care sunt îndeplinite obligațiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile și de deciziile A.S.F. (3) Condițiile și documentele solicitate conducerii executive, prevăzute în macheta nr. 1 pct. B din anexa nr. 7, se aplică inclusiv persoanelor fizice care dobândesc ulterior această calitate.(4) Solicitările de aviz privind modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora este acordat avizul sunt însoțite de dovada plății taxei conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.(5) Ulterior obținerii avizului inițial, condițiile pe baza cărora este acordat acesta sunt îndeplinite inclusiv pe toată perioada de desfășurare a activității de distribuție. (6) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit la A.S.F. dovada privind menținerea în vigoare a contractului de asigurare sau a garanției prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c), cu respectarea sumelor asigurate actualizate conform prevederilor legale, numai la adresa electronică publicată pe site-ul A.S.F. (7) Dovada privind modificările menționate la alin. (1) se transmite A.S.F. în termen de 5 zile calendaristice de la data efectuării acestora sau de la data obținerii aprobării BNR, după caz. (8) Persoanele prevăzute în macheta nr. 1 pct. B din anexa nr. 7 actualizează documentele transmise A.S.F., atunci când acestea nu mai sunt conforme cu realitatea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit modificarea respectivă; prin excepție, modificările actelor de identitate sunt transmise A.S.F. în termen de 10 zile calendaristice, însoțite de documentația aferentă.(9) Conducerea executivă notifică A.S.F., documentat, în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării, în cazul în care:a) încetează relațiile contractuale cu intermediarul principal;b) încetează să mai exercite această funcție în cadrul instituției de credit sau firmei de investiții. (10) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (9) poate conduce la respingerea oricărei aprobări ulterioare solicitate către A.S.F. pentru o perioadă de 5 ani, conform principiului documentării și al raționamentului calificat. (11) În termen de 10 zile calendaristice de la data vacantării poziției deținute de o persoană din cadrul conducerii executive, instituția de credit sau firma de investiții transmite A.S.F. numele, funcția persoanei respective și documente din care să rezulte data încetării desfășurării activității. (12) Termenul pentru propunerea unei noi persoane și depunerea documentației complete pentru obținerea avizului este de 90 de zile calendaristice de la data notificării A.S.F. prevăzute la alin. (11); în cazul în care documentația este incompletă la data depunerii inițiale sau ulterior, completarea sau modificarea documentației se efectuează înainte de expirarea termenului, fără ca acesta să fie întrerupt sau suspendat.(13) Pe perioada vacantării conducerii executive, intermediarul principal poate distribui contracte noi de asigurare, în termenul prevăzut la alin. (12); ulterior expirării termenului, intermediarului principal îi este interzisă intermedierea de contracte noi de asigurare până la primirea avizului A.S.F pentru o nouă persoană.(14) Firmelor de investiții și instituțiilor de credit le sunt interzise practicile menționate la art. 27 alin. (14).(15) Pe parcursul desfășurării activității, A.S.F. poate verifica îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c).  +  Secţiunea a 2-a Cerințe organizatorice și raportări intermediari principali și societăți  +  Articolul 29Cerințe organizatorice pentru intermediarii principali(1) Intermediarii principali desfășoară activitate de distribuție numai la: a) sediile principale sau secundare ale acestora ori, după caz, ale asistenților sau asistenților auxiliari persoane juridice; b) sediile principale sau secundare ale clienților sau potențialilor clienți persoane juridice; c) domiciliul sau, după caz, reședința clienților sau potențialilor clienți persoane fizice sau în alte locații agreate cu clienții. (2) Companiile de brokeraj își pot desfășura activitatea numai prin brokeri în asigurări, asistenți și asistenți auxiliari, iar instituțiile de credit și firmele de investiții numai prin personal propriu, asistenți și asistenți auxiliari; acestora le este interzisă desfășurarea activității de distribuție prin intermediul altor intermediari principali sau secundari, cu excepția situației prevăzute la art. 3 alin. (7).(3) Intermediarii principali pot să își promoveze produsele și serviciile proprii oferite prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu respectarea legislației naționale privind forma și conținutul mijloacelor de publicitate, în vederea protejării interesului public. (4) Companiile de brokeraj pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de distribuție, precum și rezervele de capital în bunuri mobiliare ori imobiliare, precum depozite bancare, acțiuni, obligațiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activității proprii sau închirierii. (5) Veniturile companiilor de brokeraj din activitatea de închiriere a imobilelor pot reprezenta până la 30% din veniturile aferente activității de distribuție. (6) În cazul în care A.S.F. consideră necesar, companiile de brokeraj asigură contactul cu asistenții și asistenții auxiliari în cadrul procesului de supraveghere, inclusiv în timpul acțiunii de control. (7) Societățile și intermediarii principali desemnează o persoană pentru coordonarea activității de înregistrare și de actualizare a registrelor proprii și a încărcării datelor în Registrul A.S.F. și transmit A.S.F. numele și funcția acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei norme. (8) În cazul vacantării conducerii executive, până la data aprobării de către A.S.F. a unei noi conduceri executive, atribuțiile acesteia pot fi preluate, în termenul prevăzut la art. 27 alin. (12) și art. 28 alin. (12), de către:a) administrator, în cazul companiei de brokeraj;b) persoana fizică din conducerea distribuitorilor responsabilă de activitatea de distribuție, conform art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 236/2018, în cazul instituțiilor de credit și firmelor de investiții.(9) În vederea evaluării situației financiare stabile conform prevederilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 236/2018, asigurătorii iau în considerare cel puțin următoarele:a) fonduri/capitaluri proprii pozitive ale intermediarilor persoane juridice; b) lipsa întârzierilor repetate și nejustificate în depunerea primelor de asigurare.(10) Garanțiile prevăzute la art. 11 alin. (7) din Legea nr. 236/2018 sunt stabilite de asigurători prin politici și/sau proceduri proprii.  +  Articolul 30Raportări ale companiilor de brokeraj(1) Companiile de brokeraj transmit A.S.F. informațiile solicitate în vederea desfășurării procesului de monitorizare și supraveghere. (2) Pentru transmiterea on-line a raportărilor, companiile de brokeraj se înregistrează ca utilizatori în aplicația ASF-EWS, în baza formularului de înregistrare publicat pe website-ul A.S.F. (3) Raportările transmise de către companiile de brokeraj conțin informații care corespund evidențelor financiar-contabile și tehnico-operative. (4) A.S.F. poate solicita prezentarea informațiilor și documentelor necesare în vederea clarificării aspectelor rezultate din analiza raportărilor, inclusiv a datelor și documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, sau pentru actualizarea condițiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea. (5) Raportările trimestriale se transmit electronic în aplicația ASF-EWS, concomitent cu transmiterea unei adrese, prin Registratura A.S.F., la sfârșitul perioadei de raportare, semnată de către conducătorul executiv, privind asumarea informațiilor încărcate în aplicație. (6) Raportările semestriale și anuale sunt transmise de companiile de brokeraj atât în format electronic, în aplicația ASF–EWS, cât și în format letric, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Raportarea privind taxa de funcționare se transmite conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., în format electronic de tip Excel/pdf., la adresa menționată pe website-ul A.S.F. (8) Companiile de brokeraj transmit A.S.F. următoarele raportări: a) raportări anuale:(i) situațiile financiare anuale, conform reglementărilor contabile în vigoare;(ii) raportarea referitoare la evoluția și structura capitalului social, conform anexei nr. 11;(iii) raportări referitoare la auditarea sistemelor informatice, conform reglementărilor în vigoare privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice;b) raportări semestriale: (i) raportări contabile, conform reglementărilor contabile în vigoare;(ii) raportarea privind evoluția și structura capitalului social, conform anexei nr. 11;c) raportări trimestriale: (i) raportarea privind activitatea de distribuție, conform anexei nr. 12;(ii) raportarea privind situația veniturilor totale obținute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 13;(iii) raportarea privind situația activelor și pasivelor bilanțiere deținute de companiile de brokeraj, conform anexei nr. 14;(iv) raportarea privind situația datoriilor și a creanțelor din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 15;(v) raportarea privind taxa de funcționare pentru activitatea de distribuție și situațiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;d) raportări către A.S.F. și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, în cazul situațiilor prevăzute de legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; e) raportări către A.S.F. și Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în cazul situațiilor specifice legislației privind regimul sancțiunilor internaționale.