ORDIN nr. 3.105 din 11 decembrie 2018privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 73.402 din 5.12.2018,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:a) poziția 21 „Impozit pe veniturile obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente“ se elimină;b) la pozițiile 58 și 59, textul prevăzut la rubrica „Temeiul legal“ se înlocuiește cu următorul text: „art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare“;c) după poziția 73 „Impozit pe veniturile din pensii“ se introduc trei noi poziții, pozițiile 74-76, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „74.Impozit asupra veniturilor suplimentare offshoreLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
  75.Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosințăLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
  76.Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecereLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore“
  2. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se modifică și se completează după cum urmează:– la subpunctul 1.1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) impozit asupra veniturilor suplimentare offshore, prevăzut de Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore“;– la subpunctul 1.3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuțiile sau până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru contractele cost-volum-rezultat, pentru obligațiile de plată reprezentând contribuțiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare;“;– la subpunctul 1.3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins: i) anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an pentru obligațiile de plată reprezentând compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință. Pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul acordului a primit raportul de evaluare, proporțional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere;j) până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfășoară operațiuni petroliere offshore au primit raportul de evaluare, pentru obligațiile de plată reprezentând despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.3. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează după cum urmează:a) la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-63, 65-71 și 74-76 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;b) după subpunctul 3.2.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.7, cu următorul cuprins:3.2.7. Obligațiile prevăzute la pozițiile 74-76 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate la bugetul de stat, se declară de către plătitorii care datorează impozit asupra veniturilor suplimentare offshore, compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință și despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Ionuț Mișa
  București, 11 decembrie 2018.Nr. 3.105.----