ACORD PE TERMEN LUNG din 14 iulie 1975de colaborare economică şi cooperare industriala şi tehnica între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 6 februarie 1976    Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei,luînd în consideraţie dezvoltarea pozitiva de pînă acum a relaţiilor economice dintre cele doua tari,în dorinţa de a-şi aduce mai departe contribuţia la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice pe o baza trainica şi reciproc avantajoasă,pentru utilizarea eficienta a posibilităţilor oferite de potenţialul economic şi progresul tehnic al celor două tari, prin intensificarea cooperării industriale şi tehnice,ţinînd seama de importanţa deosebită a cooperării industriale şi tehnice pentru dezvoltarea colaborării economice,avînd în vedere:- Acordul comercial de lungă durata dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei, semnat la Viena la 24 septembrie 1970;- Convenţia adiţională la Acordul comercial de lungă durata dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei, din 24 septembrie 1970, semnată la Bucureşti la 11 aprilie 1973;- Acordul de cooperare industriala, economică şi tehnica dintre Republica Socialistă România şi Austria, semnat la Viena la 20 februarie 1968;- Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei cu privire la încetarea Acordului de plati din 12 iulie 1950 şi trecerea la sistemul de decontare în devize liber convertibile, semnat la Bucureşti la 11 aprilie 1973,avînd în vedere prevederile Acordului general pentru tarife şi comerţ,luînd în consideraţie faptul ca un acord de lungă durata ar reprezenta baza pentru o colaborare economică şi cooperare industriala şi tehnica stabilă,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile contractante sînt hotărâte sa dezvolte în continuare colaborarea economică dintre cele doua tari şi sa sprijine extinderea şi intensificarea cooperării industriale şi tehnice.  +  Articolul 2Părţile contractante se conduc în relaţiile lor reciproce după principiul naţiunii celei mai favorizate, conform prevederilor Acordului general pentru tarife şi comerţ.Părţile contractante vor inlatura obstacolele şi îngrădirile eventual existente în domeniul colaborării economice şi cooperării industriale şi tehnice, în baza prevederilor legale în vigoare, care, în relaţiile reciproce, vor fi aplicate în acelaşi mod ca şi faţă de terţe state.  +  Articolul 3Părţile contractante doresc să asigure o dezvoltare larga a cooperării industriale şi tehnice între întreprinderi şi firme ale celor două tari.În acest scop, şi produsele care deriva din operaţiuni de cooperare vor fi liberalizate în aceeaşi măsura ca şi faţă de alte tari membre ale Acordului general pentru tarife şi comerţ.La importul mărfurilor sus-numite, autorităţile competente respective vor avea în vedere, pentru fiecare caz în parte, acordarea de facilităţi vamale, în cadrul reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Părţile contractante sînt de părere ca exista posibilităţi de cooperare, îndeosebi în următoarele domenii:- industria constructoare de maşini;- industria miniera şi siderurgica;- industria chimica şi petrochimica;- industria energetica;- electrotehnica şi electronică;- industria uşoară;- agricultura;- industria alimentara.La încheierea şi realizarea de operaţiuni de cooperare se va ţine seama de potenţialul economic al ambelor tari, de sursele şi necesităţile de materii prime, maşini şi utilaje, procedee tehnice, bunuri de consum, precum şi de posibilităţi de desfacere a produselor realizate în cooperare.  +  Articolul 5Părţile contractante au convenit sa realizeze cooperarea, în special prin următoarele modalităţi:- construirea de noi instalaţii industriale, precum şi extinderea şi modernizarea instalaţiilor deja existente;- producţia şi desfacerea în comun de mărfuri, inclusiv pe terţe pieţe, precum şi specializarea în producţie şi desfacere;- constituirea de societăţi mixte de producţie şi desfacere, schimbul de know-how, informaţii tehnice, patente şi licenţe, aplicarea şi îmbunătăţirea procedeelor tehnice existente, precum şi dezvoltarea de noi procedee tehnice, şcolarizarea şi schimbul de specialişti şi practicanti;- schimb de experienta în domeniile normarii, metrologiei şi incercarii tehnice a materialelor.  +  Articolul 6Părţile contractante vor promova colaborarea între întreprinderi şi firme din cele doua tari în domeniul prospectarii pieţei şi al elaborării şi realizării de proiecte în terţe tari.  +  Articolul 7Condiţiile pentru acţiunile de cooperare, care vor fi realizate în cadrul prezentului acord, vor fi stabilite în contractele ce vor fi încheiate între întreprinderile şi firmele participante.  +  Articolul 8Avînd în vedere importanţa pe care o au atît finanţarea, cît şi acordarea de credite pentru dezvoltarea colaborării economice şi cooperării industriale şi tehnice, cele doua părţi vor face totul sa pună la dispoziţie finanţări şi credite în condiţii avantajoase.  +  Articolul 9Părţile contractante vor incuraja participarea întreprinderilor şi firmelor din ţările lor la tirgurile şi expoziţiile internaţionale care vor avea loc pe teritoriul celuilalt stat şi, totodată, vor incuraja acordarea celor mai avantajoase condiţii posibile pentru participarea celuilalt partener la asemenea manifestări.  +  Articolul 10Plăţile pentru mărfuri şi servicii care rezultă din prezentul acord vor fi executate în conformitate cu convenţiile de plati în vigoare între cele doua tari, la data plăţii.  +  Articolul 11Pentru supravegherea îndeplinirii prezentului acord, părţile contractante instituie o Comisie mixtă guvernamentală. Ea poate să atragă la sesiunile sale şi reprezentanţi ai vieţii economice. Ea se va întruni la dorinţa uneia din părţile contractante, anual, sub preşedinţia ministrilor, alternativ la Bucureşti şi respectiv Viena.Comisia mixtă guvernamentală:- va examina evoluţia relaţiilor dintre părţile contractante în domeniul colaborării economice şi cooperării industriale şi tehnice;- va întreprinde elaborarea de programe concrete pentru dezvoltarea colaborării economice şi cooperării industriale şi tehnice şi va identifica în acelaşi timp noi acţiuni de cooperare bilaterala şi, respectiv, pe terţe pieţe;- va prelua, de asemenea, sarcinile prevăzute în art. 10 al Acordului comercial de lungă durata dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul federal al Austriei din 24 septembrie 1970;- va trata orice alte probleme rezultate din prezentul acord sau care vor fi propuse de către autorităţile competente ale uneia dintre cele doua părţi contractante.  +  Articolul 12Părţile contractante se vor strădui sa convină şi alte acorduri pentru a promova continuu colaborarea economică bilaterala.  +  Articolul 13Prezentul acord intră în vigoare la 90 de zile de la semnare şi este valabil pe 10 ani.El se prelungeşte cu cîte un an, dacă nu va fi denunţat, în scris, pe cale diplomatică, cu 3 luni înaintea expirării valabilităţii sale.  +  Articolul 14Expirarea valabilităţii prezentului acord nu va avea nici o influenţa asupra derulării contractelor încheiate mai înainte între întreprinderile şi firmele din ambele tari.Întocmit la Bucureşti la 14 iulie 1975, în doua exemplare originale, în limbile română şi germană, ambele texte fiind autentice în aceeaşi măsura.Pentru guvernulRepublicii Socialiste România Manea ManescuPentru guvernul federal al AustrieiBruno Kreisky--------