(9) Raportarea prevăzută la alin. (8) lit. c) pct. (v) se transmite inclusiv dacă pentru perioada raportată veniturile din activitatea de brokeraj și valoarea taxei de funcționare datorate sunt zero. (10) Situațiile rectificative privind taxa de funcționare se întocmesc și se transmit la data constatării și înregistrării diferențelor față de raportarea inițială. (11) Companiile de brokeraj se asigură că volumul total al veniturilor realizate din activitatea de distribuție, aferent perioadei de raportare, corespunde cu cel evidențiat în anexele la raportările trimestriale, semestriale și anuale. (12) Brokerii pot efectua operațiuni de regularizare și/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabilă a A.S.F. (13) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcționare, companiile de brokeraj plătesc majorări de întârziere, care se evidențiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa de funcționare.(14) Raportările menționate la alin. (8), cu excepția celor de la lit. a) pct. (ii) și (iii), lit. b) pct. (ii) și lit. c) pct. (ii)-(v), sunt transmise la A.S.F. și de intermediarii de asigurări care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.  +  Articolul 31Raportări ale instituțiilor de credit și firmelor de investiții(1) Instituțiile de credit și firmele de investiții, în calitate de intermediari principali, transmit A.S.F. informațiile solicitate în vederea desfășurării procesului de monitorizare și supraveghere. (2) Instituțiile de credit și firmele de investiții respectă prevederile menționate la art. 30 alin. (2)-(7). (3) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit A.S.F. următoarele raportări: a) raportări anuale referitoare la auditarea sistemelor informatice, conform reglementărilor în vigoare privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate în activitatea de distribuție de asigurări; b) raportări trimestriale: (i) raportarea privind activitatea de distribuție, conform anexei nr. 12;(ii) raportarea privind situația veniturilor obținute din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 13;(iii) raportarea privind situația datoriilor și a creanțelor din activitatea de distribuție, conform anexei nr. 15;(iv) raportarea privind taxa de distribuție și situațiile rectificative aferente, conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.;c) raportări către A.S.F. și ONPCSB în cazul situațiilor prevăzute de legislația privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; d) raportări către A.S.F. și ANAF în cazul situațiilor specifice legislației privind regimul sancțiunilor internaționale.(4) Raportarea prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iv) se transmite inclusiv dacă pentru perioada raportată veniturile din activitatea de distribuție și valoarea taxei de distribuție datorate sunt zero. (5) Situațiile rectificative privind taxa de distribuție se întocmesc și se transmit la data constatării și înregistrării diferențelor față de raportarea inițială. (6) Instituțiile de credit și firmele de investiții pot efectua operațiuni de regularizare și/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabilă a A.S.F. (7) Pentru nevirarea la termen a taxei de distribuție, instituțiile de credit și firmele de investiții plătesc majorări de întârziere, care se evidențiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa respectivă.  +  Articolul 32Raportări ale societăților(1) Societățile transmit A.S.F. următoarele raportări privind activitatea de distribuție: a) raportări anuale conform machetelor nr. 1-3 din anexa nr. 16, astfel:(i) numărul angajaților proprii implicați în activitatea de distribuție și tipul remunerației acordate, conform machetei nr. 1;(ii) numărul contractelor și valoarea primelor de asigurare emise și distribuite prin angajații menționați la pct. (i), separat pe tipuri de asigurare, conform machetei nr. 2;(iii) numărul contractelor și valoarea primelor de asigurare emise și distribuite prin comercializare electronică, separat pe tipul de asigurare, conform machetei nr. 3;b) raportări trimestriale, conform anexei nr. 17, astfel:(i) raportare privind numărul total al intermediarilor principali, secundari și exceptați cu care colaborează, persoane fizice și juridice, separat pe fiecare categorie în parte, inclusiv tipul și valoarea remunerației acordate acestora, conform machetei nr. 1;(ii) raportare privind numărul contractelor și valoarea primelor de asigurare distribuite de intermediarii prevăzuți la pct. (i), separat pe tipuri de asigurare, conform machetelor nr. 2-4.(2) Raportările prevăzute la alin. (1) sunt transmise și de societățile care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.  +  Articolul 33Termene de transmitere raportări(1) Companiile de brokeraj transmit raportările prevăzute la art. 30, astfel:a) cele anuale:(i) până la termenul stabilit prin normele metodologice aplicabile companiilor de brokeraj, pentru încheierea exercițiului financiar, pentru situațiile financiare prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. a) pct. (i) și (ii);(ii) conform reglementărilor privind auditarea sistemelor informatice, pentru raportarea prevăzută la art. 30 alin. (8) lit. a) pct. (iii);b) cele semestriale, până la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială, pentru raportările prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. b);c) cele trimestriale:(i) până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului, pentru raportările prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv);(ii) conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., pentru raportarea prevăzută la art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (v).(2) Rectificările raportărilor aferente trimestrului IV, prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv), se transmit odată cu situațiile financiare anuale.(3) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit raportările prevăzute la art. 31 astfel:a) cele anuale, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a);b) cele trimestriale:(i) până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului, pentru raportările prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) pct. (i)-(iii);(ii) conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., pentru raportarea prevăzută la art. 31 alin. (3) lit. b) pct. (iv).(4) Societățile transmit raportările prevăzute la art. 32 astfel:a) cele anuale, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii anului calendaristic, pentru raportările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(iii);b) cele trimestriale, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului, pentru raportările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b).  +  Secţiunea a 3-a Cerințe organizatorice intermediari secundari  +  Articolul 34Activitatea de distribuție în calitate de intermediari secundari(1) Activitatea de distribuție în calitate de intermediar secundar, persoană fizică sau juridică, inclusiv prin angajați, se poate desfășura numai la: a) sediile principale sau secundare ale clienților ori ale potențialilor clienți persoane juridice; b) domiciliul sau, după caz, reședința clienților ori a potențialilor clienți persoane fizice sau în alte locații agreate cu aceștia;c) sediile principale și/sau secundare ale acestora sau ale distribuitorilor cu care aceștia colaborează. (2) Agenților și agenților auxiliari persoane fizice sau juridice le este interzisă distribuția de produse de asigurare care fac parte din aceeași clasă de asigurări pentru mai multe societăți. (3) Intermediarii secundari pot să promoveze produsele și serviciile oferite prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu respectarea legislației naționale privind forma și conținutul mijloacelor de publicitate, în vederea protejării interesului public. (4) Calitatea de intermediar secundar, persoana fizică și juridică, se pierde, caz în care este radiat din RI/RIS, cu mențiunea „radiat“, dacă: a) nu mai îndeplinește prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 236/2018; b) se află în situațiile prevăzute la art. 35 alin. (8) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 35Alte cerințe(1) Societățile aprobă, aplică și revizuiesc periodic proceduri interne adecvate privind:a) înregistrarea intermediarilor secundari și monitorizarea cerințelor de menținere a înregistrării aplicabile acestora; b) pregătirea profesională și buna reputație a angajaților proprii.