LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar*), precum și din cadrul unităților cooperatiste și al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocație individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă. Tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocației individuale de hrană reglementate de prezenta lege și sunt suportate integral pe costuri de angajator.(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar*), și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.(3) În înțelesul prezentei legi, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul «tichet de masă» va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât și la tichetele de masă pe suport electronic.(4) Tichetele de masă în format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi și destinate exclusiv acordării alocației individuale de hrană a salariaților în conformitate cu prevederile prezentei legi.(5) Tichetele de masă pe suport hârtie și pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în limitele prezentei legi.(6) Angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă și sub ce formă, în urma consultării cu salariații, prin organizațiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanții salariaților, după caz. (la 13-02-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 44, Capitolul III din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
   +  Articolul 2(1) Tichetele de masă, pe suport hârtie sau pe suport electronic, se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.(2) Unitățile emitente de tichete masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.(3) Unitățile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației acestora în condiții de siguranță.(4) Fiecare tichet de masă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde, cel puțin, următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului;b) valoarea nominală a tichetului de masă;c) date referitoare la perioada de valabilitate;d) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;e) spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.(5) Fiecare tichet de masă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d), precum și numele și prenumele salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă sunt înscrise pe tichetul de masă pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.(6) Tichetele de masă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare în unitățile menționate la art. 6 alin. (4).(7) Tichetele de masă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar.(8) Unitățile emitente de tichete de masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii și unitățile de alimentație publică, magazinele alimentare, cantinele-restaurant și bufetele.(9) Unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea tichetelor de masă sau pot încheia contracte cu organizații care administrează scheme/aranjamente de plată ori alte organizații specializate, după caz. (la 13-02-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 3(1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi. (la 01-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 218 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016 ) (2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele prețurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică. (la 29-12-2011, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. ) (3) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezulta o valoare nominală indexată a unui tichet de masă mai mică decât ultima valoare nominală indexata, pentru perioadele următoare valoarea nominală a tichetului de masă rămâne nemodificată. (la 22-02-2007, Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 5 din 14 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007. )  +  Articolul 4(1) Angajatorul care achiziționează direct de la o unitate emitentă de tichete de masă pe suport hârtie necesarul de tichete de masă pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă, cât și costul imprimatului reprezentând tichetul de masă.(2) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă de tichete de masă serviciul de emitere a tichetelor de masă pe suport electronic achită contravaloarea nominală a tichetelor de masă distribuite angajaților, precum și costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic.(3) Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaților, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod. (la 13-02-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 5(1) Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, de către angajator.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1) angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.(3) Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(4) Tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceștia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă.(5) Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic nu poate fi transferată salariaților pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic achiziționate. (la 13-02-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 6(1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.(2) Tichetele de masă pe suport hârtie și pe suport electronic pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.(3) Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unitățile emitente de tichete de masă pe suport hârtie au contractat prestarea serviciilor respective.(4) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic, și trebuie să permită utilizarea, în mod exclusiv, în scopul folosirii alocației individuale de hrană.(5) În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie.(6) Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare. (la 13-02-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 7(1) Angajatorul, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaților, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.(2) Unitățile emitente au obligația de a transmite angajatorilor lista unităților de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, corespunzătoare rețelei utilizate, la care salariații pot folosi tichete de masă. La stabilirea acestor unități vor fi avute în vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime. (la 13-02-2014, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. ) (3) Decontarea tichetelor de masă intre unitățile de alimentație publică și unitățile emitente ale tichetelor de masă se face numai prin intermediul unităților bancare. Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre angajator și unitatea emitenta.(4) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele de masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de către unitățile emitente de tichete de masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. (la 13-02-2014, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 8(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determina în raport cu venitul salarial.  +  Articolul 9Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. (la 13-02-2014, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 10(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) comercializarea de către salariați și de către unitățile de alimentație publică a tichetelor de masă contra unei fracțiuni de preț sau a altor produse decât cele alimentare;b) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitate.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amenda de la 100 lei la 500 lei*), iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 20 lei la 50 lei*).  +  Articolul 11Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10, precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București.  +  Articolul 12Prevederile art. 10 și 11 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 13-02-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013. )  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  PAULA MARIA IVĂNESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  --------