(2) Asigurătorii instituie, aplică, mențin și revizuiesc politici eficiente și/sau proceduri privind:a) procesul de aprobare a fiecărui produs, proporțional și adecvat naturii acestuia, și/sau a ajustărilor semnificative ale produselor existente;b) conflictele de interese, adaptate la dimensiunea și modul lor de organizare, precum și la natura, anvergura și complexitatea activității lor;c) remunerarea pentru activitatea de distribuție, atât pentru personalul propriu, cât și pentru intermediari;d) stimulentele și regimurile de stimulente acordate în activitatea de distribuție;e) evaluarea caracterului adecvat și evaluarea caracterului corespunzător, conform art. 27 din Legea nr. 236/2018, standardele și cerințele care trebuie respectate pentru obținerea informațiilor necesare pentru fiecare din aceste evaluări și pentru derularea evaluărilor;f) soluționarea amiabilă a litigiilor dintre intermediari, intermediari de asigurări auxiliare și contractanți, care cuprinde cel puțin:(i) obligativitatea înregistrării și a formulării de răspunsuri la solicitările primite de societate sau, după caz, de către intermediarii principali și secundari persoane juridice;(ii) termenul de răspuns;g) respectarea legislației privind protecția consumatorilor, în special din perspectiva definirii contractelor utilizate pentru fiecare produs sau serviciu oferit clienților și a conduitei în relația cu aceștia.(3) Funcția prevăzută la art. 11 alin. (9) din Legea nr. 236/2018 asigură inclusiv aplicarea corespunzătoare a politicilor și procedurilor prevăzute la alin. (1).(4) Registrul prevăzut la art. 11 alin. (10) din Legea nr. 236/2018 conține inclusiv documente relevante în legătură cu aplicarea alin. (1).  +  Secţiunea a 4-a Autorizarea sau avizarea entității nou-înființate ca urmare a fuziunii sau divizării  +  Articolul 36Prevederi generale(1) Companiile de brokeraj autorizate de A.S.F. notifică intenția de a fuziona sau a se diviza și depun documentația prevăzută în macheta nr. 1 din anexa nr. 18.(2) De la data depunerii documentației prevăzute la alin. (1), activitatea de distribuție în sensul încheierii de noi mandate în brokeraj și noi contracte de asigurare este permisă pentru compania de brokeraj absorbită de la data notificării către A.S.F. a procesului de fuziune, cu condiția documentării asupra informării prealabile a clienților și potențialilor clienți.(3) Compania de brokeraj absorbantă în cadrul procesului de fuziune prin absorbție poate desfășura activitatea de distribuție fără întrerupere dacă fluxul operațional este menținut, în sensul că persoana/persoanele aprobată/aprobate din conducerea executivă rămâne/rămân aceleași.(4) Ulterior realizării fuziunii sau divizării, companiile de brokeraj nou-înființate prin fuziune/divizare îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19, se autorizează de către A.S.F. și depun documentația prevăzută în macheta nr. 2 din anexa nr. 18,.(5) În urma analizării documentelor depuse, A.S.F. emite, după caz:a) decizia de autorizare a companiei de brokeraj nou-înființate și decizia de retragere a autorizației pentru compania de brokeraj absorbită sau divizată, care își încetează activitatea; b) adresa de respingere a companiei de brokeraj rezultate care nu îndeplinește condițiile de autorizare;c) decizia de aprobare a modificărilor rezultate în urma fuziunii sau adresa de respingere a procesului de fuziune.(6) Decizia de autorizare a companiei de brokeraj nou-înființate devine opozabilă terților după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Decizia privind retragerea autorizației se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu data fuziunii sau divizării, conform prevederilor art. 249 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Suspendarea și/sau retragerea autorizației de funcționare sau a avizului  +  Articolul 37Suspendarea și retragerea autorizației de funcționare  a companiilor de brokeraj(1) A.S.F. adoptă măsuri pentru sancționarea persoanelor responsabile, inclusiv retragerea autorizației sau a aprobării acordate, în cazul în care constată că obținerea autorizației de funcționare a unei companii de brokeraj sau a aprobărilor ulterioare este efectuată pe baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea.(2) Autorizația de funcționare acordată unei companii de brokeraj este retrasă de A.S.F. în următoarele cazuri: a) compania de brokeraj se află în situația de neîndeplinire/nemenținere a condițiilor pe baza cărora i-a fost emisă autorizația de funcționare; b) nu a început să desfășoare activitate de distribuție în calitate de companie de brokeraj în termen de 6 luni de la data eliberării autorizației; c) într-o perioadă de 6 luni consecutiv nu a transmis nicio raportare către A.S.F.; d) încalcă în mod repetat dispozițiile prevederilor legale. (3) A.S.F. aprobă, prin decizie, suspendarea sau încetarea activității companiilor de brokeraj, la cererea acestora, ulterior:a) transmiterii hotărârii sau deciziei asociaților ori acționarilor, în original, în care este specificată data de la care intenționează să înceteze activitatea;b) verificării următoarelor: (i) dovada privind notificarea clienților cu privire la suspendarea/încetarea activității, însoțită de recomandarea de a se adresa ori direct asigurătorilor pentru contractele de asigurare în derulare ori de a propune transferul acestora către alt intermediar principal sau alți intermediari principali;(ii) situația decontărilor cu asigurătorii, inclusiv dovada că asigurătorii au luat cunoștință de intenția companiei de brokeraj;(iii) situația litigiilor;(iv) situația radierii personalului propriu, asistenților și asistenților auxiliari din registrele proprii și din registrul administrat de A.S.F.;(v) achitarea integrală a taxelor datorate A.S.F.(4) A.S.F. retrage, atât la cerere, în condițiile prezentei norme, cât și în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 236/2018, autorizația de funcționare a companiei de brokeraj și o radiază din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, ulterior verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3). (5) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de retragere a autorizației de funcționare, entitățile respective elimină din denumire sintagma prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a) și din obiectul de activitate activitatea de distribuție și alte activități permise avizate conform art. 19 alin. (3), după caz.(6) A.S.F. poate retrage autorizația de funcționare acordată unei companii de brokeraj în cazul în care aceasta nu a achitat taxele, conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F., pentru o perioadă de 6 luni.(7) În situația menționată la alin. (2) A.S.F. poate radia personalul propriu, asistenții și asistenții auxiliari ai companiei de brokeraj din registrele proprii ale acestora și implicit din registrul administrat de A.S.F., fără a aduce atingere art. 28 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 236/2018, cu condiția transmiterii de către aceștia a unei declarații notariale pe propria răspundere, în original, prin care să se precizeze că nu figurează cu debite privind prime de asigurare nedecontate cu societăți de asigurare, documente cu regim special nepredate și că nu au încălcat relațiile contractuale cu compania de brokeraj.  +  Articolul 38Suspendarea și retragerea avizului instituțiilor de credit  și firmelor de investiții(1) A.S.F. adoptă măsuri pentru sancționarea persoanelor responsabile, inclusiv retragerea avizului sau a aprobării acordate, în cazul în care constată că obținerea avizului de desfășurare a activității unei instituții de credit sau unei firme de investiții sau a aprobărilor ulterioare este efectuată pe baza unor documente sau informații neconforme cu realitatea.(2) Prevederile art. 37 alin. (2) și (6) se aplică în mod similar instituțiilor de credit și firmelor de investiții. (3) A.S.F. aprobă, prin decizie, suspendarea sau retragerea avizului și încetarea activității de distribuție a instituțiilor de credit și firmelor de investiții intermediari principali, la cererea acestora, ulterior îndeplinirii, în mod corespunzător, a condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (3).(4) A.S.F. retrage, prin decizie, avizul de desfășurare a activității de distribuție al instituțiilor de credit sau firmelor de investiții și le radiază din RIP, ulterior verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (3). (5) În termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii deciziei de retragere sau suspendare a avizului de desfășurare a activității, instituțiile de credit sau firmele de investiții respective elimină sintagma intermediar principal de asigurări din denumirea prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) și din obiectul de activitate activitatea de distribuție, în termen de 5 zile calendaristice, ulterior obținerii acordului BNR.  +  Capitolul IV Elemente privind conduita distribuitorilor  +  Articolul 39Prevederi generale privind conduita distribuitorilor  în relația cu clienții(1) Conducerea societăților și intermediarilor principali este responsabilă pentru organizarea și monitorizarea proceselor în cadrul acestora, astfel încât să se asigure protejarea drepturilor clienților sau potențialilor clienți, prin administrarea eficientă a riscurilor care pot apărea în relația cu aceștia.(2) Distribuitorii desfășoară activitatea de distribuție în condițiile asigurării unui tratament corect al clienților, respectării cerințelor legale privind distribuția de asigurări și reasigurări și evitării practicilor incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive.(3) Societățile și intermediarii principali implementează un sistem de management al riscului de conduită, conform principiului proporționalității și al raționamentului calificat. (4) În relațiile cu clienții, distribuitorii au un comportament corect, onest și profesionist, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienților și potențialilor clienți și nu recurg la practici înșelătoare sau amăgitoare.(5) Distribuitorii iau întotdeauna în considerare interesele clienților, oferind soluții adecvate nevoilor lor, cu evitarea conflictelor de interese; în cazul identificării unor conflicte de interese, acestea sunt gestionate corespunzător, în așa fel încât drepturile clienților să fie întotdeauna protejate.(6) În ceea ce privește propunerea de produse și servicii, personalul de vânzare al distribuitorului prezintă clienților informații complete, oportune, corecte, obiective și reale privind produsul de asigurare propus, pentru a permite clienților să ia o decizie în cunoștință de cauză.(7) Asistența postvânzare pentru clienți asigură faptul că interesele, drepturile și nevoile acestora sunt luate în considerare de către societăți pe tot parcursul ciclului de viață al produsului până la finalizarea relațiilor contractuale, prin:a) monitorizarea și revizuirea produselor de asigurare, atât în scopul remedierii eventualelor aspecte care afectează interesele clienților, cât și în scopul îmbunătățirii produselor de asigurare distribuite;b) informarea clienților cu privire la contractele de asigurare aflate în derulare, atât în mod regulat, cât și ad-hoc, atunci când apar evenimente semnificative cu privire la acestea;c) implementarea unui proces eficient și rapid de gestionare a daunelor;d) implementarea unui sistem eficient de gestionare a reclamațiilor.(8) Satisfacția clienților este monitorizată constant de către societăți; noile produse și servicii sunt dezvoltate în acord cu necesitățile clienților și potențialilor clienți și cu ariile de îmbunătățire identificate.(9) Societățile instituie și aplică politici și/sau proceduri interne prin care se detaliază aspectele privind conduita adecvată a societății în relația cu clienții, direct sau prin intermediari, astfel încât aceasta să fie analizată și monitorizată de către acestea din perspectiva următoarelor module:a) guvernanță, procese și punctele de control;b) supravegherea și guvernanța produselor de asigurare;c) personalul și cultura organizațională;d) managementul riscului operațional din perspectiva afectării drepturilor clienților.  +  Articolul 40Cerințe privind guvernanța și existența punctelor de control(1) Politicile și/sau procedurile prevăzute la art. 39 alin. (9) includ acțiuni referitoare la protecția clienților, inclusiv prin definirea și operaționalizarea unor puncte de control în cadrul proceselor interne.(2) Societățile implementează procese, conform politicilor și/sau procedurilor prevăzute la art. 39 alin. (9), care să asigure conduita adecvată în relația cu clienții, incluzând sub acest termen și clienții, și potențialii clienți, atât înainte de semnarea contractului de asigurare, cât și pe parcursul derulării acestuia, și care includ cel puțin următoarele:a) un flux informațional transparent și consistent între clienți și distribuitori;b) acordarea de consultanță clienților și potențialilor clienți în baza evaluării cerințelor și necesităților acestora, astfel încât contractele propuse să fie în concordanță cu acestea;c) identificarea și limitarea practicilor incorecte, frauduloase ale entității și ale personalului acesteia, precum și a elementelor potențial abuzive sau în detrimentul clienților posibil a exista în cadrul contractelor de asigurare;d) evitarea conflictelor de interese în cadrul activității de vânzare a produselor de asigurare; e) implementarea unei culturi organizaționale orientate către protecția clienților.(3) În cadrul sistemului de guvernanță, pentru protejarea drepturilor clienților, societățile asigură cel puțin:a) instituirea proceselor de raportare și stabilirea responsabilităților conducerii societății pentru asigurarea unei conduite adecvate în relația cu clienții;b) măsuri de management al riscului operațional privind protecția clienților și al riscului de conduită;c) preocuparea continuă la nivelul conducerii pentru protejarea drepturilor clienților, atât în elaborarea strategiilor de afaceri, de risc, cât și în cadrul procesului decizional.(4) Conducerea societăților consultă funcțiile de management al riscului și de conformitate, cu privire la managementul riscului de conduită din perspectiva protecției clienților.  +  Articolul 41Cerințe privind managementul riscului operațional  din perspectiva afectării drepturilor clienților(1) Societățile dispun de procese adecvate pentru identificarea, analizarea și raportarea evenimentelor care ar putea genera riscuri operaționale din perspectiva afectării drepturilor clienților; în acest scop, dezvoltă procese de colectare și monitorizare a evenimentelor respective.(2) În cadrul managementului riscului operațional, societățile elaborează și analizează un set adecvat de scenarii aferente situațiilor de materializare a riscurilor operaționale aferente afectării drepturilor clienților.  +  Articolul 42Personalul și cultura organizaționalăSocietățile și intermediarii principali dezvoltă o cultură organizațională orientată către client, susținută prin structuri organizatorice adecvate și prin personal instruit în scopul respectării regulilor de conduită și a drepturilor clienților, reflectate în:a) viziunea și valorile distribuitorului în legătură cu tratamentul clienților;b) modul în care acțiunile conducerii și comunicarea pe verticală încurajează cultura organizațională de protecție a clienților de către distribuitor;c) existența responsabilităților atribuite personalului pentru respectarea regulilor de conduită cu privire la protecția clienților;d) includerea acțiunilor de protecție a clienților în cadrul politicilor de remunerare a personalului responsabil cu vânzarea produselor de asigurare sau a intermediarilor;e) sistemul de management al performanței și politica de promovare care includ și evaluarea personalului din perspectiva respectării regulilor de conduită și protecției clienților.  +  Articolul 43Indicatorii-cheie de risc de conduită(1) În cadrul procesului de monitorizare a respectării regulilor de conduită plecând de la riscuri, societățile iau în considerare și stabilirea și monitorizarea la nivel de entitate și al sistemului de distribuție a unor indicatori-cheie de risc de conduită.(2) Indicatorii de risc asigură un sistem de avertizare timpurie pentru profilul de risc de conduită, permit conducerii societăților să documenteze și să analizeze tendințele, furnizând o perspectivă de viitor și semnalând acțiuni necesare înainte ca riscul să determine o pierdere concretă. (3) Societățile asigură procesul de monitorizare și măsurare prin indicatorii-cheie de risc, identificând pierderile operaționale potențiale cauzate de deficiențele legate de IT, comunicații etc.  +  Articolul 44Guvernanța produselor de asigurare - cerințe aplicabile creatorilor de produse și distribuitorilorDistribuitorii aplică Regulamentul delegat (UE) 2017/2.358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări.  +  Articolul 45Conduita profesională în distribuția produselor de investiții bazate pe asigurăriDistribuitorii aplică Regulamentul delegat (UE) 2017/2.359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări.  +  Capitolul V Furnizarea informațiilor de către distribuitori  +  Articolul 46Prevederi generale(1) Distribuitorii informează clienții sau potențialii clienți, în conformitate cu prevederile cap. V din Legea nr. 236/2018, în mod clar, corect și accesibil, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condițiilor contractului de asigurare.(2) Informațiile privind produsele de asigurare sunt furnizate potențialilor clienți, anterior încheierii contractului de asigurare, prin intermediul documentelor de informare distincte prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) și al altor documente suplimentare, conform prevederilor legale. (3) Documentele de informare care conțin informații-cheie despre produsele de asigurare diferă în funcție de încadrarea produselor în clasele de asigurare prevăzute la secțiunile A, B și C din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) document de informare standardizat, denumit PID, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.469/2017, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări generale prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) document de informare standardizat, denumit KID, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.286/2014, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări de viață prevăzute la secțiunea C pct. 1 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) document de informare privind produsul de asigurare, în cazul în care produsul este încadrat în clasele de asigurări de viață prevăzute la secțiunea C pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, altul decât cel prevăzut la lit. b).(4) Documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (3) lit. a) și b) sunt puse la dispoziția potențialilor contractanți prin utilizarea suporturilor prevăzute la art. 15 alin. (2)-(8) și art. 14 alin. (2)-(6) din Legea nr. 236/2018, în funcție de produsul de asigurare. (5) În ceea ce privește documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (3) lit. c), acestea sunt puse la dispoziția potențialilor contractanți pe hârtie sau pe alt suport durabil, inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanță, într-o modalitate care să permită acestora să ia o decizie în cunoștintă de cauză. (6) Documentele precontractuale sunt redactate cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 14 alin. (7)-(9) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 și conform prevederilor Regulamentului nr. 1.469/2017 și ale Regulamentului nr. 1.286/2014, cu modificările și completările ulterioare.(7) Documentele precontractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (6), pentru care nu sunt prevăzute cerințe de redactare în alte acte normative, sunt elaborate cu respectarea cel puțin a cerințelor de redactare prevăzute la alin. (8).(8) Documentele precontractuale, contractele de asigurare și condițiile de asigurare sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, cu respectarea prezentului capitol și a principiului documentării; culoarea de fond a hârtiei pe care sunt redactate acestea este în contrast cu cea a fontului utilizat. (9) În cazul în care în documentul cu informații esențiale se utilizează culori, acestea nu diminuează inteligibilitatea informațiilor dacă documentul este imprimat sau fotocopiat în alb/negru.(10) Pentru contractele încheiate la distanță, prevederile alin. (6)-(8) se aplică în cazurile în care clientul a solicitat comunicarea condițiilor și prevederilor contractuale în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil și accesibil clientului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligații rezultate din semnarea unui contract la distanță sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distanță.  +  Articolul 47Informații și documente furnizate clienților  sau potențialilor clienți(1) Informațiile sunt furnizate de distribuitorii de asigurări, în limba română, în condițiile prevăzute la art. 46.(2) Înainte de încheierea contractelor de asigurare, distribuitorii de asigurări prezintă clienților sau potențialilor clienți documente care cuprind cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 19. (3) Distribuitorii informează clienții sau potențialii clienți asupra dreptului acestora de a solicita și alte informații referitoare la contractul de asigurare.  +  Articolul 48Analizarea cerințelor și necesităților clienților și evaluarea caracterului adecvat și corespunzător(1) Evaluarea cerințelor și necesităților clientului sau potențialului client conform art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 este solicitată anterior acordării consultanței în cazul în care aceasta este oferită și se referă cel puțin la următoarele: a) datele personale ale clienților, fără a exceda scopului prelucrării acestor date;b) opțiunea clientului sau a potențialului client privind:(i) acordarea sau nu a consultanței;(ii) tipul sau gama de produse de asigurare;c) alte informații conform dispozițiilor legale, în cazul produselor de asigurare ale căror condiții sunt reglementate conform legislației în vigoare.(2) În plus față de informațiile prevăzute la alin. (1) și în funcție de tipul produsului de asigurare dorit de potențialul client, sunt solicitate acestuia și informații relevante pentru identificarea necesităților privind:a) datele despre situația familială;b) datele despre situația financiară a clienților;c) obiectivele financiare ale clienților;d) informațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) și (4) din Legea nr. 236/2018.(3) Documentul care conține informațiile prevăzute la alin. (1) și, după caz, alin. (2), precum și analiza cerințelor și necesităților clientului realizate de către distribuitorul de asigurări este denumit „Formular de analiză a cerințelor și necesităților clienților“, denumit în continuare DNT.(4) DNT este realizat anterior prezentării unor produse de asigurare și propunerii unei soluții financiare/încheierii unui contract de asigurare; un exemplar al DNT este înmânat potențialului contractant, iar cel de-al doilea este păstrat de distribuitor. (5) În cazul în care clientul sau potențialul client optează pentru neacordarea consultanței, acesta este avertizat că distribuitorul nu va evalua dacă contractul corespunde DNT; distribuitorului îi este interzisă influențarea clientului sau potențialului client în sensul renunțării la consultanță.(6) Refuzul potențialilor clienți de a furniza informațiile prevăzute la alin. (1) este documentat de către distribuitori; distribuitorii avertizează clienții sau potențialii clienți privind imposibilitatea de a le prezenta un produs de asigurare.(7) În cazul contractelor de asigurare de viață, care fac parte din categoria produselor de asigurare de viață prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 236/2018, distribuitorii respectă prevederile legale privind solicitarea informațiilor și distribuția produselor de asigurare conform Regulamentului delegat 2017/2.359.(8) Anterior încheierii contractului de asigurare de viață prevăzut la alin. (6), distribuitorii prezintă o proiecție a contractului, întocmită în două exemplare și semnată de ambele părți; un exemplar va fi înmânat clientului, iar cel de-al doilea se păstrează de către distribuitor.(9) Proiecția prevăzută la alin. (8) cuprinde informații referitoare la situația personală conform alin. (1), la contractul de asigurare precum tip, durată, frecvență de plată, precum și următoarele informații: a) evoluția sumei asigurate; b) evoluția primelor plătite; c) evoluția valorii contului, pentru polițele de tip unit-linked, sau evoluția contului de participare la profit, pentru polițele tradiționale; d) evoluția valorii de răscumpărare; e) evoluția sumei asigurate reduse; f) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru; g) în afara scenariului cu 0% randament, valoarea unităților constantă, prezentarea simultană a încă două scenarii de performanță a randamentelor fondurilor de investiții, unul pesimist și unul optimist; h) o declinare a responsabilității referitoare la garantarea evoluției contractului de asigurare conform proiecției prezentate, în cazul în care nu există garanții. (10) Comunicările periodice prevăzute la art. 27 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 236/2018 sunt furnizate contractanților împreună cu următoarele informații:a) orice modificare a informațiilor prevăzute la art. 47 și în prezentul articol; b) la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informații despre situația bonusurilor și a sumelor reprezentând participarea la profit.  +  Articolul 49Acordarea consultanței(1) Distribuitorii pot acorda consultanță, ulterior efectuării analizei cerințelor și necesităților clienților prevăzute la art. 48 alin. (1) și (2), în funcție de tipul produselor de asigurare, tipul de client sau potențial client și de tipul de intermediari din care fac parte.(2) Fără a aduce atingere art. 18 și art. 27 alin. (4) din Legea nr. 236/2018, în cazul în care potențialii clienți nu optează pentru acordarea consultanței în DNT, distribuitorii sunt exceptați de la furnizarea consultanței prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, pentru următoarele produse de asigurare:a) asigurarea de răspundere civilă;b) asigurarea obligatorie a locuințelor;c) asigurarea medicală de călătorie în străinătate;d) alte asigurări impuse de legislația în vigoare.(3) Distribuitorii aflați în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) pct. (ii) și (iii) din Legea nr. 236/2018 și care oferă doar un produs de asigurare, chiar dacă acesta aparține unei singure clase de asigurare sau este oferit prin distribuitor de către un singur asigurător, pot acorda consultanță prin recomandarea personalizată a acelui unic produs în funcție de DNT, evaluând caracterul adecvat al produsului.  +  Capitolul VI Comercializarea electronică a contractelor de asigurare  +  Articolul 50Prevederi generale(1) Comercializarea electronică a contractelor de asigurare se efectuează de către distribuitorii prevăzuți la alin. (2) în special, cu respectarea prevederilor art. 14, 15, 25 și 27 din Legea nr. 236/2018, în cazul distribuției produselor de investiții bazate pe asigurări.(2) Pot dezvolta intern și/sau implementa soluții informatice, prin departamentul propriu IT, următoarele entități: a) asigurători autorizați de A.S.F., direct și/sau prin intermediul entităților care reprezintă canalul propriu de distribuție conform art. 3 alin. (3) lit. b); b) intermediarii principali autorizați/avizați de A.S.F.; c) asigurători autorizați în statele membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire; d) intermediari în asigurări autorizați în state membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), soluțiile informatice pot fi achiziționate și de la un furnizor de software fără ca furnizorul extern să desfășoare activități de implementare/administrare a acestora. (4) Soluțiile informatice prin care sunt prezentate și/sau comercializate electronic contractele de asigurare conțin cel puțin elementele de prezentare, conținut și securitate, așa cum sunt prevăzute la lit. A din anexa nr. 20.(5) În funcție de destinația acestora, soluțiile informatice se organizează conform lit. B din anexa nr. 20. (6) Entitățile prevăzute la alin. (2) care utilizează mediul on-line și mijloacele de comercializare electronică dețin personal angajat sau cu contract de agent, agent afiliat, agent auxiliar, asistent sau asistent auxiliar, după caz. (7) Soluțiile informatice definite la alin. (3)-(5) sunt realizate cu respectarea cerințelor cu privire la informarea corectă și transparentă a clienților, așa cum sunt detaliate la lit. C din anexa nr. 20. (8) Comercializarea electronică desfășurată de intermediarii secundari și intermediarii neînregistrați se poate desfășura numai prin platformele entităților prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 51Obligațiile utilizatorilor(1) Utilizatorii soluțiilor informatice sunt responsabili, la înaintarea ofertei/încheierea contractului de asigurare, pentru toate erorile, greșelile și omisiunile care le sunt imputabile, înregistrate din utilizarea serviciului de asigurare. (2) Intermediarii, în calitate de utilizatori ai soluțiilor informatice care permit realizarea de oferte comparative pentru minimum două contracte de asigurare, iau în calcul cel puțin elementele de comparație enumerate la lit. D din anexa nr. 20. (3) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, potențialii clienți în calitate de utilizatori bifează o declarație pe propria răspundere din care să rezulte cel puțin următoarele: a) că au cel puțin 18 ani împliniți;b) că au completat și au înțeles DNT;c) că datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii. (4) Fereastra de bifare a declarației pe propria răspundere se închide, iar comanda sau emiterea unei polițe de asigurare se procesează cu condiția îndeplinirii cerințelor menționate la alin. (3). (5) Pentru validarea datelor, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare folosesc orice mijloace de probă, aceștia având totodată obligația înregistrării și stocării acestora pe o perioadă de minimum un an suplimentar față de perioada asigurată. (6) Ofertele finalizate cu emiterea contractului/polițelor de asigurare prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare se înregistrează automat în software-ul de gestiune și evidență al entităților emitente prevăzute la art. 50 alin. (2), în mod securizat prin mecanisme de asigurare a nerepudierii înregistrării.  +  Articolul 52Furnizorii de soluții și/sau aplicații software pentru comercializarea contractelor de asigurare(1) Entitățile prevăzute la art. 50 alin. (2) care încheie contracte de prestări de servicii cu furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea electronică a contractelor de asigurare se asigură că aceștia îndeplinesc cel puțin următoarele condiții: a) au ca obiect de activitate cel puțin codul CAEN 6201 „Activități de realizare a software-ului la comandă“, software orientat către client, ori au un obiect de activitate echivalent, dacă acești furnizori de soluții și/sau aplicații software sunt entități legale din alte state membre sau din state terțe; b) în cazul în care aceștia prelucrează date cu caracter personal, respectă prevederile legale privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. (2) Contractele de prestări de servicii încheiate între entitățile prevăzute la alin. (1) și furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea contractelor de asigurare produc efecte și permit entităților accesul la emiterea electronică a contractelor de asigurare atât timp cât respectivele entități au dreptul legal și/ori contractual să emită contracte de asigurare și nu au interdicție sau nu li s-a suspendat dreptul de a emite contracte de asigurare ca urmare a unei decizii emise de A.S.F. (3) În cazul contractelor de prestări servicii încheiate cu furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea contractelor de asigurare, accesul la modul de emitere a contractelor de asigurare se efectuează pe bază de credențiale securizate, după cum urmează: a) în cazul asigurătorilor autorizați de A.S.F., asigurătorilor autorizați în statele membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire, doar pentru personalul care desfășoară activitate de distribuție și distribuitorii care dețin cod RAF; b) în cazul intermediarilor principali autorizați/avizați de A.S.F., intermediarilor în asigurări autorizați în statele membre ale Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în România în temeiul dreptului de stabilire, doar pentru personalul angajat care deține cod RAF sau pentru personalul angajat care deține cod RAF al intermediarilor secundari, cu care aceștia au încheiate contracte de colaborare.  +  Articolul 53Persoane cu drept de acces(1) Entitățile prevăzute la art. 50 alin. (2) mențin o evidență securizată a persoanelor care au acces în aplicația de emitere a contractelor de asigurare și, dacă este cazul, o evidență a persoanelor care au acces în aplicația de emitere a polițelor de asigurare din partea furnizorului de soluții și/sau aplicații dedicate pentru comercializarea contractelor de asigurare, care să conțină cel puțin următoarele date: a) în cazul persoanelor fizice:(i) numele, prenumele și CNP-ul;(ii) codul RAF;(iii) seria și numărul certificatului de pregătire profesională continuă;b) în cazul persoanelor juridice:(i) denumirea intermediarilor secundari;(ii) codul RAJ;(iii) lista cu angajații proprii care au acces în aplicație și ale căror date sunt incluse la lit. a);c) în cazul furnizorilor:(i) denumirea furnizorului de soluții și/sau aplicații software;(ii) lista cu angajații proprii care au acces în aplicație și ale căror date sunt incluse la lit. a) pct. (i).(2) Personalul cu atribuții de supraveghere, monitorizare și/sau control al A.S.F. are acces la informațiile din evidența menționată la alin. (1). (3) Entitățile prevăzute la art. 50 alin. (2) care încheie contracte de prestări servicii cu furnizorii de soluții și/sau aplicații software dedicate pentru comercializarea contractelor de asigurare răspund pentru respectarea de către aceștia a prevederilor prezentei norme și ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Capitolul VII Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii  +  Secţiunea 1 Activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre  +  Articolul 54Libertatea de a presta servicii(1) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare, înregistrați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre conform art. 19 din Legea nr. 236/2018, informează A.S.F. și transmit documentația prevăzută în macheta nr. 1 din anexa nr. 21.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea informării și a documentației prevăzute la alin. (1), A.S.F. informează intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 55Dreptul de stabilire(1) Intermediarii principali sau secundari, persoane fizice sau juridice, înregistrați/autorizați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate pe teritoriul altor state membre conform art. 21 din Legea nr. 236/2018, informează A.S.F. și transmit documentația prevăzută în macheta nr. 2 din anexa nr. 21.(2) A.S.F. poate respinge solicitarea privind extinderea activității menționate la alin. (1) dacă intermediarii principali sau secundari nu dețin fonduri proprii pozitive la data ultimei raportări financiare transmise către A.S.F. anterior notificării. (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea informării și a documentației prevăzute la alin. (1), A.S.F. informează intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare conform art. 6 alin. (9) din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 56RaportăriSocietățile și intermediarii principali raportează trimestrial către A.S.F. activitatea de distribuție desfășurată pe teritoriul altor state membre, conform anexei nr. 22; această raportare include și activitatea desfășurată de către intermediarii secundari care au notificat la A.S.F. desfășurarea activității de distribuție pe teritoriul altor state membre, sub răspunderea acestora.  +  Articolul 57Prevederi finale(1) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare, înregistrați la A.S.F., care intenționează să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre conform art. 54 și 55, ulterior primirii informării prevăzute la art. 54 alin. (2) și art. 55 alin. (2), verifică pe site-ul EIOPA legislația privind interesul general aplicabilă în statul sau statele membre în care intenționează să își desfășoare activitatea; în acest caz, intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare respectă legislația aplicabilă în statul sau statele membre respective.(2) Notificarea către A.S.F. a intenției de a desfășura activitate de distribuție pe teritoriul altor state membre în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii, după caz, de către intermediarii secundari, persoane fizice și juridice, este însoțită de acordul societăților care i-au înregistrat în RIS și care au notificat A.S.F. pentru desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire sau libertății de a presta servicii în statul sau statele membre respective.  +  Secţiunea a 2-a Activitate de distribuție pe teritoriul României  +  Articolul 58Dreptul de stabilire(1) Intermediarii și intermediarii de asigurări auxiliare, autorizați și/sau înregistrați într-un stat membru al Uniunii Europene, pot exercita activitatea de distribuție pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, cu notificarea prealabilă a autorității competente din statul membru de origine. (2) În procesul de notificare, intermediarii prevăzuți la alin. (1) transmit către A.S.F., prin autoritatea competentă din statul membru de origine, conform formularului de notificare prevăzut în Decizia BoS EIOPA-BoS/18-340, informațiile solicitate de autoritatea competentă respectivă. (3) În cadrul procesului de notificare menționat la alin. (2), A.S.F. poate solicita direct mandatarului intermediarului informații suplimentare privind:a) descrierea structurii organizatorice a sucursalei;b) numele, calificarea și experiența profesională ale mandatarului, inclusiv dovada că acesta nu are cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și nici cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-fiscală;c) orice terți cu care va colabora, implicați în activități de distribuție și/sau alte prestări de servicii, pe teritoriul României.(4) Intermediarii autorizați/înregistrați la A.S.F. pot colabora cu asigurătorii care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire, astfel:a) intermediarii principali pot colecta prime de asigurare și pot emite note de acoperire în vederea încheierii contractelor de asigurare, ca urmare a acordului încheiat cu asigurătorii respectivi;b) agenții, în baza contractelor de agent încheiate cu asigurătorii respectivi, nu pot distribui aceleași clase de asigurări decât pentru un singur asigurător;c) agenții auxiliari și agenții afiliați, în baza contractelor încheiate cu mandatarul, pot distribui produse de asigurare cu condiția ca aceștia să acționeze sub răspunderea totală a asigurătorilor pentru produsele aferente fiecărui asigurător, iar, în cazul agenților auxiliari, produsul distribuit să fie conform art. 2 alin. (5).(5) Asistenții și asistenții auxiliari înregistrați la A.S.F. pot colabora în baza încheierii unor contracte de asistent, respectiv asistent auxiliar, cu intermediarii care desfășoară activitate de distribuție pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și care în statul membru de origine acționează independent, într-un mod similar intermediarului principal, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 236/2018.(6) Societățile și companiile de brokeraj menționate la alin. (4) și (5) care colaborează cu intermediari înregistrați respectă prevederile cap. II secțiunea 1 din prezenta normă. (7) Intermediarii sau intermediarii de asigurări auxiliare care notifică intenția de a desfășura activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sunt reprezentanții unei societăți notificate deja pentru a desfășura activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și respectă prevederile cap. II secțiunea 1 din prezenta normă.  +  Articolul 59Libertatea de a presta servicii(1) Intermediarii și intermediarii de asigurări auxiliare, autorizați și/sau înregistrați într-un stat membru pot exercita pe teritoriul României activitatea de distribuție, în baza libertății de a presta servicii, cu notificarea prealabilă a autorității competente din statul membru de origine.(2) În procesul de notificare, intermediarii prevăzuți la alin. (1) și societățile transmit către A.S.F., prin autoritatea competentă din statul membru de origine, conform formularului de notificare prevăzut în Decizia EIOPA BoS/18-340 și Decizia EIOPA-BoS-17/014, informațiile solicitate de autoritatea competentă respectivă. (3) Intermediarii principali pot emite note de acoperire și/sau colecta prime de asigurare pentru asigurătorii care desfășoară activitate de distribuție de asigurări pe teritoriul României în baza libertății de a presta servicii, în mod direct sau în baza împuternicirii agentului de management și numai în condițiile respectării art. 2 alin. (1) pct. 13.(4) A.S.F. poate solicita agentului de management documente și informații necesare procesului de monitorizare și supraveghere a activității desfășurate pe teritoriul României de asigurătorul notificat prin libertatea de a presta servicii.  +  Articolul 60Prevederi comune(1) Intermediarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României conform prezentei secțiuni transmit A.S.F. informații și documente necesare, în vederea verificării respectării de către aceștia a legislației naționale aplicabile. (2) Un intermediar poate desfășura doar activități care au fost cuprinse în notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine.  +  Capitolul VIII Supravegherea și monitorizarea permanentă de către A.S.F.  +  Articolul 61Activități și instrumente ale A.S.F. privind supravegherea și monitorizarea distribuitorilor(1) A.S.F. exercită un proces de supraveghere, monitorizare permanentă și control al activității distribuitorilor de asigurare și/sau de reasigurare.(2) Monitorizarea și supravegherea permanentă se efectuează la sediul A.S.F. de către structurile sale de specialitate prin analizarea și verificarea: a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin lege și prezenta normă; b) documentelor și informațiilor solicitate de A.S.F., a politicilor proprii și procedurilor interne ale distribuitorilor, inclusiv cele privind evaluarea riscurilor curente și potențiale de conduită în relația cu clienții sau potențialii clienți, ale căror elemente sunt descrise în cap. IV; c) datelor și informațiilor transmise de societăți în vederea determinării de către A.S.F. a indicatorilor de risc, inclusiv referitoare la perioada de plată și soluționarea dosarelor de daună avizate asigurătorilor;d) documentelor și informațiilor care necesită aprobarea prealabilă a modificărilor efectuate de către intermediarii principali; e) respectării termenelor de prezentare a rapoartelor, informărilor, documentelor și informațiilor prevăzute la lit. a)-c).(3) Supravegherea și monitorizarea permanentă realizate prin structurile A.S.F. menționate la alin. (2) se pot efectua și prin: a) solicitarea de date și informații suplimentare în cadrul acțiunilor de supraveghere tematică;b) analizarea rezultatelor obținute de către A.S.F. ca urmare a evaluării serviciilor și produselor oferite clienților sau potențialilor clienți prin metoda clientului misterios;c) analizarea sesizărilor avertizorilor de integritate privind fapte care vizează potențiale încălcări ale prevederilor legale, ale regulilor de conduită, deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.(4) În urma acțiunilor de prevenție prevăzute la alin. (2) și (3), A.S.F. poate emite recomandări distribuitorilor, conform prevederilor art. 4 alin. (41) din Legea nr. 236/2018, pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate.(5) În analizarea documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), A.S.F., prin structurile de specialitate, poate solicita conducerii distribuitorilor explicații însoțite de înscrisuri doveditoare, în vederea clarificării anumitor aspecte privind nerespectarea politicilor proprii privind conduita în relația cu clienții sau neadoptarea sau privind adoptarea ineficientă de măsuri de diminuare a riscurilor asociate clienților, în legătură cu un anumit produs și/sau un anumit canal de distribuție sau o activitate anume, după caz.(6) A.S.F., prin intermediul structurilor de specialitate, desfășoară activități de control periodic și inopinat la sediile distribuitorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile, pentru verificarea aspectelor de conformitate și de risc prevăzute de legislația privind distribuția de asigurări, inclusiv în ceea ce privește conduita acestora în relația cu clienții.  +  Articolul 62Măsuri A.S.F.(1) Rezultatele obținute de A.S.F. în urma analizării informațiilor și datelor solicitate în procesul de monitorizare și supraveghere de la sediul A.S.F. sunt comunicate distribuitorilor în scris, împreună cu măsurile aferente, care sunt transpuse în cadrul strategiei și politicilor proprii ale distribuitorilor.(2) Notificarea privind adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (1) este transmisă A.S.F. în termen de 90 de zile de la data comunicării.(3) Măsurile și/sau sancțiunile dispuse de Consiliul A.S.F. în urma desfășurării controalelor periodice sau inopinate la sediile distribuitorilor se comunică în conformitate cu dispozițiile reglementărilor în vigoare aplicabile.  +  Articolul 63Colaborarea cu autorități competente din state membreA.S.F. transmite supraveghetorului din statul membru de origine informații specifice, adecvate exercitării procesului de supraveghere, care se pot referi la:a) standardele de conduită profesională;b) practicile comerciale neadecvate;c) persoanele fizice care fac parte din conducerea intermediarului;d) reclamațiile primite din partea contractanților, beneficiarilor sau terțelor persoane interesate.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 64Perioada de tranziție(1) Instituțiile de credit și firmele de investiții transmit notificarea prevăzută la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 societăților și companiilor de brokeraj cu care colaborează, după caz.(2) În cazul în care nu optează pentru calitatea de intermediar principal, entitățile prevăzute la alin. (1) sunt încadrate direct în calitate de agenți afiliați.(3) Responsabilitatea privind efectuarea demersurilor pentru modificările menționate la alin. (2) în registrele proprii, în toate documentele specifice și în registrul A.S.F. le revine societăților și companiilor de brokeraj care au efectuat înregistrarea acestora.  +  Articolul 65Prevederi finale(1) Activitățile de publicitate ale intermediarilor sunt efectuate cu respectarea prevederilor legale, în scopul protejării interesului public. (2) Ori de câte ori se menționează în cuprinsul prezentei norme sintagma sediu principal, se înțelege atât sediul social, în cazul în care intermediarii își desfășoară activitatea în mod curent în această locație, dar și o altă locație în care intermediarii își desfășoară activitatea principală în mod curent și care poate fi diferită de sediul social.(3) În cazul în care A.S.F. constată încălcarea prevederilor alin. (1) de către intermediari, solicită încetarea imediată a acestor practici, iar în caz contrar:a) aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare;b) informează autoritatea competentă din statul membru de origine, în cazul în care intermediarii își desfășoară activitatea conform prevederilor cap. IV, secțiunea a 2-a.(4) Intermediarii principali persoane juridice, autorizați sau avizați, după caz, și intermediarii secundari persoane juridice afișează la toate sediile, principale și secundare, la loc vizibil, copii ale certificatului de înmatriculare emis de C.S.A./A.S.F., ori ale certificatului de înregistrare emis de societăți sau intermediarii principali, pentru intermediarii secundari, după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 5. (5) În scopul certificării faptului că datele cuprinse în raportările menționate la art. 30-32 și data la care acestea au fost transmise și încărcate electronic sunt corecte și complete, societățile, companiile de brokeraj, instituțiile de credit și firmele de investiții transmit către A.S.F. o adresă scrisă, semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă de către unul dintre membrii conducerii executive, cu respectarea termenului de raportare aferent.(6) Garanția echivalentă prevăzută la art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 236/2018 reprezintă garanția definită la titlul VIII cap. I secțiunea a 3-a subsecțiunea a 3-a pct. 8 alin. (1)-(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.(7) Persoanele cu rezidența, domiciliul sau cetățenia într-un alt stat membru, care intenționează să desfășoare activitate de distribuție pe teritoriul României, respectă cerințele similare celor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 și în prevederile legale în vigoare privind pregătirea profesională.(8) Documentele și informațiile prevăzute în prezenta normă sunt transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă de circulație internațională se transmite o copie autentificată în țara de origine, împreună cu traducerea legalizată.(9) A.S.F. publică, cel puțin o dată pe an, în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și într-o publicație de largă circulație, lista actualizată cuprinzând intermediarii principali autorizați sau avizați să desfășoare activitate de distribuție și alte informații pe care le consideră necesare, în aplicarea prevederilor legale, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 236/2018. (10) Decizia de autorizare sau avizare, de suspendare, de interzicere și de retragere a autorizației sau a avizului, după caz, a intermediarilor principali se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu data publicării.(11) Distribuitorii informează clienții asupra obligațiilor care le revin clienților, menționate în prevederile legale.(12) Datele înscrise în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare conform legislației în vigoare înainte de data intrării în vigoare a prezentei norme se regăsesc în noile registre conform prevederilor prezentei norme.(13) Distribuitorii utilizează datele cu caracter personal, inclusiv date sensibile privind sănătatea sau istoricul raportat la riscul asigurat, în scopul emiterii și administrării contractelor de asigurare sau al instrumentării dosarelor de daune, cu respectarea legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (14) Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezenta normă.*) Anexele nr. 1-22 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.(15) Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează de către A.S.F. conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 236/2018.  +  Articolul 66Intrarea în vigoare și abrogări(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă următoarele acte normative: a) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009, cu modificările ulterioare; c) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii pe teritoriul României de către intermediarii în asigurări/reasigurări, autorizați și/sau înregistrați de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009;d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 908 din 23 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;e) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2015;f) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 24 august 2015;g) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 29 noiembrie 2018.Nr. 19.  +  ANEXE nr. 1-22ANEXEprivind distribuția de asigurări